Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
Додаток Ш : Звітність підприємств : Бібліотека для студентів

Додаток Ш


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 
90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 
105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 
120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 
135 136 

Загрузка...

Додаток до постанови правління Фонду соціального страху-вання від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України (в редакції Постанови Фонду соціально-го страхування від нещасних випадків на виробництві та про-фесійних захворювань України від 10.07.2006 р. № 28). Складається наростаючим підсумком з початку року і подається робочим органам виконавчої дирекції Фонду щоквартально до 20 квітня; 20 липня; 20 жовтня; 25 січня

Код ЄДРПОУ 00415592 Код галузі за ЗКГНГ      Код за КВЕД Обрана система оподатку-

вання 

№ страхового свідоитва платника страхових внесків 161900 N п/рахунку 26005300455067

Назва банку ПРУ КБ Приватбанк Код банку       

Страхувальник Товариство з обмеженою відповідальністю «Зоря» Адреса с. Тимченки Полтавського району Телефон: 56-14-50

3          РОЗРАХУНКОВА ВІДОМІСТЬ

ПРО НАРАХУВАННЯ I ПЕРЕРАХУВАННЯ СТРАХОВИХ ВНЕСКІВ ТА ВИТРАЧАННЯ КОШТІВ ФОНДУ СОЦІАЛЬНОГО СТРАХУВАННЯ ВІД НЕЩАСНИХ ВИПАДКІВ НА ВИРОБНИЦТВІ ТА

ПРОФЕСІЙНИХ ЗАХВОРЮВАНЬ УКРАЇНИ

За I квартал 2007 року Встановлені строки отримання заробітної плати — 14 Страховий тариф 0,2 %

1. ЗАГАЛЬНА СУМА ВИПЛАТ, НА ЯКІНАРАХОВУЮТЬСЯ СТРАХОВІ ВНЕСКИ (ГРН)

 

I квартал (за місяцями)         II квартал (за місяцями)       III квартал (за місяцями)      IV квартал (за місяцями)            Всього з початку року

20 275                                    20 275

19 921                                    19 921

17 728                                    17 728

Разом 57 924                                     57 924

2. РОЗРАХУНОК СТРАХОВИХ ВНЕСКІВ ДО ФОНДУ (грн):

 

№ рядка          Сума всього   Показники     № рядка          Сума всього

1          43        Кошти на початок року        16        —

 

           

            Сума несплачених платежів           Заборгованість за Фондом  

           

 

            —        нараховано:   Зараховано витрат по соціальному стра-хуванню:                      —

2          —        На початок періоду   На початок періоду   17        —

3          116      За звітний період (за місяцями)      За звітний період (за місяцями)      18        —

            41        1 -й місяць     1 -й місяць                

            40        2-й місяць      2-й місяць                  —

            35        3-ймісяць       3-ймісяць                   —

4          116      Разом (2 + 3)  Разом(17 + 18)           19        —

            —       

            3 них фактично виплачено: 19а     

5          —        Донараховано при прийнятті звіт-ності    Перераховано:                       —

6                      Нараховано за актами, усього         На початок періоду   20        —

 

           

           

            За звітний період (за місяцями)      21        124

 

           

           

            1 -й місяць                 43

 

           

            в тому числі:  2-й місяць                  41

 

           

           

            3-ймісяць                   40

 

           

           

            Разом(20+21) 22        124

№ рядка          Сума всього   Показники     № рядка          Сума всього

7          —        — не прийнято до заліку витрат    Перераховано за актами      23        —

8          —        — донараховані    суми    страхових внесків         в тому числі              

9          —        — пені            — не прийнято до заліку витрат    24        —

10        —        — штрафу      — донараховані суми страхових внесків   25        —

 

           

           

            — пені            26        —

11        —        Огримано від Фонду на поточний рахунок          — штрафу      27        —

            —                    Всього зараховано і заплачено (16 + 19 +

+ 22+23)         28        124

12        —        Списано заборгованості      Сума несплачених платежів (14 - 28)        29        35

13        —        Списано пені, штрафів         в тому числі              

14        159      Всього  належить  до  сплати  (1   + + 4 + 5+6 + 11-12-13)         недоїмка за платежами        30            —

 

           

           

            пеня, штрафи 31       

15                    Залишок заборгованості на кінець звітного періоду за Фондом сума страхових внесків,  строк сплати яких не настав (поточна заборгованість)  32        —

 

           

           

            Заборгованість зі сплати страхових вне-сків, пов'язана з несвоєчасною випла-тою заробітної плати            33       

3. СЕРЕДНЬООБЛІКОВА ЧИСЕЛЬНІСТЬ ПЕРСОНАЛУ В ЕКВІВАЛЕНТІ ПОВНОЇ ЗАЙНЯТОСТІ (осіб)

 

I квартал        II квартал       III квартал      IV квартал      Всього з початку року

79                                           76

4. ФОНД ОПЛАТИ ПРАЦІ (грн)

 

I квартал        II квартал       III квартал      IV квартал      Всього з початку року

5 7924                                    57 924

5. СУМА ЗАБОРГОВАНОСТІ 3 ВИПЛАТИ ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ НА КІНЕЦЬ ЗВІТНОГО ПЕРІОДУ (грн)

 

за I квартал    за 1 півріччя   за 9 місяців     за рік

14710  —        —        —

6. ВИТРАТИ ПО КОШТАХ ФОВДУ 3 ПОЧАТКУ РОКУ (грн)*

 

Найменування витрат          Код рядків      Кількість потерпілих Фактична кількість днів виплат допомоги            Сума всього

Допомога у зв'язку з тимчасовою непрацездатністю до віднов-лення працездатності або встановлення інвалідності    34        X         —        —

Витрати на поховання потерпілого           35        X         X         —

Страхова виплата потерпілому у розмірі його середньомісячного за-робітку при тимчасовому переведенні потерпілого на легшу роботу          36        X                    

Інші витрати  37        X         X         —

Разом(34 +35+36+37):          38        X         X         —

Примітка: * Суми витрат вказуються за мінусом сум, які не прийняті до заліку в звітному році

Керівник                    ^_^                  ^__^

(тдпис)           (прізвище, ім'я та по Ьатькові)

М. П.        Головний бухгалтер                   ^^—,                                     

(ШдпШГі        (прізвище, ім'я та по батькові)

«          »          200_ р.

Прийняв звіт (прізвище, ім'я та по батькові)         «18» 04 2007.

НАВЧАЛЬНЕ ВИДАННЯ

ВЕРИГА Юстина Андріївна

ЛЕВЧЕНКО Зоя Михайлівна

ВАТУЛЯ Іван Данилович

ЗВІТНІСТЬ ПІДПРИЄМСТВ

2-ге видання, доповнене і перероблене

Навчальний посібник

Керівник видавничих проектів – Б.А.Сладкевич

Друкується в авторській редакції

Дизайн обкладинки – Б.В. Борисов

Підписано до друку 04.02.2008. Формат 60x84 1/16.

Друк офсетний. Гарнітура PetersburgC.

Умовн. друк. арк. 48,5.

Наклад – 1500 прим.

Видавництво “Центр учбової літератури”

вул. Електриків, 23

м. Київ, 04176

тел./факс 425-01-34, тел. 451-65-95, 425-04-47, 425-20-63

8-800-501-68-00 (безкоштовно в межах України)

e-mail: office@uabook.com

сайт: WWW.CUL.COM.UA

Свідоцтво ДК №2458 від 30.03.2006