2.3. Порядок розглядання, подання та оприлюднення звітності підприємства


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 
90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 
105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 
120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 
135 136 

Загрузка...

Складений бухгалтерський фінансовий звіт детально переві-ряється головним бухгалтером як з огляду правильності запов-нення усіх рядків Балансу та інших форм, так і на предмет їх вза-ємоузгодженості. Після цього головний бухгалтер і керівник детально аналізують дані форм фінансової звітності та підпису-ють їх. За відсутності на підприємстві головного бухгалтера, звіт підписує фахівець, який веде облік.

Підписи керівника і головного бухгалтера проставляються у кінці кожної форми фінансової звітності.

Ця частина звіту повинна включати:

― власноручний підпис особи;

― прізвище та ініціали особи;

― фактичну дату підписання звітності.

До подання річного звіту за адресами, передбаченими Поста-новою Кабінету Міністерства України «Порядок подання фінан-сової звітності» від 28.02.00 р. № 419, він повинен бути розгляну-тим і затвердженим у порядку, який встановлено законодавством та установчими документами, залежно від суб’єктів господарю-вання і форм власності (табл. 6).

Таблиця 6

РОЗГЛЯД І ЗАТВЕРДЖЕННЯ РІЧНОГО ФІНАНСОВОГО ЗВІТУ ПІДПРИЄМСТВ

 

Типи підприємств    Хто розглядає і затверджує звіт

Державні підприємства       Загальними зборами трудового колективу і за-тверджуються вищим органом управління

Акціонерні     товариства, включаючи  дочірні  під-приємства —        розглядається правлінням акціонерного то-

вариства;

—        затверджується загальними зборами акціонерів

Сільськогосподарські підприємства           Розглядаються і затверджуються загальними зборами (зборами уповноважених) членів СП чи пайовиків

Товариства з обмеженою відповідальністю, включаю-чи дочірні підприємства        Розгляд і затвердження річного звіту здійсню-ють збори учасників (засновників) цього това-риства

Приватні підприємства        Затвердження річного звіту здійснює власник (засновник)

Спільні підприємства (від-криті акціонерні товарис-тва — ВАТ)         Рада засновників

Приклад 1. Оголошення в газеті «Голос України» про загальні збори акціонерів, на яких буде затверджуватися річна фінансова звітність та прийматися рішення про розподіл прибутку.

Відкрите акціонерне товариство «Маріупольський універмаг Україна»

Повідомляє, що 15 квітня 2004 р., о 13. 00 в актовій залі універмагу за адресою: м. Маріуполь, просп. Приморський, 69 відбудуться загальні збори акціонерів. Реєстрація акціонерів буде проводитись 15 квітня 2004 р. з 12.00 за пред’явленними документами, що посвідчують особу і повноваження.

Порядок денний:

1.         Звіт правління про результати діяльності ВАТ в 2005 р. і основні напрями діяльності ВАТ в 2006 р.

2.         Звіт Наглядної Ради.

3.         Звіт Ревізійної комісії

4.         Затвердження Балансу ВАТ за 2005 р., прийняття рішення про розподіл прибутку.

5.         Довиборри до складу Наглядової Ради.

Для участі у зборах потрібно мати при собі:

61

—        документ, що посвідчує особу акціонера чи його представника;

—        доручення на право участі у зборах (для представників ак-ціонерів).

Телефон для довідок: емітент: 556-01-06 реєстратор: 268-94-73

Фінансова звітність подається зовнішнім користувачам із су-провідним листом:

― органам, до сфери управління яких належить підприємство;

― трудовим колективам на їх вимогу;

― власникам (засновникам) відповідно до установчих документів.

― Іншим органам та користувачам, а саме:

― органам державної статистики;

― органам Державного казначейства при одержанні фінан-сувань з державного бюджету;

― фінансовим відділам райдержадміністрацій, міськвикон-комів та фінансовим управлінням обласних, Київської і Севасто-польської держадміністрацій при одержанні асигнувань з місце-вих держадміністрацій.

― іншим адресатам відповідно до законодавства (наприклад, акціонерні товариства зобов’язані подавати фінансову звіт-ність Державній комісії з цінних паперів і фондового ринку).

Довідка

Про згоду надання даних з фінансової звітності підприємства органам державної влади.

Полтавська облспоживспілка дає згоду на надання органом державної статистики даних з фінансової звітності за 2006 рік ор-ганам державної влади для виконання адміністративних обов’я-зків та завдань, що належать до їх компетенції, за умови, що вони не будуть використані за непризначенням.

Голова правління

ініціали та прізвище підпис

Терміни подання підприємствами фінансової звітності установлює міністерство або інший орган виконавчої влади, до сфери управління якого належать підприємства, або органи місцевого самоврядування, які здійснюють управління майном підприємств комунальної власності.

Датою подання фінансової звітності для підприємства вважа-ється день фактичної її передачі за належністю, а в разі надсилан-ня її поштою — дата одержання адресатом звітності, що зазначена на штемпелі підприємства зв’язку, що обслуговує адресата.

Квартальна фінансова звітність (крім зведеної та консолідова-ної) подається підприємствами за передбаченими адресами не пі-зніше 25 числа місяця, що настає за звітним кварталом, а річна — не пізніше 20 лютого року, що настає за звітним.

Місячний звіт про використання бюджетних асигнувань подаєть-ся підприємствами не пізніше 5 числа місяця, що настає за звітним, квартальний — не пізніше 15 числа місяця, що настає за звітним ква-рталом, а річний — не пізніше 22 січня року, що настає за звітним.

Установи та організації, основна діяльність яких фінансується за рахунок бюджету та які перебувають на казначейському об-слуговуванні кошторисів, подають погоджену з органами Держа-вного казначейства фінансову звітність органам, до сфери управ-ління яких вони належать.

Міністерства та інші центральні органи виконавчої влади по-дають зведену фінансову звітність про використання кошторисів доходів і видатків розпорядниками бюджетних коштів Держав-ному казначейству та Рахунковій палаті щокварталу не пізніше 30-го числа місяця, що настає за звітним кварталом, та щороку 1 березня року, що настає за звітним.

Органи місцевого самоврядування, які здійснюють управління майном підприємств комунальної власності, подають зведену фі-нансову звітність про використання бюджетних коштів відповід-ним органам виконавчої влади щокварталу не пізніше 25 числа місяця, що настає за звітним кварталом, та щороку не пізніше 25 лютого року, що настає за звітним.

Міністерство та інші центральні органи виконавчої влади по-дають зведену фінансову звітність про фінансовий стан, резуль-тати діяльності та рух грошових коштів щодо всіх підприємств, які належать до сфери їх управління, а також зведену фінансову звітність про фінансовий стан, результати діяльності та рух гро-шових коштів щодо господарських товариств, акції (частки, паї) яких перебувають у державній власності, Міністерству фінансів та Міністерству економіки щокварталу не пізніше 45 днів після закінчення звітного кварталу та щороку не пізніше 15 квітня ро-ку, що настає за звітним. Про диференційовані терміни подання цієї фінансової звітності повідомляє Міністерство фінансів України.

Об’єднання підприємств, утворені на добровільних засадах, подають власну та зведену фінансову звітність, якщо це передба-чено установчими документами, у порядку, який визначено для міністерств і центральних органів виконавчої влади.

Об’єднання підприємств, утворені за рішенням Кабінету Мініст-рів України або центрального органу виконавчої влади, який здійс-нює управління майном підприємств, подають, крім власної, зведе-ну фінансову звітність Міністерству фінансів та Міністерству еконо-міки або відповідному центральному органу виконавчої влади.

Органи місцевого самоврядування подають зведену фінансову звітність про фінансовий стан, результати діяльності та рух грошо-вих коштів щодо всіх підприємств комунальної власності, а також зведену фінансову звітність про фінансовий стан, результати діяль-ності та рух грошових коштів щодо господарських товариств, акції (частки, паї) яких перебувають у комунальній власності, відповід-ним місцевим органам виконавчої влади не пізніше 30 днів після за-кінчення звітного кварталу та щороку не пізніше 10 березня року, що настає за звітним. Про диференційовані терміни подання цієї звітності повідомляють місцеві органи виконавчої влади.

У разі, коли дата подання звітності випадає на неробочий день, те-рмін подання переноситься на перший після вихідного робочий день.

Підприємства, що мають дочірні підприємства, крім фінансо-вих звітів про власні господарські операції, подають консолідо-вану фінансову звітність власникам (засновникам) у визначенні ними терміни, але не пізніше 45 днів після закінчення звітного кварталу та не пізніше 15 квітня року, що настає за звітним.

Фінансова звітність може надсилатися через відділення зв’язку.

Порядок оформлення поштових відправлень з вкладенням мате-ріалів звітності, розрахункових документів і декларацій визначений постановою Кабінету Міністрів України від 28.07.1997 р. № 799.

Звіти, розрахункові документи і декларації приймаються до відправлення листами (посилками, бандеролями) з оголошеною цінністю з позначкою «Звіт» та з рекомендованим повідомленням про вручення.

Поштові відправлення з вкладенням звітів приймають пошта-ми, вузли та відділення поштового зв’язку.

Поштові відправлення здаються безпосередньо до підпри-ємств поштового зв’язку у відкритому вигляді з описом вкладення.

Упаковку поштових відправлень вибирає відправник з ураху-ванням того, що вона відповідатиме характеру вкладення, часу знаходження в дорозі, умовам пересилки і виключатиме можли-вість пошкодження вкладення.

На поштовому відправленні у нижній правій його частині від-правником пишеться найменування одержувача та його адреса в такій послідовності: назва вулиці, номер будинку, найменування на-селеного пункту, району, області. Найменування відправника та його адреса пишеться у лівій верхній частині поштового відправ-лення в порядку, передбаченому для написання адреси одержувача.

Поштовий індекс на листках пишеться стилізованими цифра-ми чорнилом або кульковою ручкою (за винятком червоного, жо-втого та зеленого кольорів).

У верхній частині поштового відправлення відправник робить позначку «Звіт». Відправник заповнює бланк рекомендованого по-відомлення про вручення на своє ім’я або на ім’я особи, який нале-жить надіслати повідомлення після вручення поштового відправлен-ня адресату, складає опис вкладення поштового відправлення у двох Примітках із зазначенням у ньому найменування одержувача та його адреси, поіменного переліку предметів, загальної вартості вкладення і підписує його. Вартість поштового відправлення повинна відпові-дати загальної сумі оголошеної цінності, зазначеній в описі.

Послуги, що надаються підприємствами поштового зв’язку, оплачуються за встановленими тарифами. Плата за пересилку поштових відправлень справляється під час їх приймання.

Під час приймання поштових відправлень працівник поштово-го зв’язку: обов’язково перевіряє правильність написання адреси одержувача і відправника на поштовому відправленні та повід-омленні про вручення, наявність позначки «Звіт», оформлення опису вкладання поштового відправлення; звіряє вкладання з описом, підписує опис та робить на ньому відбиток календарного штемпеля.

Один примірник опису працівник вкладає в поштове відправ-лення, другий повертає відправникові, запаковує, зважує, визна-чає вартість, проставляє на повідомленні про вручення необхідні реквізити та видає відправникові квитанцію.

Поштові відправлення, прийнятті в підприємствах зв’язку, обро-бляються відповідно до технології обробки поштових відправлень.

У містах Києві та Севастополі, обласних центрах, містах обла-сного підпорядкування, районних центрах повідомлення про вхі-дні поштові відправлення доставляються адресатам не пізніше робочого дня, що настає після надходження відправлення до під-приємства поштового зв’язку.

В інших населених пунктах, де є підприємство поштового зв’яз-ку, повідомлення про вхідні поштові відправлення доставляються того ж дня, якщо відправлення надійшли до підприємства, що здій-снює доставку, за одну годину до виходу листонош на дільницю.

Поштові відправлення видаються уповноваженим представни-кам адресатів безпосередньо в підприємствах поштового зв’язку під розписку за пред’явленням документа, який засвідчує особу.

Доставка поштових відправлень безпосередньо одержувачу мо-же здійснюватися на договірних засадах. Рекомендовані повідом-лення про вручення поштових відправлень видаються під розписку.

Претензія про розшук відправлень подається відправником або одержувачем у письмовій формі із зазначенням виду поштового

відправлення, його номера, дати і місця приймання, повної адреси одержувача і відправника, з пред’явленням квитанції або її копії.

Підприємства поштового зв’язку несуть майнову відповідаль-ність за невиконання або неналежне виконання послуг відповідно до законодавства.

Спори між підприємством поштового зв’язку та відправником і (або) адресатом вирішуються в установленому законом порядку.

За неподання бухгалтерської фінансової звітності передбачена тільки адміністративна відповідальність згідно з Кодексом Украї-ни про адміністративні правопорушення (ст. 1642).

Так, неподання фінансової звітності тягне за собою накладання штрафу на керівників або посадових осіб підприємства в розмірі від 8 до 15 неоподатковуваного мінімуму доходів громадян (НМДГ) (136—255 грн), а за ті самі дії, вчинені особою, яка протягом року притягувалася до адміністративної відповідальності за цією стат-тею, — від 10 до 20 НМДГ (170—340 грн). Постанову про притяг-нення до адміністративної відповідальності (накладання штрафу) приймають органи контрольно-ревізійного управління (ст. 2341 АК).

Слід зазначити, що фінансова звітність, що подається до статис-тичних органів, використовується ними як джерело статистичних даних, тому несвоєчасне подання органам державної статистики пе-редбачає відповідальність за статтею 1863 АК за ці порушення для керівників і посадових осіб підприємства як штраф у розмірі від 10 до 15 НМДГ (170—255 грн). А за повторне порушення протягом року — від 15 до 25 НМДГ (255—425 грн). Рішення про накладення штрафу приймають органи державної статистики (ст. 2443 АК).

Фінансова звітність підлягає оприлюдненню.

Вперше оприлюднення річної бухгалтерської звітності було пе-редбачене Положенням про організацію бухгалтерського обліку і звітності в Україні (Постанова Кабінету Міністрів України від 03.04.1993 р. № 250) де зазначалося, що з метою забезпечення до-ступності, гласності та відкритості для зацікавлених користувачів (бірж, покупців, постачальників, інвесторів та ін.) річна бухгалтер-ська звітність підприємств про наслідки фінансово-господарської діяльності, майновий і фінансовий стан є відкритою для опубліку-вання, крім випадків, передбачених законодавством.

Достовірність звітності, що публікується, підтверджується ау-диторською організацією.

Законом «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» (стаття 14) передбачено, що фінансова звітність підпри-ємств не становить комерційної таємниці, крім випадків, перед-бачених законодавством.

Відкриті акціонерні товариства, підприємства — емітенти об-лігацій, банки, довірчі товариства, валютні та фондові біржі, ін-вестиційні фонди, інвестиційні компанії, кредитні спілки, недер-жавні пенсійні фонди, страхові компанії та інші фінансові установи зобов’язані не пізніше 1 червня наступного за звітним року оприлюднювати річну фінансову звітність та консолідовану звітність шляхом публікації у періодичних виданнях або розпо-всюдження її у вигляді окремих друкованих видань.

Закон України «Про цінні папери і фондову біржу» (стаття 24) зазначає, що емітент зобов’язаний не менше одного разу на рік інформувати громадськість про своє господарсько-фінансове стано-вище і результати діяльності (надалі — річний звіт).

Річний звіт публікується не пізніше десяти місяців року, на-ступного за звітним, і надсилається держателям іменних акцій та реєструючого фінансового органу.

У річному звіті повинні міститися такі дані про емітента:

а)         інформація про господарювання за попередній рік;

б)         підтверджені аудитором (аудиторською фірмою) річний Ба-

ланс та довідка про фінансовий стан;

в)         основні відомості про додатково випущені цінні папери;

г)         обґрунтування змін у персональному складі службових осіб.

Таким чином, оприлюднення звітності — це офіційне подання

бухгалтерської звітності до органів Державної податкової адмініст-рації, Національного банку України, Фонду державного майна України, Антимонопольного комітету України, Комітету у справах нагляду за страховою діяльністю, Державної комісії з цінних папе-рів і фондового ринку України та інших установ і організацій, які відповідно до законодавчих актів України уповноважені на отри-мання бухгалтерської звітності від господарюючих суб’єктів, а та-кож офіційна публікація звітів про фінансовий стан підприємства у засобах масової інформації, якщо це передбачено законодавством.