Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
7.1. Визначення термінів та мета складання Звіту про рух грошових коштів : Звітність підприємств : Бібліотека для студентів

7.1. Визначення термінів та мета складання Звіту про рух грошових коштів


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 
90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 
105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 
120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 
135 136 

Загрузка...

Відповідно до положення (стандарту) бухгалтерського обліку 1 «Загальні вимоги до фінансової звітності»:

Звіт про рух грошових коштів — це звіт, який відображає надходження і видаток грошових коштів у результаті діяль-ності підприємства у звітному періоді.

Цей звіт входить до складу річної фінансової звітності підпри-ємств. Він складається за звітний період наростаючим підсумком з початку року в тис. грн. Для порівняння інформації у Звіті на-водяться дані за аналогічний попередній період.

Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 4 «Звіт про рух грошових коштів» визначає зміст, структуру і формат цього Зві-ту, який складають усі підприємства крім СМП. Звіт складається за формою № 3 (код ДКУД 1801004).

У Звіті про рух грошових коштів відображається рух коштів від трьох видів діяльності, а саме: операційної, інвестиційної, фі-нансової та надзвичайних подій.

Операційна діяльність — це основна діяльність підприємст-ва, а також інші види діяльності, які не є інвестиційною чи фі-нансовою діяльністю.

У результаті основної діяльності грошові кошти надходять від реалізації продукції, товарів, робіт, послуг, від надання активів в оренду, а вибувають — при розрахунках з постачальниками, бю-джетом, працівниками тощо.

Інвестиційна діяльність — охоплює операції з придбання та реалізації тих необоротних активів, а також тих фінансових ін-вестицій, які не є складовою частиною еквівалентів грошових коштів.

Тут доречно нагадати, що еквіваленти грошових коштів — це короткострокові високоліквідні фінансові інвестиції, які віль-но конвертуються у певні суми грошових коштів і характеризу-ються незначним ризиком зміни вартості.

У результаті інвестиційної діяльності грошові кошти надхо-дять від продажу фінансових інвестицій та необоротних активів, від дивідендів, відсотків, погашення наданих позик іншим під-приємствам та вибувають при придбанні фінансових інвестицій, основних засобів і нематеріальних активів, наданні позик іншим підприємствам тощо.

Фінансова діяльність — це діяльність, яка призводить до зміни розміру та складу власного і позикового капіталу підпри-ємства. Надходження грошових коштів у результаті фінансової діяльності відбувається за рахунок випуску акцій власної емісії, отримання позик, а вибуття — при погашенні позик, виплаті ди-відендів, викупу акцій власної емісії.

Взаємозв’язок видів діяльності підприємства і Звіту про рух грошових коштів наведений на рис. 22.

До категорій цього Звіту відносяться такі терміни:

Грошові кошти — це готівка, кошти на рахунках у банках та депозити до запитання.

Рух грошових коштів — це надходження і вибуття грошо-вих коштів та їхніх еквівалентів.

Чисте надходження грошових коштів — це перевищення суми надходжень грошових коштів над сумою їх видатків у зві-тному році.

Чистий видаток грошових коштів — це перевищення суми видатків грошових коштів над їх надходженням за звітний рік.

Таким чином, у Звіті про рух грошових коштів наводиться ін-формація про грошові потоки підприємства за звітний період.

Контроль грошових потоків дає змогу оцінити раціональ-ність використання грошових коштів, напрями діяльності під-приємства, платоспроможність, скласти прогноз на майбутній період.

Надходження:

― від продажу продукції, то-варів, робіт, послуг; ― % по виданих позичках;

орендна плата

 

 

 

Вибуття:

― оплата      постачальни-кам;

― виплата зарплати; ― сплата податків; ― сплата %; ― сплата інших витрат

 

 

 

― від продажу необоротних активів;

― від продажу акцій, борго-вих зобов’язань, часток в ка-піталі інших підприємств; ― надходження   по   раніше наданим позиках; ― відсотки за аванси грошо-вими коштами та позик; ― дивіденди за придбані ак-ції або боргові зобов’язання; ― від ф’ючерських, форвар-дних контрактів, опкціонів та контрактів «своп» тощо

 

+,-

 

+,-

 

― придбання основних засобів і нематеріальних активів;

― оплата акцій та при-

дбання боргових зо-

бов’язань       інших

підприємств, часток участі

у спільних підприємствах;

― надання позичок гро-

шовими коштами іншим

підприємствам тощо

 

 

 

від розміщення акцій і об-лігацій;

― від отримання позичок не пов’язаних з операційною ді-яльністю

 

 

 

― викуп    акцій    власної емісії;

― погашення облігацій; ― виплата дивідендів; ― виплата  інших  боргів фінансової діяльності

 

 

If

Звіт про рух грошових коштів

1

Рис. 22. Взаємозв’язок видів діяльності та звіту про рух грошових коштів

Мета складання Звіту про рух грошових коштів — надання користувачам фінансової звітності повної, правдивої та неупере-дженої інформації про зміни, що відбулися у грошових коштах підприємства та їх еквівалентах за звітний період.

При складанні Звіту про рух грошових коштів слід пам’ятати, якщо одна операція включає суми, які відносяться до різних ви-

дів діяльності, то ці суми необхідно наводити окремо за відпові-дними видами діяльності.

Тобто при складанні звіту підприємству необхідно розгорнуто наводити суми надходження і вибуття грошових коштів за вида-ми діяльності.

Не включаються у Звіт про рух грошових коштів внутрішні зміни про рух грошових коштів (отримання грошей у банку і оприбуткування їх у касу тощо).

Також не включаються до Звіту про рух грошових коштів не-грошові операції. До негрошових операцій відносяться операції, які не потребують використання грошових коштів та їх еквівале-нтів, а саме: бартерні операції, придбання активів шляхом емісії акцій, отримання активів на умовах фінансової оренди, перетво-рення зобов’язань на власний капітал.

Таким чином, Звіт про рух грошових коштів надає інформа-цію внутрішнім і зовнішнім користувачам про надходження і ви-буття грошових коштів за видами діяльності, включаючи надхо-дження і видатки грошових коштів у результаті надзвичайних подій.