Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
ВСТУП : Звітність підприємств : Бібліотека для студентів

ВСТУП


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 
90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 
105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 
120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 
135 136 

Загрузка...

Бухгалтерська звітність є заключним кроком облікового циклу підприємства і складається на підставі даних бухгалтерського обліку для задоволення інформаційних потреб різних категорій користувачів: внутрішніх і зовнішніх.

Складовою бухгалтерської звітності є фінансова звітність, що містить інформацію про фінансовий стан, результати діяльності, рух грошових коштів та власний капітал підприємства за звітний період.

Згідно із Законом України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» (16.07. 1999 р. № 996-XIV), усі юридичні особи, створені відповідно до чинного законодавства України, незалежно від їх організаційно-правових форм і форм власності, а також представництва іноземних суб’єктів госпо-дарської діяльності, зобов’язані вести бухгалтерський облік та подавати фінансову, податкову, статистичну та інші види звіт-ності.

Крім державної обов’язкової звітності, підприємства мо-жуть складати і спеціальну бухгалтерську звітність, форми якої погоджуються з Державним комітетом зі статистики України. Ця звітність використовується менеджерами підприємств та органами управління як вихідна інформація для управління окремими процесами, підрозділами тощо.

У зв’язку з важливістю звітності як для зовнішніх, так і для внутрішніх користувачів у навчальні плани підготовки спеціаліс-тів і магістрів за фахом «Облік і аудит» введено спеціальну дис-ципліну «Звітність підприємства».

Дисципліна «Звітність підприємства» є підсумковою і викла-дається на випускному курсі. Вивчення дисципліни базується на знаннях, попередньо отриманих студентами зі спеціальних дис-циплін «Бухгалтерський облік», «Бухгалтерський облік в галузях народного господарства», «Фінансовий облік», «Управлінський облік», «Право і правові відносини», «Фінанси підприємства», «Аудит», «Контроль і ревізія».

Виклад матеріалу здійснено з урахуванням змін і доповнень до Положень (стандартів) бухгалтерського обліку станом на 01 січня 2008 р. Структура і зміст навчального посібника відпові-дає освітньо-професійній програмі, яка затверджена стандартом галузевої освіти України.

Мета дисципліни «Звітність підприємства» — дати студен-там знання про обсяг і форми державної фінансової, податкової, статистичної та спеціальної звітності, методику їх складання, уз-годженість окремих показників звітності, відображених у різних формах, порядок затвердження та оприлюднення бухгалтерської звітності.

Після вивчення дисципліни «Звітність підприємства» студент повинен:

знати: Закон України «Про бухгалтерський облік та фінансо-ву звітність в Україні», інші нормативно-правові документи, що регламентують вимоги і порядок складання державної і внутріш-ньовідомчої звітності, правила подання та відповідальність за не-своєчасне подання звітності;

вміти: складати форми державної фінансової, податкової, ста-тистичної та спеціальної звітності, перевіряти узгодженість окре-мих показників, подавати звітність у відповідні адреси, вміти ви-користовувати фінансову звітність для управління підприємством.