Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
2.4. Термін зберігання бухгалтерських фінансових звітів і Балансів : Звітність підприємств : Бібліотека для студентів

2.4. Термін зберігання бухгалтерських фінансових звітів і Балансів


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 
90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 
105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 
120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 
135 136 

Загрузка...

Відповідно до наказу Головного архівного управління при Ка-бінеті Міністрів України від 20.07.98 р. № 41 «Перелік типових документів, що створюються в діяльності органів державної вла-ди та місцевого самоврядування, інших установ, організацій і підприємств, із зазначенням термінів зберігання документів» бухга-лтерська звітність підприємств повинна зберігати в такі терміни:

Таблиця 7

ПЕРЕЛІК ДОКУМЕНТІВ, ОБЛІКОВИХ РЕГІСТРІВ, ЗВІТНОСТІТА ТЕРМІНИ ЇХ ЗБЕРІГАННЯ

 

Вид документів         Термін зберігання документів         Примітка

 

            в установах, організаціях,

на підприємствах, доку-

менти яких надходять

до державних архівів            в установах, організаціях, на

підприємствах, документи

яких не надходять

до державних архівів           

 

1          2          3          4

Бухгалтерські звіти й Баланси організацій та підприємств і пояснювальні записки до них; додатки до Балансу, спеціалізовані форми:

зведені річні   Постійно        До ліквідації організацій       1 За відсутністю річних — постійно

річні    Постійно        До ліквідації організацій       За відсутністю річних — 10 р.

квартальні      1     1 Зр.         1      2

Зр.      

Звіти з фінансування:

зведені річні   постійно         До ліквідації організації        За відсутністю річних — постійно

річні    постійно         10 р.    За відсутністю річних -до ліквіда-ції організації

Квартальні     Зр.1     1      2

Зр.       3 За відсутності річних і кварталь-них — постійно

місячні            1р.3     1       4 1р.       За відсутності річних і квартальних постійно до ліквідації організації

Передаточні,   розділю-вальні, ліквідаційні Ба-ланси й додатки, пояс-нювальні записки до них     Постійно            До ліквідації організації       

Протоколи засідань комісій з розгляду й затвердження звітів і Балансів:

річних Постійно        10 р.    1 За відсутністю річних — постійно

квартальних   1     1 Зр.         1      2

Зр.       За відсутністю річних — 10 р.

Аналітичні   таблиці   з розробки й аналіз річ-них звітів і Балансів        Постійно        5 р.     

Листування     про     за-твердження й уточнен-ня  Балансів  і  звітів  і Балансів        Зр.       Зр.      

Листування про строки подання бухгалтерської і фінансової звітності 1р.       1р.      

На підприємстві виділяється окреме приміщення (архів)для зберігання бухгалтерських документів, регістрів та звітності. За ведення архіву несе відповідальність головний бухгалтер.

Квартальні і річні бухгалтерські звіти повинні бути перепле-тені в окремі папки, які містять перелік матеріалів і сторінок, на яких вони розташовані. По закінченні термінів зберігання звітів (табл. 6), вони підлягають передачі в державний архів або лікві-дації, про що складається відповідний акт.

 

ЗАПИТАННЯ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЮ

1.         Якими законами України передбачено складання і подання під-приємствами, товариствами та іншими суб’єктами господарювання бу-хгалтерської фінансової звітності?

2.         Назвіть нормативно-правові акти, що регламентують принципи й методи складання фінансової звітності.

3.         Дайте визначення П(С)БО.

4.         Назвіть конкретні нормативно-правові акти, що регламентують складання фінансової звітності та хто їх затверджує.

5.         Що таке фінансова звітність і яке її значення?

6.         Які суб’єкти підприємницької діяльності мають право обирати спрощену систему обліку та фінансової звітності?

7.         Яка мета складання фінансової звітності підприємства?

8.         Яким критеріям повинна відповідати фінансова звітність?

9.         У чому полягає суть критерію повноти?

70

10.       У чому полягає суть критерію правдивості?

11.       У чому полягає суть критерію неупередженості?

12.       Дайте визначення принципам бухгалтерського обліку та фінансо-вої звітності.

13.       Охарактеризуйте кожен із десяти принципів бухгалтерського об-ліку та фінансової звітності.

14.       На які види підрозділяється звітність підприємства?

15.       Дайте визначення терміна «бухгалтерська звітність».

16.       Дайте визначення терміна «фінансова звітність».

17.       Дайте визначення терміна «консолідована фінансова звітність».

18.       Дайте визначення терміна «зведена фінансова звітність».

19.       Як можна класифікувати види звітності за джерелами інфор-мації?

20.       Як можна класифікувати звітність за порядком її регулювання, роллю в управлінні, змістом звітних даних, обсягом показників, місцем використання, періодом складання, ступенем узагальнення даних, тер-міном подання, способом відправлення?

21.       Яким якісним характеристикам повинна відповідати фінансова звітність підприємств?

 

71

22.       У чому полягає державне регламентування звітності підпри-ємств?

23.       Чим викликана вимога обов’язкового подання звітності?

24.       Що означає вимога «доречність» звітності?

25.       Що означає вимога «дохідливість» звітності?

26.       Що означає вимога «достовірність» звітності?

27.       Що означає вимога «точність» звітності?

28.       Що означає вимога «повнота» звітності?

29.       Що означає вимога «своєчасність подання» звітності?

30.       Що означає вимога «методологічна єдність» звітності?

31.       Що означає вимога «порівнянність показників» звітності?

32.       Що означає вимога «простота» звітності?

33.       Що означає вимога «доступність і гласність» звітності?

34.       Що означає вимога «неперервність» звітності?

35.       Що означає вимога «раціональність» звітності?

36.       Що означає вимога «економічність» звітності?

37.       Що означає вимога «дієвість» звітності?

38.       Яка інформація обов’язково повинна бути розкрита у фінансовій звітності згідно з П(С)БО 1 «Загальні вимоги до фінансової звітності»?

39.       Дайте визначення поняття «користувачі фінансової звітності».

40.       Які інформаційні потреби повинна забезпечувати фінансова зві-тність?

41.       Хто відноситься до зовнішніх користувачів фінансової звітності?

42.       Поясніть, яка інформація з фінансової звітності потрібна конк-ретній категорії зовнішніх користувачів.

43.       Хто відноситься до внутрішніх користувачів фінансової звітності?

44.       Поясніть, яка інформація з фінансової звітності потрібна конк-ретній категорії внутрішніх користувачів.

45.       Як плануються на підприємстві підсумкові роботи щодо скла-дання фінансової звітності?

46.       Яка функція головного бухгалтера з проведення підсумкових робіт щодо складання фінансової звітності?

47.       Що таке інвентаризація статей Балансу?

48.       Якими нормативними документами регламентується порядок проведення інвентаризації перед складанням річної бухгалтерської фі-нансової звітності?

49.       Якими нормативними документами регламентується порядок ві-дображення результатів інвентаризації перед складанням річного звіту?

50.       Які етапи підготовки до складання річної фінансової звітності?

51.       Розкрийте порядок розглядання фінансової звітності різних ти-пів підприємств.

52.       Назвіть порядок і терміни зберігання бухгалтерських фінансових звітів і Балансів.

53.       Назвіть види відповідальності і розміри штрафних санкцій за несвоєчасне подання фінансової звітності.