Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
3.2. Структура Балансу та вимоги до нього : Звітність підприємств : Бібліотека для студентів

3.2. Структура Балансу та вимоги до нього


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 
90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 
105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 
120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 
135 136 

магниевый скраб beletage

Баланс підприємства — це таблиця встановленої форми, в якій ліворуч розміщуються активи підприємства, а праворуч — паси-ви, які включають капітал і зобов’язання. З метою отримання узагальненої інформації за видами активів і пасивів, вони в Бала-нсі об’єднуються в розділи за їх економічним змістом. Загальну схему Балансу наведена на рис. 7.

У першому розділі активу Балансу «Необоротні активи»

відображається вартість необоротних активів, а саме: нематеріа-льних активів, основних засобів, незавершеного будівництва, до-вгострокових фінансових інвестицій, довгострокових біологічних активів, довгострокової дебіторської заборгованості, відстроче-них податкових активів та інших необоротних активів.

У другому розділі активу Балансу «Оборотні активи» відо-бражається вартість оборотних активів до яких відносяться: запа-си, поточні біологічні активи, включаючи незавершене виробни-цтво; векселі одержані; дебіторська заборгованість як за товари, роботи і послуги так і інша; поточні фінансові інвестиції, грошові кошти та їх еквіваленти, інші оборотні активи.

У третьому розділі активу Балансу «Витрати майбутніх періодів» відображається сума витрат майбутніх періодів, які бу-ли понесені протягом поточних або попередніх звітних періодів, але відносяться до наступних звітних періодів.

БАЛАНС

 

 

 

Актив (А) (інвестиції)

 

=

 

Пасив (К + З) (фінансування)

 

 

 

 

 

Розділ І. «Необоротні акти-ви»

— це всі активи, що не є обо-ротними (включає 9 статей)

 

Розділ І. «Власний капітал»

— це частина в активах, що за-лишається після вирахування зобов’язань (включає 8 статей)

 

 

 

Розділ ІІ. «Оборотні активи»

— це грошові кошти та їх ек-віваленти, що не обмежені у використанні, а також інші ак-тиви, призначені для реалізації чи споживання протягом опе-раційного циклу чи протягом 12 місяців з дати Балансу (включає 16 статей)

Розділ ІІІ. «Витрати майбу-тніх періодів»

— це витрати, що мали місце протягом поточного або попе-редніх звітних періодів, але відносяться до наступних звіт-них періодів (включає 1 статтю)

 

Розділ ІІ. «Забезпечення на-ступних витрат і платежів»

— це кредиторська заборгова-ність без визначеного терміну погашення та цільове фінансу-вання (включає 5 статей)

Розділ ІІІ. «Довгостроковіі зо-бов’язання»

— це всі зобов’язання, які не є поточними (включає 4 статті)

Розділ ІV. «Поточні зобов’я-зання»

— це зобов’язання, які будуть погашені протягом операційного циклу підприємства або повинні бути погашені протягом 12 мі-сяців з дати Балансу (включає 12 статей)

 

Розділ V. «Доходи майбутніх періодів»

— це доходи виявлені протягом поточного року або попередніх звітних періодів, які відносяться до наступних звітних періодів (включає 1 статтю)

Рис. 7. Загальна схема Балансу за національним положенням (стандартом) бухгалтерського обліку 2 «Баланс»

У першому розділі пасиву Балансу «Власний капітал» на-водиться інформація про власний капітал підприємства — стату-

тний та пайовий капітал, усі види додаткового і резервного капі-талу, нерозподілений прибуток (непокритий збиток), неоплаче-ний та вилучений капітал.

У другому розділі пасиву Балансу «Забезпечення насту-пних витрат і платежів» відображається сума створених від-повідно до чинного законодавства резервів на забезпечення наступних витрат і платежів, а також отримані цільові фінан-сування та надходження; страхові організації відображають в цьому розділі страхові резерви і частку перестраховиків у страхових резервах.

У третьому розділі пасиву Балансу «Довгострокові зо-бов’язання» наводиться інформація про довгострокові кредити банків, позикові кошти, заборгованість за виданими довгостроко-вими векселями та випущеними акціями, відстрочені податкові зобов’язання, тобто про зобов’язання, які не будуть погашені протягом операційного циклу підприємства або протягом 12-ти місяців з дати Балансу.

У четвертому розділі пасиву Балансу «Поточні зобов’я-зання» відображаються поточні зобов’язання до яких відносять-ся: короткострокові кредити банків та позички, короткострокові векселі видані, кредиторська заборгованість перед постачальни-ками, різними кредиторами, працівниками, бюджету тощо. Тобто в цьому розділі відображаємо зобов’язання, які будуть погашені протягом операційного циклу підприємства або протягом 12-ти місяців з дати Балансу.

У п’ятому розділі пасиву Балансу «Доходи майбутніх пері-одів» відображаються доходи, які отримані протягом поточного або попередніх звітних періодів, але будуть визнані в майбутніх періодах.

Основним елементом Балансу є балансова стаття, яка є непо-дільним показником в Балансі і характеризує окремий вид або групу активів (активна стаття) або вид зобов’язань чи капіталу (пасивна стаття).

Стаття — це елемент фінансового звіту, який відповідає кри-теріям, встановленим П(С)Б0 1, тобто визначенню активів, зо-бов’язань і власного капіталу. Стаття наводиться у Балансі, якщо відповідає двом критеріям:

•          існує ймовірність надходження або вибуття майбутніх еко-

номічних вигод, пов’язаних з цією статтею;

•          оцінка статті може бути достовірно визначена.

Балансова стаття може бути одноелементною, наприклад,

«Нематеріальні активи», «Векселі одержані», «Статутний капі-

тал», яка заповнюється за даними одного балансового рахунку, або багатоелементною, наприклад, «Інші необоротні активи», «Інша поточна дебіторська заборгованість», «Інші довгострокові фінансові зобов’язання» — для заповнення яких використову-ються дані двох або більше балансових рахунків, субрахунків.

До таких балансових статей, як «Нематеріальні активи», «Ос-новні засоби», «Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги», що розташовуються в активі Балансу та «Власний ка-пітал», «Страхові резерви», що розташовують в пасиві балансу наводяться дані за регулюючими рахунками в дужках і при під-рахунку підсумків віднімаються.

Кожній балансовій статті привласнюється код рядка, в межах трьох знаків, і який є незмінним.

Інформація по кожній балансовій статті наводиться на поча-ток і на кінець звітного періоду (в квартальних Балансах) та на кінець року (в річних Балансах).

Балансові статті об’єднуються в розділи, що дає можливість загального огляду Балансу і дуже зручно при проведенні аналі-зу інформації. В основі об’єднання балансових статей в розді-ли покладено принцип їх ліквідності та їх економічна класифі-кація.

У Балансах підприємств України статті активу розташовують зверху вниз, починаючи з найменш ліквідних і закінчуються най-більш ліквідними. Під ліквідністю активів слід розуміти їх спро-можність перетворюватися у грошові кошти (готівку) за якийсь певний час.

Найменш ліквідними є такі балансові статті як «Нематеріальні активи», «Основні засоби», «Довгострокові фінансові інвестиції» та інші, які згруповані в І розділі активу Балансу. Найбільш лік-відними є статті «Грошові кошти та їх еквіваленти», «Дебіторсь-ка заборгованість», «Інша поточна дебіторська заборгованість», «Виробничі запаси».

Статті пасиву Балансу групуються і розміщуються зверху вниз за ознакою зменшення часу, необхідного для повернення боргів. Тобто спочатку розташовуються статті, які потребують найбіль-шого часу для їх погашення, наприклад «Статутний капітал», «Пайовий капітал», «Довгострокові кредити банків», а в IV роз-ділі пасиву Балансу «Поточні зобов’язання».

Інформація, яка міститься в Балансі повинна бути суттєвою, повністю розкритою.

Суттєва інформація — це інформація, відсутність якої мо-же вплинути на рішення, яке приймають користувачі фінансової

звітності. Суттєвість інформації визначається П(С)БО та керів-никами підприємства.

Розкриття — це надання інформації, яка є суттєвою для ко-ристувачів фінансової звітності.

Баланс, як і інші форми фінансової звітності, повинен задо-вольняти потреби тих користувачів, які не можуть вимагати звітів, складених з урахуванням їх конкретних інформаційних потреб.

Для того, щоб інформація, яка міститься в Балансі, була зро-зумілою користувачам, вона повинна відповідати певним якісним характеристикам, а саме:

•          бути дохідливою і розрахованою на однозначне тлумачення її за умови, що вони мають достатні знання та зацікавлені у сприйнятті цієї інформації;

•          бути доречною, тобто такою, яка впливає на прийняття рі-шень користувачами, дає змогу вчасно оцінити минулі, теперішні та майбутні події, підтвердити та скоригувати їхні оцінки, зроб-лені у минулому;

•          бути достовірною, тобто не містити помилок та пере-кручень, які здатні вплинути на рішення користувачів звіт-ності;

•          бути порівняльною, тобто надавати можливість користува-чам порівнювати інформацію з Балансу за різні періоди та різних підприємств.

В активі Балансу ресурси згруповані у три розділи, а паси-ви — у п’ять розділів, що відповідає їх визначенню і економі-чному змісту. Але для того, щоб оборотні активи та поточні зобов’язання віднести відповідно до ІІ розділу активу та IV розділу пасиву необхідно врахувати операційний цикл і дату Балансу.

Операційний цикл — це проміжок часу між придбанням за-пасів для здійснення діяльності та отримання грошових коштів від реалізації виробленої з них продукції або товарів і послуг. Тобто, операційний цикл — це середній проміжок часу, необхід-ний для перетворення грошових коштів в продукт підприємства і навпаки. Він включає:

•          середній термін зберігання запасів на складах;

•          виробничий період (цикл);

•          середній термін зберігання готової продукції на складах;

•          період продажу продукції та період отримання грошових коштів від покупців і замовників.

Розглянемо основні категорії, властиві Балансу.

Активи підприємства поділяються на необоротні, оборотні та витрати майбутніх періодів.

Отже критерієм поділу активів підприємства для відображен-ня в Балансі є поділ їх за часом використання або споживання — календарний рік або операційний цикл.

Необоротні активи — це усі активи, що не є оборотними тобто сюди включаються грошові кошти та їх еквіваленти, що обмежені у використанні, інші активи, які призначені не для реа-лізації чи споживання протягом операційного циклу або протя-гом дванадцяти місяців з дати Балансу (І розділ).

Оборотні активи — це грошові кошти та їх еквіваленти, що не обмежені у використанні, а також інші активи, призначені для реалізації чи споживання протягом операційного циклу чи протягом дванадцяти місяців з дати Балансу (ІІ розділ).

Витрати майбутніх періодів — це витрати здійснені у пото-чному або у попередньому звітних періодах, але які відносяться до наступних звітних періодів (ІІІ розділ).

В активі Балансу відображаються і фінансові інвестиції, що є новим поняттям, яке визначено П(С)БО 2 «Баланс».

Фінансові інвестиції — це активи, які утримуються підпри-ємством з метою збільшення прибутку (відсотків, дивідендів тощо), зростання вартості капіталу або інших вигод для інвес-тора.

Фінансові інвестиції поділяють на довгострокові та пото-чні. Довгострокові відображаються в І розділі активу (ряд-ки 040, 045), а поточні — в ІІ розділі активу Балансу (ря-док 220).

Загальна схема класифікації фінансових інвестицій, їх ви-ди, методи обліку та їх розміщення в Балансі наведені на рис. 8.

Пасиви підприємства поділяються на власний капітал, за-безпечення наступних витрат і платежів, довгострокові зо-бов’язання, поточні зобов’язання та доходи майбутніх пері-одів.

Зобов’язання — це обов’язки підприємства чи відповіда-льність діяти певним чином. Воно призводить в майбутньо-му до вилучення коштів підприємства і втрати економічної вигоди в наслідок прийнятих у минулих періодах обов’язків. Погашення зобов’язань може здійснюватись як грошовими коштами (монетарні зобов’язання), так і товарами або послу-гами, визначеної кількості і якості (немонетарні зобов’я-зання).

c

ФІНАНСОВІ ІНВЕСТИЦІЇ

 

 

 

Довгострокові фінансові інвестиції — це інвестиції, які не можуть бути класифіковані як поточні

 

Внески до

статутного

капіталу

інших

підприємств

У боргові цінні папери, у тому числі:

В акції

•          облігації держави;

•          облігації          інших підприємств;

•          довгострокові векселі тощо

Поточні фінансові ін-вестиції — це інвести-ції, які легко реалізу-ються та признача-ються для утримання протягом терміну, що не перевищує один рік (рядок 220)

короткострокові комерційні ринкові па-пери (акції);

казначейські зобов’я-зання;

короткострокові бор-гові папери (облігації);

депозитні сертифі-кати;

інші ринкові цінні папери, придбані з ме-тою перепродажу про-тягом терміну, що не перевищує один рік

Рис. 8. Класифікація фінансових інвестицій за їх видами та методами обліку

Класифікація зобов’язань, їх види та їх розміщення наведено на рис. 9.

Довгострокові зобов’язання — це усі зобов’язання, які не є поточними зобов’язаннями.

Поточні зобов’язання — це зобов’язання, які будуть погаше-ні протягом операційного циклу підприємства або повинні бути погашені протягом дванадцяти місяців з дати Балансу.

Власний капітал — це частина в активах, яка залишається пі-сля вирахування зобов’язань.

Інші  довгострокові  зобов’язання (рядок 470)

 

Інші поточні зобов’язання (рядок 610)

 

Рис. 9. Класифікація та види зобов’язань Складові власного капіталу та розміщення його в Балансі на-ведені на рис. 10.

 

ВЛАСНИЙ КАПІТАЛ

£

Статутний капітал (рядок 300)

Пайовий капітал (рядок 310)

 

 

 

І

Непокритий збиток (рядок 350)

Неоплачений капітал (рядок 360)

 

 

 

Ф

3 ю

(0

 

Додатковий вкладений капітал (рядок 320)

Інший додатковий капітал (рядок 330)

Резервний капітал (рядок 340)

Нерозподілений прибуток (рядок 350)

 

Вилучений капітал (рядок 370)

 

Рис. 10. Структура власного капіталу підприємства

Забезпечення наступних витрат і платежів — це зо-бов’язання з невизначеними сумою або часом погашення на дату Балансу (рис. 11).

 

ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ НАСТУПНИХ ВИТРАТ І ПЛАТЕЖІВ

 

На виплату відпусток працівникам (рядок 400)

 

Цільове фінансування (рядок 420)

 

 

 

 

На додаткове пенсійне забезпечення (рядок 400)

 

Цільові надходження (рядок 420)

 

 

 

На виконання гарантійних зобов’язань (рядок 410)

ІІГуманітарна допомога

 

На реструОктуризацію

На виконання зобов’язань що-до обтяжливих контрактів то-що (рядок 410)

Рис. 11. Структура забезпечень і цільового фінансування

Доходи майбутніх періодів — це суми доходів, нарахованих протягом поточного періоду або попередніх звітних періодів, які будуть визнані в наступних звітних періодах.

Властивістю Балансу є рівність підсумків активу та пасиву, тобто підсумок активів Балансу повинен дорівнювати сумі зо-бов’язань та власного капіталу, що ґрунтується на подвійному за-пису господарських операцій на рахунках бухгалтерського обліку.