Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
Додаток У : Звітність підприємств : Бібліотека для студентів

Додаток У


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 
90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 
105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 
120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 
135 136 

Загрузка...

ДЕРЖАВНЕ СТАТИСТИЧНЕ СПОСТЕРЕЖЕННЯ

Конфіденційність статистичної інформації забезпечується статтею 21 Закону України «Про державну статистику»

Порушення порядку подання або використання даних державних статистичних спостережень тягне

за собою відповідальність, яка встановлена статтею 186 Кодексу України про адміністративні пра-

вопорушення

Звіт про наявність та рух основних засобів,

амортизацію (знос) за 200   рік

 

Подають:        Терміни по-дання

підприємства,      організації     та установи всіх форм власності та видів економічної діяльності ор-гану державної статистики за мі-сцезнаходженням     до 20 лютого після звітного року

 

Форма № 11-03

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Держкомстату України

27.08.2001 р. № 365

(в    редакції    наказу    від    28.07.03

№ 235) Річна Поштова

 

 

Найменування організації — складача інформації ЗАТ «Холодок»

Поштова адреса м. Полтава вул. Шевченка 150

Коди організації — складача

За ЄДРПОУ   Території

(КОАТУУ)     Виду економіч-

ної діяльності

(КВЕД)           Форми

власності

(КФВ) Організаційно-

правової форми

господарювання

(КОПФГ)       Міністерства, іншого центрального

органу, якому підпорядкована

організація — складач інформації

(КОДУ)*       

;           2          3          4          5          6          7

05518768        5310157000    15960  20        232      07794 

* Тільки для підприємств державного секгору.

т

 

4L

 

 

я a

О   US с'

W CD S CD

и

S

S' a      to   TJ

о  о о> о>

Р   о

р

і

о

W

a р       Основні засоби основно-го виду економічної дія-льності          і

1          Основні засоби за видами економічної     діяльності: харчова промисловість та переробка с/г продукції

Оптова і роздрібна торгі-вля           ■<:

о

о

"І о

a о

a £' a

a

S o       ^          td s

s

П)

w o

K

o

a s

K

o.

fa £'

K

o o

H

                                               о             %                 bl         Код (розділу, групи, підкласу) згідно з КВЕД

о          о          4*.

о                      ю                  о o o       ba        № рядка

                        00

о о о                7800.0 1247.0 o o       ^          без урахування індек-сації та переоцінки звітного року   Наявність на початок

2004 року (первісна

/переоцінена/ вартість)

                                                                       Kj        з урахуванням індекса-ції та переоцінки звітного року   

 

                                               40                    Uj        усього Надійшло

у звітному

рощ

X                                            40                    -^        у т.ч. введено в дію но-вих основних засобів      

 

                        4^                                           <J1      усього Вибуло

у звітному

рощ

X                                            k>        k>        Os       у т.ч. ліквідовано осно-вних засобів         

 

                        о                      9650.9 1247.0 o

CO      VI        Наявність на кінець 2004 року

                        о                      5653 981                    Oo       на початок 2004 року           Наявність за

відрахуванням

зносу (залишко-

ва вартість)

                        00                    6819.9 902.0   O         4D       на кінець 2004 року 

 

X                                            594.0 79.0       4^        OS       Амортизація (знос) основних засобів за рік

X         X                                 ■          '           £          Вартість основних засобів, на які повністю нараховано амортизацію (знос)

II. СКЛАД ОСНОВНИХ ЗАСОБІВ ПІДПРИЄМСТВА, (тисгрн з одним десятковим знаком)

 

Найменування показника    № рядка          Наявність на кінець року

 

           

            усього у т. ч. за основним видом діяльності

A         Б          ;           2

Усього (сума рядків 202 - 217)        201      10897.9           9650.9

Земельні ділянки       202      —        —

Капітальні витрати на поліпшення земель            203      —        —

Будинки, споруди та передавальні пристрої         204      4181.1 2934.1

Машини та обладнання       205      5387    5387

Транспортні засоби  206      181.3   181.3

Інструменти, прилади, інвентар (меблі)    207      —        —

Робоча і продукдивна худоба          208      —        —

Багаторічні насадження       209      —        —

Інші основні засоби  210      1211.5 1151.5

Бібліотечні фонди     211                 

Малоцінні необоротні матеріальні акдиви            212                 

Тимчасові (нетитульні) споруди     213                 

Природні ресурси     214                 

Інвентарна тара        215                 

Предмети прокату    216                 

Інші необоротні матеріальні акдиви           217                 

                                  

Довідково:                            

Незавершені капітальні інвестиції   301                 

« 20 » лютого 2005 року

Керівник       

Головний бухгалтер „^-^    

(прізвище і № телефону виконавця)

Державне статистичне спостереження

Конфіденційність статистичної інформації забезпечується

статтею 21 Закону України «Про державну статистику»