9.2. Статті власного капіталу та їх зміни


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 
90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 
105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 
120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 
135 136 

Загрузка...

Відповідно до принципу автономії підприємство повинно бу-ти юридично самостійним щодо власника. Отже, капітал, інвес-тований у підприємство, являє собою його активи, а також харак-теризує заборгованість власнику цього підприємства. Цей принцип залишається незмінним в бухгалтерському обліку і вла-сник зображується таким, що має право як на капітал, який він інвестував у підприємство, так і на прибуток, отриманий в ре-зультаті діяльності. Бухгалтерський та юридичний зв’язок між компанією та її власником відображається в Балансі, статті якого характеризують активи, капітал і зобов’язання, що свідчить про фінансовий стан і незалежність підприємства.

Інформація про стан власного капіталу на початок і кінець зві-тного періоду відображається у І розділі пасиву Балансу (табл. 17).

Таблиця 17

ПОБУДОВА І РОЗДІЛУ ПАСИВУ БАЛАНСУ

Код рядка

Назва розділу та статей (рахунки)

 

І. Власний капітал

Статутний капітал (рах. 40)

Пайовий капітал (рах. 41)

Додатковий вкладений капітал (рах. 421 – 422)

Інший додатковий капітал (рах. 423 – 425)

Резервний капітал (рах. 43)

Нерозподілений прибуток (рах. 441) або (непокритий збиток)*

(рах. 442)

Неоплачений капітал * (рах. 46)

Вилучений капітал * (рах. 45)

Усього за розділом І

300 310 320 330 340

350 (360) (370)

380

* Ці суми вираховуються при підрахунку І розділу пасиву Балансу.

За даними І розділу пасиву Балансу можна з’ясувати лише стан власного капіталу за його видами на початок та кінець звіт-ного періоду, та загальну його зміну за звітний період, але не можливо з’ясувати за рахунок чого сталися зміни. Для контролю за змінами власного капіталу введено спеціальну форму звітності «Звіт про власний капітал» за формою № 4.

Цей звіт має форму таблиці, де в першій колонці зазначаються статті можливих причин змін власного капіталу, в колонці дру-гій — код рядка, а в колонках 3—10 перелік власного капіталу,

який відповідає статям І розділу пасиву Балансу. В графах 3—10 показники наводяться зі знаком + або (–), що означає збільшення або зменшення залишку відповідного елемента власного капіта-лу. В графі 11 показується загальна сума змін збільшення (+) або зменшення (–) за графами з 3 по 10.

Статутний капітал характеризує суму грошових вкладів чи іншого майна, що їх власник надає в повне господарське володін-ня, користування, розпорядження підприємства, яке він створює.

Акціонерні товариства мають статутний капітал, поділений на певну кількість акцій однакової номінальної вартості. Акціонери відповідають по боргах акціонерного товариства в межах належ-них їм акцій.

Учасники та засновники товариств з обмеженою відповідаль-ністю відповідають по боргах товариства в межах їх вкладу в ста-тутний капітал, тобто їх частки.

Учасники товариства з повною відповідальністю несуть солі-дарну відповідальність по зобов’язаннях товариства усім своїм майном.

У командитному товаристві частина учасників несе повну від-повідальність, а інша частина у межах вкладів у майно товариства.

Згідно з Законом України «Про господарські товариства» ак-ціонерне товариство має статутний капітал, який складається із визначеної кількості акцій однакової номінальної вартості. Роз-мір статутного капіталу АТ не повинен бути менше суми, еквіва-лентної на момент створення товариства 1250 мінімальних заро-бітних плат. Ця сума капіталу повинна відображатися в бух-галтерському обліку та фінансовій звітності і дорівнювати зага-льній номінальній вартості випущених акцій, зазначених в уста-новчих документах.

Випуск акцій підлягає обов’язковій реєстрації в Державній комісії з цінних паперів і фондового ринку.

Безпосередньо засновники повинні тримати не менше 25 % статутного капіталу і строком не меншу 2 років. Строк відкритої підписки не повинен перевищувати 6 місяців. В цей період особи, які підписалися на акції і бажають купити акції повинні сплатити не менше 100 % вартості акцій, після цього засновники видають їм письмове зобов’язання про продаж відповідної кількості акцій.

До дня скликання установчих зборів особи, які підписалися на акції повинні внести не менше 30 % номінальної вартості акцій, про що видається тимчасове свідоцтво.

Акції можуть видаватися покупцеві лише після повної сплати їх вартості, яку він повинен здійснювати у строки, встановлені

установчими зборами, але не пізніше року після реєстрації акціо-нерного товариства.

Зміна статутного капіталу акціонерного товариства регулю-ється Положенням про порядок збільшення (зменшення)розміру статутного фонду акціонерного товариства, затвердженого рі-шенням Державної Комісії з цінних паперів та фондового ринку від 08.04.1998 р. № 44.

Так, збільшення статутного капіталу акціонерного товариства не більше ніж на третину може бути здійснено за рішенням прав-ління за умови, що таку зміну передбачено статутом. Але, акціо-нерне товариство має право збільшувати статутний капітал при умові, що усі раніше випущені акції повністю сплачені за їх но-мінальною вартістю.

У бухгалтерському обліку зміна статутного капіталу відобра-жається тільки після реєстрації його нового розміру.

Пайовий капітал — це сума пайових внесків членів спілок та інших підприємств, яка передбачена установчими документами.

Ця стаття в Балансі і в Звіті про власний капітал заповнюється підприємствами споживчої кооперації, колективними підприємс-твами, кредитними спілками, житлово-будівельними кооперати-вами та іншими підприємствами, в яких частина власного капіта-лу формується за рахунок пайових внесків.

Пайовий капітал може утворюватися за рахунок обов’язкових і додаткових пайових внесків як окремих осіб, так і колективних членів.

Розмір обов’язкових пайових внесків визначається загальними зборами пайовиків, враховуючи потребу у власних оборотних коштах. Ці внески повертаються пайовикам при вибутті із членів даного товариства (підприємства) або при його ліквідації. Але розмір паю, який буде повернуто розраховується з урахуванням фінансового стану і зобов’язань товариства (підприємства).

Додаткові пайові внески вносяться за рішенням товариства (під-приємства), але мають добровільний характер. Вони залучаються з метою поповнення власних оборотних коштів товариств, власних і спільних підприємств, інших господарюючих суб’єктів; участі у програмі персоніфікації власності в споживчій кооперації України.

Щорічно члени спілок (пайовики) мають право на частку отриманого прибутку, у вигляді дивідендів на обов’язкові і дода-ткові пайові внески, які за згодою власників можуть бути зарахо-вані на збільшення паю.

Додатковий вкладений капітал — це сума, на яку вартість реалізації випущених акцій перевищує їх номінальну вартість.

Ця сума емісійного доходу не підлягає будь — якому викори-станню або розподілу, крім випадків реалізації акцій за ціною нижче номінальної вартості акцій.

Інший додатковий капітал — включає суму дооцінки необо-ротних активів, вартість необоротних активів, безкоштовно отриманих підприємством від інших юридичних або фізичних осіб, додаткові внески засновників понад статутний капітал, реінвестовані дивіденди тощо.

Резервний капітал — це сума резервів, створених відповідно до чинного законодавства або установчих документів. Резервний капітал створюється за рахунок нерозподіленого прибутку. Ре-зервний капітал це той, що не зареєстрований у складі статут-ного капіталу.

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) — це п р и б у -ток який залишається у розпорядженні підприємства після ви-плати доходів власникам формування резервного капіталу

Непокритий збиток — це сума збитку, одержана в результаті діяльності підприємства.

Непокриті збитки минулого року списуються за рішенням уповноваженого органу за рахунок відповідних джерел, а саме: нерозподіленого прибутку, резервного, пайового чи додаткового капіталу, а в окремих випадах статутного капіталу.

Неоплачений капітал — це сума заборгованості власників (учасників) за внесками до статутного капіталу.

До неоплаченого капіталу включається також номінальна вар-тість розміщених але неоплачених акцій.

Розмір неоплаченого капіталу зменшується при погашенні за-боргованості за внесками до статутного капіталу і сплаті номіна-льної вартості розміщених акцій.

Вилучений капітал — це фактична собівартість акцій влас-ної емісії або часток, викуплених товариством у його учасників.

Ця стаття використовується господарськими товариствами (АТ, ТЗоВ або повного товариства).

Зменшення вилученого капіталу здійснюється на суми вкладів, які повертаються учаснику товариства, на вартість ви-куплених у акціонерів власником акцій за покупною ціною, та на суми, на які зменшується розмір вкладів і номінальна вар-тість акцій.

Збільшення вилученого капіталу здійснюється на вартість анульованих і перепроданих акцій.

Можливі зміни складових власного капіталу наведено в табл. 18.

Таблиця 18

ПРИЧИНИ ЗБІЛЬШЕННЯ ТА ЗМЕНШЕННЯ ВЛАСНОГО КАШТАЛУ*

Статутний капітал (графа 3 ф. № 4; р. 300 ф. № 1 «Баланс»)

 

•          Формування розміру статутного капіталу при ство-ренні підприємства; (+)

•          Спрямування частини прибутку до стаіутного капіталу; (+)

•          Реєстрації випуску нових акцій (для акціонерних то-вариств); (+)

•          Збільшення номінальної вартості акцій; (+)

•          Збільшення кількості акцій номінальної вартості; (+)

•          Вступні внески пайовиків; (+)

 

 

•          зменшення номінальної вартості акцій; (-)

•          анулювання (на суму номінальної вартості) акцій, ви-куплених у акціонерів; (-)

•          повернення частки статутного капіталу при виході уча-сників на суму, зафіксовану в установчому договорі; (-)

•          списання непокритих збитків; (-)

 

Пайовий капітал (графа 4 ф. № 4;р.310 ф. № 1 «Баланс»)

надходження пайових внесків; (+)

 

 

•          повернення внесків (паїв) при виході учасника; (-)

•          використання пайових внесків на покриття збитків за рішенням загальних зборів пайовиків (-)

 

Додатково вкладений капітал (графа 5 ф. № 4; р. 320 ф. № 1 «Баланс»)

•          емісійний дохід (розміщення акцій за ціною, що пере-вищує їх номінальну вартість); (+)

•          реалізація викуплених акцій за ціною, що перевищує їх номінальну вартість; (+)

•          анулювання акцій власної емісії, ціна викупу яких ме-нше номінальної вартості; (+)

 

•          анулювання акціи власної емісії, ціна викупу яких пе-ревищувала номінальну вартість; (-)

•          реалізація викуплених акцій за ціною, що менше ціни викупу; (-)

ІІІІІІІІІІ додатковий капітал (графа 6 ф. № 4; р. 330 ф. № 1 «Баланс»)

•          дооцінка необоротних активів (основних засобів, не-завершеного будівництва, нематеріальних активів) (+)

•          реінвестування дивідендів у вигляді акцій; (+)

•          безкоштовно одержані необоротні активи; (+)

 

•          уцінка необоротних активів (основних засобів, незаве-ршеного будівництва, нематеріальних активів) (-)

•          нарахування  амортизації  за  безоплатно  одержаними необоротними активами (-)

•          поточний податок на прибуток від вартості безоплатно стриманих необоротних активах

Закінчення табл. 18

Резервний капітал (графа 7 ф. № 4; р. 340 ф. № 1 «Баланс»)

 

• спрямування частини прибутку на його формування та поповнення; (+)

 

 

•          виплати за рахунок резервного капіталу (дивіденди за привілейованими акціями; відсотки за облігаціями); (-)

•          покриття збитків; (-)

 

Нерозподілений прибуток (графа 8 ф. № 4)

 

• чистий прибуток, одержаний за звітний період (р. 220 ф. № 2 «Звіт про фінансові результати»); (+)

 

 

•          виплата дивідендів; (-)

•          чистий збиток за звітний період (р. 225 ф. № 2 «Звіт про фінансові результати»); (-)

•          відрахування до резервного капіталу; (-)

 

При коригуванні залишків на початок звітного періоду:

зміна облікової політики (р. 020 ф. № 4 «Звіт про власний капітал»); (+) або (-) виправлення помилок (р. 030 ф. № 4 «Звіт про власний капітал»); (+) або (-) інші зміни (р. 040 ф. № 4 «Звіт про власний капітал»); (+) або (-)

Неоплачений капітал (графа 9 ф. № 4; р. 360 ф. № 1 «Баланс»)

 

заборгованість за внесками до статутного капіталу (+)

 

•          погашення заборгованості шляхом внесення внесків до статутного капіталу; (-)

•          заборгованість за неоплаченими акціями (частками), які раніше з метою перепродажу були викуплені в інших учасників; (-)

Вилучений капітал (графа 10 ф. № 4; р. 370 ф. № 1 «Баланс»)

•          фактична собівартість акцій власної емісії (часток), викуплених в акціонерів (учасників); (+)

•          вилучення частини капіталу у випадку виходу учасни-ка; (+)

 

•          реалізація (перепродаж) викуплених акцій власної емі-сії (часток) на суму фактичної собівартості; (-)

•          анулювання викуплених акцій на суму фактичної собі-вартості; (-)

•          виплата дивідендів викупленими власними акціями; (-)

 

* Збільшення (+); зменшення (-)