Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
Тема 11 «ФОНДОВА БІРЖА ТА БІРЖОВІ ОПЕРАЦІЇ» : Фінансовий ринок. Навчальний посібник : Бібліотека для студентів

Тема 11 «ФОНДОВА БІРЖА ТА БІРЖОВІ ОПЕРАЦІЇ»


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 
90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 
105 

магниевый скраб beletage

 

Тести для самоперевірки

1.         Для створення фондової біржі кількість її засновників по-

винна складати не менше:

а)         10 торгівців цінними паперами;

б)         20 торгівців цінними паперами;

в)         30 торгівців цінними паперами;

г)         40 торгівців цінними паперами.

2.         Середній показник біржової активності, що узагальнює ди-

наміку цін на цінні папери і свідчить про зміни в рівні цін, — це:

а)         курсова ціна;

б)         біржовий індекс;

в)         котирувальна ціна;

г)         середньозважена ціна.

3.         Фондові індекси, що характеризують ринок акцій, які ко-

тируються на біржі, відносяться до:

а)         інтернаціональних;

б)         інтегральних;

в)         секторних;

г)         субсекторних.

4.         Перший фондовий індекс, який було розраховано і вико-

ристано на основі узагальнення даних українського фондового

ринку, — це:

а)         L — індекс;

б)         ПФТС — індекс;

в)         КАС — 20 (s);

г)         pro U — 50.

5.         Фондова біржа, що перебуває під постійним державним

контролем, відноситься до:

а)         публічно-правової;

б)         приватної;

в)         змішаної.

6.         За своїм правовим статусом фондові біржі можуть бути:

а)         асоціаціями;

б)         акціонерними товариствами;

в)         установами, що підпорядковуються державі;

г)         усі відповіді правильні.

7.         Мінімальний стандартний обсяг біржового активу, який

може бути куплений чи проданий на біржі, — це:

а)         лот;

б)         лістинг;

в)         фіксинг;

г котирування.

8.         Об’єктами рейтингу фондового ринку є:

а)         привілейовані акції;

б)         депозитні та ощадні сертифікати;

в)         облігації підприємств і муніципальні;

г усі відповіді правильні.

9.         Характеристиками фондового індексу є:

а)         список індексу;

б)         базисне значення індексу та метод усереднення;

в)         статистична база та вид зважування;

г усі відповіді правильні.

10.       Цінні папери можуть бути вилучені з офіційного котиру-

вання на фондовій біржі за вимогою:

а) емітента;

б)інвестора;

в) Міністерства фінансів;

г Антимонопольного комітету.

Основні поняття теми         їх характеристика

1          Основні функції фон-дової біржі     A         інтенсивність обігу цінних паперів AT, наявність відмінностей у фінансово-еко-номічній  і  виробничій  діяльності  AT, висока плата за послугу, наявність відп-рацьованих загальноприйнятих вимог до емітентів і їх цінних паперів з метою за-хисту від негативних наслідків

11.       Підберіть правильну відповідь:

 

Мета    регулювання біржового ринку

 

характеристика стану та динаміки роз-витку економіки держави в цілому та окремих її сегментів, сприяння визна-ченню об’єктивної оцінки цінової си-туації на фондовому ринку, можливість використання як базового активу при укладанні строкових угод

 

Закінчення тесту 11

Основні поняття теми         їх характеристика

 

3          Вимоги до офіцій-ного  котирування цінних папфів емі-тентів В         переміщення капіталу із однієї галузі в інші, акумуляція вільних грошових кош-тів населення і втілення їх в інвестиції, ре-гулювання обігу цінних паперів шляхом котирування, зміни їх курсу, ринкової вар-тості, вихід національного капіталу на сві-товий ринок шляхом поширення серед іно-земних інвесторів акцій та інших цінних паперів українських підприємств

4          Причини    доціль-ності лістингу   Г          забезпечення рівності всіх клієнтів неза-лежно від обсягу їх замовлень, блокування суми грошових коштів або цінних паперів до закінчення процесу оплати проти по-ставки, перевірка стану рахунків клієнтів в цінних паперах і в грошових коштах, до-тримання на ринку цінних паперів прин-ципів прозорості та безпеки

5          Вимоги, що вису-вають   до    діяль-ності   брокера   на біржі    Д         захист учасників від недобросовісної конку-ренції, створення нормальних умов для дія-льності всіх учасників ринку, забезпечення вільного і відкритого процесу ціноутворення, сприяння втіленню інноваційних процесів

6          Функції,   що   ви-значають на рин-ку роль фондових індексів  Е          мінімальна кількість акціонерів, мінімальний статутний фонд, середня норма прибутково-сті за останні три роки, мінімальна сума емі-сії, що висунута на допуск, максимальна та мінімальна вартість цінних паперів

12. Серед запропонованих ознак виділити обмеження у ви-користанні біржових індексів:

а)         відображають лише якісні аспекти і не показують кількісних

змін;

б)         не враховують дивідендів;

в)         потребують періодичного коригування компонентів;

г демонструють лише кількісні зміни, але не відображають змін

у якісних аспектах; д) відсутність маніпулювання; е   зміни в ринкових цінах акцій, які фіксуються біржовими ін-

дексами, приблизно відображають інтенсивність торгівлі ак-

ціями на ринку; є) враховують дивіденди; ж) не потребують періодичного коригування своїх компонентів.

13. Заповніть вільні клітинки:

 

                                   I                                                                    

                                   н                                                                   

 

                                   д                                                                    

                                   Е                                                                   

                                   к                                                                    

                                   с                                                                    

                                    и                                                        

1.         Показник, який показує динаміку змін поточних цін на нероз-винутих ринках, і на основі якого розраховують національний фон-довий індекс.

2.         Функція спеціалізованої фондової біржі, яка передбачає зміни цін на біржові контракти в майбутньому.

3.         Функція фондових індексів, яка допомагає інвесторам вибра-ти стратегію у побудові ефективного портфеля.

4.         Біржова система, в якій головну роль виконує одна біржа, яка є фінансовим центром країни, а інші біржі мають місцеве значення.

5.         Вид біржових індексів, які відображають стан певного внут-рішнього сегмента фондового ринку.

6.         Внесення акцій компанії до списку акцій, що котируються на ФБ.

7.         Визначення курсів цінних паперів із урахуванням попиту і про-позиції на них.

Задачі для практичних занять

1. Інвестор придбав акції BAT «Інвестбуд» на суму 20 000 дол за курсом один долар за акцію. Біржовий збір складає 0,55 % суми угоди, комісійна винагорода брокерові встановлюється в розмірі 1,5 % від ціни акції, брокерська контора стягує на свою користь 50 % комісійної винагороди. Визначити:

—        суму комісійної винагороди брокерові;

—        розмір біржового збору;

—        суму комісійної винагороди брокерській конторі;

—        суму трансакційних витрат;

—        частку трансакційних витрат.

Розмір всіх платежів перевести у гривні за курсом 4,65 грн за долар.

2. Визначити суму і частку комісійної винагороди брокерові при сумах угоди (обсяг угоди 3 лоти): 1) 550 дол; 2) 850 дол; 3) 6000 дол. Базова структура комісійних:

 

Обсяг угоди   Винагорода брокерові          Надбавка

Менше 800 дол         8,5 дол + 3 % обсягу угоди 

801-2500 дол 17 дол. + 2 % обсягу угоди  + 4 центи за 1 акцію

2501-5000 дол           30 дол. + 1,5 % обсягу угоди           + 4 центи за 1 акцію

3.         Акції BAT «Мрія» котируються за курсом 1,5 дол за акцію. Інвестор купує акції на суму 15 тис. дол. Визначити витрати, які понесе інвестор, якщо біржовий збір складає 0,5 % суми угоди, ко-місійна винагорода — 1,5 % від ціни акції, брокер і брокерська кон-тора стягують на свою користь по 50 % комісійної винагороди.

4.         Індекс «S end Р — 500» на акції фірми «Альфа» зменшився з 11 000 до 9 500. Як повинен діяти інвестор: купувати чи продавати акції фірми і на яку суму?

5.         На фондовій біржі у відділі цінних паперів комерційного бан-ку ведеться аналіз котирувань акцій з визначенням власного біржо-вого індексу, що розраховують як середнє арифметичне зважене курсів п'яти найбільших емітентів, поділене на 1000. Як вагу бе-руть обсяг угод за акціями кожного емітента (кількість проданих акцій). Підсумки торгів на біржі на початок і кінець тижня наведе-но в таблиці.

ШДСУМКИ ТОРГІВ ЕМІТЕНТІВ НА БІРЖІ

 

Емітент           Початок тижня          Кінець тижня

 

            Курс акцій, тис. грн од.        Об'єм угод, тис. штук           Курс акцій, тис. грн од.        Об'єм угод, тис. штук

ПАКБ 22,0     3,6       24,0     4,0

AT «Альфа»    48,0     1,8       48,0     2,0

AT «Полюс»   2,6       28,5     2,8       31,5

АПБ    3,5       1,8       3,6       1,6

AT «Мрія»      2,0       6,8       2,5       8,6

За даними умови визначити: біржові індекси на початок і кінець тижня, темп зростання біржового індексу, темпи зростання курсів ак-цій кожного емітента і коефіцієнт «бета» для акцій кожного емітента.

           

___