Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
7.2. Структура Звіту про рух грошових коштів : Звітність підприємств : Бібліотека для студентів

7.2. Структура Звіту про рух грошових коштів


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 
90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 
105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 
120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 
135 136 

Загрузка...

Звіт про рух грошових коштів (ф. № 3) складається із трьох розділів, а саме:

Розділ І. Рух коштів у результаті операційної діяльності (ряд-ки 010—170).

Розділ ІІ. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності (рядки 180—300).

Розділ ІІІ. Рух коштів у результаті фінансової діяльності (ряд-ки 310—390).

У кожному з трьох розділів у окремих рядках (р. 160, 290, 380) вказується чистий рух коштів від надзвичайних подій за видами діяльності, а в р. 170, 300 і 390 вказується чистий рух грошових коштів за кожним видом діяльності.

У р. 400 вираховується загальна сума чистого руху грошових коштів за звітний період за трьома видами діяльності.

У рядках 410 і 430 відображається залишок на початок і кі-нець звітного періоду, а в р. 420 — вплив зміни валютних курсів на залишок коштів.

Для заповнення Звіту про рух грошових коштів необхідно ви-користовувати дані Балансу, Звіту про фінансові результати, дані аналітичного обліку та Приміток до річної фінансової звітності.

У світовій практиці бухгалтерського обліку є два формати Зві-ту про рух грошових коштів і два методи його складання, а саме: формат за яким рух грошових коштів подається за прямим ме-тодом і передбачає коригування кожної статті Звіту про фінансо-ві результати і формат, за яким не передбачається трансформу-вання кожної статті Звіту про фінансові результати — тобто, непрямий метод.

За цим методом коригується лише сума прибутку (збитку) від звичайної діяльності до оподаткування під впливом змін негро-шових коштів від поточної діяльності.

За П(С)БО 4 «Звіт про рух грошових коштів» в Україні перед-бачено формат звіту, який передбачає використання непрямого і прямого методів.

Розділ І «Рух коштів у результаті операційної діяльності» за-повнюється за непрямим методом і розпочинається з коригуван-ня суми фінансового результату від звичайної діяльності до опо-даткування.

Розділ ІІ «Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності» та розділ ІІІ «Рух коштів у результаті фінансової діяльності» запов-нюється за прямим методом.

Розглянемо послідовність формування інформації про рух грошових коштів за видами діяльності.

Структура І розділу Звіту про рух грошових коштів та схема трансформування прибутку від операційної діяльності у грошо-вій потік за непрямим методом подано в табл. 12.

Таким чином, сутність непрямого методу полягає у визначенні суми грошових коштів у складі прибутку, а саме, чи забезпече-ний, отриманий прибуток грошима чи ні. У результаті викорис-тання непрямого методу користувачам надається інформація тільки про чисті надходження або вибуття грошових коштів від операційної діяльності, крім фінансової та інвестиційної.

У ІІ розділі Звіту наводиться рух коштів внаслідок інвести-ційної діяльності, тобто, тієї, яка характеризує зміни у таких ба-лансових статтях як: необоротні активи, поточні фінансові інвес-тиції та таких статей Звіту про фінансові результати як: доходи від участі в капіталі, інші фінансові доходи, інші доходи, втрати від участі в капіталі та інші втрати.

Структура формування інформації другого розділу Звіту про рух грошових коштів наведено в табл. 13.

Таблиця 12

ЗВІТ ПРО РУХ ГРОШОВИХ КОШТІВ (РОЗДІЛ I) — НЕПРЯМИЙ МЕТОД

 

Статті Код рядка       Вплив зміни:

 

           

            надходження (+)       видаток (-)

;           2          3          4

I. Рух коштів у результаті операційної діяльності                         

Прибуток(збиток) від звичайної діяльності до оподаткування   010      прибуток(+)   збиток(-)

Коригування на: амортизацію необоротних акгивів        020      збільшення (+)           X

• збільшення (зменшення)забезпечень       030      збільшення (+)           зменшення (-)

• збиток (прибуток) від нереалізованих курсових різниць          040      збиток (+)       прибуток (-)

• збиток (прибуток)від неопераційної діяльності  050      збиток (+)       прибуток(-)

Витрати на сплату відсотків            060      збільшення (+)           X

Прибуток (збиток) від операційної діяльності до зміни в чистих оборотних активах (розраховуються)       070            прибуток        збиток

• зменшення (збільшення) чистих оборотних акгивів      080      зменшення (-)            збільшення (+)

• зменшення (збільшення) витрат майбутніх періодів      090      зменшення (-)            збільшення (+)

• збільшення (зменшення) поточних зобов'язань 100      збільшення (+)           зменшення (-)

• збільшення (зменшення) доходів майбутніх періодів (р. 110)   110      збільшення (+)           зменшення (-)

Грошові кошти від операційної діяльності (розраховуються)      120      (+)       (-)

Сплачені відсотки     130      X         зменшення (-)

Сплачені податки на прибуток       140      X         зменшення (-)

Чистий рух коштів до надзвичайних статей (розраховується)    150      (+)       (-)

Рух коштів внаслідок надзвичайних подій            160                 

•  надходження, видаток                 надходження (+)       видаток (-)

Чистий рух коштів від операційної діяльності (розраховується) 170      (+)       (-)

Таблиця 13

ЗВІТ ПРО РУХ ГРОШОВИХ КОШТІВ (РОЗДІЛ II) — ПРЯМИЙ МЕТОД

 

Статті Код рядка       Вплив зміни:

 

           

            надходження (+)       видаток (-)

;           2          3          4

Р. II. Рух копггів у результаті інвестиційної діяльності                           

Реалізація:                             

•  фінансових інвестицій      180      +          X

•  необоротних акгивів         190      +          X

•  майнових комплексів       200      +          X

Огримано:                            

•  відсотки      210      +          X

• дивіденди    220      +          X

•  інші надходження  230      +          X

Придбання:                          

•  фінансових інвестицій      240      X         -

•  необоротних акгивів         250      X         -

•  майнових комплексів       260      X         -

Інші платежі   270      X         -

                        =

Чистий рух КОІІПІВ до надзвичайних подій (розрахову-ється)                        +          -

Рух коштів до надзвичайних подій 290                 

•  надходження, видаток                 +          -

Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності (розрахо-вується)         300      +          -

У ІІІ розділі Звіту про рух грошових коштів відображається рух коштів від фінансової діяльності, а саме тієї, яка призводить до змін у власному і позичковому капіталі. Для заповнення цього розділу Звіту необхідно використати дані пасиву Балансу (роз-діл І) Власний капітал, розділ ІІ Забезпечення наступних витрат і платежів, розділ ІІІ. Довгострокові зобов’язання та розділ IV По-точні зобов’язання (статті «Короткострокові кредити банків», «Поточна заборгованість за довгостроковими зобов’язаннями», «Поточні зобов’язання за розрахунками з учасниками» та даними аналітичного обліку).

Структура формування інформації третього розділу Звіту про рух грошових коштів наведено в табл. 14.

Після визначення чистого руху коштів від трьох видів діяль-ності (операційної, інвестиційної і фінансової) визначається чис-тий рух коштів за звітний період (р. 400), як різниця між сумою грошових надходжень та видатків, відображених за статтями:

—        чистий рух коштів від операційної діяльності (р. 170);

—        чистий рух коштів від інвестиційної діяльності (р. 300);

—        чистий рух коштів від фінансової діяльності (р. 390).

Залишок коштів на кінець року (р. 430) розраховується за фо-

рмулою:

ЗКкр = ЗКпр ± ЧРК ± ВК,

де ЗКкр — залишок коштів на кінець року;

ЗКпр — залишок коштів на початок року;

ЧРК — чистий рух коштів за звітний період;

ВК — вплив зміни валютних курсів.

Заповнення Звіту про рух грошових коштів можна подати з шести кроків робіт, а саме:

I           крок — розрахунок прибутку (збитку) від операційної діяль-

ності до зміни в чистих оборотних активах (р. 010 – р. 070);

II         крок — розрахунок чистих грошових коштів від операційної

діяльності (р. 080 – р. 170);

III        крок — розрахунок чистих грошових коштів від інвести-ційної діяльності (р. 180 – р. 300);

IV        крок — розрахунок чистих грошових коштів від фінансової діяльності (р. 310 – р. 390);

V         крок — розрахунок суму чистого руху грошових коштів за звітний період за трьома видами діяльності;

165

VI        крок — розрахунок залишку коштів на кінець звітного пе-

ріоду (р. 400 – р. 430).

Таблиця 14

ЗВІТ ПРО РУХ ГРОШОВИХ КОШТІВ (РОЗДІЛ III) — ПРЯМИЙ МЕТОД

 

Статті Код рядка       Вплив зміни:

 

           

            надходження(+)        видаток(-)

Розділ III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності:                        

Надходження власного капіталу     310      +          X

Огримані позики      320      +          X

Інші надходження     330      +          X

Погашення позик      340      X         -

Сплачені дивіденди  350      X         -

Інші платежі   360      X         -

                        =

Чистий рух коштів до надзвичайних подій (розраховується)     370                 

Рух коштів від надзвичайних подій            380      +          -

• надходження, видаток                  +          -

Чистий рух коштів від фінансової діяльності (розраховується)   390      +          -