Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
Додаток Ж : Звітність підприємств : Бібліотека для студентів

Додаток Ж


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 
90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 
105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 
120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 
135 136 

Загрузка...

Додаток до Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 25

(Затверджено Наказом Мінфіну України № 39 від 25.02.2000 р.

із змінами, внесеними Наказами Міністерства фінансів України

від 30.11.2000 р. №304, від 24.02.2001р. №101) ФШАНСОВИЙ ЗВІТ СУБ'ЄКТА МАЛОГО ШДПРИЄМНИЦТВА

            Коди

Дата (рік, місяць, число)      2004     31       12

за ЄДРПОУ   24828896

за КОАТУУ   5310137000

за СПОДУ    

за ЗКГНГ      

за КВЕД         51.4.8 51.2.0

Контрольна сума     

 

 

 

1. БАЛАНС НА   31 грудня 2004 р.

 

Форма № 1-м

КодзаДКУД      1801006

 

 

Актив Код рядка       На початок звітного року     На кінець звітного періоду

;           2          3          4

I. Необоротні активи

Незавершене будівництво   020      48,5     48,5

Основні засоби: залишкова вартість          030      24,0     36,4

первісна вартість      031      33,2     47,9

Актив Код рядка       На початок звітного року     На кінець звітного періоду

;           2          3          4

Знос    032      (93)     (П,5)

Довгострокові фінансові інвестиції 040      5,0       4,0

Інші необоротні акдиви       070      —        —

Усього за розділом I 080      77,5     88,9

II. Оборотні активи

Виробничі запаси     100      0,3       0,7

Готова продукція      130      47,0     38,6

Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги: чиста реалізаційна вартість 160      65,8     76,6

первісна вартість      161      65,8     76,6

резерв сумнівних боргів       162      —        —

Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом          170      7,5       0,8

Інша поточна дебіторська заборгованість  210      5,0       —

Поточні фінансові інвестиції           220      —        —

Грошові кошти та їх еквіваленти: в національній валюті 230      0,3       14,4

в іноземній валюті    240      —        —

Інші оборотні акгиви            250      —        —

Усього за розділом II            260      125,9   131,1

III. Витрати майбутніх періодів       270      —        —

Баланс            280      203,4   220,0

Пасив Код рядка       На початок звітного року     На кінець звітного періоду

1          2          3          4

I. Власний капітал

Статутний капітал    300      50,0     50,0

Додатковий капітал  320      —        —

Резервний капітал    340      —        —

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)  350      66,3     76,1

Неоплачений капітал           360      (-)        (-)

Усього за розділом I 380      116,3   126,1

П. Забезпечення насіупних витрат і цільове фінансування         430      —        —

III. Довгострокові зобов'язання      480      —        —

IV. Поточні зобов'язання

Короткострокові кредити банків    500      —        27,1

Поточна заборгованість за довгостроковими зобов'язаннями   510      —        —

Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги          530      45,6     32,7

Поточні зобов'язання за розрахунками: з бюджетом        550      4,3       10,0

зі страхування           570      8,9       2,9

з оплати праці           580      13,4     3,2

Інші поточні зобов'язання    610      14,9     18,0

Усього за розділом IV          620      87,1     93,9

V. Доходи майбутніх періодів         630      —        —

Баланс            640      203,4   220,0