Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
ЗМІСТ : Звітність підприємств : Бібліотека для студентів

ЗМІСТ


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 
90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 
105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 
120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 
135 136 

магниевый скраб beletage

 

Вступ      8

МОДУЛЬ 1. ФІНАНСОВА ЗВІТНІСТЬ ПІДПРИЄМСТВА   10

ТЕМА 1. ОСНОВИ ПОБУДОВИ І ЗАГАЛЬНІ ВИМОГИ ДО ЗВІТНОСТІ

ПІДПРИЄМСТВА       10

Лекція 1. Законодавче і нормативно-правове регулювання

звітності та мета її складання             10

1.1.      Законодавче і нормативно-правове забезпечення звітності та мета її складання           11

1.2.      Інформаційні потреби користувачів звітності          23

1.3.      Види, класифікація та склад звітності підприємства   26

1.4.      Елементи та якісні характеристики фінансової звіт-ності               32

1.5.      Принципи підготовки фінансової звітності та роз-криття інформації       36

Лекція 2. Облікова політика підприємств та загальні ви-

моги до оприлюднення та зберігання звітності       44

2.1.      Вибір облікової політики підприємства        44

2.2.      Підготовка облікових даних для складання фінан-сової звітності             53

2.3.      Порядок розглядання, подання та оприлюднення звітності підприємства         60

2.4.      Термін зберігання бухгалтерських фінансових зві-тів і Балансів                67

ТЕМА 2. БАЛАНС ПІДПРИЄМСТВА          72

Лекція 3. Загальні вимоги до складання балансу             72

3

3.1.      Загальне поняття про бухгалтерський Баланс і його значення в управлінні                72

3.2.      Структура Балансу та вимоги до нього                 75

3.3.      Класифікація балансів                      84

 

Лекція 4. Оцінка статей балансу та методика його скла-

дання              86

4.1.      Взаємозв’язок Балансу і Плану рахунків бухгалтер-ського обліку                      86

4.2.      Визнання та оцінка статей Балансу                       88

4.3.      Зміст статей Балансу та методика його складання           91

ТЕМА 3. ЗВІТ ПРО ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ              116

Лекція 5. Загальні вимоги до складання Звіту про фінан-

сові результати           116

5.1.      Визначення категорій та мета складання Звіту про фінансові результати          116

5.2.      Умови визнання та оцінки доходів і витрат          120

Лекція 6. Зміст статей та методика складання Звіту про

фінансові результати             128

6.1.      Взаємозв’язок Звіту про фінансові результати з ви-дами діяльності підприємства      129

6.2.      Зміст статей та методика заповнення Звіту про фі-нансові результати              132

ТЕМА 4. ЗВІТ ПРО РУХ ГРОШОВИХ КОШТІВ              158

Лекція 7. Загальні вимоги до складання Звіту про рух

грошових коштів        158

7.1.      Визначення термінів та мета складання Звіту про рух грошових коштів            158

7.2.      Структура Звіту про рух грошових коштів              161

Лекція 8. Зміст статей та методика складання Звіту про

рух грошових коштів             167

8.1.      Зміст статей Звіту про рух грошових коштів та ме-тодика його складання        167

8.2.      Розкриття інформації про рух грошових коштів у Примітках до фінансової звітності    181

ТЕМА 5. ЗВІТ ПРО ВЛАСНИЙ КАПІТАЛ            183

Лекція 9. Загальні вимоги та методика складання Звіту

про власний капітал              183

4

9.1.      Визначення власного капіталу, його функції та мета складання Звіту про власний капітал    183

9.2.      Статті власного капіталу та їх зміни            187

9.3.      Зміст статей Звіту про власний капітал та методика його складання     193

 

9.4. Розкриття інформації про власний капітал у Примі-

тках до фінансової звітності              199

ТЕМА 6. ПРИМІТКИ ДО РІЧНОЇ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ,

ЗВІТНІСТЬ ЗА СЕГМЕНТАМИ ТА ВИПРАВЛЕННЯ ПОМИЛОК

У ФІНАНСОВИХ ЗВІТАХ  202

Лекція 10. Вимоги до Приміток до річної фінансової звіт-

ності та правила виправлення помилок     202

10.1.    Склад та вимоги до Приміток до річної фінансової звітності       202

10.2.    Правила виправлення помилок у звітності підпри-ємства          209

10.3.    Зміст розділів і методика складання Приміток до річної фінансової звітності за формою № 5             210

10.4.    Вимоги та порядок складання Розрахунку подат-кових різниць за даними бухгалтерського обліку              231

Лекція 11. Зміст звітності за сегментами та вимоги до її

складання       243

11.1.    Складання Додатку до Приміток до річної фінан-сової звітності «Інформація за сегментами» за фор-мою № 6      243

11.2.    Порівнянність показників звітності за сегментами з річною фінансовою звітністю     257

11.3.    Порівнянність показників форм фінансової звіт-ності за формою № 7  263

ТЕМА 7. ЗВЕДЕНА І КОНСОЛІДОВАНА ФІНАНСОВА ЗВІТНІСТЬ       297

Лекція 12. Загальні вимоги та методика складання консо-

лідованої фінансової звітності          297

12.1.    Зведена фінансова звітність             297

12.2.    Фінансова звітність при об’єднанні підприємств    300

12.3.    Вимоги і методика складання консолідованої фі-нансової звітності       307

ТЕМА 8. ФІНАНСОВИЙ ЗВІТ СУБ’ЄКТА МАЛОГО ПІДПРИ-

ЄМНИЦТВА  314

Лекція 13. Загальні вимоги та методика складання фінан-

сового звіту суб’єкта малого підприємництва       314

5

13.1.    Особливості складання Балансу суб’єктами малого підприємництва  314

13.2.    Особливості складання Звіту про фінансові ре-зультати суб’єктами малого підприємництва           322

 

МОДУЛЬ 2. ПОДАТКОВА ЗВІТНІСТЬ ПІДПРИЄМСТВА 327

ТЕМА 9. ПОДАТКОВА ЗВІТНІСТЬ           327

Лекція 14. Загальні положення складання та подання по-

даткової звітності. Податкова звітність за непрями-

ми податками             327

14.1.    Загальні положення складання та подання подат-кової звітності           328

14.2.    Податкова звітність за непрямими податками . . . . 359

 

14.2.1. Податок на додану вартість              359

14.2.2. Акцизний збір            409

Лекція 15. Податкова звітність за прямими податками . . . 422

15.1.    Податок на прибуток підприємства            422

15.2.    Податок з доходів фізичних осіб      435

15.3.    Плата за землю          462

15.4.    Податок з власників транспортних засобів            478

15.5.    Фіксований сільськогосподарський податок         491

Лекція 16. Податкова звітність за іншими податками і

платежами      507

16.1.    Збір за спеціальне використання водних ресурсів   507

16.2.    Збір на розвиток виноградарства, садівництва і хмелярства       521

16.3.    Збір за геологорозвідувальні роботи, виконані за рахунок державного бюджету         523

16.4.    Збір за забруднення навколишнього природного середовища    534

16.5.    Збір за використання радіочастотного ресурсу України  547

16.6.    Місцеві податки і збори        551

 

16.6.1. Розрахунок комунального податку              558

16.6.2. Податок з реклами     563

16.7.    Єдиний податок суб’єктів малого підприємництва 566

МОДУЛЬ 3. СТАТИСТИЧНА І СПЕЦІАЛЬНА ЗВІТ-

НІСТЬ ПІДПРИЄМСТВА     574

ТЕМА 10. СТАТИСТИЧНА І СПЕЦІАЛЬНА ЗВІТНІСТЬ            574

Лекція 17. Загальні вимоги та порядок складання статис-

тичної звітності          574

6

17.1. Нормативно-правове забезпечення статистичної

звітності          574

 

17.2. Порядок складання окремих форм статистичної

звітності          581

Лекція 18. Загальні вимоги до складання звітності до ор-

ганів страхування      601

18.1.    Розрахунок зобов’язання зі сплати збору на обов’язкове державне пенсійне страхування     601

18.2.    Звітність до Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності за 2007 рік           613

18.3.    Звітність до Фонду загальнообов’язкового соціа-льного страхування на випадок безробіття            617

18.4.    Складання Розрахункової відомості страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності    624

Контрольні тести       630

Тести до модуля 1 «Фінансова звітність підприємства» 630

Тести до модуля 2 «Податкова звітність»  642

Тести до модуля 3 «Статистична і спеціальна звітність

підприємства»            653

Ключ правильних відповідей до контрольних тестів       656

Список рекомендованої літератури            658

Додатки          664