Warning: session_start() [function.session-start]: open(/var/www/nelvin/data/mod-tmp/sess_51e6625b328e428485dae4dcabbd8031, O_RDWR) failed: Permission denied (13) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
8.1. Зміст статей Звіту про рух грошових коштів та методика його складання : Звітність підприємств : Бібліотека для студентів

8.1. Зміст статей Звіту про рух грошових коштів та методика його складання


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 
90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 
105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 
120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 
135 136 

магниевый скраб beletage

Звіт про рух грошових коштів складається за звітний період (графи 3 і 4), але для порівняння даних і проведення аналізу в ньому наводяться дані за аналогічний попередній період (графи 5 і 6). Графа 5 і 6 заповнюється за даними аналогічного Звіту, скла-деного за попередній рік за даними граф 3 і 4.

Зміст статей Звіту про рух грошових коштів визначено П (С)БО 4 «Звіт про рух грошових коштів».

При заповненні цього звіту слід пам’ятати, що якщо рух гро-шових коштів у результаті однієї операції включає суми, які на-лежать до різних видів діяльності, то ці суми слід наводити окре-мо у складі відповідних видів діяльності.

Крім цього при заповненні цього звіту підприємство розгор-нуто наводить суми надходжень та видатків, що виникають в ре-зультаті операційної, інвестиційної та фінансової діяльності.

Заповнення І розділу «Рух коштів у результаті операційної ді-яльності» за непрямим методом починається з коригування при-бутку (збитку) від звичайної діяльності до оподаткування на гос-подарські операції, при здійсненні яких не має необхідності у грошових коштах:

― на суму нарахованої амортизації активів;

― на суму змін забезпечень зобов’язань;

― на збиток (прибуток) від нереалізованих курсових різниць;

― на збиток (прибуток) від операційної діяльності;

― на витрати на сплату відсотків;

Після цього визначається прибуток (збиток) від операційної ді-яльності до зміни в чистих оборотних активах, на який впливають:

― суми змін запасів, дебіторської і кредиторської заборгова-ності, пов’язаної з операційною діяльністю протягом звітного періоду;

― на суми змін витрат і доходів майбутніх періодів.

Таблиця 15

ШФОРМАЦІЙНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЗВІТУ ПРО РУХ ГРОШОВИХ КОШТІВ (форма № 3)

 

Статгя Код рядка       Зміст статті

1          2          3

I. Рух коштів у результаті операційної діяльності

Прибуток   (збиток)   від звичайної діяльності до оподаткування          010      Відображається прибуток (збиток) від звичайної діяльності до оподаткування за звітний період, наведений у ф. 2 «Звіт про фінансові результати», відповідно р. 170 або р. 175

Амортизація   необорот-них акгивів          020      Відображається сума амортизації з матеріальних і нематеріальних активів, яка нарахована за звітний період. Цей рядок заповнюється за даними ф. № 2, розділ II р. 260 «Амортизація» або за кредитом pax. 13

Збільшення(зменшення) забезпечень         030*    Відображається сума збільшення або зменшення забезпечень наступних витрат і платежів, ли-ше в частині операційної діяльності (збільшення — надходження, а зменшення — видаток). Цей рядок заповнюється за даними Балансу ф. № 1, рядки 400-420 графи 4 мінус графа 3, при умові, що у звітному періоді не було створено забезпечень для інвестиційної та фінансової дія-льності.

Збиток   (прибуток)   від нереалізованих    курсо-вих різниць    040*    Суми курсових різниць, що виникли внаслідок перерахунку статгі Балансу «Грошові кошти та їх еквіваленти в іноземній валюті» (збитки — надходження, прибуток — видаток). У графі 3 рядок 040 відображаються збитки від курсових різниць, що виникли внаслідок пере-рахунку грошових коштів та їх еквівалентів в іноземній валюті протягом звітного періоду (ф. № 2, розділ I, рядок 160 «Інші витрати» та р. 090 «Інші операційні витрати» тобто за дебе-товим оборотом субрахунку 974 «Втрати від неопераційних курсових різниць» і субрахунку 945 «Втрати від операційної курсової різниці».

У графі 4 рядок 040 інформація заповнюються за даними аналітичного обліку, які включають прибутки від курсових різниць, що виникли від курсових різниць, внаслідок перерахунку гро-шових коштів та їх еквівалентів в іноземній валюті протягом звітного періоду (ф. № 2, роз-діл I), рядок 130 «Інші доходи» та за кредитовим оборотом субрахунку 744 «Дохід від неопера-ційної курсової різниці», р. 060. (ф. № 2, розділ I)., ф. № 2 «Інші операційні доходи» тобто за кредитовим оборотом субрахунку 714 «Доходи від операційної курсової різниці».

Збиток   (прибуток)   від неопераційної діяльності           050*    Відображається сума збитку у графі 3 «надходження», а прибутку «видаток» (графа 4) від во-лодіння та реалізації фінансових інвестицій (дивіденди, відсотки тощо), а також від продажу основних засобів, нематеріальних акгивів, інших довгострокових акгивів, від обміну оборотних акгивів на необоротні акгиви і фінансові інвестиції, від неопераційних курсових різниць, інші прибутки і збитки від інвестиційної і фінансової діяльності (без урахування на сплату відсотків). Для заповнення цього рядка необхідно проаналізувати у ф. № 2 і співставити суму рядків 110, 120, 130 мінус сума рядків 150, 160 за винятком збитку (прибутку) від нереалізованих курсових різниць, які уже відображені в р. 040 ф. № 3; витрат на сплату відсотків, які будуть відображені в р. 060 ф. № 3; доходів від отриманих відсотків, які будуть відображені в р. 210 ф. № 3; від суми дивідендів, які будуть відображені в р. 220 ф. № 3.

Витрати на відсотки 060      Сума витрат по відсотках, нарахованих протягом звітного періоду за користування кредитами і позичками (надходження). Цей рядок (графа 3) заповнюється за кредитовим оборотом субра-хунку 951 «Відсотки за кредит» і контролюється з ф. № 2, р. 140, графа 3.

Прибуток   (збиток)   від операційної    діяльності до зміни в чистих обо-ротних акгивах     070            Розраховується за даними рядків 010—060;

(р. 010 + р. 020 ± р. 030 ± р. 040 ± р. 050 + р. 060)

Зменшення    (збільшен-ня) оборотних акгивів    080      У графі 3 «Надходження» відображається зменшення, у графі 4 «Видаток» збільшення за стат-

тями оборотних акгивів, відображених у розділі II активу Балансу, крім статей — «Грошові

кошти та їх еквіваленти», «Поточні фінансові інвестиції» та інших статей неопераційних обо-

ротних акгивів, (вибірково), що відбулися протягом звітного періоду. При цьому не врахову-

ються зміни у складі оборотних акгивів, які є наслідком негрошових операцій інвестиційної ді-

яльності (обмін на необоротні акгиви, фінансові інвестиції тощо) та фінансової діяльності

(виплата дивідендів або погашення зобов'язань з фінансової оренди виробничими запасами,

продукцією, товарами тощо, негрошові внески до статутного капіталу тощо) або виправлення

помилок минулих років.

Окрім того не враховується зміна дебіторської заборгованості поточного податку на прибуток і

зменшення дебіторської заборгованості за іншими платежами до бюджету внаслідок зараху-

вання кредиторської заборгованості за поточним податком на прибуток.

Зміна суми авансів виданих, що не пов'язані з операційною діяльністю.

Для заповнення цього рядка необхідно використати Баланс ф. № 1 і вирахувати відхилення да-

них графи 4 мінус графа 3 за рядками 100, 110, 120, 130, 140, 150, 160,

170, 180, 200, 210, 250 за винятком рядків 190, 220, 230, 240 та 250 (вибутково):

• зміни заборгованості держави по податку на прибуток, яка відображена у складі статті «Де-

біторська заборгованість за розрахунками із бюджетом (із р. 170);

Продовження табл. 15

 

Статгя Код рядка       Зміст статті

1          2          3

                        •          зменшення дебіторської заборгованості бюджетних організацій шляхом зменшення заборго-

ваності перед бюджетом за податком на прибуток;

•          зміна суми авансів виданих, що не пов'язані з операційною діяльністю (із р. 180);

•          зменшення дебіторської заборгованості акціонерів шляхом погашення заборгованості з ви-

плати дивідендів;

•          зміни дебіторської заборгованосгі за реалізовані фінансові інвестиції, необоротні активи майнові

комплекси, що відображена у складі статгі «Інша поточна дебіторська заборгованість» (із р. 220);

•          погашення дебіторської заборгованості необоротними акгивами;

•          зменшення запасів у зв'язку з їх використанням для поліпшення основних засобів (капіталь-

ного харакгеру);

•          зміна оборотних акгивів внаслідок виправлення помилок минулих періодів.

Зміна оборотних активів показується одним числом у відповідній графі, або в гр. 3 «Над-ходження» або гр. 4 «Видаток».

Зменшення    (збільшен-ня) витрат майбутніх пе-ріодів  090      У графі «Надходження» відображається зменшення, а у графі «Видаток» — збільшення сум, які відбулися у складі витрат майбутніх періодів протягом звітного періоду. Для заповнення цього рядка необхідно використати Баланс ф. № 1 р. 270 та розрахувати відхилення графи 4 мінус графа 3.

Збільшення    (зменшен-ня)   поточних   зобов'я-зань     100      У графі «Надходження» показується збільшення, а у графі «Видаток» — зменшення за статгя-ми IV розділу пасива Балансу, (крім статей — «Короткострокові кредити банків», «Поточна за-боргованість за довгостроковими зобов'язаннями», «Поточні зобов'язання за розрахунками з учасниками», сум зобов'язань за відсотками та інших зобов'язань, не пов'язаних з операцій-ною діяльністю, які визначаються шляхом вибірки з аналітичного обліку. Потрібно також ви-ключити зміни у зобов'язаннях, які є наслідком не грошових операцій інвестиційної та фінан-сової діяльності, наприклад погашення поточних зобов'язань за сировину, з передаванням основних засобів, акцій; зарахування внесків до статутного капіталу або внаслідок виправлення помилок у зобов'язаннях за минулі роки.

При визначенні суми збільшення (зменшення) поточних зобов'язань не враховується зміна су-ми зобов'язання з поточного податку на прибуток і зменшення зобов'язань за іншими плате-жами до бюджету внаслідок зарахування дебіторської заборгованості за поточним податком на прибуток.

                        Для заповнення цього рядка необхідно використати ф.№ 1 і врахувати відхилення даних графи 4 мінус графа 3 за рядками 520,530,540,550,560,570,580,600,610 за винятком рядків 500, 510, 590 та:

•          зміни зобов'язань з податку на прибуток;

•          погашення зобов'язань з податку на прибуток;

•          збільшення зобов'язань зі сплати прибуткового податку, який нараховано на дивіденди;

•          зміни зобов'язань за відсотками;

•          зміни суми авансів одержаних, що не пов'язані з операційною діяльністю;

•          погашення зобов'язань необоротними акгивами;

•          погашення зобов'язань викупленими власними акціями;

•          зміни заборгованості з оплати придбаних необоротних акгивів, фінансових інвестицій, май-

нових комплексів;

•          зміни заборгованості, що пов'язана з поліпшенням (модернізацією та реконструкцією) осно-

вних засобів;

•          зміни поточних зобов'язань внаслідок виправлення помилок минулих років

Збільшення(зменшення) доходів майбутніх пері-одів      110      У графі 3 «Надходження» показується збільшення, а у графі 4 «Видаток» — зменшення сум, які відбулися у складі доходів майбутніх періодів. Для заповнення цього рядка необхідно ви-користати Баланс ф. № 1 р. 630 і вирахувати відхилення графи 4 мінус графа 3

Грошові    кошти    від операційної діяльності       120      Розраховується як різниця між сумами надходжень та видатків за даними ф. № 3 рядків 070— 110; (р. 070 ± р. 080 ± р. 090 ± р. 100 ± р. 110).

Сплачені відсотки     130      Відображають у графі «Видаток» суми грошових коштів, використаних для сплати відсотків за користування позиковим капіталом: облігаціями, фінансовою орендою. Суми визначаються за даними аналітичного обліку за дебетом субрахунку 684 «Розрахунки за нарахованими відсот-ками», в частині сплаченій грошовими коштами або вибірково за Балансом ф. № 1 р. 610 «Інші поточні зобов'язання», або за ф. № 2 р. 140 «Фінансові витрати»

Сплачені    податки    на прибуток 140      Відображають у графі 4 «Видаток» суми грошових коштів, які використані для сплати податку на прибуток за умови, що вони не ототожнюються з фінансовою та інвестиційною діяльністю. Для заповнення цього рядка використовуються дані аналітичного обліку за дебетом субрахун-ку 641 «Розрахунки за податками» аналітичний рахунок «Розрахунки за податком на прибу-ток» (тільки в частині сплаченій грошовими коштами)

Чистий рух КОІІПІВ до надзвичайних подій       150      Розраховується за даними рядків 120—140; (р. 120 - р. 130 - р. 140). Додатна різниця в графі 3, від'ємна — у графі 4

Продовження табл. 15

 

Статгя Код рядка       Зміст статті

1          2          3

Рух коштів від надзви-чайних подій          160      Відображаються відповідно, надходження або видаток коштів, пов'язаних з надзвичайними подіями у процесі операційної діяльності. Цей рядок заповнюється за даними аналітичного об-ліку до рахунків 75 «Надзвичайні доходи» та 99 «Надзвичайні витрати» в частині сум, що відо-бражають надходження або видаток коштів пов'язаних із операційною діяльністю

Чистий рух грошових копггів від операційної діяльності            170      Розраховується за даними рядків 150—160; (р. 150 ± р. 160)

II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності (в рядках 180 по 270 відображаються реальне надходження або видаток грошових коштів)

Реалізація     фінансових інвестицій           180      У графі 3 «Надходження» відображають суми грошових надходжень, отриманих від продажу акцій інших підприємств, боргових зобов'язань інших підприємств, а також часток у капіталі інших підприємств (інші, ніж надходження за такими інструментами, що визнаються як еквіва-ленти грошових коштів, або за такими, що утримаються для дилерських або торговельних ці-лей). Для заповнення цього рядка необхідно використати дані:

•          зміни у статгях ф. № 1 Балансу 040, 045, 220, 210 за операціями, що пов'язані з рухом гро-

шових коштів або

•          аналітичний облік за кредитом субрахунку 741 «Дохід від реалізації фінансових інвестицій»,

у частині прибутку, що пов'язаний з рухом грошових коштів

Реалізація  необоротних активів     190      У графі 3 «Надходження» відображаються суми грошових коштів від продажу основних засо-бів, нематеріальних акгивів, а також інших довгострокових необоротних активів (крім фінан-сових інвестицій). Для заповнення цього рядка необхідно використати:

• аналітичний облік за кредитом субрахунку 742 «Дохід від реалізації необоротних акгивів», у частині, що пов'язана з рухом грошових коштів

Реалізація        майнових комплексів          200      Відображаються у графі 3 «Надходження» суми грошових коштів від продажу дочірніх підпри-ємств та інших господарських одиниць (за вирахуванням грошових коштів, які були реалізова-ні у складі майнового комплексу). Для заповнення цього рядка необхідно використати дані аналітичного обліку:

•          щодо руху грошових коштів, пов'язаних із реалізацією майнових комплексів або

•          кредит субрахунку 743 «Дохід від реалізації майнових комплексів», у частині, що пов'язана з

рухом грошових коштів.

Огримані відсотки    210      У графі 3 «Надходження» показуються суми надходження грошових коштів, отриманих у ви-гляді відсотків за позики надані іншим сторонам (інші, позики, здійснені фінансовою устано-вою), за фінансовими інвестиціями в боргові цінні папери, за використання переданих у фінан-сову оренду необоротних акгивів тощо. Цей рядок заповнюється за даними: •  аналітичного обліку за кредитом субрахунку 373 «Розрахунки за нарахованими доходами» та дебетом рахунків грошових коштів.

Огримані дивіденди 220      У графі «Надходження» показуються суми грошових надходжень дивідендів як результат при-дбання акцій або часток у капіталі інших підприємств (крім виплат за такими інструментами, які визнаються як еквіваленти грошових коштів, або за такими, що утримуються для дилерсь-ких або торговельних цілей). Цей рядок заповнюється за кредитом рахунку 731 «Дивіденди одержані»

Інші надходження     230      У графі 3 «Надходження» відображаються суми грошових коштів від повернення авансів (крім авансів, пов'язаних з операційною діяльністю) та позик, наданих іншим сторонам (інші надхо-дження, ніж аванси та позики фінансової установи); надходження грошових коштів від ф'ючерсних та фордварних контраюів, опціонів тощо (за винятком тих контраюів, які уклада-ються для основної діяльності або, коли надходження класифікуються як фінансова діяльність) та інші надходження від інвестиційної діяльності, які не передбачені у вищезазначених статгях. Для заповнення цього рядка необхідно здійснити вибірку за даними аналітичного обліку за кредитом субрахунку 733 «Інші доходи від фінансових операцій», в частині, що відноситься до інвестиційної діяльності.

Придбання   фінансових інвестицій           240      У графі 4 «Видаток» показуються суми виплачених грошових коштів для придбання акцій або боргових зобов'язань цінних паперів інших підприємств, а також часток участі у спільних під-приємствах (інші, ніж виплати за такими інструментами, що визнаються як еквіваленти грошо-вих коштів, або за такими, що утримуються для дилерських або торговельних цілей). Для запо-внення цього рядка необхідно використати обороти за дебетом рахунку 971 «Собівартість реалізованих фінансових інвестицій» та врахувати зміни в статгях Балансу ф. № 1 за рядками: 040, 045, 220, в частині, пов'язаній з рухом грошових коштів

Продовження табл. 15

 

Статгя Код рядка       Зміст статті

1          2          3

Придбання      необорот-них акдивів         250      У графі 4 «Видаток» показуються суми грошових коштів, сплачених при придбанні основних засобів, нематеріальних акдивів та інших необоротних активів (крім фінансових інвестицій). Для заповнення цього рядка необхідно використати оборот за дебетом субрахунку 972 «Собі-вартість реалізованих необоротних акдивів» та врахувати зміни за рядками Балансу ф. № 1: 011, 020, 031 в частині, пов'язаній з рухом грошових коштів

Придбання      майнових комплексів         260      У графі 4 «Видаток» показуються суми грошових коштів, сплачені за придбані дочірні підпри-ємства та інші господарські одиниці (за вирахуванням грошових коштів, придбаних у складі майнових комплексів). Для заповнення цього рядка необхідно використати оборот за дебетом субрахунку 973 «Собівартість реалізованих майнових комплексів» в частині, що пов'язане з рухом грошових коштів

Інші платежі   270      У графі 4 «Видаток» показуються суми авансів виданих, крім авансів, пов'язаних з операцій-ною діяльністю та позики грошовими коштами, надані іншим сторонам (крім авансів і позик фінансових установ), виплати грошових коштів за ф'ючерсними і форвардними контракдами, опціонами тощо (за виключенням випадків, коли такі контракди укладаються для операційної діяльності підприємства, або виплати класифікуються як фінансова діяльність); інші платежі, що не передбачені у вищезазначених статгях. Для заповнення цього рядка необхідно викорис-тати оборот за дебетом рахунку 97 «Інші витрати» субрахунки 4-7

Чистий рух коштів до надзвичайних подій           280      Розраховується за даними рядків 180—270

(р. 180 + р. 190 ± р. 200 + р. 210 + р. 220 + р. 230 - р. 240 - р. 250 - р. 260 - р. 270).

Рух коштів від надзви-чайних подій          290      Відображаються суми надходжень або видатків коштів, пов'язаних з надзвичайними подіями в ході інвестиційної діяльності. Для заповнення цього рядка необхідно проаналізувати дані ана-літичного обліку no pax. 75 і 99 в частині, що стосується руху грошових коштів від інвестицій-ної діяльності в результаті надзвичайних подій

Чистий рух коштів від інвестиційної      діяль-ності         300      Розраховується за даними рядків 280 і 290 (р. 280 ± р. 290)

III. Pyx коштів y результаті фінансової діяльності (в рядках з 310 no 360 відображається реальне надходження або видаток грошових копггів)

Надходження   власного капіталу   310      У графі 3 «Надходження» відображаються суми грошових коштів від розміщення акцій та інших операцій, що приводять до збільшення власного капіталу. Дпя заповнення цього рядка необхідно проаналізувати за ф. № 1 «Баланс» I розділ пасиву. Зміни видів власного капіталу (рядки 300, 310, 320, 360, 370, 590, в частині заборгованості учасників, пов'язаних з рухом грошових коштів)

Огримані позики      320      У графі 3 «Надходження» показуються суми грошових коштів, одержаних у результаті утво-рення боргових зобов'язань (позик, векселів, облігацій, а також — інших видів короткостроко-вих і довгострокових зобов'язань, не пов'язаних з операційною діяльністю). Для заповнення цього рядка необхідно проаналізувати за ф. № 1 «Баланс» р. 440, 450, 500 та дані аналітичного обліку за дебетом рахунків грошових коштів та кредитом pax. 50, 51, 52, 60.

Інші надходження     330      У графі 3 «Надходження» відображаються інші надходження грошових коштів, пов'язаних з фінансовою діяльністю. Для заповнення цього рядка необхідно проаналізувати обороти за де-бетом рахунків грошових коштів і визначити суми грошових надходжень, які відносяться до фінансової діяльності та не знайшли відображення в р. 310, 320 ф. № 3.

Погашення позик      340      У графі 4 «Видаток» відображаються суми грошових коштів, використаних для погашення борго-вих зобов'язань, отриманих позик, випущених облігацій та інших видів короткострокових і дов-гострокових зобов'язань, не пов'язаних з операційною діяльністю. Для заповнення цього рядка необхідно проаналізувати за ф. № 1 «Баланс» р. 500, 510 і 590 (графа 4 мінус графа 3), в частині пов'язані з рухом грошових коштів від фінансової діяльності. Виплату грошових коштів для по-гашення боргових зобов'язань в іноземній валюті відображають з урахуванням змін валютного курсу, тобто у сумі факгичних виплат грошових коштів для погашення таких зобов'язань

Сплачені дивіденди  350      У графі 4 «Видаток» відображаються суми дивідендів та податку на прибуток, утриманого з дивідендів, для сплати яких використані грошові кошти. Для заповнення цього рядка необхідно проаналізувати у ф. № 1 р. 590 та аналітичний облік за дебетом субрахунку 671 «Розрахунки за нарахованими дивідендами» та кредитом рахунків грошових коштів, тобто дивіденди, сплачені грошовими коштами або використати Звіт про власний капітал р. 140 «Виплати власникам»

Інші платежі   360      У графі 4 «Видаток» відображаються суми грошових коштів, використаних для викуплення ра-ніше випущених власних акцій підприємства; виплати грошових коштів орендодавцю для по-гашення заборгованості за фінансовою орендою; повернення позик банку для працівників та за іншими платежами, пов'язаними з фінансовою діяльністю. Для заповнення цього рядка необ-хідно проаналізувати обороти за кредитом рахунків грошових коштів і виділити суми викорис-тання грошових коштів, що мають відношення до зазначеної фінансової діяльності

Продовження табл. 15

 

Статгя Код рядка       Зміст статті

1          2          3

Чистий рух КОІІПІВ до надзвичайних подій       370      Розраховується за даними рядків 310—360;

(р. 310 + р. 320 + р. 330 - р. 340 - р. 350 - р. 360)

Рух коштів від надзви-чайних подій          380      Відображаються надходження або видаток грошових коштів, які пов'язані з надзвичайними подіями в процесі фінансової діяльності. Заповнюється за даними аналітичного обліку за pax. 75 та pax. 99

Чистий рух коштів від фінансової діяльності         390      Розраховується за даними рядків 370 і 380; (р. 370 ± р. 380)

Чистий рух копггів за звітний період         400      Розраховується як алгебраїчна сума рядків 170 ± 300 ± 390 або за ф. № 1 сумарне відхилення за рядками 230 і 240 (графа 4 мінус графа 3)

Залишок коштів на по-чаток року   410      Заповнюється на підставі даних, наведених в р. 230 + р. 240 II розділу активу Балансу за дани-ми на початок року (графа 3)

Вплив зміни  валютних курсів на залишок коштів           420      У графі 3 «Надходження» — прибутки, а у графі 4 «Видаток» — збитки сум залишку грошових коштів в іноземній валюті внаслідок коливань валютного курсу протягом звітного періоду. По графі 3 форми № 3 рядок 420 інформація заповнюються за даними аналітичного обліку, які включають прибутки від курсових різниць, що виникли від курсових різниць, при перерахунку грошових коштів та їх еквівалентів в іноземній валюті протягом звітного періоду (ф. № 2, роз-діл I), рядок 130 «Інші доходи» та за кредитовим оборотом до субрахунку 744 «Дохід від не-операційної курсової різниці», а також по р. 060 р. I ф. № 2 «Інші операційні доходи» тобто за кредитовим оборотом субрахунку 714 «Доходи від операційної курсової різниці». У графі 4 ф. № 3 рядок 420 відображаються збитки від курсових різниць, що виникли внаслідок перера-хунку грошових коштів та їх еквівалентів в іноземній валюті протягом звітного періоду (ф. № 2, розділ I, рядок 160 «Інші витрати» та р. 090 «Інші операційні витрати» тобто за дебетовим оборотом за субрахунком 974 «Втрати від не операційних курсових різниць» і субрахунку 945 «Втрати від операційної курсової різниці»

Для заповнення цього рядка використовують данні із рядка 040 Звіту про рух грошових коштів та записують прибуток у графу «Надходження», а збиток у графу «Видаток»

Залишок коштів на кі-нець року      430      Розраховується як рядок р. 410 ± р. 400 ± р. 420;

Розрахована сума повинна дорівнювати залишку грошових коштів та їх еквівалентів на кінець

звітного періоду (р. 230 + р. 240), II розділу акгиву Балансу (графа 4)

ЗВІТ ПРО РУХ ГРОШОВИХ КОШТІВ

 

Таблиця 16

 

 

 

Контрольна сума

Звіт про рух грошових коштів

зарік 2006 р.

Форма № 3

Код за ДКУД |   1801004

Підприємство ЗАТ «Фірма «Полтавпиво»

Територія Полтава

Форма власності Приватна

Орган державного управління —

Галузь Пивоварна промисловість

Вид економічної діяльності Виробництво мінеральних вод та інших безалкогольних напоїв

Одиниця виміру: тис. грн

 

Дата (рік, місяць, число)

за ЄДРПОУ

за КОАТУУ

заКФВ

за СПОДУ

за ЗКГНГ

заКВЕД

 

 

Коди

                        01

5518768

5310137000

20

7794

18144, 18145,71250

15.98.0

 

 

 

Стаття            Код     За звітний період      За попередній період

 

           

            надхо-дження           видаток          надхо-дження           видаток

;           2          3          4          5          6

I. Рух коштів у результаті операційної діяльності                                                

Прибуток (збиток) від звичайної діяльності до оподаткування  010      2558,6 —        2362,0 —

Коригування на:                                                     

амортизацію необоротних активів 020      878,8   X         734,0   X

 

Стаття            Код     За звітний період      За попередній період

 

           

            надхо-дження           видаток          надхо-дження           видаток

;           2          3          4          5          6

збільшення (зменшення) забезпечень        030      30,3     —        1,0       —

збиток (прибуток) від нереалізованих курсових одиниць           040      —        —        —        —

Збиток (прибуток) від не операційної діяльності  050      498,1   11,1     774,0   51,0

Витрати на сплату відсотків            060      213,3   X         226,0   X

Прибуток (збиток) від операційної діяльності до зміни в чистих оборотних активах  070      4101,4 —            4046,0 —

Зменшення (збільшення):                                                   

оборотних акгивів    080      —        1521,7 —        386,0

витрат майбутніх періодів   090      —        7,1       —        19,0

Збільшення (зменшення):                                                   

поточних зобов'язань           100      351,1   —        —        18,0

доходів майбутніх періодів  110      —        —        —        —

Грошові кошти від операційної діяльності 120      2923,7 —        3623,0 —

Сплачені:                                                     

відсотки         130      X         213,3   X         226,0

податки на прибуток            140      X         —        X         —

Чистий рух коштів до надзвичайних подій           150      2710,4 —        3397,0 —

Pyx коштів від надзвичайних подій            160      —        880,6   —        6,0

Чистий рух коштів від операційної діяльності       170      1829,8 —        3391,0 —

II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності                                                        

Реалізація:                                                    

фінансових інвестицій         180      —        —        —        —

необоротних акгивів            190      —        X         —        X

майнових комплексів           200      —        —        —       

Огримані:                                                     

відсотки         210      —        X         —        X

дивіденди      220      —        X         —        X

інші надходження     230      —        X         —        X

Придбання:                                                  

фінансових інвестицій         240      X         —        X         67,0

необоротних акгивів            250      X         2024,0 X         3271,0

майнових комплексів           260      X         —        X         —

Інші платежі   270      X         —        X         142,0

Чистий рух коштів до надзвичайних подій           280      —        2024,0 —        3480,0

Рух коштів від надзвичайних подій            290      —        —        —        —

Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності    300      —        2024,0 —        3480,0

Стаття            Код     За звітний період      За попередній період

 

           

            надхо-дження           видаток          надхо-дження           видаток

;           2          3          4          5          6

III. Pyx коштів y результаті фінансової діяльності                                                

Надходження власного капіталу     310      —        X         —        X

Огримання позики   320      561,0   X         565,0   X

Інші надходження     330      —        X         —        X

Погашення позик      340      X         —        X         —

Сплачені дивіденди  350      X         259,4   X         440,0

Інші платежі   360      X         —        X         —

Чистий рух коштів до надзвичайних подій           370      301,6   —        125,0   —

Рух коштів від надзвичайних подій            380      —        —        —        —

Чистий рух коштів від фінансової діяльності         390      301,6   —        125,0   —

Чистий рух коштів за звітний період          400      107,4   —        36,0     —

Залишок коштів на початок року    410      68,0     X         32,0     X

Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів            420      —        —        —        —

Залишок коштів на кінець року       430      175,4   X         68,0     X

Керівник підпис Прізвище та ініціали       

Головний бухгалтер підпис Прізвище та ініціали

При заповненні цього Звіту слід пам’ятати, що показники, які характеризують перше слово статті (наприклад, рядок 010 — прибуток або рядок 050 — збиток, або рядок 080 — зменшення) наводять у графі 3 «Надходження», а відповідно друге слово у назві статті підказує, що сума відноситься до графи 4 «Видаток».

Інформаційне забезпечення для складання Звіту про рух гро-шових коштів наведено в табл. 15.

Грошові кошти повинні забезпечувати постійну платоспро-можність підприємств, тому грошові потоки повинні бути під по-стійним контролем бухгалтерів та керівників. Враховуючи це, вважаємо за доцільне складання Звіту про рух грошових коштів щоквартально.

Звіт про рух грошових коштів наведено у табл. 16.Warning: Unknown: open(/var/www/nelvin/data/mod-tmp/sess_51e6625b328e428485dae4dcabbd8031, O_RDWR) failed: Permission denied (13) in Unknown on line 0

Warning: Unknown: Failed to write session data (files). Please verify that the current setting of session.save_path is correct (/var/www/nelvin/data/mod-tmp) in Unknown on line 0