5.1. Визначення категорій та мета складання Звіту про фінансові результати


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 
90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 
105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 
120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 
135 136 

Загрузка...

Звіт про фінансові результати є складовою частиною кварта-льної і річної фінансової звітності підприємств. Зміст, структура і формат звіту регламентується для великих підприємств П(С)БО 3 «Звіт про фінансові результати» (ф. 2. код ДКУД 1801003), (таб-лиця 10) та П(С)БО 25 «Фінансовий звіт суб’єкта малого підпри-ємництва» ф. 2-М (код ДКУД 1801007) для суб’єктів малого під-приємництва.

Визначення Звіту про фінансові результати наведено в П(С)БО 1 «Загальні вимоги до фінансової звітності».

Звіт про фінансові результати — це звіт про доходи, ви-трати і результати діяльності підприємства.

Метою складання цього звіту є надання користувачам по-вної, правдивої і неупередженої інформації про доходи, витра-ти, прибутки і збитки від діяльності підприємства за звітний період.

Формування фінансових результатів у Звіті про фінансові ре-зультати підпорядковане видам діяльності підприємства. Діяль-ність підприємства поділяється на звичайну, яка включає опера-ційну (основну та іншу), фінансову та інвестиційну. Крім цього в Звіт про фінансові результати включаються результати від над-звичайних подій, тобто тих подій або операцій, які відрізняються від звичайної діяльності підприємства та очікується, що вони не повторюватимуться періодично або в кожному наступному звіт-ному періоді.

До категорій цього звіту відносяться витрати, доходи, збитки, прибуток.

Витрати (В) — це зменшення економічних вигод у вигляді ви-буття активів або збільшення зобов’язань, які призводять до зменшення власного капіталу (за винятком зменшення капіталу за рахунок його вилучення або розподілу власниками).

До господарських операцій які супроводжуються зменшенням економічних вигод у вигляді вибуття активів, але не є витратами підприємства слід віднести викуп акцій або їх часток, вилучення вкладів і паїв, розподіл власного капіталу між власниками, (нара-хування дивідендів і їх виплата) тощо.

Доходи (Д) — це збільшення економічних вигод у вигляді над-ходження активів або зменшення зобов’язань, які призводять до зростання власного капіталу (крім зростання капіталу за раху-нок внесків власників).

До господарських операцій, які супроводжуються збільшен-ням економічних вигод у вигляді надходження активів, але не є доходами підприємства слід віднести сплату заборгованості за внесками до статутного капіталу, додаткові внески за рішенням акціонерів тощо.

Для визначення фінансового результату необхідно співстави-ти доходи і витрати, які забезпечили отримання цих доходів.

Збиток — це перевищення суми витрат над сумою доходу, для отримання якого були здійснені ці витрати.

Д < В = збиток (З)

Прибуток — це сума, на яку доходи перевищують пов’язані з ними витрати.

Д > В = прибуток (П)

Звітним періодом для складання Звіту про фінансові результа-ти є квартал і календарний рік з 1 січня по 31 грудня включно.

Цей звіт складається наростаючим підсумком за оборотами номі-нальних рахунків. Інформація в Звіті про фінансові результати наводиться на дві дати, що надзвичайно важливо для проведення аналізу:

за звітний період;

за відповідний попередній період.

При складанні Звіту про фінансові результати необхідно до-тримуватися принципу нарахування та відповідності доходів і витрат, за яким для визначення фінансового результату звітного періоду слід зіставити доходи звітного періоду з витратами, які були здійснені для отримання цих доходів.

Надзвичайно суттєвим є те, що доходи і витрати визнаються в обліку і звітності у момент їх виникнення, незалежно від часу надходження чи сплати грошей та відображаються в бухгалтер-ському обліку тих періодів, до яких вони відносяться.

Звіт про фінансові результати складається з трьох розділів:

Розділ І. «Фінансові результати» (р. 010—225).

Розділ ІІ. «Елементи операційних витрат» (р. 230—280).

Розділ ІІІ. «Розрахунок показників прибутковості акцій» (р. 300—340).

В таблиці 10 наведено Звіт про фінансові результати та його взаємозв’язок із видами діяльності та рахунками бухгалтерського обліку на підставі яких він складається.

У першому розділі Звіту про фінансові результати нада-ється інформація про доходи і витрати з точки зору власника підприємства, усі витрати, пов’язані з доходом звітного пері-оду, включаючи й податок на прибуток, вважаються витрата-ми звітного періоду; прибуток розглядається як джерело виплат власникам для нарахування і сплати дивідендів, ство-рення резервного капіталу або збільшення статутного капі-талу.

У другому розділі наводиться склад операційних витрат за елементами, що дозволяє провести аналіз їх структури та ця ін-формація використовується при складанні Звіту про рух грошо-вих коштів в частині коригування суми прибутку від звичайної діяльності до оподаткування на негрошові операції, а саме на су-му нарахованої амортизації.

У третьому розділі Звіту про фінансові результати, який сто-сується лише акціонерних товариств, прості акції яких відкрито продаються та купуються на фондових біржах, а також тих това-риств, які знаходяться у процесі випуску зазначених акцій, роз-раховуються показники прибутковості акцій.

 

Таблиця 10

ЗВІТ ПРО ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ

КОДИ

ГШ-

р. Код за ДКУД

1801003

За

звіт.

періо

д

За попер. період

За попер. період

За звіт. період

Матеріальні затрати (80) або К рах. 20 (без 206), рах. 22,25

ІІІ. РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ПРИБУТКОВОСТІ АКЦІЙ

За попер. період

За звіт. період

38г

o>

o

CD

 

ІЇ

q

ш

i

>s . CD  !

7 " S   i

£-'

 

00

o

 

 

за ЄДРПОУ

за КОАТУУ

за СПОДУ

а ЗКГНГ

Підприємство           

Територія      

Орган державного управління       

Галузь            

Вид економічної діяльності             за КВЕД

Одиниця виміру, тис. грн..             Контрольна сума

ЗВІТ ПРО ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ

Форма № 2 Код

І. ФІНАНСОВІ

РЕЗУЛЬТАТИ

ряд ка

Стаття

010

Доход(виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) (701, 702, 703, 705)

015

Податок на додану вартість (Д 701, 702, 703

Акцизний

Ц

збір (Д 701, 702, 703) Д 701, 702, 703 К 642, 651

доход

ез

і вирахування

035

Чистий доход (виручка) від реалізації продукції (товарів робіт, послуг) р. 010 – (р. 015 – р. 020 – р. 025 – р. 030

 

Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) 901, 902, 903, 904)

таг

Ва

— прибуток (р.035 –

.040"-p.050) =

—збиток (

060

Інші операційні доходи (К 71) без П

Адміністративні витрати (Д 92

w

збут (Д 93)

Витрати на

Інші операційні витрати (Д 94)

00

Фінансові результати від операційної діяльності: — прибуток (р.050 + р.060 – р.070 – р.080 – р.090) =

05

збиток

110

оход від участі в капіталі (К 72)

Інші фінансові доходи (К 73

Ж

ші доходи

(К 74)

Фінансові

(Д 95)

витрати

Втрати від

(Д 96)

50

асті в капіталі

Інші

160

витрати (Д 97)

Фінансові результати від звичайної діяльності до оподаткування:

170

—        прибуток (791–793); р. 100 + р. 110 + р. 120 + р. 130 –

—        р. 140 – р. 150 – р.160 =

75

збиток

180

Податок на прибуток від звичайної діяльності (Д 981

Фінансові резул (р. 170 – р. 180)

90

збиток

195

від звичайної діяльності:

Надзвичайні:

доходи (К 75)

W

– витрати (Д 99)

Податки з надзвичайного прибутку (Д 982

Чистий: – прибуток

К 441 (Д 442)

220

– збиток

190 + р. 200 – р. 205 – р. 210)

ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ

Стаття

Код рядка

iili

Витрати на оплату праці

або

W

Відрахування на 653

соціальні

и (82) або К р

Т5ТГ

(83) або К рах. 131, 132, 133

JJW

і операційні

) К рах.94

Разом:

Код рядка

Стаття

Середньорічна кількість простих акцій Скоригована середньорічна кількість п

остих акцій

ж

Чистий прибуток, збиток на одну просту акцію Скоригований чистий прибуток, збиток на одну просту а

Дивіденди на одну просту акцію

340

W

 

119