Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: file_get_contents(files/survey) [function.file-get-contents]: failed to open stream: No such file or directory in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 82
9.3. Зміст статей : Звітність підприємств : Бібліотека для студентів

9.3. Зміст статей


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 
90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 
105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 
120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 
135 136 

Загрузка...

Звіту про власний капітал

та методика його складання

Звіт про власний капітал складається за рік усіма підприємст-вами, організаціями та іншими юридичними особами усіх форм власності крім банків, бюджетних установ і суб’єктів малого під-приємництва. У цій формі звітності наведено перелік статей за рахунок яких може здійснюватися збільшення або зменшення окремих показників. Для заповнення Звіту про власний капітал необхідно використати дані аналітичного й синтетичного обліку (обороти) рахунків 4 класу Плану рахунків, Баланс, Звіт про фі-нансові результати, установчі документи, свідоцтва про реєстра-цію випуску акцій тощо.

Звіт про власний капітал складається у тисячах гривень. Для забезпечення порівняльного аналізу інформації підприємства по-винні додавати до річного Звіту про власний капітал за попере-дній період.

При заповненні Звіту про власний капітал слід пам’ятати, що зміни капіталу можуть виникати внаслідок однієї причини за одним видом капіталу як зменшення, яке записується у дуж-ках, а за другим — як збільшення, яке записується без дужок. Наприклад, відрахування до резервного капіталу за рахунок прибутку повинно бути відображено по рядку 160 ф. № 4 у графі 7 без дужок, а в графі 8 в дужках у результаті в графі 11 буде нуль.

Якщо зміни впливають тільки використання прибутку, так, наприклад, як нарахування дивідендів, то у цьому випадку за-пис буде здійснено по рядку 140 ф. № 4 в графі 8 у дужках і ця сума буде повторена у графі 11 у дужках. Зміст статей та інфо-рмаційне забезпечення для складання Звіту про власний капі-тал наведено в табл. 19.

Заповнений Звіт про власний капітал наведено в табл. 20.

Таблиця 19

ЗМІСТ СТАТЕЙ ТА МЕТОДИКА ЗАПОВНЕННЯ ЗВІТУ ПРО ВЛАСНИЙ КАПІТАЛ

 

Стаття            Код рядка       Зміст   Джерело інформації

;           2          3          4

Залишок на по-чаток року   010      Сума власного капіталу, наведена в Балансі підприємства або залишки за pax. 40—46    Баланс, р. 380, графа 3 або і з ф. № 4 за попередній рік

Зміна   облікової

політики

Виправлення

суттєвих   поми-

лок

Інші зміни      020

030 040           Суми     коригувань,     передбачених    Положенням     (стандар-том)бухгалтерського обліку 6 «Виправлення помилок і зміни у фінансових звітах».

Як правило, показана у звітності сума прибутку за звітний пері-од та сума нерозподіленого прибутку не змінюється за винят-ком, деяких ситуацій, коли, наприклад:

•          виявлені суггєві помилки, що призвели до необхідності змі-

нити показники попередніх років, у зв'язку з тим, що наведені

раніше дані не можуть вважатися достовірними;

•          відбулась зміна облікової політики.

Коригування суггєвої помилки, що належить до попередніх ро-ків здійснюється шляхом коригування нерозподіленого прибут-ку на початок звітного року, якщо такі помилки впливають на величину нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) За даними змін до наказу про об-лікову політику, актів документа-льних ревізій, тематичних переві-рок       державних       податкових адміністрацій (інспекцій), бухга-лтерських довідок відображених за pax. 44 «Нерозподілений при-буток (непокритий збиток)». Ці зміни в бухгалтерському облі-ку відображаються записами  на рахунках бухгалтерського обліку і в регістрах за звітній рік.

Скоригований залишок на по-чаток року 050      Залишок власного капіталу на початок звітного періоду після внесення відповідних коригувань  (р. 010 ± р. 020 ± р. 030± р. 040)

Переоцінка    ак-тивів          060 070 080 090 100 110      Наводяться дані, які відображають збільшення або зменшення власного капіталу в результаті переоцінки основних засобів, не-завершеного будівництва, нематеріальних акгивів у порядку, передбаченому відповідними П(С) БО, (дооцінка (+), уцінка (-)            За даними pax. 423, 746, 975 ура-ховуючи зменшення корисності цих акгивів

Чистий    прибу-ток  (збиток)  за звітний період  130      Сума чистого прибутку (збитку) зі Звіту про фінансові резуль-тати (прибуток (+), збиток (-))        За даними ф. 2 р. 220 або р. 225

Розподіл      при-

бутку   140, 150, 160 170      Наводиться сума нарахованих дивідендів, дані про інший роз-поділ прибутку між учасниками (власниками) підприємства або спрямування прибутку до статутного капіталу, резервного капі-талу тощо       За даними рішення зборів акціо-нерів, пайовиків та довідки бух-галтера про розподіл прибутку (Д pax. 443 К 671; К 40; Д 443 К 43)

Внески   учасни-ків  180, 190, 200  Наводяться дані про збільшення статутного капіталу підприєм-ства та зміни неоплаченого капіталу в результаті збільшення або зменшення дебіторської заборгованості учасників за внес-ками до статутного капіталу підприємства           За даними pax. 46 Д46К40(+); ДЗО, 31К46(-); Д «Акгиви» К 46 (-); Д«Актиии»К 421,422

Вилучення капі-талу 210, 220, 230, 240, 250         Наводяться дані про зменшення власного капіталу підприємст-ва внаслідок виходу учасника, викупу чи анулювання викупле-них акцій акціонерним товариством, зменшення номінальної вартості акцій або з інших причин       За даними pax. 45 Д45К30,31(+); ДЗО, 31К45(-); Д 40 К 45 (+, -); Д 40 К 672 (-)

Інші зміни в ка-піталі            260, 270          Дані про усі інші зміни у власному капіталу підприємства, що не були включені до вищезазначених статей, зокрема, списання невідшкодованих збитків, та безоплатно отримані акгиви та ін-ші зміни       За даними pax. 424, 425

Д41К442(-);

Д 43 К 442 (-);

Д 10, 11, 12, 15 К 424.

            280      У рядку 280, який не має визначеної назви, показується змен-шення іншого додаткового капіталу у зв'язку з виходом учас-ника, члена; сум нарахованої амортизації з безкоштовно отри-маних акгивів            Д 424 К 745 — на суму амортиза-ції безкоштовно отриманих акги-вах (-) та податок на прибуток від вартості  безоплатних отриманих необоротних акгивів Д 424 К 54

Разом змін в ка-піталі           290      Наводиться підсумок змін у складі власного капіталу за звітний період, що визначається як сума усіх змін, відображених у ряд-ках 060—280         Різниця між збільшеннями і зме-ншеннями, відображеними в ряд-ках з 060 до 280

Залишок  на  кі-нець року    300      Залишок власного капіталу на кінець року визначається, вихо-дячи з його скоригованого залишку на початок року (р. 050) і підсумку змін у капіталі (р. 290). Тобто, рядок 050 ± рядок 290 та перевіряється з Балансом р. I «Власний капітал» графа 4            Баланс, р. 380, графа4

ЗВІТ ПРО ВЛАСНИИ КАПІТАЛ

 

Таблиця 20

 

Коди

01

5518768

5310137000

20

7794

18144, 18145, 71250

15.98.0

 

Код за ДКУД | 1801001

Дата (рік, місяць, число)

за ЄДРПОУ

за КОАТУУ

заКФВ

за СПОДУ

за ЗКГНГ

заКВЕД

Підприємство ЗАТ «Фірма "Полтавпиво"»

Територія Полтава

Форма власності Приватна

Орган державного управління —

Галузь Пивоварна промисловість

Вид економічної діяльності Виробництво мінеральних вод та

інших безалкогольних напоїв

Контрольна сума

Одиниця виміру: тис. грн

Звіт про власний капітал

зарік 2006 р.

Форма № 4

 

 

Стаття            о          «

s

'р.ї       «

s п a a о .н      Додатковий

вкладений

капітал            Інший до-датковий капітал «

s и н

щ ■ §   Нерозподі-лений при-буток            1    (3 О 5S     «

s s

?§ ffl§  s

о

;           2          3          4          5          6          7          8          9          10        ;;

Залишок на початок року     010      —        4350    —        5900,00           7793    4290,0 —        —        22333,00

Коригування:                                                                                                         

Зміна облікової політики      020      —        —        —        —        —        —        —        —        —

Виправлення помилок         030      —        —        —        —        (0Д)     —        —        —        (0Д)

 

Інші зміни      040                                                                                                   

Скоригований  залишок  на початок року 050      —        4350    —        5900,00           7793    4290,0 —        —            22333,00

Переоцінка акгивів Дооцінка основних засобів    060      —        —        —        —        —        —        —        —            —

Уцінка основних засобів      070      —        —        —        (22,9)  —        —        —        —        (22,9)

Дооцінка       незавершеного будівництва 080      —        —        —        —        —        —        —        —        —

Уцінка незавершеного буді-вництва          090      —        —        —        —        —        —        —        —        —

Дооцінка      нематеріальних активів          100      —        —        —        —        —        —        —        —        —

Уцінка нематеріальних ак-тивів     110      —        —        —        —        —        —        —        —        —

            120      —        —        —        —        —        —        —        —        —

Чистий   прибуток   (збиток) за звітний періодів  130      —        —        —        —        —        1678    —        —            1678

Розподіл прибутку:                                                                                                            

Виплати   власникам   (диві-денди)           140      —        —        —        —        —        (259,4)            —        —            (259,4)

Спрямування   прибутку  до статутного капіталу 150      —        291,4   —        —        —        (291,4)            —            —        0

Відрахування до резервного капіталу         160      —        —        —        —        3700,9 (3700,9)          —        —            0

            170      —        —        —        —        —        (38,4)  —        —        (38,4)

Внески учасників:                 —        —        —        —        —        —        —        —        —

Стаття            о          «

s

*§ О м            «

S к ffl  « о н

м'В С м           Додатковий

вкладений

капітал            Інший до-датковий капітал «

s

я g       Нерозподі-лений при-буток            1   « & н

О 5S

К и      «

S S

ІІ         S о

;           2          3          4          5          6          7          8          9          10        11

Внески до капіталу   180      —        —        —        —        —        —        —        —        —

Погашення заборгованості з капіталу         190      —        —        —        —        —        —        —        —        —

            200      —        —        —        —        —        —        —        —        —

Вилучення капіталу:             —        —        —        —        —        —        —        —        —

Викуп акцій (часток) 210      —        —        —        —        —        —        —        —        —

Перепродаж       викуплених акцій (часток)          220      —        —        —        —        —        —        —        —            —

Анулювання      викуплених акцій (часток)          230      —        —        —        —        —        —        —        —            —

Вилучення частки в капіталі           240      —        (88,4)  —        —        —        —        —        —        (88,4)

Зменшення номінальної ва-ртості акцій    250      —        —        —        —        —        —        —        —        —

Інші зміни в капіталі:                                                                                                         

Списання не відшкодованих збитків         260      —        —        —        —        —        —        —        —        —

Безкоштовно отримані активи        270      —        —        —        —        —        —        —        —        —

            280      —        —        —        —        —        —        —        —        —

Разом змін в капіталі 290      —        203      —        (22,9)  3700,9 (2612) —        —        1269

Залишок на кінець року        300      —        4553    —        5877,10           11493,8           1678,00           —        —            23601,90

Керівник підпис Прізвище та ініціали Головний бухгалтер підпис Прізвище та ініціали