Warning: session_start() [function.session-start]: open(/var/www/nelvin/data/mod-tmp/sess_cc3808af8dbf23e7d7be030b771bdd63, O_RDWR) failed: Permission denied (13) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
6.1. Взаємозв’язок Звіту : Звітність підприємств : Бібліотека для студентів

6.1. Взаємозв’язок Звіту


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 
90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 
105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 
120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 
135 136 

магниевый скраб beletage

про фінансові результати з видами діяльності

підприємства

У першому розділі Звіту про фінансові результати наводяться доходи і витрати та розраховується прибуток або збиток за вида-ми діяльності.

Для розуміння змісту першого розділу звіту необхідно чітко розмежовувати види діяльності підприємства, які мають вплив на групування доходів і витрат (рис. 18).

 

Рис. 18. Взаємозв’язок видів діяльності і Звіту про фінансові результати

Звичайна діяльність — це будь-яка діяльність підприємс-тва, а також операції, які забезпечують або виникають вна-слідок здійснення такої діяльності. Якщо розглядати промис-лове підприємство то до звичайної його діяльності слід від-нести закупку запасів, виготовлення продукції, розрахунки з постачальниками і клієнтами, розрахунки за довгостроковими і короткостроковими зобов’язаннями, з працівниками і бюдже-том, переоцінку запасів, списання знецінених запасів, переоці-нку короткотермінових інвестицій, економічні санкції, курсові різниці тощо.

Надзвичайна подія виникає внаслідок подій або операцій, які відрізняються від звичайної і є епізодичними. Надзвичайна подія виникає при пожежах, стихійних лихах тощо. Але ці події для рі-зних суб’єктів господарювання можуть приймати різні форми. Якщо для підприємства пожежа буде надзвичайною подією і в Звіті про фінансові результати буде виділена сума збитків в І розділу (р. 205), то для страхової компанії, яка здійснює страху-вання від таких подій, ці витрати у Звіті про фінансові результати будуть визнані як доходи від звичайної діяльності і відображені у Звіті про фінансові результати (р. 010).

Звичайна діяльність підприємства підрозділяється на опера-ційну та іншу.

До операційної діяльності підприємства відносяться усі види основної та іншої діяльності, крім фінансової та інвести-ційної.

Основна діяльність — це та, яка пов’язана з виробництвом або реалізацією товарів, робіт і послуг, визначена статутом при створені підприємства і забезпечує основну частку його доходу. Витрати, які виникають в результаті основної діяльності підроз-діляють за функціями, а саме: на виробничу, адміністративну, на збут та інші.

Виробнича функція супроводжується витратами на виготов-лення продукції (витрат) і продажем продукції (доходи), а також супроводжується витратами адміністративного характеру і ви-тратами на збут.

Інвестиційна діяльність — це діяльність підприємства, яка пов’язана з придбанням тих необоротних активів та тих фінан-сових інвестицій, які не є складовою частиною еквівалентів гро-шових коштів.

Фінансова діяльність — це діяльність підприємства, яка призводить до змін розміру і складу власного та позикового ка-піталу.

В залежності від видів діяльності доходи підрозділяються на доходи від:

•          виробничої функції тобто операційної діяльності;

•          фінансової діяльності;

•          інвестиційної діяльності;

•          надзвичайних подій.

Витрати підрозділяються на витрати:

•          виробничої функції;

•          управлінської функції (адміністративні витрати);

•          збутової функції;

•          фінансової діяльності;

•          інвестиційної діяльності;

•          надзвичайних подій.

Якщо у результаті виробничої функції, фінансової та інвести-ційної діяльності і надзвичайних подій виникають як доходи, так і витрати, то від управлінської і збутової функції виникають ли-ше витрати.

ДОХОДИ

70 «Доходи від реалізації»

ВИТРАТИ

Алгоритм формування фінансового результату за видами дія-льності у Звіті про фінансові результати подано на рис. 19.

V

90 «Собівартість

реалізації»

п

791        «Результат основної Ідіяльності»

71 «Інший опе-раційний до-хід»

+ V-J 92 «Адміністративні

витрати»

CO

з-

со m

m  со

і- ч: со о

lS со  сС

CD -і-

°-с5 >s  о

S    X

93        «Витрати на збут»        ,

94        «Інші витрати операційної діяльно-

72        «Дохід від

участі

в капіталі» +

73        «Інші

фінансові доходи»

74        «Інші доходи»

75        «Надзви-чайні доходи»

Істі»     I

95        «Фінансові вит-

рати»

\~\        +

96        «Витрати від

участі в капіталі»

197 «Інші витрати»

Г99 «Надзвичайні ви-" {трати»

о ш о и

I

я к

&

Щ 0.

«Результат фінансових опе-рацій»

792

=

«Результат звичайної

[793 іншої

Ідіяльності»    J

[794 «Результат від надзвичайних по-дій»

=

Л

Рис. 19. Алгоритм визначення фінансового результату за видами діяльностіWarning: Unknown: open(/var/www/nelvin/data/mod-tmp/sess_cc3808af8dbf23e7d7be030b771bdd63, O_RDWR) failed: Permission denied (13) in Unknown on line 0

Warning: Unknown: Failed to write session data (files). Please verify that the current setting of session.save_path is correct (/var/www/nelvin/data/mod-tmp) in Unknown on line 0