Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: file_get_contents(files/survey) [function.file-get-contents]: failed to open stream: No such file or directory in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 82
10.1. Склад та вимоги до Приміток до річної фінансової звітності : Звітність підприємств : Бібліотека для студентів

10.1. Склад та вимоги до Приміток до річної фінансової звітності


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 
90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 
105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 
120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 
135 136 

Загрузка...

Законом України «Про бухгалтерський облік та фінансову зві-тність в Україні» (розділ 4, ст. 11, п. 2) визначено що до складу фінансової звітності входять Примітки.

Відповідно до принципу повного висвітлення фінансова зві-тність повинна містити всю інформацію про фактичні та потен-

ційні наслідки операцій і подій, що відображаються безпосеред-ньо у фінансових звітах (ф. № 1-4), та крім цього, у Примітках до неї.

У Примітках до фінансової звітності повинна наводитися ли-ше істотна інформація, що здатна вплинути на прийняття рішень. Конкретне визначення Приміток наведено в П (С)БО 1 «Загальні вимоги до фінансової звітності».

Примітки до фінансових звітів — це сукупність показни-ків і пояснень, яка забезпечує деталізацію й обґрунтова-ність статей фінансових звітів, а також інша інформація, роз-криття якої передбачено відповідними положеннями (стан-дартами).

Загальні вимоги до складу Приміток визначені П(С)БО 1 і включають три групи інформації:

•          Облікову політику підприємства;

•          Інформацію, яка не наведена безпосередньо у фінансових звітах, але є обов’язковою за відповідними положеннями (стан-дартами);

•          Інформацію, що містить додатковий аналіз статей звітності для забезпечення її зрозумілості та достовірності.

Обсяг інформації в Примітках до фінансової звітності зале-жить від видів діяльності підприємства, багатьох інших чинників та вимог конкретних П(С)БО. (табл. 21).

Перша група інформації, яка подається в Примітках — це розкриття облікової політики підприємства.

При складанні Приміток необхідно стежити за тим, щоб наведена в них інформація відповідала змісту наказу про облі-кову політику підприємства. Положення наказу про облікову політику повинні виконуватися підприємством постійно, з ро-ку в рік, але це не означає, що зміни облікової політики немо-жливі.

Якщо протягом звітного року змінювалися положення об-лікової політики, такі зміни повинні знайти своє відображен-ня в Примітках. Зміна облікової політики можлива тільки у випадках:

― зміни статутних вимог;

― зміни вимог органу, що затверджує положення (стан-дарти) бухгалтерського обліку, тобто Міністерства фінансів України;

― якщо зміна облікової політики забезпечить достовірне ві-дображення подій або операцій у фінансовій звітності підприєм-ства.

Таблиця 21

ВИМОГИ ЩОДО ПРИМІТОК ДО ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ

 

Інформація, яка потребує розкритгя           П(С)БО, який встановлює вимоги щодо Приміток

1          2

Розкриття інформації у фінансовій звітності          П(С)Б0 1,п. 19—25

Оцінка та розкриття статей Балансу          П(С)БО 2, п. 62

П(С)БО 4, п. 58

П(С)БО 7, п. 36—38

П(С)БО 8, п. 36,37

П(С)БО 9, п. 29

П(С)БО10, п. 13

П(С)БОП,п. 20, 21,22

П(С)БО 12, п. 24, 25.

П(С)БО 13, п. 42—47 П (С)БО 14, п. 21—24

Методи визнання доходів і витрат Звіту про фінансо-ві результати      П(С)БО 3, п. 35 П(С)Б0 15, п. 25 П(С)БО 16, п. 32 П(С)Б0 18, п. 3—9

Розкриття інформації про рух грошових коштів    П(С)БО 4, п. 58, 59

Розкриття інформації про власний капітал            П(С)Б0 5, п. 18, 19,20 П (С)БО 7, п. 38

Розкриття інформації про податок на прибуток    П (С)БО 17, п. 19

Виправлення помилок, допущених при складанні фі-нансових звітів, перегляд облікових оцінок, зміна об-лікової політики, події після дати Балансу П(С)БО 6, п. 4—23

Розкриття інформації щодо пов'язаних сторін       П(С)Б0 23,п. 11—14

Розкриття інформації про чистий прибуток на одну акцію         П(С)Б0 24, п. 16,17

Інформація про об'єднання підприємств та його нас-лідки        П(С)Б0 19,п. 18—21

Інформація про консолідацію фінансової звітності           П(С)БО 20, п. 18 П (С)БО 4, п. 3 П(С)БО 7, п. 39 П(С)Б0 23,п. 13

Вплив змін валютних курсів           П(С)Б0 21,п. 15, 16

Розкриття інформації про вплив інфляції   П(С)БО 22, п. 24, 25

Розкриття інформації про виплати працівникам  П(С)БО 26, п. 32—34

Розкриття інформації про діяльність підприємства, що припиняється  П(С)БО 27, п. 12

Не може вважатися зміною встановлення облікової політики для:

•          подій та операцій, які відрізняються за змістом від попере-дніх;

•          подій та операцій, що не відбувалися раніше.

•          Наприклад, до змін в обліковій політиці належать зміни:

•          методів нарахування амортизації основних засобів і немате-ріальних активів;

•          методів оцінки вибуття запасів;

•          порядку визначення величини резерву сумнівних боргів;

•          методу оцінки ступеня завершеності операцій з надання по-слуг;

•          порядку резервування коштів для забезпечення майбутніх витрат і платежів.

Інші зміни належать до змін облікових оцінок. Облікова оці-нка (п. 3 П (С)БО 6) — це попередня оцінка, яка використовуєть-ся підприємством з метою розподілу витрат і доходів між звітни-ми періодами.

Наприклад, зміна методу амортизації основних засобів є зміною облікової політики, а зміна терміну їх експлуатації за рішенням керівництва підприємства — це зміна облікової оцінки.

Якщо неможливо розрізнити зміни облікової політики й облі-кових оцінок, у звітності зміни відображаються як зміни обліко-вих оцінок.

У Примітках до фінансової звітності розкривається зміст і су-ма змін в облікових оцінках, які впливають на поточний період або будуть впливати на майбутні періоди.

Якщо все-таки мала місце зміна облікової політики, у Приміт-ках відображаються:

•          причина і суть зміни;

•          сума коригування нерозподіленого прибутку на початок зві-тного року або обґрунтування неможливості її достовірного ви-значення;

•          факт повторного подання порівняльної інформації у фінан-сових звітах або недоцільність її перерахування.

У кожному П(С)БО вказано, яка саме інформація має бути розкрита в Примітках. Крім цього в Примітках повинні відобра-жатися події після дати Балансу за П(С)БО 6.

Подія після дати Балансу — це подія, яка відбулася між да-тою Балансу і датою затвердження керівництвом фінансової звіт-ності і вплинула або може вплинути на фінансовий стан, резуль-тати діяльності і рух коштів підприємства. Тобто, якщо керів-

ництво підприємства затвердило річну фінансову звітність 20 лютого, то до подій після дати Балансу належать події, що відбу-лися в період з 31 грудня попереднього року до 20 лютого поточ-ного року.

У Примітках розкривається інформація не про всі події, що відбулися в зазначений період, а лише про деякі, які мають най-суттєвіший вплив, а саме:

•          події, що стосуються звітного періоду і які надають до-даткову інформацію про обставини, що існували на дату Ба-лансу;

•          події, які хоч і не стосуються звітного періоду, але містять важливу інформацію про обставини, що виникли після дати Ба-лансу.

Події, які належать до першої групи потребують коригування показників звітності, що повинно обов’язково розкриватися в Примітках, а саме:

•          оголошення банкротом дебітора підприємства, заборгова-ність якого раніше була визнана сумнівною;

•          переоцінка активів після звітної дати, яка свідчить про стій-ке зниження їхньої вартості, визначеної на дату Балансу;

•          отримання інформації про фінансовий стан і результати дія-льності дочірніх і асоційованих підприємств, яка свідчить про стійке зниження вартості їхніх акцій на фондових біржах;

•          продаж запасів, який свідчить про необґрунтованість оцінки чистої вартості їх реалізації на дату Балансу;

•          отримання від страхової організації матеріалів про уточнен-ня розміру страхового відшкодування, переговори щодо якого велись на звітну дату;

•          виявлення помилок або перекручень законодавства, що при-звели до перекручення даних фінансової звітності.

Наприклад, якщо після дати Балансу переоцінені активи вна-слідок стійкого зниження їх вартості або стало відомо, що сумні-вна заборгованість стала безнадійною, це потребує коригування даних звітності. Коригування активів і зобов’язань здійснюються шляхом сторнування та (або) додаткових запасів в обліку звітно-го періоду, які відображають уточнення оцінки відповідних ста-тей внаслідок подій після дати Балансу.

Перелік подій після дати Балансу, які вказують на обставини, що виникли після дати Балансу розкриваються тільки в Приміт-ках до фінансової звітності, а саме:

•          прийняття рішення про реорганізацію підприємства;

•          придбання цілісного майнового комплексу;

•          рішення про припинення операцій, що становлять значну частину основної діяльності;

•          знищення (втрата) активів у результаті пожежі, аварії, сти-хійного лиха або іншої надзвичайної події;

•          прийняття рішення стосовно емісії цінних паперів;

•          непрогнозовані зміни індексів цін і валютних курсів;

•          укладення контрактів стосовно значних капітальних і фінан-сових інвестицій;

•          прийняття законодавчих актів, що впливають на діяльність підприємства;

•          дивіденди за звітний період оголошені підприємством після дати Балансу.

Ці події, які відбуваються після дати Балансу і вказують на умови, що виникли після цієї дати, не потребують коригування статей фінансової звітності, а лише наводяться в Примітках до фінансових звітів за умови, що відсутність інформації про них вплине на здатність користувачів звітності робити відповідні оці-нки та приймати рішення. Наприклад, якщо після дати Балансу підприємством оголошенні дивіденди або придбаний цілісний майновий комплекс, це не впливає на показники минулого пері-оду і цю інформацію слід наводити в Примітках до фінансових

звітів.

Друга група інформації в Примітках — це та інформація, яка не міститься у формах звітності № 1-4, але є обов’язковою за вимогами окремих положень (стандартів), яка наводиться у фор-мі № 5 «Примітки до річної фінансової звітності».

Третя група інформації в Примітках — це забезпечення її зрозумілості і доцільності, що включає аналіз статей звітності для забезпечення їх зрозумілості та достовірності.

Таким чином, Примітки до фінансових звітів включають три складових (рис. 24).

ПРИМІТКИ ДО ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ

 

Сукупність пояснень

(зміна облікової

політики, події після

дати Балансу)

 

I

Інша інформація,

передбачена П(С)БО

(форма №5)

Рис. 24. Складові Приміток до фінансових звітів

 

Аналіз статей

звітності для

забезпечення її

зрозумілості та

достовірності

 

Складання Приміток в обсязі, який встановлено П (С)БО 1 по-винні здійснювати ті підприємства, які відповідно до п. 3 ст. 14 Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звіт-ність в Україні» зобов’язані оприлюднювати фінансову і консо-лідовану звітність, а саме:

•          відкриті акціонерні товариства;

•          підприємства емітенти-облігації;

•          банки;

•          валютні та фондові біржі;

•          інвестиційні фонди і компанії;

•          кредитні спілки;

•          недержавні пенсійні фонди;

•          страхові компанії;

•          інші фінансові установи.