Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
6.2. Зміст статей та методика заповнення Звіту про фінансові результати : Звітність підприємств : Бібліотека для студентів

6.2. Зміст статей та методика заповнення Звіту про фінансові результати


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 
90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 
105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 
120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 
135 136 

магниевый скраб beletage

 

Для заповнення першого розділу Звіту про фінансові резуль-тати (ф. № 2) використовуються дані аналітичного обліку за суб-рахунками 7 і 9 класу Плану рахунків. Послідовна схема закриття номінальних рахунків наведена на рис. 20.

Рахунки витрат:

Рахунки доходів:

 

791 «Результат від

Дебет  Кредит

операційної діяльності»

90 «Собівартість реалізації »

92        «Адміністративні витрати» 

93        «Витрати на збут»

94        «Інші  витрати  оперативної

діяльності»

 

 

 

70 «Дохід від реалізації» _71 «Інший операційний дохід»

 

981 «Податок на прибуток від звичайної діяльності»

 

Дебет

95        «Фінансові витрати»

96        «Втрати від участі в капіталі»

 

792 «Результат фінансових операцій»     Кредит

72        «Дохід від участі капіталів»

73        «Інші фінансові доходи»

 

 

 

Дебет

 

793 «Результат іншої звичайної діяльності»     Кредит

 

 

 

97»Інші витрати»

 

74 «Інші доходи»

 

794     «Результат     від Дебет   надзвичайних подій»        Кредит

 

99» Надзвичайні витрати»  

982 «Податок на прибуток від надзвичайних подій»

 

75»Надзвичайні доходи»

 

Рис. 20. Послідовна схема закриття номінальних рахунків 7 і 9 класів

У рядку 010 «Дохід (виручка) від реалізації продукції (то-варів, робіт, послуг)» відображається загальний дохід (брутто)

від реалізації продукції, товарів, робіт або послуг, тобто без ви-рахування непрямих податків, зборів, наданих знижок, поверне-них товарів, надходжень на користь інших осіб (комітентів, принципалів). Організації, основною діяльністю яких є торгівля цінними паперами, у цій статті відображають вартість, за якою реалізовано цінні папери, та суму винагороди за виконання ін-ших операцій, пов’язаних з розміщенням, купівлею і продажем цінних паперів. Цей рядок заповнюється за кредитом рах. 70 «Доходи від реалізації».

У рядку 015 «Податок на додану вартість» відображається сума податку на додану вартість, яка включена до складу доходу (виручки) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг). Цей рядок заповнюється за дебетом рах. 70 «Доходи від реалізації» (субрахунків 1—3) в частині ПДВ.

У рядку 020 «Акцизний збір» підприємства, які є платника-ми цього податку, показують суму, яка врахована у складі доходу (виручки) від реалізації (товарів, робіт, послуг). Цей рядок запов-нюється за дебетом рах. 70 «Доходи від реалізації» (субрахун-ків 1-3) в частині акцизного збору.

Підприємства, які сплачують інші збори або податки з оборо-ту, показують їх суму у вільному рядку Звіту про фінансові ре-зультати, тобто в рядку 025, який не має визначеної назви. До таких зборів і податків відносяться:

збір на обов’язкове державне пенсійне страхування, який спла-чується:

з операцій з продажу ювелірних виробів з золота (крім обру-чок), платини і дорогоцінного каміння;

з операцій з продажу тютюнових виробів, який сплачується виробниками цієї продукції;

з вартості послуг стільникового мобільного зв’язку;

рентна плата за нафту і природний газ, які видобуваються в Україні.

Якщо підприємство відповідно до законодавства є страхови-ком, то в цьому рядку наводяться виплати страхових сум і від-шкодувань.

Цей рядок заповнюється за дебетом рах. 70 «Доходи від ре-алізації» (субрахунків 1-3), в частині, яка відповідає змісту рядка.

У рядку 030 «Інші вирахування з доходу» показуються суми наданих знижок покупцям (замовникам) після дати реалізації продукції (товарів, послуг), вартість продукції або товарів, пове-рнених покупцями, інші суми, які підлягають вирахуванню з до-ходу (виручки) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) без прямих податків, тобто без ПДВ.

У цій статті також відображають одержані підприємством від інших осіб суми доходів на користь комітента, принципала, спів-виконавця, субпідрядника тощо за договорами комісії, підряду, агентськими та іншими аналогічними угодами.

Цей рядок заповнюється за дебетом рах. 701, 702 в частині сум, що належать до перерахування комітентам та принципалам та дебетом рах. 704 «Вирахування з доходу» і повинен бути від-коригований на суму непрямих податків (наприклад, ПДВ), включених до вартості повернених товарів.

У рядку 035 «Чистий дохід (нетто) від реалізації проду-кції (товарів, робіт, послуг)» відображається різниця між валовим доходом від реалізації та сумою усіх вирахувань (ря-док 010 мінус рядки 015 – 020 – 025 – 030). Це чистий дохід від реалізації продукції (робіт, послуг) виготовленої влас-ним виробництвом підприємства (власними силами підрядної організації), комісійною винагородою за агентськими угода-ми, договорами комісії, продажу товарів і наданню послуг тощо.

У рядку 040 «Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)» виробничі підприємства показують виробничу собівартість реалізованої продукції, а підприємства торгівлі, гро-мадського харчування та заготівель — собівартість реалізованих товарів за купівельними цінами. Собівартість реалізованих то-варів і готової продукції визначається згідно з П(С)БО 9 «Запа-си», 16 «Витрати», 30 «Біологічні активи». Собівартість реалізо-ваної продукції складається з:

― виробничої собівартості продукції (робіт, послуг), яка була реалізована протягом звітного періоду;

― нерозподілених постійних витрат;

― наднормативних виробничих витрат.

Також у цій статті організації, основною діяльністю яких є то-ргівля цінними паперами, відображають балансову вартість реа-лізованих цінних паперів.

Підприємства, які відповідно до законодавства є страховика-ми, у цій статті наводять виплати страхових сум та страхових відшкодувань. Підприємства, які здійснюють діяльність з випус-ку та проведення лотерей, у цій статті наводять відрахування на створення (формування) за звітний період призового фонду, а та-кож резерву, що покриває величину джек-поту, не забезпечену сплатою участі у лотереї.

В цьому рядку відображається чиста собівартість реалізації, тобто за вирахуванням собівартості поверненої продукції або то-варів. Цей рядок заповнюється за дебетом рах. 90 «Собівартість реалізації» (субрахунки 1-4).

У рядку 050 «Валовий прибуток (збиток)» підприємства ви-значається як різниця між чистим доходом і собівартістю реалі-зованої продукції (р. 035 – р. 040), а валовий збиток — це різниця р. 040 – р. 035.

Відповідно до П(С)БО 1 показники фінансової звітності філій, відділень та інших відокремлених підрозділів включають до за-гального фінансового Звіту підприємства. У загальному Звіті про фінансові результати підприємства — юридичні особи, показни-ки наводять згорнуто, а у зведеному (щодо до двох і більше юри-дичних осіб) — розгорнуто. Наприклад, якщо в одній із філій є валовий збиток (рядок 055), а в інших філіях — валовий прибу-ток (рядок 050), то в загальному Звіті підприємства має бути на-ведено лише один показник — згорнутий валовий прибуток або валовий збиток, який визначають як різницю показників у рядках 035 і 040.

Але у зведеному Звіті про фінансові результати, якщо в одно-го підприємства — юридичної особи є прибуток (рядок 100), а в інших підприємств — юридичних осіб є збитки (рядок 105), то ці показники мають бути наведені відповідно одночасно в рядках 100 і 105.

У рядку 060 «Інші операційні доходи» відображаються до-ходи:

•          від реалізації іноземної валюти;

•          від реалізації інших оборотних активів (крім фінансових ін-вестицій);

•          від операційної оренди (крім фінансової) активів у разі якщо ця діяльність не є метою створення підприємства;

•          від операційних курсових різниць по активах і зобов’язан-нях підприємства, пов’язаних з операційною діяльністю підпри-ємства;

•          відшкодування раніше списаних оборотних активів;

•          одержані штрафи, пені, неустойки та інші санкції за пору-шення господарських договорів, які визнані боржником або від-носно яких одержані рішення суду, арбітражного суду про їх стя-гнення, а також суми з відшкодування завданих збитків;

•          від списання кредиторської заборгованості, що виникла в ході операційного циклу, після закінченні строку позовної дав-ності;

•          дохід у вигляді суми отриманих грантів, субсидій, асигну-вань;

•          інші доходи від операційної діяльності (наприклад, прибу-ток від відшкодування винною особою вартості нестач, виявле-них при інвентаризації, доходи від операцій з тарою тощо). Під-приємства, які є страховиками в цьому рядку показують інші доходи від страхової діяльності.

До цієї статті також уключаються доход від первісного ви-знання біологічних активів і сільськогосподарської продукції та доход від зміни вартості біологічних активів з виділенням у впи-суваному рядку 061 доходу від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції, одержаних унаслідок сільськогосподарської діяльності.

При заповненні цього рядка слід звернути увагу на те, що інші операційні доходи від операційної діяльності, які відповідно до чинного законодавства обкладаються ПДВ, тут відображаються без урахування суми ПДВ. Цей рядок заповнюється за кредитом рах. 71 «Іншій операційний дохід» з вирахуванням ПДВ.

У рядку 070 «Адміністративні витрати» відображаються за-гальногосподарські витрати, які виникли протягом звітного пері-оду у процесі діяльності підприємства у зв’язку з його управлін-ням та обслуговуванням. Згідно П(С)БО 16 «Витрати» до таких витрат відносяться:

•          загальні корпоративні витрати (витрати на проведення річ-них зборів, організаційні та представницькі витрати тощо);

•          витрати на службові відрядження й утримання апарату управління підприємством та іншого загальногосподарського пе-рсоналу;

•          витрати на утримання основних засобів, інших матеріальних необоротних активів загальногосподарського використання (опе-раційна оренда, страхування майна, амортизація, ремонт, опален-ня, освітлення, водопостачання, водовідведення, охорона);

•          витрати на виплату винагород стороннім організаціям за професійні послуги (юридичні, аудиторські, з оцінки майна тощо);

•          витрати на зв’язок (поштові, телеграфні, телефонні, телекс, факс тощо);

•          амортизація нематеріальних активів загальногосподарського використання;

•          витрати на врегулювання спорів у судових органах;

•          податки, збори та інші передбачені законодавством обов’я-зкові платежі (крім податків, зборів і обов’язкових платежів, які

включаються до виробничої собівартості продукції, робіт, по-слуг);

•          плата за розрахунково-касове обслуговування та інші послу-

ги банків;

•          інші витрати загальногосподарського призначення.

Цей рядок заповнюється за дебетом рах. 92 «Адміністративні

витрати».

У рядку 080 «Витрати на збут» відображаються витрати під-приємства, які виникли протягом операційного циклу у звітному періоді і пов’язані з реалізацією (збутом) продукції (товарів, ро-біт, послуг):

•          витрати пакувальних матеріалів для затарювання готової продукції на складах готової продукції;

•          витрати на ремонт тари;

•          оплату праці та комісійні винагороди продавцям, торговим агентам і працівникам підрозділів, які забезпечують збут;

•          витрати на рекламу і дослідження ринку (маркетинг);

•          витрати на передпродажну підготовку товарів;

•          витрати на відрядження працівників, зайнятих збутом;

•          витрати на утримання основних засобів, інших матеріальних необоротних активів, пов’язаних зі збутом продукції, товарів, ро-біт, послуг (операційна оренда, страхування, амортизація, ре-монт, опалення, освітлення, охорона);

•          витрати на транспортування, перевалку і страхування гото-вої продукції (товарів), транспортно-експедиційні та інші послу-ги, пов’язані з транспортуванням продукції (товарів) відповідно до умов договору (базису) поставки;

•          витрати на гарантійний ремонт і гарантійне обслугову-вання;

•          витрати на страхування призначеної для подальшої реаліза-ції готової продукції (товарів), що зберігаються на складі підпри-ємства;

•          витрати на транспортування готової продукції (товарів) між складами підрозділів (філій, представництв) підприємства;

•          інші витрати, пов’язані зі збутом продукції, товарів, робіт, послуг.

До складу витрат на збут не відносяться: адміністративні ви-трати (п. 60 П(С) БО 16), інші операційні витрати (п. 20 П(С)БО 16) та фінансові витрати (п.27 П(С)БО 16).

Цей рядок заповнюється за дебетом рах. 93 «Витрати на збут».

У рядку 090 «Інші операційні витрати» показуються інші операційні витрати.

До складу інших операційних витрат згідно з п. 20 П(С)БО 16 включаються:

•          витрати на дослідження і розробки, які відповідають вимо-гам П(С)БО 8 «Нематеріальні активи»;

•          собівартість реалізованої іноземної валюти, яка для цілей бухгалтерського обліку визначається шляхом перерахування іно-земної валюти у грошову одиницю України за курсом Націона-льного банку України на дату здійснення операції з продажу іно-земної валюти, плюс витрати, пов’язані з продажем іноземної валюти;

•          собівартість реалізованих виробничих запасів, яка для цілей бухгалтерського обліку складається з їх облікової вартості і ви-трат, пов’язаних з їх реалізацією;

•          відрахування на створення резерву сумнівних боргів і сума списаної безнадійної дебіторської заборгованості;

•          втрати від операційної курсової різниці (тобто від зміни кур-су валюти за операціями, активами і зобов’язаннями, пов’яза-ними з операційною діяльністю підприємства);

•          втрати від знецінення запасів (втрати, пов’язані з уцінкою запасів);

•          нестачі і втрати від псування цінностей;

•          визнані штрафи, пені, неустойки;

•          витрати на утримання об’єктів соціально-культурного при-значення;

•          інші витрати операційної діяльності (крім витрат, які підля-гають включенню до собівартості продукції, товарів, робіт, по-слуг).

У цій статті наводяться також витрати від первісного ви-знання біологічних активів і сільськогосподарської продукції, від зміни вартості біологічних активів з виділенням у рядку 091 витрат від первісного визнання біологічних активів сільського-сподарської продукції, одержаних унаслідок сільськогосподар-ської діяльності.

Цей рядок заповнюється за дебетом рах. 94 «Інші витрати операційної діяльності».

Рядок 100 «Фінансовий результат від операційної діяльно-сті» прибуток (р. 100) або збиток (р. 105) розраховується як різ-ниця між сумою валового прибутку та іншими операційними до-ходами мінус адміністративні витрати, витрати на збут та інші витрати операційної діяльності, тобто:

р. 100 = (р. 050 + р. 060) – (р. 070 + р. 080 + р. 090).

р. 105 = (р. 055 + 070 + 080 + 090 – 060).

У рядку 110 «Дохід від участі в капіталі» показуються суми доходу, які отримані від інвестицій в дочірні, спільні або асоці-йовані підприємства, і облік яких ведеться за методом участі в капіталі. При цьому, дохід буде нараховуватися у тому випад-ку, коли з отриманого прибутку виплачують дивіденди. У разі якщо підприємство, акції якого ми тримаємо приймає рішення не виплачувати дивіденди, а направити прибуток на виробництво, доходи від участі в капіталі інвестором не нараховуються.

До складу доходів від участі в капіталі включаються:

•          доходи, пов’язані зі збільшенням частки інвестора в чистих активах об’єкта інвестування, зокрема у наслідок одержання асо-ційованим, підприємствами прибутку або зростання власного ка-піталу таких підприємств внаслідок інших подій (переоцінки не-оборотних активів, інвестицій тощо);

•          доходи, пов’язані зі збільшенням частки інвестора в чистих активах об’єкта інвестування, зокрема внаслідок одержання спі-льними підприємствами прибутків або зростання їх власного ка-піталу внаслідок інших подій (переоцінка необоротних активів та інвестицій тощо);

•          доходи, пов’язані зі збільшенням частки інвестора в чистих активах об’єкта інвестування, зокрема в наслідок одержання до-чірніми підприємствами прибутків або зростання їх власного ка-піталу внаслідок інших подій (переоцінка необоротних активів та інвестицій тощо);

Цей рядок заповнюється за кредитом рах. 72 «Дохід від участі в капіталі».

У рядку 120 «Інші фінансові доходи» відображаються суми отриманих дивідендів від інших підприємств, що не є асоційова-ними, дочірніми та спільними; відсотків за облігаціями та інши-ми цінними паперами, інші доходи, отримані від фінансової дія-льності, крім тих, які обліковуються за методом участі в капіталі.

Цей рядок заповнюється за кредитом рах. 73 «Інші фінансові доходи».

В ряду 130 «Інші доходи» відображаються доходи, які виник-ли у процесі звичайної діяльності, але не пов’язані з операційною діяльністю підприємства:

•          від реалізації фінансових інвестицій;

•          від реалізації необоротних активів;

•          від реалізації майнових комплексів;

•          від не операційних курсових різниць по активах і зо-бов’язаннях в іноземній валюті, які пов’язані з фінансовою та ін-вестиційною діяльністю підприємства;

•          дохід від безоплатно одержаних активів, визначений у сумі амортизації таких активів одночасно з її нарахуванням;

•          інші доходи, які виникають в процесі звичайної діяльності (від списання кредиторської заборгованості, що виникла не в ході операційного циклу, після закінчення строку позовної давності).

При заповненні цього рядка необхідно пам’ятати, що доходи, отримані від реалізації фінансових інвестицій, необоротних акти-вів і майнових комплексів, відображаються за вирахуванням ПДВ, яка нараховується платником податку на додану вартість при їх реалізації.

Цей рядок заповнюється за кредитом рах. 74 «Інші доходи».

В ряду 140 «Фінансові витрати» відображаються витрати на відсотки та інші витрати, пов’язані з запозиченнями (крім фінан-сових витрат, які включаються до собівартості кваліфікаційних активів відповідно до П(С)БО 31 «фінансові витрати»)

Цей рядок заповнюється за дебетом 95 «Фінансові витрати».

В рядку 150 «Втрати від участі в капіталі» відображається збиток від інвестицій в дочірні, спільні та асоційовані підприємс-тва, облік яких ведеться методом участі в капіталі. Отже, якщо дочірнє (спільне чи асоційоване) підприємство отримало збитки, то інвестор повинен відобразити суму збитків, у частині, яка ви-значається за питомою вагою внесеного капіталу.

До складу втрат від участі в капіталі включаються:

•          втрати, пов’язані зі зменшенням частки інвестора в чистих

активах об’єкта інвестування, зокрема внаслідок одержання асо-

ційованими, спільними, дочірніми підприємствами збитків або

зменшення власного капіталу таких підприємств у наслідок ін-

ших подій (переоцінка необоротних активів та інвестицій тощо).

Цей рядок заповнюється на підставі даних, які відображені в обліку за дебетом рах. 96 «Втрати від участі в капіталі». У рядку 160 «Інші витрати» відображається:

•          балансова вартість (собівартість) реалізованих фінансових інвестицій, необоротних активів, майнових комплексів, визначе-на на дату їх реалізації, а також інші витрати, пов’язані з їх реалі-зацією;

•          втрати від не операційних курсових різниць у наслідок зміни курсу гривні до іноземної валюти за активами і зобов’язаннями не операційної діяльності підприємства;

•          втрати від уцінки (знецінення) необоротних активів та фі-нансових інвестицій;

•          залишкова вартість списаних необоротних активів та витра-ти пов’язані з їх ліквідацією (демонтаж, розбирання);

•          інші витрати, які виникли у процесі звичайної діяльності (крім фінансових витрат), але не пов’язані з операційною діяльністю;

•          виплати страхових сум та страхових відшкодувань;

•          суми часток страхових платежів, які сплачуються перестра-ховикам за договорами перестрахування.

Цей рядок заповнюється на підставі даних за дебетом рах. 97 «Інші витрати».

Рядок 170 «Фінансові результати від звичайної діяльності до оподаткування» — прибуток (р. 170) або збиток (р. 175) — визначається як алгебраїчна сума фінансового результату від операційної діяльності плюс дохід від участі в капіталі, інші фі-нансові доходи та інші доходи мінус фінансові витрати, втрати від участі в капіталі; інші витрати, тобто:

р. 170 = (р. 100 (105) + р. 110 + р. 120 + р. 130) – (р. 140 + + р. 150 + р. 160);

р. 175 = р. 110 – р. 120 – р. 130 + р. 140 + р. 150 + р. 160.

У рядку 180 «Податок на прибуток» від звичайної діяльно-сті наводиться сума податку на прибуток від звичайної діяльно-сті, який визначається за П(С)БО 17 «Податок на прибуток». Цей рядок заповнюють на підставі записів про належну суму податку на прибуток за дебетом субрахунку 981 «Податок на прибуток від звичайної діяльності», 84 «Інші витрати операцій-ної діяльності» у кореспонденції з рахунками 64 «Розрахунки з бюджетом», 17 «Відстрочені податкові активи» і 54 «Відстроче-ні податкові зобов’язання». Сума такого показника підприємст-вами, які на квартальну звітність відповідно до своєї облікової політики відстрочені податкові активи і відстрочені податкові зобов’язання не обчислюють, а також суб’єктами малого під-приємництва для складання фінансової звітності визначається за сумою поточного податку на прибуток, яку визначено за подат-ковим законодавством.

Рядок 190 «Фінансовий результат від звичайної діяльнос-ті» р. 190 (прибуток) та р. 195 (збиток) визначається як різниця між прибутком від звичайної діяльності до оподаткування мінус сума податку на прибуток, тобто рядок 190 = р. 170 – р. 180. Зби-ток від звичайної діяльності дорівнює збитку від звичайної дія-льності до оподаткування та сумі податків на прибуток (р. 195 = = р. 175 + р. 180)

У рядку 200 «Надзвичайні доходи» відображається:

•          сума відшкодування втрат від надзвичайних подій, включа-

ючи відшкодування витрат на попередження втрат від надзви-

чайних подій;

•          сума доходу від інших подій чи операцій, які відповідають

визначенню надзвичайних подій.

Цей рядок заповнюється за даними, відображеними за креди-том рах. 75 «Надзвичайні доходи».

У рядку 205 «Надзвичайні витрати» відображаються втрати від інших операцій та подій, які класифікуються як надзвичайні події:

•          сума втрат від стихійного лиха (повінь, землетрус, град тощо);

•          сума втрат, понесених підприємством у результаті техноген-них катастроф і аварій, що сталися на самому підприємстві чи іншому підприємстві;

•          втрати від інших надзвичайних подій.

При заповнені цього рядка слід пам’ятати, що втрати від над-звичайних подій відображаються за вирахуванням суми, на яку зменшується податок на прибуток від звичайної діяльності в на-слідок цих витрат.

Приклад 12. Надзвичайні витрати в наслідок повені 30 000 грн, ставка податку на прибуток 25 %. Розрахуємо дані для відображен-ня у рядку 205 «Надзвичайні витрати».

•          сума зменшення податку на прибуток внаслідок збитків від над-

звичайних подій

30 000 • 0,25 = 7500 грн

•          сума надзвичайних втрат для відображення рядку 205 Звіту про

фінансові результати

30 000 – 7500 = 22 500 грн

Таким чином, даний рядок заповнюється за сумами відображеними за дебетом рах. 99 «Надзвичайні витрати» за мінусом кредитового обо-роту за рахунком 751 «Відшкодування збитків від надзвичайних подій».

У рядку 210 «Податки з надзвичайного прибутку» відобра-жаються суми податків, які підлягають сплаті з прибутку від над-звичайних подій.

Для заповнення цього рядка використовуються суми, відо-бражені за дебетом рахунку 982 «Податки на прибуток від над-звичайних подій».

Рядок 220 «Чистий прибуток» або рядок 225 (збиток) роз-раховується як алгебраїчна сума прибутку (збитку) від звичайної діяльності та надзвичайного доходу, надзвичайного збитку та по-датків з надзвичайного прибутку.

Сума чистого прибутку, яка визначена у Звіті про фінансові результати необхідна для визначення суми нерозподіленого при-бутку на кінець звітного періоду, який відображається у Балансі.

Нерозподілений прибуток на кінець звітного періоду = Нероз-поділений прибуток на початок звітного періоду + Чистий прибу-ток — Використання прибутку на створення резервного капіталу, Виплату дивідендів тощо.

Загальна схема розрахунку чистого прибутку (збитку) за да-ними Звіту про фінансові результати наведена на рис. 21.

 

' Податок на додану вартість, р. 015

Доход (виручка) від реалізації      Акцизний збір, р. 020

продукції(товарів,     робіт - J Інші збори або податки з обороту,

послуг), р. 010           j р. 025

 

Інші вирахування з доходу, р. 030

'Чистий  дохід (виручка)  від реалізації продукції  (товарів, робіт, послуг), р. 035

 

Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) р. 040

 

Валовий прибуток (збиток),р.050,р.055

 

 

Інші операційні доходи, р.060         Адміністративні витрати, р. 070

 -<

Витрати на збут, р. 080 Інші операційні витрат р.ОдО

Фінансовий результат від операційної діяльності, прибуток. р.ЮО, ;биток - р.Ю5

^Дохід від участі в капіталі,   Фінансові витрати, р. 140

 

Інші фінансові доходи, р. !20 Ь^^Г^' 15°

Інші доходи, р. 130   =          тра    >р

Фінансовий результат від звичайної діяльності до оподаткування

Збиток, р. 175

+ Податки на прибуток, р. 180

 Прибуток, р. 170

 I Податок на прибуток, р. 180

 Фінансовий результат від звичайної діяльності

'Прибуток, р. 190      Збиток, р. 195

+          +

Дохід від надзвичайної діяльності, р. 205

+

Витрати         від        надзвичайної

діяльності, р. 205

Дохід від надзвичайної діяльності, -р. 200,

Витрати         від       надзвичайної

діяльності, р. 205

 

Чистий прибуток (збиток) р. 220     Чистий збиток. р. 225

Рис. 21. Визначення чистого прибутку (збитку) підприємства за даними Звіту про фінансові результати

Таким чином, заповнення І розділу Звіту про фінансові ре-зультати можна розподілити на шість послідовних кроків, а саме:

1-й крок це визначення чистого доходу (виручки) від реаліза-ції продукції (товарів, робіт, послуг (р. 035);

2-й крок — це визначення валового прибутку (збитку), р. 050 або 055;

3-й крок — це визначення фінансового результату від опера-ційної діяльності (прибутку або збитку), р. 100 або р. 105;

4-й крок — це визначення результату від звичайної діяльності до оподаткування (прибутку або збитку), р. 170 або р. 175;

5-й крок — це визначення результату від звичайної діяльності з урахуванням податку на прибутки, р. 190 або р. 195;

6-й крок — це визначення чистого прибутку або збитку, р. 220. або р. 225

Таким чином, у Звіті про фінансові результати визначаємо та-кі види фінансових результатів:

•          валовий прибуток (збиток), тобто від основної діяльності (рядки 050, 055);

•          прибуток (збиток) від операційної діяльності (рядки 100, 105);

•          прибуток (збиток) від звичайної діяльності до оподаткуван-ня (рядки 170, 175);

•          прибуток (збиток) від звичайної діяльності після оподатку-вання(рядки 190, 195);

•          чистий прибуток (збиток) з урахуванням фінансового ре-зультату від надзвичайних подій (рядки 200, 225).

Розділ ІІ «Елементи операційних витрат» заповнюється відповідно до П(С)БО 3 п. 38 та Типових положень про склад со-бівартості продукції, робіт, послуг за галузями діяльності. Тут наводяться відповідні елементи операційних витрат (на виробни-цтво, збут, управління та інші операційні витрати), яких зазнало підприємство в процесі своєї діяльності протягом звітного пері-оду, за вирахуванням внутрішнього обороту, тобто за вирахуван-ням тих витрат, які становлять собівартість продукції (робіт, по-слуг) виробленої і спожитої самим підприємством. Собівартість реалізованих товарів, запасів, іноземної валюти у цьому розділі не наводиться.

В розділі ІІ «Елементи операційних витрат» розшифровуються витрати підприємства, які відображені в першому розділі цього Звіту.

Для підприємств торгівлі та громадського харчування вартість придбаних і реалізованих товарів не є елементом операційних

витрат. Тому ці підприємства у розділі ІІ наводять інформацію лише про елементи витрат на збут, адміністративних і операцій-них витрат, а також транспортно-заготівельні та інші витрати, пов’язані з придбанням товарів, які включаються до їхньої собі-вартості. Відповідно відсотки за кредит, що належать до складу фінансових витрат, не підлягають розкриттю за економічними елементами, і, навпаки, втрати від операційних курсових різниць, що належать до складу інших витрат операційної діяльності, слід включати до сум, які мають розкриватись у розділі ІІ.

Заповнення розділу ІІ «Елементи операційних витрат» (р. 230 – р. 280) Звіту про фінансові результати здійснюється за рахунками 8 класу «Витрати за елементами».

Рахунки цього класу призначені для узагальнення інформації про витрати підприємства протягом звітного періоду.

Основні вимоги до визнання, складу та оцінки витрат викла-дені в Положенні (стандарті) бухгалтерського обліку 16 «Витра-ти» (п. 21—26).

На рахунках цього класу, крім рахунку 85 «Інші витрати», ве-деться облік витрат операційної діяльності за такими елементами витрат: матеріальні витрати, витрати на оплату праці, відраху-вання на соціальні заходи, амортизація та інші операційні витра-ти. Рахунок 85 застосовується для узагальнення інформації про витрати, пов’язані з інвестиційною та фінансовою діяльністю, а також про витрати, пов’язані із запобіганням надзвичайним поді-ям та ліквідацією їх наслідків.

Інші підприємства рахунки цього класу можуть використову-вати для узагальнення інформації про витрати за елементами з щомісячним списанням сальдо рахунків у кореспонденції з раху-нком 23 «Виробництво» і рахунками класу 9 «Витрати діяльності».

Рахунок 85 ведеться тільки тими підприємствами й організа-ціями, які не застосовують рахунки класу 9 «Витрати діяльності», сальдо на ньому закривається в кінці року або щомісячно в коре-спонденції з дебетом рахунку 79 «Фінансові результати».

Якщо підприємство не використовує 8 клас рахунків то для заповнення цього розділу необхідно накопичувати інформацію в нагромаджувальних відомостях, використовуючи первинні та зведені документи, в яких зафіксовані відповідні витрати опера-ційної діяльності.

У рядку 230 «Матеріальні затрати» відображається вартість витрачених у виробництві (крім продукту власного виробництва):

• сировини й матеріалів, які використані як основні й допомі-жні матеріали в операційній діяльності підприємства;

•          купованих напівфабрикатів та комплектуючих виробів для операційної діяльності підприємства;

•          придбаних палива й енергії всіх видів, які використані на технологічні та інші операційні цілі, в тому числі на вироблення з палива тепло- та електроенергії, що спожиті в операційній діяль-ності;

•          тари й тарних матеріалів, використаних в операційній діяль-ності;

•          будівельних матеріалів, використаних як основні та допомі-жні матеріали в операційній діяльності підприємства;

•          запасних частин, використаних для ремонту основних засо-бів, інших необоротних матеріальних активів та малоцінних та швидкозношуваних предметів підприємства;

•          товарів, використаних для виробничо-господарських потреб, тобто без продажу іншим особам;

•          виконаних для підприємства робіт і послуг виробничого та невиробничого характеру (здійснення окремих операцій з вироб-ництва продукції, обробки сировини й матеріалів; проведення іс-питів з випробування сировини й матеріалів, які використову-ються у виробництві; транспортні послуги, які є складовою технологічного процесу виробництва, тощо).

Вартість зворотних відходів, отриманих у процесі виробницт-ва, не включається до елементу операційних витрат за статтею «Матеріальні затрати».

При заповненні цього рядка слід пам’ятати, що підприємства торгівлі і громадського харчування не включають до складу ма-теріальних затрат купівельну вартість придбаних протягом звіт-ного періоду товарів і сировини (продуктів).

Цей рядок заповнюється за сумами, відображеними за дебетом рахунку 80 «Матеріальні витрати», або кредитом рах. 20 (без 206), рах. 22, 25, 28 (товари, в частині витрат, здійснених на ви-робництво).

В рядку 240 «Витрати на оплату праці» відображаються ви-трати на оплату праці, до яких включаються:

•          витрати на виплату основної заробітної плати персоналу відповідно до системи оплати праці, прийнятої на підприємстві;

•          витрати на виплату додаткової заробітної плати (премії, за-охочення тощо) персоналу відповідно до системи оплати праці, прийнятої на підприємстві;

•          витрати на гарантійні та компенсаційні виплати персоналу, пов’язані з індексацією заробітної плати тощо, в порядку і розмі-рах, передбачених законодавством;

•          витрати на оплату щорічних відпусток персоналу підприєм-ства або щомісячні відрахування на створення забезпечення май-бутніх виплат відпусток;

•          витрати на виплати персоналу підприємства за невідпрацьо-ваний час, що передбачені законодавством;

•          інші витрати на оплату праці, які визнаються елементами витрат на оплату праці.

Цей рядок заповнюється за сумами, відображеними за дебетом рахунку 81 «Витрати на оплату праці» або за кредитом рахунку 661 «Розрахунки за заробітною платою» та рахунку 47 «Забезпе-чення наступних витрат і платежів» в частині сум, що відносять-ся до операційних витрат.

В рядку 250 «Відрахування на соціальні заходи» відобража-ються:

•          відрахування на обов’язкове державне пенсійне страхування;

•          відрахування на обов’язкове соціальне страхування;

•          відрахування на обов’язкове соціальне страхування на випа-док безробіття;

•          відрахування на індивідуальне страхування працівників за рахунок підприємства;

•          відрахування на інші соціальні заходи.

Цей рядок заповнюється за даними сумами, відображеними за

дебету рахунку 82 «Відрахування на соціальні потреби» або за кредитом рахунку 65 «Розрахунки зі страхуванням» та рахунку 47 «Забезпечення наступних витрат та платежів» в частині сум, що відносяться до операційних витрат.

В рядку 260 «Амортизація» відображається сума нарахованої амортизації:

•          основних засобів;

•          інших необоротних матеріальних і нематеріальних активів, які прямо включаються до виробничої собівартості продукції (робіт, послуг), до затрат допоміжних (підсобних) виробництв, до виробничих накладних витрат, адміністративних і збутових ви-трат.

Цей рядок заповнюється за дебетом рах. 83 «Амортизація» або за кредитом рах. 13 «Знос необоротних активів»

В рядку 270 «Інші операційні витрати» відображаються:

•          вартість робіт, послуг сторонніх підприємств, сума податків, зборів (обов’язкових платежів), крім податку на прибуток, втрати від курсових різниць, знецінення запасів, псування цінностей, списання та уцінки активів, сума фінансових санкцій тощо;

•          витрати на відрядження;

•          витрати на послуги зв’язку;

•          плата за розрахунково-касове обслуговування тощо;

•          страхові компанії відображають витрати на перестрахування та виплату страхових сум та страхових відшкодувань.

Цей рядок заповнюється за дебетом рахунку 84 «Інші опера-ційні витрати» або кредитом рах. 94 «Інші витрати операційної діяльності».

Сума витрат за економічними елементами визначається за вира-хуванням тих витрат, які є собівартістю продукції (робіт, послуг) допоміжних та обслуговуючих виробництв (господарств) підприєм-ства. Тобто, наприклад, витрати на оплату праці з використання ма-теріалів, основних засобів, на поточний ремонт основних фондів мають бути одноразово включені до відповідних елементів витрат (матеріальні, оплата праці, амортизація), а собівартість поточного ремонту, яка буде відображена на рахунку 91 «Загальновиробничі витрати», а потім і у витратах основного виробництва, вже ще раз, як внутрішній оборот, не включається до елементу витрат.

Сума всіх витрат операційної діяльності у розділі І може не збігатися з сумою за елементами операційних витрат (розділ ІІ ф. № 2), зокрема, на суму зміни залишків напівфабрикатів власного виробництва, незавершеного виробництва, готової продукції, а також у зв’язку з різницею щодо включення собівартості товарів, що вибули. Собівартість реалізованих товарів не включають до елементів витрат розділу ІІ, в той час як їх відображають у розді-лі І. При цьому транспортно-заготівельні витрати, що приєднані до первісної вартості (собівартості) товарів і запасів, мають бути включені до відповідних елементів витрат операційної діяльності (матеріальні, оплата праці, амортизація тощо). До розділу ІІ не включають собівартість (еквівалент за курсом НБУ) реалізованої іноземної валюти й собівартість (балансова вартість) реалізова-них матеріальних цінностей.

Крім того, при взаємоузгодженості показників Звіту про фі-нансові результати можливі різні варіанти: сума за рядком 280 може бути меншою або більшою за суму відображену в рядках 040, 070, 080, 090 першого розділу або дорівнювати їй.

Для виробничих підприємств є характерним той факт, що за П(С)БО 16 виробничими вважаються витрати підприємства на виробництво продукції, тобто не тільки її собівартість, а й витра-ти на незавершене виробництво, понесені у звітному періоді. То-му для виробничих підприємств є характерними такі випадки:

•          сума рядків 040, 070, 080, 090 дорівнює рядку 280, якщо усю

продукцію, вироблену у звітному періоді, реалізовано і немає не-

завершеного виробництва, тобто рахунок 23 немає сальдо. Або незавершене виробництво є, але реалізовано продукцію, яка була вироблена раніше (в попередніх звітних періодах) і її собівартість дорівнює витратам, понесеним у звітному періоді;

•          сума рядків 040, 070, 080, 090 менша рядка 280, якщо виро-бничі витрати, понесені у поточному звітному періоді (році), пе-ревищують собівартість реалізованої продукції;

•          сума рядків 040, 070, 080, 090 більша рядка 280, якщо під-приємство реалізувало готову продукцію, вироблену у попере-дньому звітному періоді (році), а виробничі витрати і витрати по-точного звітного періоду (року) менше її собівартості.

Для підприємств, які надають послуги. У зв’язку з тим, що при наданні послуг, як правило, немає незавершеного виробниц-тва, то сума рядків 040, 070, 080, 090 дорівнює рядку 280.

Підприємства торгівлі відображають витрати на збут, ад-міністративні витрати, операційні, транспортно-заготівельні та інші витрати, пов’язані з придбанням товарів, витрати від опе-раційних курсових різниць, які включаються до складу інших операційних витрат, але в цьому розділі не повинні відобража-тися відсотки за кредит оскільки вони відносяться до фінансо-вих витрат.

Тобто, в ІІ розділі «Елементи операційних витрат» розшифро-вуються витрати підприємства, які відображені в І розділі Звіту про фінансові результати по рядках 070, 080, 090, але загальна сума їх може не збігатись.

Підприємства торгівлі собівартість реалізованих товарів не ві-дображають на рахунку 80 «Матеріальні витрати», а на субраху-нку 808 «Витрати товарів» ведуть лише облік тих товарів, які ви-користані для виробничо-господарських потреб, а не для про-дажу іншим особам. Тому собівартість реалізованих товарів в ря-дку 230 ІІ розділу Звіту про фінансові результати не включається. Таким чином, для торговельних підприємств лише сума рядків 070, 080, 090 дорівнює рядку 280.

Розділ ІІІ «Розрахунок показників прибутковості акцій»

Звіту про фінансові результати заповнюють акціонерні товарист-ва, прості акції або потенційні прості акції яких відкрито прода-ються та купуються на фондових біржах, включаючи товариства, які перебувають в процесі випуску таких акцій. Зміст і методика заповнення ІІІ розділу форми № 2 регламентується П(С)БО 24 «Прибуток на акцію» (затверджено Наказом Міністерства фінан-сів України від 16.07.01. № 344, Зареєстровано Міністерстві юс-тиції України 30.07.01. № 647/5838).

Мета цього розділу Звіту — розрахувати дивіденди на одну просту акцію.

Інвесторів цікавить, ефективність використання підприємст-вом ресурсів, які надані власниками простих акцій.

Для розуміння змісту цього розділу і методики його заповнен-ня необхідно знати визначення таких термінів.

Антирозбавляюча потенційна проста акція — фінансовий ін-струмент або інша угода, конвертація яких у прості акції приведе до збільшення чистого прибутку (зменшення чистого збитку) на одну просту акцію від звичайної діяльності в майбутньому.

Потенційна проста акція — фінансовий інструмент або інша угода, які дають право на отримання простих акцій.

Розбавляюча потенційна проста акція — фінансовий інстру-мент або інша угода, конвертація яких у прості акції призведе до зменшення чистого прибутку (збільшення чистого збитку) на од-ну просту акцію від звичайної діяльності у майбутньому.

Середньорічна кількість простих акцій — середньозважена кіль-кість простих акцій, які перебували в обігу протягом звітного року.

Скоригований чистий прибуток (збиток) — чистий прибуток (збиток) після вирахування дивідендів на привілейовані акції, скоригований на вплив розбавляючих простих акцій.

Скоригована середньорічна кількість простих акцій — серед-ньорічна кількість простих акцій в обігу, скоригована на серед-ньорічну кількість потенційних простих акцій.

Фінансовий інструмент — контракт, який одночасно приво-дить до виникнення (збільшення) фінансового активу в одному підприємстві і фінансового зобов’язання або інструмента власно-го капіталу в іншому.

Часовий зважений коефіцієнт — частка від ділення загальної кількості днів (місяців), протягом яких акції перебували в обігу, на загальну кількість днів (місяців) у звітному році.

Розділ ІІІ Звіту про фінансові результати складається із таких статей:

•          середньорічна кількість простих акцій (р. 300) — наводиться середньозважена кількість простих акцій, які перебували в обігу протягом звітного періоду. Цей показник визначається як сума добутків кількості простих акцій, в обігу протягом певних пері-одів у днях (місяцях) та відповідних часових зважених коефіцієн-тів. Кількість простих акцій в обігу визначається за даними ре-єстру акціонерів;

•          скоригована середньорічна кількість простих акцій (р. 310) — наводиться середньорічна кількість простих акцій в обігу, скори-

гована на середньорічну кількість потенційних простих акцій. Цей показник визначається як середньорічна кількість прос-тих акцій, в обігу скоригована на кількість потенційних простих акцій;

•          чистий прибуток, на одну просту акцію (р. 320) — наво-диться показник, який розраховується діленням різниці між сумою чистого прибутку (збитку) і сумою дивідендів на при-вілейовані акції на середньорічну кількість простих акцій в обігу;

•          скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (р. 330) — відображається показник, який розраховуєть-ся діленням скоригованого чистого прибутку (збитку) на ско-риговану середньорічну кількість простих акцій в обігу (розра-ховується за методикою наведеною в П(с)БО 24 «Прибуток на акцію»);

•          дивіденди на одну просту акцію (р. 340) — відображається показник, який розраховується шляхом ділення суми оголошених дивідендів на кількість простих акцій, за якими сплачуються ди-віденди.

Для заповнення цих рядків необхідно дотримуватися єдиної методології і послідовності розрахунків за усі звітні періоди, а саме:

1)         розрахувати чистий прибуток (збиток) з урахуванням суми прибутку(збитку), який належить власникам простих і привіле-йованих акцій;

2)         розрахувати середньозважену кількість простих акцій, які знаходяться в обігу;

3)         розрахувати чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (ПНА);

4)         розрахувати скоригований чистий прибуток (збиток) на просту акцію;

5)         розрахувати скориговану середньозважену кількість прос-тих акцій в обігу;

6)         розрахувати скоригований прибуток (збиток) на акцію;

7)         визначити суму оголошених дивідендів на кількість прос-тих акцій.

Якщо відкриті акціонерні товариства не матимуть потенцій-них простих акцій, але незалежно від цього в Звіті про фінансові результати вони повинні вказати обидва показники прибутку на акцію, (р. 320, р. 330). У цьому випадку сума прибутку на акцію буде однакова.

ЗВІТ ПРО ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ

Таблиця 11

 

Коди

                        01

5518768

5310137000

20

7794

18144, 18145,71250

15.98.0

 

Дата (рік, місяць, число)

за ЄДРПОУ

за КОАТУУ

заКФВ

за СПОДУ

за ЗКГНГ

заКВЕД

Контрольна сума

Підприємство ЗАТ «Фірма "Полтавпиво"»

Територія Полтава

Форма власності Приватна

Орган державного управління —

Галузь Пивоварна промисловість

Вид економічної діяльності Виробництво мінеральних вод та інших безалкогольних напоїв

Одиниця виміру: тис. грн

Адреса 36038 м. Полтава, вул. Артема, 38

Звіт про фінансові результати

за рік 2006 р.

Форма № 2 Код за ДКУД |1801003|

I. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ

 

Стаття            Код рядка       За звіт. період            За попер. період

1          2          3          4

Доход (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) Ко 701—703 010      14297,0           14400,0

Податок на додану вартість До 701—703  015      (1708,1)          (1747,0)

Акцизний збір До 701—703            020      (-)        (-)

До701,702,К64          025      (-)        (-)

Інші вирахування з доходу До 704 без ПДВ          030      (-)        (-)

Чистий доход (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) р. 010 - (р. 015 - р. 020 - р. 025 - р. 030)            035      12588,9           12653,0

Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) До 901-3   040      (8654,3)          (8765,0)

Валовий: прибуток (р. 035 - р. 040)           050      3934,6 3888,0

збиток(р. 040-р. 035)            055      (-)        (-)

Інші операційні доходи Ко 71 без ПДВ      060      1503,5 1038,0

Адміністративні витрати До 92      070      (693,4)            (439,0)

Витрати на збут До 93         080      (604,0)            (370,0)

Інші операційні витрати До 94       090      (948,4)            (806,0)

Фінансові результати від операційної діяльності:

прибуток р. 050 + р. 060 - р. 070 - р. 080 - р. 090 100      3192,3 3311,0

збиток р. 055 + р. 070 + р. 080 + р. 090 - р. 060    105      (-)        (-)

Доход від участі в капіталі Ко 72    110      —        —

Інші фінансові доходи Ко 73           120      —        —

Інші доходи Ко 74 без ПДВ 130      77,7     51,0

Фінансові витрати До 95     140      (213,3)            (226,0)

Втрати від участі в капіталі До 96   150      (-)        (-)

Стаття            Код рядка       За звіт. період            За попер. період

1          2          3          4

Ішні витрати До 97   160      (498,1)            (774,0)

Фінансові результати від звичайної діяльності до оподаткування:

прибуток (791-793); р. 100+р. 110+р. 120+р. 130-р. 140-р. 150-р. 160 =          170      2558,6 2362,0

збитокр. 105+р. 140+р. 150+р. 160-р. 110-р. 120-р. 130  175      (-)        (-)

Податок на прибуток від звичайної діяльності До 981    180      (-)        (-)

Фінансові результати від звичайної діяльності: прибуток р. 170 - р. 180)         190      25,58,6            2362,0

збитокр. 170+р. 180  195      (-)        (-)

Надзвичайні: доходи Ко 75 200      (-)        (-)

витрати До 99           205      (880,6)            (6,0)

Податки з надзвичайного прибутку До 982          210      (-)        (-)

Чистий: прибуток р. 190 + р. 200 - р. 205 - р. 210            220      1678,0 2358,0

збиток р. 205 - р. 190 — р. 200       225      —        —

II. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ

 

Статгя Код рядка       За звіт. період            За попер. період

1          2          3          4

Матеріальні затрати До 80 або Ко 20 (без 206); 22, 25, 28 (в частині витрат здійснених на виробництво продукції)       230      9519,7 9821,0

Витрати на оплату праці До 81 або Ко 66; Ко 47(в частині витрат, що відносяться до операційних витрат)            240      2627,4 2272,0

Відрахування на соціальні заходи До 82 або Ко 65; Ко 47(в частині витрат, що відно-сяться до операційних витрат)           250      56,1     52,0

Амортизація До 83 або Ко 13         260      878,8   734,0

Інші операційні витрати До 84 або До 94  270      619,3   779,0

Разом: 280      13701,3           13658,0

III. РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ПРИБУТКОВОСТІАКЦІЙ

 

Стаття            Код рядка       За звіт. період            За попер. період

1          2          3          4

Середньорічна кількість простих акцій      300      —        —

Скоригована середньорічна кількість простих акцій        310      —        —

Чистий прибуток, збиток на одну просту акцію   320      —        —

Скоригований чистий прибуток, збиток на одну просту акцію 330      —        —

Дивіденди на одну просту акцію    340      —        —

Керівник підпис Прізвище та ініціали

Головний бухгалтер підпис Прізвище та ініціали

* В колонці 1 поряд із назвою статгі Звіту про фінансові результати вказано джерело інформації та коди рахунків та субрахунків, які використовуються для її заповнення.

 

Розрахунок чистого прибутку на акцію (ПНА) здійснюється за

ПНА= ЧП-ДП , С

де ЧП — чистий прибуток(збиток), грн;

ДП - дивіденди, нараховані власникам привілейованих ак-

С - середньозважена кількість простих акцій в обігу, оди-ниць.

Якщо підприємство отримало збитки, то при розрахунку чи-сельника д єї формули необхідно до суми збитків (р. 225) додати суму дивщенді, нарахованих власникам привілейованих ц кцій.

Для розрахунку скоригованого чистого прибутку на акщю не-обхідно врахувати вплив розбавляючих потенційних простих ак-цій. Тобто тих, які зменшують ПНА. Для цього необхідно змен-шити чистий прибуток, який належить власникам простих акцій:

• на суму дивідендів, визнаних у звітному періоді, на розбав-ляючі потен у в йні акції;

Звіт про ф ерту нсові ре ро зультати із зазначенням рахунків обліку, що використовуються для його заповнення, наведено в табл. 11.

ЗАПИТАННЯ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЮ

1.         Як види діяльності підприємства впливають на структуру Звіту про фінансові результати?

2.         Яка мета складання Звіту про фінансові результати?

3.         Із яких розділів складається Звіт про фінансові результати?

4.         За даними яких класів рахунків бухгалтерського обліку склада-ються окремі розділи Звіту про фінансові результати?

5.         Як відображаються доходи у Звіті про фінансові результати?

6.         Як розрахувати суму доходу від роялті?

7.         Як розрахувати суму доходу від відсотків?

8.         Які особливості розрахунку доходу від наданих послуг при визна-ченому обсязі?

156

9.         Як відображаються витрати у Звіті про фінансові результати?

10. Чи допускаються згортання доходів і витрат?

11.       Яка послідовність розрахунку прибутку від різних видів діяль-ності до оподаткування?

12.       Як визначається сума податку на прибуток від звичайної діяль-ності до оподаткування?

13.       Як розрахувати нерозподілений прибуток підприємства?

14.       На підставі яких даних заповнюється ІІ розділ звіту?

15.       Як розрахувати середньозважену кількість простих акцій?

16.       Як розрахувати прибуток на акцію?

17.       Як розрахувати скоригований прибуток на акцію?

18.       Яке значення Звіту про фінансові результати в управлінні під-приємством?

19.       Які показники рентабельності можна розрахувати за даними Зві-ту про фінансову звітність?