Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: file_get_contents(files/survey) [function.file-get-contents]: failed to open stream: No such file or directory in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 82
ДодатокЦ : Звітність підприємств : Бібліотека для студентів

ДодатокЦ


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 
90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 
105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 
120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 
135 136 

Загрузка...

Ф4-ФСС з ТВП Затверджено постановою Правління Фонду соціаль-ного страхування з тимчасової втрати працездатності від 4.03.2004 № 21 в редакції Наказу ВД Фонду від 02.02.07р. № 22 ОС Складається щоквартально та наростаючим підсумком з початку ро-ку і подається до органів Фонду за місцем реєстрації не пізніше 20-го числа місяця, що настає за звітним періодом (20.04., 20.07, 20.10,20.01) Заповнюється в гривнях з копійками (Табл. II, ІІА (ФОП) у гривнях)

Назва страхувальника Реєстраційний код

Страхувальника ТОВ «Зоря»           0862413

S    Код ЄДРПОУ — для юридичних (ДРФО — для фізичних осіб): 00415592

Код банку (МФО): 331401 п/рахунок: 26005300455067 Назва банку ПРУ КБ Приватбанк

Адреса: С. Тимченкит. 2-42-13      

ЗВІТ

про нараховані внески, перерахування та витрати, пов'язані

з загальнообов'язковим державним соціальним страхуванням у зв'язку

з тимчасовою втратою працездатності

за перший квартал 2007 р.

 

I. Середньооблікова кількість працівників в еквіваленті повної зайнятості (*) 43        у тому числі жі-нок   19

            II. Нарахована сума фонду оплати праці (доходу), з якої справляються страхові внески        3/плата, з якої утримуються страхові внески

 

            0,5 %   0,7 %   1,5 %   2,0 %   всього 0,25 % 0,5 %   1%       всього

Ha початок звіт. кварталу                                                                                       —        —

За звітний квартал                           57 924             57 924             57 924             57 924

1-й місяць                              20 275             20 275             20 275             20 275

2-й місяць                              19 921             19 921             19 921             19 921

3-й місяць                              17 728             17 728             17 728             17 728

Всього з початку року                                  57 924             57 924             57 924             57 924

III. А Розрахунок внесків на загальнообов'язкове державне страхування (нараховано і утримано внесків)

На початок звіт. кварталу                            —                                                       —        —

За звітний квартал                           868,86             868,86             369,94             369,94

1-й місяць                              304,13             304,13             127,75             127,75

2-й місяць                              298,82             298,82             129,91             129,91

3-й місяць                              265,91             265,91             112,28             112,28

Всього з початку року                                  868,86             868,86             369,94             369,94

III. РОЗРАХУНКИ ЗА КОШТАМИ ЗАГАЛЬНООБОВ'ЯЗКОВОГО ДЕРЖАВНОГО СОЦІАЛЬНОГО СТРАХУВАННЯ

 

Заборгованість за страхувальником на початок року       1          122      Заборгованість за Фондом на початок року    13        —

Заборгованість по аюу прийому-передачі 1.1       —        Заборгованість по актах прийому-передачі          13.1            —

Нараховано і утримано внесків з початку року     2          1238,8 Зараховано витрат з початку року  14        3160

Донараховано самостійно внесків  3.1       —        На початок кварталу —       

           

 

пені     3.2       —       

           

           

           

 

Нараховано за акгами ревізій          внесків           4          —        За звітний період      3160   

           

 

            пені     5          —        1-й місяць      674     

           

 

Огримано часткову вартість путівок          6          —        2-й місяць      429     

           

 

He прийнято до зарахування витрат          7          —        3-й місяць      2057   

           

 

Стягнено штрафів     8          3553,63           Всього зараховано 3160      

           

 

Огримано від Фонду на розрахунковий рахунок  9         

            Перераховано з початку року          15        323

Списано згідно із законодавством «-»       10        —        ВСЬОГО(ряд. 13+... + ряд. 15)        16        3483

Всього (ряд. 1. +... + ряд. 9 - ряд. 10)         11        4792,43           Заборгованість за страхувальника на кі-нець звітного періоду (ряд. 11 - ряд. 16) 17        1309,43

Заборгованість за Фондом на кінець звітного періоду (ряд. 16-ряд. 11)            12        —                              

ПЕРЕРАХУВАННЯ 3 ПОЧАТКУ РОКУ (III Р. 15)

 

II. А. Заборгованість з виплати з урахуванням заборгованості за минулі роки (без урахування суми невиплаченої з/плати останнього місяця звітного періоду)

На початок року        —

На кінець звіт. періоду          —

 

 

На початок кварталу

За звітний період (№ п. д., дата)     (сума)

01п.д№22 14.01        122

02 п.д. № 39 14.02    101

03 п.д. № 67 13.03    100

           

 

«ОТРИМАНО ВІД ФОНДУ 3 ПОЧАТКУ РОКУ» (III. Р9)

 

На початок кварталу 1         

За звітний квартал (р. 3—5)            2         

На розрахунковий рахунок страхувальника          3         

Застрахованими особами на особові рахунки, відповідно до ч. 4 ст. 50. Закону України №2240-111          4           

Витрати за банківські послуги відповідно до ч. 4 ст. 50 Закону України 3 2240-ІП     5         

IV. ВИТРАТИ ЗА РАХУНОК СТРАХОВИХ ВНЕСКІВ

 

о          Назва показника       Зараховано витрат

за рахунок Фонду      В тому числі пільги

з допомогах постраждалим

внаслідок Чорнобильської

катастрофи (**)         Заборгованість з виплати

допомоги за рахунок кошіів Фонду на кінець звітного період у (***)

 

           

            ДНІВ   сума    ДНІВ   сума    сума

;           2          3          4          5          6          7

1. Матеріальне забезпечення

1          3 тимчасової непрацездатності (за винятком допо-моги по догляду за хворою дитиною або хворим членом сім'ї)  \1в       2160                          

2          3 тимчасової непрацездатності по догляду за хво-рою дитиною або хворим членом сім'ї    —        —            —        —        —

3          По вагітності і пологах         —        —        —        —        —

4          По догляду за дитиною до досягнення нею триріч-ного віку (кількість виплат, сума)            —        —                                   —

5          Внески до Пенсійного фонду України за осіб, які отримують допомогу по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку (кількість нараху-вань, сума)                          

           

           

6          Одноразові виплати при народженні дитини (кіль-кість виплат, сума)                                  

           

           

7          Щомісячні виплати при народженні дитини (кіль-кість випадків, сума)          —        —       

           

           

8          На поховання (кількість виплат, сума)       1          1000   

           

           

9          УСЬОГО сума допомоги (ряд. 1 + ряд. 2 + ряд. 3 + + ряд. 4 + ряд. 5 + ряд. 6 + ряд. 7 + ряд. 8)                    3160                —        —

2. Соціальні послуги

10        Часткове фінансування санаторіїв-профілаісгоріїв (за раху-нок страхових внесків)     —                               

11        Часткове фінансування на оздоровлення дітей в оздоровчих таборах (кількість путівок, сума)         —            —                              

12        Всього (ряд. 10 + ряд. 11)    —                              

13        Інші витрати (якщо є, додати пояснювальну записку)     —                              

14        Разом витрат (ряд. 9 + ряд. 12 + ряд. 13) (III, ряд. 14)     3160                          

 

V. Розшифровка заборгованості за страхувальником (III, ряд. 17)         VI. Розшифровка заборгованості за фондом (III, ряд. 12)

№ п/п  Назва показника       Сума   № п/п  Назва показника       Сума

1          Заборгованість по страхових внесках, строк яких не настав (поточна заборгованість)                      1            Заборгованість, що буде погашена внеска-ми наступного звітного кварталу   —

2          Заборгованість,    пов'язана   з    невиплатою з/плати     1309,43           2          Заборгованість, яка повинна бути сплачена Фондом після прийняття звіту (абз. 2 п. 6.9 Інструкції № 16)          

3          Реструктуризована заборгованість —       

           

           

 

4          Прострочена заборгованість, у т.ч. при нату-роплаті      —        3.1       Із загальної суми заборгованості за Фон-дом: не відшкодовано з вини Фонду        —

5          Інша заборгованість (пеня, штрафи)           —        3.2       заборгованість, пов'язана з невиплатою з/плати працівникам  —

           

           

           

 

            3.3       заборгованість, пов'язана з надлишковим перерахуванням        —

« 19 » квітня 2007 року М. П.

Керівник підприємства (установи)            підпис (прізвище)

Головний бухгалтер підпис (прізвище)

Голова комісії            (Требко A. А.)

* Заповнюється згідно з Інструкцією зі статистики численності працівників, зайнятих у народному господарстві України (наказ Міністерства статистики України від 28.09.2005 № 286), із змінами та доповненнями. Заокруглення до цілих.

** Наводяться дані про нарахування допомоги застрахованим особам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, на пільгових умовах згідно із Законами України від 18.01.01 р. № 2240-ІП «Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування у зв'язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими народженням та похованням» та від 28.02.91 № 796-ХІІ «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи» (зі змінами та доповненнями На-казу Міністерства праці та соціальної політики України «Про затвердження Порядку використання коштів державного бюджету України на виконання програм, пов'язаних із соціальним захистом громадян, постраждалих внаслідок Чорнобильської катастрофи від 02.07.2004 № 147) та постанови Кабінету Міністрів України від 20.09.2005 № 936 «Про затвердження Порядку використання коштів Державного бюджету для виконання програм, пов'язаних із соціальним захистом громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильсь-кої катастрофи» із змінами і доповгненнями.

*** Заповнюється з урахуванням заборгованості минулих років та без урахування невиплаченої допомоги, що нарахована в останньому місяці звітного періоду, строк сплати якої не настав (аналогічно звіту по формі 1-ПВ).