Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
8.2. Розкриття інформації про рух грошових коштів у Примітках до фінансової звітності : Звітність підприємств : Бібліотека для студентів

8.2. Розкриття інформації про рух грошових коштів у Примітках до фінансової звітності


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 
90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 
105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 
120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 
135 136 

Загрузка...

Крім інформації про залишки грошових коштів та їх еквівале-нтів на початок і кінець звітного періоду в Балансі та їх змін, які наводяться в Звіті про рух грошових коштів за видами діяльності П(С)БО 4 «Звіт про рух грошових коштів» передбачається наво-дити у Примітках до фінансової звітності таку інформацію про:

•          склад грошових коштів;

•          склад статей «Інші надходження», «Інші платежі» та інших статей, які об’єднують декілька видів грошових потоків;

•          негрошові операції інвестиційної та фінансової діяльності;

•          наявність значного сальдо грошових коштів, які є в наявнос-ті у підприємства і які недоступні для використання групою, до якої належить підприємство.

У разі придбання або продажу майнових комплексів протя-гом звітного періоду наводиться (розкривається) інформа-ція про:

•          загальну вартість придбання або реалізації майнового ком-плексу;

•          частину загальної вартості майнового комплексу, яка, відпо-відно, була сплачена або отримана у формі грошових коштів;

•          суму грошових коштів у складі активів майнових комплек-сів, що були придбані чи реалізовані;

•          суму активів (крім грошових коштів) і зобов’язань придба-ного або реалізованого майнового комплексу в розрізі окремих статей.

Склад грошових коштів розкривається у Примітках до річної фінансової звітності (ф. № 5) у розділі VІ «Грошові кошти», а усі інші пункти подаються у вигляді текстового матеріалу.

ЗАПИТАННЯ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЮ

1.         Яка мета складання Звіту про рух грошових коштів?

2.         Що означає поняття «грошові кошти»?

3.         Що означає поняття «грошові потоки»?

4.         Що означає поняття «негрошові операції»?

5.         Що таке чисте надходження грошових коштів?

6.         Що таке чистий видаток грошових коштів?

7.         Чи відображаються негрошові операції в Звіті про рух грошових коштів?

8.         Що означає поняття «рух грошових коштів»?

9.         За яким методом складається Звіт про рух грошових коштів?

182

10.       Скільки розділів має Звіт про рух грошових коштів і які?

11.       Що означає непрямий метод складання цього звіту?

12.       Як подається надходження і вибуття грошових коштів від надзви-чайних подій?

13.       На підставі якої інформації складається Звіт про рух грошових коштів?

14.       Чи є взаємозв’язок окремих показників Звіту про рух грошових коштів з Балансом та іншими формами звітності?

15.       Що таке нереалізовані курсові різниці і де вони відображаються в Звіті про рух грошових коштів?

16.       Чому амортизація збільшує надходження грошових коштів?

17.       Чому збільшення запасів зменшує надходження грошових коштів?

18.       Чому збільшення поточних зобов’язань збільшує грошові надхо-дження?

19.       Як розрахувати чистий рух грошових коштів від операційної, ін-вестиційної та фінансової діяльності?

20.       Як розрахувати залишок грошових коштів на кінець звітного пе-ріоду?

21.       Яке значення Звіту про рух грошових коштів в управлінні підпри-ємством?

22.       Яка інформація про грошові кошти наводиться у Примітках до рі-чної фінансової звітності?