ДодатокО


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 
90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 
105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 
120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 
135 136 

Загрузка...

Додаток 2

до пункту 7.2 Інструкції про порядок обчислення та сплати збору

за забруднення навколишнього природного середовища

(у редакції наказу Мінекоресурсів та Державної податкової адміністрації

від 28.02.2001 №75/76 із змінами, внесеними наказом Мінекоресурсів та Державної податкової адміністрації

від 09.01.2002 р. №6/8)

«ПОГОДЖУЮ ПРАВИЛЬНІСТЬ ЗАСТОСУВАННЯ ЛІМІТІВ, КОЕФЩІЄНТІВ, НОРМАТИВІВ»

Уповноважена особа місцевого органу Мінекоресурсів

U)

 

До органу державної податкової служби

 

Прізвище відповідальної особи

 

Ідентифікаційний код платника згідно з ЄДРПОУ              Ідентифікаційний   номер   відповідальної   особи

 

Назва та адреса підприємства

 

Телефон_

 

 

Відмітка про одержання: (вхідний №, дата, штамп ДПІ)

 

Загальний розрахунок

Новий (уточнений) розрахунок

 

t£L

 

J^        OJ       OJ       OJ       OJ       (4)       (4)       (4)       (4)       H^       H^       H^       H^                  

p          L*J      !°         ^-        p          L*J      k>        ^-        p          L*J      k>        ^-        p                     

 

                                              

                                              

                                              

                        Назви забруднюючих

43

8                                             43

8                                             ^

s                                              43

8                      речовин, видів паль-

o                                             o                                             o                                             o                      ного, виду та класу

M p                                         M p                                         CO p                                      B p                  небезпеки відходів

X                                            X                                            ffi                                            ffi                    

o                                             o                                             o                                             o                     

w                                            w                                            w                                            w                    

01                                           oi                                            u\                                            Ol                   

o                                             o                                             o                                             o                     

43                                           43                                           ^                                             43                   

^                                             ^                                             ^                                             ^                     

w p                                         w p                                         w p                                         w p                  Ліміти викидів стаціо-

43                                           o                                             CO                                         B         txj        нарними джерелами

s                                              s                                              s                                              s                      забруднення, скидів,

s E                                          s                                              to                                            ь                      розміщення відходів, т

 

                                               ^                                             s                                              s                     

X ta a Є'                                             B

o

3. o                                         a

CD

в                                             1

5

X                    

 

                                              

                                              

                                              

                        Фактичні обсяги ви-

o                                             °3                                            s S                                          p

43        U>       кидів, використаного пального, скидів, роз-

5'                                           

                                               s                                              2                      міщення відходів, т

^                                                                                            ь                                             s                     

o

tr                                             ■■< o                                     Й                                            >j                   

 

                                              

                                               G                                                                   

o                                              tr                                             "ТЗ                                                                

^                                             o                                             G                                            0>                  

o                                             "I o                                          P                                             43                    Нормативи збору за

                                                                                             

                                               1          -t^       викиди, скиди, розмі-

                                                                                              w                                           

                        щення відходів,* грн/т

                                                                                              P to                                         w p

Ol

to                     (грн/1 одиницю**)

 

                                              

                                              

                                              

                        Коефіцієнти до нор-

                                                           X         X         X         ■■< o

tr o "I o            X         X         X         ■■< o

tr o "I   o,         мативів збору*** (1,5 або 10)

 

                                              

                                              

                                              

                       

                                                                                                                                             o          O         Коригуючі коефіцієн-ти згідно 3 додатком 2 до постанови KM

                                                                                                                                                                    

 

                                                                                                                                                                     Українивід 01.03.99

            X         X         X                                                                                                                   •--J      №303

                                                                                                                                                                     Суми збору, обчисле-

                                                                                                                                                                     ного в межах ліміту,

                                                                                                                                                         Go       к.З або к.2 (якщо к.З

                                                                                                                                                        

            більше

                                                                                                                                                                     к.2) х к.4 х к.5 х

                                                                                                                                                                     х к.6 х к.7, грн

                                                                                                                                                                     Суми збору, обчисле-

                                                                                                                                                                     ного за понадлімітні

                                                                                                                                                                     викиди, скиди, розмі-

                                                           X         X         X                                                                    *0        щені відходи (запов-нюється якщо к.З бі-льше к.2), (к.З — к.2) х к.4 х к.5 х х к.6 х к.7 х 5), грн

                                                                                                                                                                     Загальні суми збору,

                                                                                                                                                         o          (к.8 + к.9), грн

4.1.      x

4.2.      x

4.3.      x

5.         Нараховано збору з початку року, усього (р. 1 + р. 2 + р. 3) - р. 4)

у т. ч.: 5.1 до державного бюджету (р. 5 • 30 %)

5.2       до місцевих бюджетів (р. 5 • 70 %)

5.3       залишається у розпорядженні підприємства****

6.         Нараховано збору за попередній звітний період (квартал, півріччя, 9 місяців), усього

у т. ч.: 6.1 до державного бюджету (р. 6 • 30 %)

6.2       до місцевих бюджетів (р. 6 • 70 %)

6.3       залишається у розпорядженні підприємства****

7.         Нараховано зазвітний квартал, усього: (р. 5 - р. 6)

у т.ч.: 7.1 до державного бюджету (р. 7 • 30 %)

7.2       до місцевих бюджетів (р. 7 • 70 %)

7.3       залишається у розпорядженні підприємства****

8.         Нараховано збору за даними раніше поданого розрахунку, що уточнюється, усього (р. 7 розрахунку, що уточнюєть-

у т. ч. 8.1 до державного бюджету (р. 8 • 30 %)

8.2       до місцевих бюджетів (р. 8 • 70 %)

8.3       залишається у розпорядженні підприємства****

9.         Сума збору (недоплата), яка збільшує податкове зобов'язання в зв'язку з виправленням помилки (р. 7 - р. 8)*****

у т. ч. 9.1 підлягає сплаті до державного бюджету (р. 9 • 30 %)

9.2 підлягає сплаті до місцевих бюджетів (р. 9 • 70 %)

 

9. 3 залишається у розпорядженні підприємства****    

10. Сума збору, яка зменшує податкові зобов'язання у зв'язку з виправленням помилки (р. 8 - р. 7)*****

у т. ч. 10.1 до державного бюджету (р. 10 • 30 %)          

10.2 до місцевих бюджетів (р. 10 • 70 %) 

10.3 залишається у розпорядженні підприємства****   

11. Сума штрафу в розмірі 10 % від суми недоплати (нараховується платником самостійно відповідно до пунюу 17.2 стат-ті 17 Закону України від 21.12.2000 № 2181-ІП «Про порядок погашення зобов'язань платників податків перед бюджетами та державними цільовими фондами») (р. 9 • 10 %)*****    

у т. ч. 11.1 підлягає сплаті до державного бюджету (р. 11-30 %)          

11.2 підлягає сплаті до місцевих бюджетів (р. 11 • 70 %)           

12. Зміст помилки: *****     X

 

£      М.п.

Керівник Головний бухгалтер

 

прізвище та шщіали

прізвище та шщіали

 

* Згідно з додатком 1 до постанови КМУ від 01.03.99 № 303, із змінами, унесеними постановою Кабінету Міністрів України від 27.10.99 № 1984, та відповідним рішенням Ради міністрів Автономної Республіки Крим, обласних, Київської та Севастопольської мі-ських рад.

** Для обладнання та приладів, що містять ртуть, елементи з іонізуючим випромінюванням, люмінесцентних ламп.

*** Використовуються при розрахунку суми збору за скидання забруднюючих речовин в озера, ставки та інші непроточні водні об'єкги та за захоронення забруднюючих рідинних речовин, відходів виробництва та стічних вод у глибокі підземні водоносні гори-зонти, що не містять прісних вод.

**** Рядки 5.3, 6.3, 7.3, 8.3, 9.3, 10.3 заповнюються тільки підприємствами гірничо-металургійного комплексу, які беруть участь в економічному експерименті, що проводиться з 1 липня 1999 року до 1 січня 2002 року, відповідно до Закону України від 14 липня 1999 року «Про проведення економічного експерименту па підприємствах гірничо-металургійного комплексу України». Цими під-приємствами нараховується до державного бюджету 10 відсотків загальної нарахованої суми збору, до місцевих бюджетів — 20 від-сотків загальної нарахованої суми збору. Решта — 70 відсотків загальної нарахованої суми збору залишається у розпорядженні під-приємства для здійснення природоохоронних заходів.

***** Рядки 8—12 заповнюються у разі подання нового (уточненого) розрахунку збору, що містить виправлені показники.

 

Відмітка про одержання (штамп ДПІ)

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

наказом Державної податкової адміністрації України

від 28.02. 2003р. № 98