Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
4.3. Зміст статей Балансу та методика його складання : Звітність підприємств : Бібліотека для студентів

4.3. Зміст статей Балансу та методика його складання


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 
90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 
105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 
120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 
135 136 

магниевый скраб beletage

Баланс підприємства повинен містити загальні дані про назву підприємства, місце знаходження (країну де зареєстроване під-приємство), організаційно — правову форму власності, та назву органу управління, у віданні якого перебуває підприємство, або назву материнської (холдингової) компанії, галузь та вид еконо-

відображається в Балансі одночасно з відображенням активів або зобов’язань, які призводять до його зміни.

мічної діяльності за відповідними державними реєстрами, валюту Балансу та одиницю її виміру (тис. грн), повну адресу підприємс-тва та дату на яку складається Баланс.

При заповненні Баланса (графа 3) дані на початок звітного пе-ріоду заповнюється із попереднього звіту, а дані на кінець звітного періоду (графа 4) заповнюється за сальдо синтетичних рахунків з Головної книги за журнальною формою обліку або з оборотної ві-домості за синтетичними рахунками при інших формах обліку.

При цьому слід пам’ятати, що заповнення статей Балансу за формою № 1 за звітний рік, необхідно забезпечити відповідність показників вступного сальдо (графа 3) організаційним змінам, що мали місце на підприємстві, наприклад, вибуття або приєднання частки, структурних підрозділів, цілих підприємств, які відбули-ся станом на 1 січня звітного року, а також врахувати виправлен-ня виявлених у звітному році таких помилок за минулі роки, які впливають на величину нерозподіленого прибутку (непокритого збитку), тобто наводиться скоригована величина відповідної статті Балансу станом на 31 грудня попереднього року.

Заповнюючи Баланс слід враховувати вимоги П(С)БО 2 «Ба-ланс», який не допускає згортання статей активів та зобов’язань, крім випадків, передбачених відповідними П(С)БО.

Так, згортання сальдо допускається з внутрішньогосподарсь-ких розрахунків, а саме за субрахунком 683 «Внутрішньогоспо-дарські розрахунки» при складанні загального Балансу підприєм-ства яке є юридичною особою.

При складанні Баланса слід пам’ятати, що показники фінансо-вої звітності філій, відділень та інших відокремлених підрозділів включаються до загального фінансового звіту підприємства — юридичної особи.

В Україні Баланси підприємства складають за методом — нет-то, тобто валюта Балансу підраховується за виключенням сум за регулюючими рахунками. До регулюючих рахунків відносяться: знос необоротних активів (13); резерв сумнівних боргів (38); вилучений капітал (45); неоплачений капітал (46); частка перестраховиків у страхових резервах (494—496).

Суми за регулюючими рахунками наводяться в Балансі у дуж-ках і при підрахуванні підсумків віднімаються.

Зміст статей Балансу та методика його складання наведені в табл. 8.

Баланс підприємства на 31 грудня 2006 р. наведено в табл. 9.

БАЛАНС ПІДПРИЄМСТВА (форма № 1)

Таблиця 8

 

Назва статті та номер рахунка, субрахунка            Код рядка       Зміст статей та їх оцінка в Балансі

Розділ I. Необоротні активи

Нематеріальні активи: ЩС) БО 8 «Нематеріальні активи» (Затв. Наказом Мінфіна України від 18.10.1999 р. №242, Зареєст-ровано в Мінюсті України 02.11.1999 р. За № 750/4043)

Залишкова вартість — (р. 011-р. опу Первісна вартість (12) Накопичена амортизація (133) 010* 011 (012)            У цій статгі наводиться окремо первісна (р. 011) та залишкова вартість нематеріа-льних активів (р. 010), а також нарахована в установленому порядку сума накопи-ченої амортизації (р. 012). Залишкова варгість визначаєгься як різниця між перві-сною варгістю і сумою накопиченої амортизації, яка наводиться у дужках.

В даній статті відображаються залишки за рахунком     12    «Нематеріальні    активи» (p. Oil) і за рахунком  13, субрахунок 3 «Накопичена амортизація» (р. 012) Нематеріальний актив— це немонетарний актив, який немає матеріальної форми, може бути  ідентифікований  (відокремлений  від підприємства) та утримується підприємст-вом з метою використання протягом періоду більше одного року (або одного операційно-го циклу, якщо він перевищує один рік) для виробництва, торгівлі, в адміністративних цілях чи надання в оренду іншим особам НМА поділяються на такі групи:

—        права користування природними  ре-

сурсами;

—        права користування майном;

—        права на знаки для товарів і послуг;

—        права на об'єкт промислової власності;

—        авторські та суміжні з ним права;

—        незавершені   капітальні   інвестиції   в

нематеріальні активи;

—        інші нематеріальні акгиви                Первісна вартість придбаного НМА — складається з ціни (вартості) при-дбання (крім отриманих торговельних знижок), мита, непрямих податків, що не підлягають відшкодуванню, та інших витрат безпосередньо пов'яза-них з його придбанням та доведенням до стану, у якому він придатний для використання за призначенням (п. 11 П (С) БО 8).

Первісна вартість НМА, який придбано у результаті обміну на подібний об'єкт відображається за меншою з двох оцінок:

—        або залишковою вартістю переданого НМА;

—        або справедливою вартістю із включенням різниці до фінансових ре-

зультатів (витрат) звітного періоду.

Первісна варгість НМА, який придбано у результаті обміну на неподібний об'єкт

—        це справедлива варгість переданого об'єкта, збільшена (зменшена) на суму

грошових коштів чи їх еквівалентів, що була передана (отримана) під час обміну.

Первісна вартість безоплатно отриманих НМА — є їх справедлива вартість

на дату отримання з урахуванням втрат відповідно до п. 11 П(С)БО 8.

Первісна вартість НМА, що внесена до статутного капіталу — це погодже-

на засновниками (учасниками) справедлива їх вартість з урахуванням ви-

трат, передбачених п. 11 П(С)БО 8.

Первісна вартість НМА, отриманого внаслідок об'єднання підприємства, це справедлива вартість.

Первісна варгість НМА, створеного підприємством, включає прямі витрати безпо середньо пов'язані із створенням НМА та приведення його до стану придатносгі. Первісна варгість НМА може збільшуватись на суму виграт, пов'язаних із удоско наленням НМА і підвищенням їх можливостей та строку використання, якщо це забезпечить збільшення очікуваних економічних вигод у майбутньому.

 

           

Продовження табл. 8

 

Назва статті та номер рахунка, субрахунка            Код рядка       Зміст статей та їх оцінка в Балансі

                        Підприємство може здійснювати переоцінку за справедливою вартістю на дату Балансу тих НМА, щодо яких існує акгивний ринок (ринок, якому притаманні такі умови: предмети, які продаються та купуються на цьому ринку, є однорідними; в будь-який час можна знайти зацікавлених продав-ців і покупців; інформація про ринкові ціни є загальнодоступною). Переоцінена первісна вартість та накопичена амортизація НМА = відповід-но первісній вартості або накопиченій амортизації х індекс переоцінки. Ін-декс переоцінки = справедлива вартість об'єюу / на залишкову вартість об'єкта, який переоцінюється.

Метод амортизації НМА обирається підприємством самостійно, виходячи з умов отримання майбутніх економічних вигод.

При визначенні строку корисного використання (але не більше 20 років) враховуються: строк корисного використання подібних акгивів; моральний знос, що передбачається і правові та інші обмеження щодо строків його ви-користання та інші факгори. Ліквідаційна вартість, як правило, не визнача-ється, крім окремих випадків (П(С)БО 8 п. 28).

Незавершене    будівництво    (15,     163,

377) — це незавершені капітальні інвес-тиції в необоротні матеріальні акгиви, a саме у будівництво, виготовлення, рекон-струкцію, модернізацію, придбання об'єк-тів   необоротних   матеріальних   акгивів, уведення яких в експлуатацію на дату Ба-лансу не відбулося, а також авансові пла-тежі для фінансування будівництва. В даній статгі відображається сальдо ра-хунків: 15 «Капітальні вкладення», 163 «Ін-ша дебіторська заборгованість», 377 «Роз-рахунки з іншими дебіторами»  020      Відображаєгься варгість незавершених капітальних інвестицій, здійснених під-приємством, у будівництво, створення, виготовлення, добудову, дообладнання, модифікацію, реконструкцію, придбання та доставку основних засобів, інших необоротних матеріальних і нематеріальних акгивів (включаючи необоротні матеріальні активи, призначені для заміни діючих, та устаткування в запасі), у придбання і виготовлення устаткування, що потребує і не потребує в подаль-шому монтажу, а також аванси, перераховані забудовником підряднику. He визнаються і не додаються до балансової вартості незавершеного будів-ництва — наднормативні витрати, витрати на реалізацію, інші витрати, не пов'язані з веденням будівельних робіт. Такі витрати є витратами поточно-го періоду і відображаються у Звіті про фінансові результати. Вартість незавершених капітальних інвестицій не є об'єкгом амортизації. На рахунку 15 «капітальні інвестиції» не відображаються вартість необоро-тних акгивів, внесених до статутного капіталу, одержаних безоплатно, та сума переоцінки необоротних акгивів (крім переоцінки і внеску до статут-ного капіталу об'єктів незавершеного будівництва).

Основні засоби: ЩС) БО 7 «Основні засоби» (Затверджено Наказом Мінфіну України від 27.04.2000 р. № 92, Зареєстровано в Мін'юсті України 18.05.2000 р. за № 288/4509)

Залишкова вартість (p. 031   p. 032) Первісна вартість (10,11) Знос (131,132)

Основні засоби — це матеріальні акгиви, які підприємство утримує з метою вико-ристання їх у процесі виробництва або постачання товарів, надання послуг, зда-вання в оренду іншим особам або для здійснення адміністративних і соціально-культурних функцій, очікуваний строк корисного використання (експлуатації) яких більше одного року (або операційно-го циклу, якщо він довший за рік). В даній статгі відображаються залишки за рахун-ками: 10 «Основні засоби» і 11 «Інші не-оборотні матеріальні акгиви» (р. 031). A також рахунку 13, субрахунку 1 «Знос ос-новних засобів», субрахунку 2 «Знос ін-ших необоротних матеріальних акгивів» (р. 032). До основних засобів відносяться: земельні ділянки, капітальні витрати на поліпшення земель (знос не нараховуєть-ся), будинки, споруди та передавальні пристрої машини та транспортні засоби, інструменти, прилади, інвентар (меблі), робоча і продукгивна худоба, багаторічні насадження, інші основні засоби. До інших необоротних матеріальних ак-тивів відносяться: бібліотечні фонди, ма-лоцінні необоротні матеріальні акгиви, тимчасові (не титульні) споруди, природ-ні ресурси, інвентарна тара, предмети прокату, інші необоротні матеріальні ак-тиви.

Наводиться вартість власних та отриманих на умовах фінансового лізингу об'єктів і орендованих цілісних майнових комплексів, які віднесені до складу основних засобів згідно з відповідними положеннями (стандартами). У цій статгі також наводиться варгість інших необоротних матеріальних активів. В цій статгі наводяться окремо первісна (переоцінена) вартість, сума зносу основних засобів (у дужках) та їх залишкова вартість. Залишкова вартість (*) включається у валюту Балансу. Вона визначається як різниця між первісною (переоціненою) вартістю основних засобів і сумою їх зносу на дату Балансу. Первісна вартість об'єюа основних засобів включає суми, що сплачуються по-стачальникам активів та підрядникам за виконання будівельно-монтажних ро-біт (без прямих податків), реєстраційні збори, державне мито та аналогічні платежі, що здійснюються у зв'язку з придбанням чи отриманням прав на об'єкт основних засобів; суми ввізного мита; суми непрямих податків у зв'я-зку з придбанням (створенням) основних засобів (якщо вони не відшкодову-ються підприємству); витрати зі страхування ризиків доставки основних засо-бів; витрати на транспортування, установку, монтаж, налагодження основних засобів; інші витрати, безпосередньо пов'язані з доведенням основних засобів до стану, у якому вони придатні для використання із запланованою метою. Переоцінена вартість основних засобів та сума зносу об'єкга визначається множенням відповідно первісної вартості і суми зносу об'єюу на індекс переоцінки. Індекс переоцінки визначається діленням справедливої вартос-ті об'єкта, який переоцінюється, на його залишкову вартість. Об'єктом амортизації не є варгість землі і незавершених капітальних інвестицій. Методи амортизації основних засобів та порядок визначення строку корис-ного використання визначається підприємством самостійно з урахуванням очікуваного способу отримання економічних вигод від його використання. За П(С) БО 7 «Основні засоби» (п. 26 — п. 30) підприємства можуть нара-ховувати амортизацію за такими методами:

—        прямолінійного;

—        зменшення залишкової вартості;

—        прискореного зменшення залишкової вартості;

—        кумулятивного;

—        виробничого

Амортизація малоцінних необоротних матеріальних акгивів може нарахо-вуватися за двома методами:

—        50 % у першому місяці використання та решта 50 % у місяці їх вилу-чення з акгивів;

—        100 % у першому місяці використання.    

Продовження табл. 8

 

Назва статті та номер рахунка, субрахунка            Код рядка       Зміст статей та їх оцінка в Балансі

Довгострокові біологічні активи: П(С)БО 30 «Біологічні активи» (Затверджено наказом Мінфіну України від 18.11.2005 р. № 790. Зареєстровано в Мін'юсті України 05.12.2005 р. за № 1456/11736

Довгострокові біологічиі активи:

—        справедлива (залишкова) вартість *

(р. 036   р. 037)

—        первісна вартість(іб)

—        накопичена амортизація (134)

Довгострокові біологічні акгиви — біоло-

гічні акгиви, здатні давати сільськогоспо-

дарську продукцію та/або додаткові біо

логічні активи, приносити в інший спосіб

економічні вигоди протягом періоду, що

перевищує 12 місяців.          035

036 037           Відображається вартість довгострокових біологічних акгивів, облік яких ведеться за Положенням (стандартом) бухгалтерського обліку 30 «Біологі-чні акгиви». У цій статгі наводяться справедлива (первісна, переоцінена) вартість, сума накопиченої амортизації (у дужках) і залишкова вартість до-вгострокових біологічних акгивів. До підсумку балансу включається спра-ведлива або залишкова вартість, яка дорівнює різниці між первісною (пере-оціненою) вартістю і сумою накопиченої амортизації»

Довгострокові фінансові інвестиції: ЩС)БО 12 «Фінансові інвестиції» (Затверджено Наказом Мінфіну України від 26.04.2000 р. № 91 Зареєстровано в Мін'юсті України 17.05.2000 р. за № 284/4505)

Довгострокові фінансові інвестиції:

—        які обліковують за методом участі в

капіталі інших підприємств (141)

—        інші фінансові інвестиції (142, 143)

Фінансові   інвестиції —   це   акгиви,   які

утримуються підприємством з метою збі-

льшення прибутку (відсотків, дивідендів

тощо),  зростання  вартості   капіталу  або

інших вигод для інвестора.

В даній статті показується сальдо рахунку 14 «Довгострокові фінансові інвестиції». Довгострокові фінансові інвестиції — це інвестиції, які не можуть бути класифіко-вані як поточні.       040 045           У цій статті відображаються фінансові інвестиції на період більше одного року, а також усі інвестиції, які не можуть бути вільно реалізовані в будь-який момент. У цій статгі виділяються фінансові інвестиції, які облікову-ються методом участі в капіталі (р. 040).

Метод участі в капіталі — це метод обліку інвестицій згідно з яким Балан-сова вартість інвестицій відповідно збільшується або зменшується на суму збільшення або зменшення частки інвестора у власному капіталі об'єкта ін-вестувань, тобто фінансові інвестиції, що обліковуються за методом участі в капіталі відображаються за вартістю, що визначається з урахуванням усіх змін у власному капіталі об'єкга інвестування, крім тих, що є результатом операцій між інвестором і об'єкгом інвестування.

Фінансові інвестиції (крім інвестицій, що утримуються підприємством до їх погашення або обліковуються за методом участі в капіталі) на дату Бала-нсу відображаються за справедливою вартістю.

Фінансові інвестиції, справедливу вартість яких достовірно визначити не-можливо, відображаються на дату Балансу за їх собівартістю з урахуванням зменшення корисності інвестиції.

До довгострокових відносяться інвестиції на строк більше року в доходні акгиви ін-ших підприємств, а саме в цінні папери — акції, облігації, сертифікати, казначейські зобов'язання,  процентні  облігації внутрі-шніх державних і місцевих позик, а також вклади до статутного капіталу інших під-приємств і інші фінансові вкладення.                 Собівартість фінансової інвестиції складається з ціни її придбання, комі-сійних винагород, мита, податків, зборів, обов'язкових платежів та інших витрат, безпосередньо пов'язаних з придбанням фінансової інвестиції. Фінансові інвестиції, що утримуються підприємством до їх погашення ві-дображаються на дату Балансу за амортизованою собівартістю фінансових інвестицій

Довгострокова дебіторська заборгованість: ЩС)БО 10 «Дебіторська заборгованість» (Затверджено Наказом Мінфіну України від 08.10.1999 р. № 237 Зареєстровано в Мін'юсті України 25.10.1999 р. за№ 725/4018)

Довгострокова дебіторська заборгованість (181, 182,183) — це сума дебіторської забор-гованосгі, яка не виникає в ході нормального операційного циклу та буде погашена після дванадцяти місяців з дати Балансу. У даній статгі показується сальдо рахун-ках 181, 182, 183 рахунку 18 «Довгостро-кова дебіторська заборгованість та інші необоротні акгиви»  050      У цій статті показується сума довгострокової дебіторської заборгованості фізичних та юридичних осіб, яка не виникає в ході нормального операцій-ного циклу та буде погашена після дванадцяти місяців з дати Балансу. Дов-гострокова дебіторська заборгованість оцінюється за дисконтованою варті-стю майбутніх платежів, які очікуються для погашення цієї заборгованості

Відстрочені податкові  активи  (17) — це сума податку на прибуток, що підлягає відшкодуванню   у    наступних   періодах унаслідок виникнення тимчасової різниці між  обліковою  та  податковими   базами оцінки 060      Заповнюються із застосуванням норм П(С)БО 17 «Податок на прибуток», за-твердженого наказом Міністерства фінансів України від 28 грудня 2000 р. № 353, і здійсненням облікових записів на рахунках 17 і 54 на дату Балансу. П(С)БО 17 має застосовуватися лише підприємствами, які є платниками податку на прибуток. Згідно з наказом Міністерства фінансів України від 24 лютого 2001 р. № 101 П(С)БО 17 також не застосовуєгься суб'єктами господарювання, які відповідають критеріям суб'єкта малого підприємництва, незалежно від того, що вони сплачують податок на прибуток. Однак платники податку на прибуток мо-жуть на квартальну дату відстрочені податкові акгиви і податкові зобов'язання не обчислювати. В цьому разі такі підприємства у графі 4 «На кінець звітного кварталу» наводять таку саму суму відстрочених податкових активів і відстроче-них податкових зобов'язань, що й у графі 3 «На початок звітного року». Підприємство у балансі повинно наводити згорнутий залишок за рахунками 17   «Відстрочені   податкові   акгиви»   і   54   «відстрочені   податкові   зо-бов'язання» або у рядку 060 I розділу активу Балансу, крім випадків, пе-редбачених   п.    17   П(С)БО   17,   коли   розгорнуте   подання   залишку   є обов'язковим (наприклад, якщо адміністрування податку на прибуток відо-кремлених підрозділів підприємства здійснюється різними податковими органами, а також у зведеній та консолідованій фінансовій звітності)

Продовження табл. 8

 

Назва статті та номер рахунка, субрахунка            Код рядка       Зміст статей та їх оцінка в Балансі

Інші необоротні активи (184) — це су-

ми необоротних акгивів, які не можуть бути   відображені   у   наведених   раніше статгях I розділу активу Балансу          070      У цій статгі наводиться сума факдичних витрат на придбання інших необо-ротних акдивів, які не можуть бути включені до наведених вище статей першого розділу акдиву Балансу, крім гудвілу і гудвілу негативного, що виникають при придбанні.

Усього за розділом I 080      Сума рядків (010 + 020 + 030 + 035 + 040 + 045 + 050 + 060 + 070)

Розділ II. Необоротні активи

Запаси: П(С)БО 9 «Запаси» (затверджено. Наказом Мінфіну України від 20.10.1999 р. №246. зареєстровано в Мін'юсті України 2.11.1999 р.за№ 751/4044);

Поточні біологічні активи: П(С)БО 30 «Біологічні активи» (Затверджено наказом Мінфіну України від 18.11.2005 р. № 790. За-реєстровано в Мін'юсті України 05.12.2005 р. за № 1456/11736

Запаси — це акдиви, які утримуються для подальшого продажу за умов звичайної господарської діяльності або перебувають у процесі виробництва з метою подаль-шого продажу продуюу виробництва або утримуються для споживання під час ви-робництва продукції, виконання робіт та надання послуг, а також управління під-приємством                        У рядках 100—140 відображаються такі запаси:

•          виробничі;

•          поточні біологічні акдиви;

•          незавершене виробництво;

•          готова продукція;

•          товари, як призначені для споживання в ході нормального операційного

циклу.

Придбані (отримані) або вироблені запаси відображаються в Балансі під-приємства за первісною вартістю.

Первісною вартістю запасів, що придбані за плату є собівартість, яка вклю-чає: суми, що сплачуються за договором поставки, за вирахуванням непря-мих податків; суми ввізного мита; суми непрямих податків у зв'язку з при-дбанням   запасів,   які   не   відшкодовуються   підприємству;   витрати,   які безпосередньо пов'язані з придбанням і доведенням їх до стану в якому во-ни придатні для використання у запланованих цілях (п. 9 П(С)БО 9).

Виробничі запаси (20, 22) — це матеріальні ресурси, які використовуються в поточній виробничій діяльності підприємства не бі-льше одного року або нормального опера-ційного циклу, якщо він більше року.          100            He включаються до первісної вартості запасів, а визначаються витратами періоду:

•          понаднормові витрати і нестачі запасів;

•          відсотки за користування позиками;

•          витрати на збут;

До виробничих запасів відносяться: (си-ровина й матеріали, основні й допоміжні матеріали,  паливо,  купівельні  напівфаб-рикати та комплеюуючі вироби, запасні частини, тара й тарні матеріали; будівель-ні матеріали малоцінні та швидкозношу-вані предмети на складі та інші матеріали призначені для споживання в ході норма-льного операційного циклу.                •  Загальногосподарські та інші подібні витрати, які не пов'язані з при-

дбанням і доставкою запасів та доведення їх до стану в якому вони придат-

ні для використання у запланованих цілях.

Запаси відображаються у звітності за найменшою із двох оцінок: первісною

вартістю або чистою вартістю реалізації

Чиста вартість реалізації запасів — це очікувана ціна реалізації запасів в

умовах звичайної діяльності за врахуванням очікуваних витрат на завер-

шення їх виробництва та реалізацію.

За чистою вартістю реалізації запаси відображаються, якщо на дату Балан-

су їх ціна знизилася або вони зіпсовані, застарілі, або іншим чином втрати-

ли первісно очікувану економічну вигоду.

Поточні біологічні активи (21) — біоло-гічні акгиви, здатні давати сільськогоспо-дарську продукцію та/або додаткові біо-логічні активи, приносити в інший спосіб економічні вигоди протягом періоду, що не перевищує 12 місяців, а також тварини на вирощуванні та відгодівлі.         110      відображається вартість поточних біологічних акгивів тваринництва (доро-слі тварини на відгодівлі і в нагулі, птиця звірі, кролики, дорослі тварини, вибракувані з основного стада для реалізації, молодняк тварин на вирощу ванні і відгодівлі) в оцінці за справедливою або первісною вартістю, а та-кож рослинництва (зернові, технічні овочеві та інші культури) в оцінці за справедливою вартістю, облік яких ведеться за Положенням (стандартом бухгалтерського обліку 30 «Біологічні акгиви».

Незавершене виробництво (23, 25) — це витрати виробничих ресурсів, які в резуль-таті особливостей технологічного процесу ще не стали готовою продукцією. До цих витрат відносяться: прямі матеріальні, прямі трудові, інші прямі витрати, виробничі на-кладні витрати, витрати від браку продукції        120      У цій статті показуються витрати на незавершене виробництво і незавер-шені роботи і послуги, а також вартість напівфабрикатів власного виробни-цтва і валова заборгованість замовників за будівельними контрактами

Готова продукція (26, 27) — це продукція виготовлена  на  підприємстві,  що знахо-диться на складі, обробка якої закінчена та яка   пройшла   випробування,   приймання, укомплеюування згідно з умовами догово-рів із замовниками і відповідає технічним умовам і стандартам або іншим норматив-но-правовим актам і призначена для про-дажу. Продукція, яка не відповідає наведе-ним вимогам та роботи, які не прийняті замовником, показуються, як незавершене виробництво у попередній статгі (р. 120)           130      У цій статгі показується вартість виробів на складі, обробка яких закінчена та які пройшли випробування, приймання, укомплектовані згідно з умовами договорів із замовниками і відповідають технічним умовам і стандартам. Визначення собівартості запасів при їх вибуггі здійснюються за такими ме-тодами:

•          ідентифікованої собівартості відповідної одиниці запасів;

•          середньозваженої собівартості;

•          собівартості перших за часом надходження запасів (ФІФО);

•          нормативних витрат;

•          ціни продажу

Продовження табл. 8

 

Назва статті та номер рахунка, субрахунка            Код рядка       Зміст статей та їх оцінка в Балансі

Товари   (28)—   це   товарно-матеріальні цінності, що надійшли на підприємство з метою продажу         140            Відображається вартість товарів придбаних підприємствами для наступно-го продажу без суми торгових націнок, які здійснюють свою діяльність в основному в збуті, торгівлі, заготівлях, громадському харчуванні * Вартість товарів відображується за витратами на придбання (без торгове-льних націнок), але включаючи транспортно-заготівельні витрати, які за розподілом відносяться до залишку товарів

П(С)БО 10 «Дебіторська заборгованість» (Затверджено. Наказом Мінфіну України від 8.10.1999 р. №237. Зареєстровано в Мін'юсті України 25.10.1999 р. за№ 725/4018)

Векселі одержані (34) — це заборгова-ність покупців, замовників та інших дебі-торів за відвантажену продукцію (товари), інші акгиви, виконані роботи та надані послуги, яка забезпечена векселями   150            Відображається факгична сума заборгованості клієнтів, покупців, замовни-ків та інших дебіторів за відвантажену продукцію (товари), інші акгиви, виконані роботи та надані послуги, яка забезпечена векселями.

Дебіторська заборгованість за товари, роботи і послуги:

•          чиста реалізаційна варгість (р. 161 -р. 162)*

•          первісна вартість (36)

•          резерв сумнівних боргів (38)

Дебіторська заборгованість — це поточна

дебіторська заборгованість, яка виникає в

ході нормального операційного циклу або

буде погашена протягом дванадцяти місяців

з дати Балансу. Вона включає як ту що буде

погашена, так і сумнівну та безнадійну.

Сумнівна  заборгованість —  це   поточна

дебіторська заборгованість щодо якої іс-

нує невпевненість її погашення.

Безнадійна заборгованість — це така, що-

до якої існує впевненість про її неповер-

нення   боржником   або   за  якою   минув

строк позовної давності.

У рядку 161 показується сальдо рахунку 36, а в рядку 162 — pax. 38    160* 161 162  В даній статгі відображається дебіторська заборгованість покупців або за-мовників за надані їм продукцію, товари, роботи або послуги (крім забор-гованості яка забезпечена векселями). У підсумок Балансу включається чи-ста реалізаційна вартість, яка визначається шляхом вирахування з первісної вартості дебіторської заборгованості резерву сумнівних боргів, який наво-диться в р. 162 в дужках.

Резерв сумнівних боргів за П(С)БО 10 «Дебіторська заборгованість» розра-ховується за трьома методами:

—        виходячи з платоспроможності окремих дебіторів;

—        питомої ваги безнадійних боргів у чистому доході від реалізації продук-

ції, товарів, робіт, послуг на умовах наступної сплати;

—        на основі групування дебіторської заборгованості за строками її непога-

шення із встановленням коефіцієнта сумнівності для кожної групи. Коефі-

цієнт сумнівності встановлюється підприємством, виходячи з факгичної

суми безнадійної дебіторської заборгованості за продукцію, товари і послу-

ги за попередні звітні періоди.

Сума резерву сумнівних боргів наводиться в дужках

Залишок резерву сумнівних боргів на дату Балансу не може бути більшим,

ніж сума дебіторської заборгованості на ту саму дату

Дебіторська заборгованість за розраху-нками з бюджетом (641, 642) — це сума заборгованості  фінансових і податкових організацій, а також переплата за подат-ками, зборами та іншими платежами до бюджету    170            У цій статті показується сума дебіторської заборгованості, яка підлягає відшкодуванню з бюджету або заліку в рахунок наступних платежів, яка узгоджена з фінансовими і податковими органами

Дебіторська заборгованість за видани-ми авансами (371) — це сума авансів, ви-даних  іншим  підприємствам  в  рахунок наступних платежів, крім авансів, перера-хованих на капітальне будівництво    180      У даній статгі показується сума факгично виданих авансів, наданих іншим підприємством у рахунок наступних платежів за мінусом зарахованої суми авансів після одержання товарно-матеріальних цінностей, робіт, послуг.

Дебіторська заборгованість з нарахова-них доходів (373)- це заборгованість юри-дичних осіб з нарахованих доходів (відсо-тків, дивідендів, роялті тощо)         190      В цій статгі показується сума заборгованості з нарахованих доходів, що підлягають надходженню

Дебіторська заборгованість  із  внутрі-іиніх розрахунків (682, 683, 36, 377) — це

дебіторська    заборгованість    пов'язаних сторін  та дебіторська заборгованість  із внутрішньовідомчих розрахунків.

Пов'язані   сторони —   це   підприємства, стосунки між якими обумовлюють мож-ливість однієї сторони контролювати ін-шу або здійснювати суггєвий вплив на прийнятгя фінансових і оперативних рі-шень іншою стороною       200      У цій статті відображають суму заборгованості із усіх видів поточних роз-рахунків з дочірніми підприємствами (міжбалансові розрахунки) та внут-рішньогосподарських розрахунків з виробничими одиницями і господарст-вами, виділеними на окремий Баланс, за взаємним відпуском матеріальних цінностей і реалізацію продукції, робіт, послуг; передачею витрат загаль-ноуправлінської діяльності; виплат заробітної плати працівникам цих гос-подарств та іншими видами розрахунків. У частині pax. 36 відображається та частка заборгованості, що припадає на пов'язані сторони, а субрахунку 377 — відображаються розрахунки за операціями, пов'язаними із здійснен-ням спільної діяльності (без створення юридичної особи) та дебетовий за-лишок за субрахунками 683, 683

Продовження табл. 8

 

Назва статті та номер рахунка, субрахунка            Код рядка       Зміст статей та їх оцінка в Балансі

Інша  поточна   дебіторська  заборгова-ність (372, 374, 375, 376, 377, 651, 652, 653) — це дебіторська заборгованість по розрахунках, яка не може бути включена до інших статей дебіторської заборгова-ності та яка відображається у складі обо-ротних акгивів.

Ця   дебіторська   заборгованість,   у   разі створення резерву сумнівних боргів, на-водиться у Балансі за чистою реалізацій-ною вартістю, яка визначена в П(С)БО 2 (п. 27)     210      У даній статгі показується сума заборгованості, що підлягає отриманню від інших дебіторів, а саме:

•          за розрахунки з підзвітними особами;

•          за претензіями, які пред'явлені постачальникам, підрядникам, транспор-

тним організаціям та іншим організаціям, а також за пред'явленими їм та

визнаними штрафами, пенею, неустойками;

•          за відшкодуванням підприємству завданих збитків у результаті нестач і

втрат від псування цінностей, нестач та розкрадання грошових коштів якщо

винуватця виявлено;

•          за позиками, виданими членам кредитних спілок (в кредитних спілках);

•          усі види розрахунків з працівниками (крім розрахунків з оплати праці і

підзвітними особами) та інші розрахунки;

•          розрахунки за обов'язковими платежами;

При умові дебетового залишку за субрахунками 651, 652, 653:

•          розрахунки за пенсійним забезпеченням;

•          розрахунки за соціальним забезпеченням;

•          розрахунки за страхування на випадок безробіття

Поточні фінансові інвестиції— ЩС)БО 12 «Фінансові інвеспшції» (затверджено Наказом Мінфіну України від 26.04.2000 р. № 91 та зареєстровано в Мін'юсті України 17.05.2000 р. за№ 248/4505)

Поточні фінансові інвестиції (352) — це інвестиція, що легко реалізується та при-значається для утримання протягом тер-міну, що не перевищує один рік     220      У цій статгі відображаються поточні фінансові інвестиції на строк, що не перевищує один рік, які можуть бути вільно реалізовані в будь-який мо-мент (крім інвестицій, які є еквівалентами грошових коштів)

Грошові кошти та їх еквіваленти:

•          у національній валюті (301, 311, 313,

333, 351)

•          в іноземній валюті (302, 312, 314, 334)

Грошові кошти — це готівка, кошти на

рахунках у банках та депозити до запи-

тання. 230 240           У цих статтях Балансу показуються грошові кошти та їх еквіваленти окре-мо в національній та іноземній валюті в касі, на поточних та інших рахун-ках у банках, які можуть бути використані для поточних операцій. Грошові кошти в іноземній валюті перераховуються в грошову одиницю України по курсу Національного банку України на дату складання Балансу. * В рядках 230 і 240 наводиться сума грошових коштів у головній та операційних ка-сах підприємства, на його поточних та інших рахунках (акредитивних, че-кових книжках для розрахунків, короткострокових депозитах) в установах банків.

Еквіваленти грошових коштів — це коро-ткострокові високоліквідні фінансові ін-вестиції, які вільно конвертуються у певні суми грошових коштів і які харакдеризу-ються незначним ризиком зміни вартості                        Кошти, які не можна використати для операцій протягом одного року, по-чинаючи з дати Балансу або протягом операційного циклу внаслідок обме-жень, слід виключати зі складу оборотних акгивів та відображати як інші необоротні акгиви в р. 070 I розділу акгиву

Інші   оборотні   активи   (24,   331,   332, 643) — це акгиви, які  не можуть бути включені  до  наведених вище  статей  II розділу акгиву Балансу    250      У цій статті відображається факгична собівартість інших оборотних акги-вів, * які не можуть бути включені до наведених вище статей II розділу ак-тиву Балансу (грошові документи в дорозі в національній і іноземній валю-ті, суми податкових зобов'язань)

Усього за розділом II            260      Сума рядків (100 + 110 + 120 + 130 + 140 + 150 + 160 + + 170 + + 180 + 190 + 200 + 210 + 220 + 230 + 240 + 250)

Розділ III. Витрати майбутніх періодів

Витрати майбутніх періодів (39) — це

витрати, сплачені у звітному періоді, які відносяться   до   наступного   (наступних) звітних періодів        270            У цій статгі відображаються суми здійснених витрат, які пов'язані з підго-товчими до виробництва роботами в сезонних галузях промисловості; з за-своєнням нових виробництв та агрегатів; сплачені авансом орендні плате-жі; оплата страхового полісу; передоплата на газети, журнали, періодичні та довідкові видання тощо.

БАЛАНС        280      Сума рядків (080 + 260 + 270)

ПАСІІВ (капітал + зобов'язання)

Розділ I. Власний капітал

Власний капітал — П(С) БО 5 «Зеіт про еласний капітал» (затверджено Наказом Мінфіну України 31.03.1999 р. № 87 Зареєст-ровано в Мін'юсті України 21.06.1999 р. № 399/3692)

Статутний капітал (40) — це зафіксо-вана в установчих документах загальна вартість акгивів, які є внеском власників (учасників) до капіталу підприємства  300      У даній статгі відображається зафіксована в установчих документах зага-

льна вартість акгивів, які є внеском власників (учасників) до капіталу під-

приємства.

Підприємства, для яких не передбачена фіксована сума статутного капіта-

лу, відображають у цій статті суму факгичного внеску власників до статут-

ного капіталу підприємства

Пайовий капітал (41) — це сума пайових внесків членів спілок та інших підпри-ємств, що передбачена установчими до-кументами            310      У даній статті відображається сума пайових внесків членів спілок та інших підприємств, що передбачена установчими документами

Продовження табл. 8

 

Назва статті та номер рахунка, субрахунка            Код рядка       Зміст статей та їх оцінка в Балансі

Додатковий   вкладений   капітал   (421, 422) — в акціонерних товариствах і він харакгеризує суму емісійного доходу            320      У даній статгі акціонерні товариства показують суму, на яку вартість реалі-зації випущених акцій перевищує їхню номінальну вартість (тільки розмі-щених акцій).

Інші підприємства відображають у цій статті суму капіталу, який вкладено засновниками понад статутний капітал

Інший  додатковий  капітал  (423,  424, 425) — це суми дооцінки акгивів та вар-тість необоротних акгивів,  безкоштовно отриманих підприємством від інших осіб, та інші види додаткового капіталу  330      У даній статгі за факгичними даними бухгалтерського обліку відобража-ється інший вкладений засновниками підприємства (крім акціонерних то-вариств) капітал, що перевищує статутний капітал, інші внески без рішень про зміну розміру статутного капіталу; сума дооцінки (уцінки) необорот-них акгивів, яку здійснюють у випадках, передбачених П(С)БО; вартість необоротних акгивів, безоплатно одержаних підприємством від інших осіб; інші види додаткового капіталу, які не можуть бути включені до наведених вище рядків I розділу пасиву Балансу

Резервний капітал (43) — це сума резер-вів, які створені за рахунок нерозподіле-ного  прибутку  підприємства  відповідно до чинного законодавства або установчих документів        340      У цій статті відображається сума залишку резервного капіталу, створеного відповідно до чинного законодавства або установчих документів за рахунок нерозподіленого прибутку підприємства, який призначається на покриття непередбачених витрат, збитків, на сплату боргів при ліквідації підприємс-тва тощо

Нерозподілений  прибуток  (441)   (непо-

критий збиток (442).

Нерозподілений прибуток — це прибуток,

що залишається у підприємства після ви-

плати доходів власникам та формування

резервного капіталу.

Непокриті збитки списуються за рахунок

нерозподіленого    прибутку,    резервного,

пайового чи додаткового капіталу

* Непокритий збиток наводиться у дуж-

ках       350*    У даній статгі показуєгься або сума нерозподіленого прибутку, або сума непо-критого збитку. Якщо підприємство отримало непокриті збитки, то вони наво-дяться в дужках та вираховуються при визначенні підсумку власного капіталу. Сума нерозподіленого прибутку на кінець звітного періоду розраховується таким чином: Нерозподілений прибуток на кінець звітного періоду = Не-розподілений прибуток на початок звітного періоду + Чистий прибуток за звітний період (ф. 2 р. 220) — прибуток направлений на дивіденди — при-буток направлений на створення резервного капіталу. У зведених Балансах (коли об'єднуються Баланси двох і більше юридичних осіб) наводиться дробом розгорнута сума нерозподіленого прибутку і в дужках — знамен-ником — сума непокритого збитку підприємств, показники діяльності яки включено до зведеного фінансового звіту. До підсумку розділу I Балансу включають (додають або вираховують) відповідну різницю між ними.

Неоплачений капітал (46) — це сума за-боргованості    власників    (учасників)   за внесками до статутного капіталу          (360)   У цій статті відображається сума заборгованості засновників (учасників) за внесками до статутного капіталу підприємства. Сума неоплаченого капіта-лу наводиться в дужках і вираховується при визначенні підсумку власного капіталу

Вилучений капітал (45) — це факгична собівартість акцій власної емісії або час-ток,  що  викуплені  товариством  у  його власників      (370)   У цій статгі господарські товариства відображають факдичну собівартість акцій власної емісії або часток, викуплених товариством у його учасників.

Сума вилученого капіталу наводиться у дужках і підлягає вирахуванню при визначенні підсумку власного капіталу

Усього за розділом I 380      Сума рядків (300 + 310 + 320 + 330 + 340 ± 350 - 360 - 370)

Розділ II. «Забезпечення наступних eumpam і піштежів»

ЩС)БО 11 «Зобое'язання» (затверджено Наказом Мінфіну України 31.01.2000 р. №20 та зареєстровано в Мін'юсті України 11.02.2000 р. №85/4306)

Забезпечення   eumpam  персоналу   (471,

472) — це зобов'язання з невизначеними сумою або часом погашення на дату Ба-лансу, величина яких на дату складання Балансу може бути визначена тільки шля-хом попередніх (прогнозних) оцінок.     400      В статгі відображається сума нарахованих у звітному періоді майбутніх ви-трат та платежів (витрати на оплату майбутніх відпусток та сум відраху-вань на соціальний захист з них, на обов'язкове державне пенсійне страху-вання тощо), величина яких на дату складання Балансу може бути визначена тільки шляхом попередніх (прогнозних) оцінок