Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: file_get_contents(files/survey) [function.file-get-contents]: failed to open stream: No such file or directory in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 82
Розділ ІІІ. МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДЛЯ САМОСТІЙНОЇРОБОТИ  I : Фінансовий ринок. Навчальний посібник : Бібліотека для студентів

Розділ ІІІ. МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДЛЯ САМОСТІЙНОЇРОБОТИ  I


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 
90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 
105 

Загрузка...

Студенти окремі питання дисципліни вивчають самостій-но (питання входять у програму іспитів), оскільки програмою курсу передбачено 1/3 годин навчального плану на самостій-не вивчення.

Самостійна робота студентів з курсу «Фінансовий ринок» організовується за трьома формами:

Перша — обов’язкове конспектування та вивчення пи-тань, що виносяться викладачем для самостійного вивчення, виконання домашніх завдань і розв’язання задач.

Друга — підготовка словника-довідника за ключовими по-няттями, наведеними в кінці кожної теми, знати які необхідно під час усного опитування, тестування, виконання поточних модульних робіт і підсумкової модульної контрольної роботи.

Третя — написання рефератів, теми яких студенти виби-рають на добровільних засадах (ця форма передбачена в ос-новному для студентів, які з поважних причин пропустши значну кількість занять, а також для студентів, які бажа-ють підвищитирівень знань з відповідної теми).

Контроль за самостійною роботою студентів відбувається на семінарських і практичних заняттях шляхом обговорення питань, що виносяться для самостійного вивчення, пояснення економічної сутності розрахунків, виконання тестів різного рівня складності, підготовки та обговорення рефератів.

Індивідуальна робота передбачає дві форми: періиа сто-сується студентів, які зацікавилися дисципліною та мають намір глибше досліджувати визначену проблему. Можливий варіант, коли студент самостійно вибирає тему, добирає літе-ратуру та готує доповідь для участі в семінарі або в науково-практичній конференції; друга — підготовка рефератів або доповідей, інформаційний матеріал яких у подальшому буде використано для написання дипломної роботи.

Крім теоретичних занять, самостійне вивчення передбачає виконання практичних робіт, якщо вони передбачені програ-мою. Можна розробляти завдання для самостійної роботи у формі тестів різного рівня складності. I тести, і розрахунко-ві роботи повинні за об’ємом відповідати визначеній кількос-ті годин, що передбачено на самостійну роботу.

Система організації самостійної діяльності студентів включає і мереж’ Інтернет, яка в освітньому середовищі ви-користовує компютерні технології. За допомогою системи Інтернет самостійно можна опрацювати нормативні та зако-нодавчі акти, в електронних конспектах лекцій знайти відпо-віді на теоретичні питання, що виносяться на самостійне ви-вчення, підготувати доповідь, реферат. Інтернет є основою дистанційної форми освіти, яка побудована на новій паради-гмі стосунків між викладачем і студентом з широким викори-станням комунікативних технологій, що допомагають студен-ту розвивати необхідні навички спілкування.