Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
3.1. Загальне поняття про бухгалтерський Баланс і його значення в управлінні : Звітність підприємств : Бібліотека для студентів

3.1. Загальне поняття про бухгалтерський Баланс і його значення в управлінні


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 
90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 
105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 
120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 
135 136 

магниевый скраб beletage

Слово «Баланс» означає рівняння двох частин (розділів), на-приклад доходів і витрат. Це рівняння часто буває умовним. Так, в натуральних (матеріальних) Балансах надходження може бути більше витрат або менше і тоді Баланс є дефіцитним. Слово «зба-лансувати» означає зблизити або зробити рівними доходну і ви-даткову частини. І тільки бухгалтерські Баланси зберігають рів-няння своїх частин, хоча бувають як прибуткові, так і збиткові.

Термін «Баланс» походить від двох латинських слів: bis — двічі та lanx — шалька терезів. Звідки утворилось слово bilanx — що буквально означає дві шальки терезів і характеризує рівно-вагу.

З економічної точки зору Баланс це система взаємопов’язаних показників, які характеризують з одного боку активи, те чим во-лодіє чи розпоряджається підприємство (ресурси), а з іншого бо-ку — те, що характеризує правовий аспект цього майна (пасиви), до яких відносяться зобов’язання і капітал.

Слово актив походить від латинського аctivus і перекладаєть-ся як той, що діє, знаходиться у постійному русі, функціонує.

Цей термін використовується для позначення лівої частини Бала-нсу, де показуються в згрупованому виді активи (ресурси) під-приємства.

Слово пасив — від латинського passivus — що означає бездія-льний, той що знаходиться у спокої або пасивний. Це слово за-стосовується для назви правої частини Балансу, в якій показу-ються в згрупованому виді зобов’язання і власний капітал підприємства. Тобто пасив поділяється на зобов’язання і власний капітал.

Визначення Балансу та вимоги до нього, як елементу фінансо-вої звітності, наведено в національному положенні (стандарті) бухгалтерського обліку П(С)БО 1 «Загальні вимоги до фінансової звітності.

Баланс — це звіт про фінансовий стан підприємства, який відображає на певну дату його активи, зобов’язання і власний капітал.

Між складовими елементами Балансу існує зв’язок, який зо-бражується формулою:

Активи (А) = Зобов’язання (З) + Капітал (К)

Активи — це ресурси, контрольовані підприємством у ре-зультаті минулих подій, використання яких, як очікується, при-веде до отримання економічних вигод у майбутньому.

Тобто, для того, щоб засоби підприємства відобразити в акти-ві Балансу необхідно щоб вони відповідали таким ознакам:

•          це ресурс, який контролюється підприємством;

•          виник в результаті минулих подій;

•          використання його приведе до отримання економічної вигоди. Якщо ж актив не відповідає хоча б одній з цих ознак, то він не

може бути відображений в Балансі.

Зобов’язання — це заборгованість підприємства, яка виник-ла в наслідок минулих подій і погашення якої в майбутньому, як очікується, призведе до зменшення ресурсів підприємства, що втілюють у собі економічні вигоди. Тобто, для того щоб зо-бов’язання відобразити в пасиві Балансу необхідно щоб вони відповідали таким вимогам:

•          були заборгованістю, яка виникла в наслідок минулих подій;

•          погашатиметься в майбутньому ресурсами підприємства;

•          погашення приведе до зменшення ресурсів і відповідно, до зменшення економічної вигоди.

У визначенні активів і зобов’язань є одна і таж категорія «економічна вигода».

Закон України «Про бухгалтерський облік та фінансову звіт-ність в Україні» визначає економічну вигоду як потенційну мо-жливість отримання підприємством грошових коштів від викори-стання активів. Але економічна вигода може бути отримана підприємством не тільки грошовими коштами, а й непрямим шляхом. Так пряме збільшення грошових коштів та їх еквівален-тів буде виникати у результаті використання активів у виробництві продукції, надання послуг чи придбання товарів з метою подаль-шої їх реалізації за грошові кошти, облігації та інші активи тощо.

Непряме надходження грошових коштів та їх еквівалентів ви-никає у результаті отримання активів чи погашення зобов’язань шляхом здійснення не грошових операцій (товарообмінних опе-рацій, розподіл активів між власниками, сплата дивідендів акція-ми, погашення зобов’язань матеріальними активами).

Формула Балансового зв’язку для визначення власного капі-талу матиме вигляд:

Власний капітал — це частина в активах підприємства, що залишається після вирахування зобов’язань. Тобто, величина власного капіталу буде тим більшою, чим будуть меншими зо-бов’язання.

Форму Балансу підприємства та зміст його статей визначено П(С) БО 2 «Баланс». Згідно цього нормативно-правового доку-менту Баланс складається за формою № 1 (Код за ДКУД 1801001), яка затверджена наказом Міністерства фінансів Украї-ни від 31.03.1999 р. № 87 і зареєстрована в Міністерстві Юстиції України 21.06.1999 р. за № 391/3684.

Метою складання Балансу є надання користувачам повної, правдивої та неупередженої інформації про фінансовий стан під-приємства на звітну дату для прийняття ефективних економічних рішень.

Тобто, для оцінки фінансового стану підприємства необхідна інформація, яку можна отримати з Балансу.

Інформація про ресурси підприємства, які ним контролюються і принесуть економічну вигоду у майбутньому, є надзвичайно ко-рисною, адже вона характеризує можливості створення грошових потоків у майбутньому.

Дані про власний капітал необхідні для визначення потреб у фінансових ресурсах в майбутньому та для передбачення розпо-ділу прибутку.

Інформація про зобов’язання підприємства допомагає корис-тувачам оцінити здатність його щодо виконання своїх обов’язків перед кредиторами.

За даними Балансу оцінюється автономність підприємства, його ліквідність, плато — і кредитоспроможність тощо.

Звітність на підприємствах, в організаціях, установах викорис-товується для контролю за виконання проектних завдань, планів, аналізу, формуванням прогнозів, складанням бізнес — планів.

Вищим органам управління звітність необхідна для контро-лю за діяльністю підприємств, виявлення і узагальнення пере-дового досвіду чи недоліків в роботі, проведення аналізу їх гос-подарської діяльності, для складання зведеної чи консолідованої звітності.

Баланс та інші форми фінансової звітності використовують кредитні та банківські установи при розгляді питань при видачі кредитів та при страхуванні майна.

Таким чином, Баланс є головним джерелом інформації для оцінки фінансового стану підприємства і на цій підставі прийнят-тя ефективних управлінських рішень.