Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
Тема 9. ФОНДОВИЙ РИНОК : Фінансовий ринок. Навчальний посібник : Бібліотека для студентів

Тема 9. ФОНДОВИЙ РИНОК


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 
90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 
105 

магниевый скраб beletage

 

Тести для самоперевірки

1.         Формування і збільшення власного капіталу, залучення

позикового капіталу чи ресурсів в обіг відносять до операцій:

а)         клієнтських;

б)         емісійних;

в)         інвестиційних;

г)         аудиторських.

2.         Принципами розвитку фондового ринку є:

а)         отримання прибутку від операцій з цінними паперами;

б)         прозорість і збалансованість;

в)         цілісність і упорядкованість;

г)         страхування цінових ризиків.

3.         Посередник між продавцями і покупцями при укладанні

угод з цінними паперами, який діє від імені і за рахунок клієн-

та, — це:

а)         дилер;

б)         андеррайтер;

в)         брокер;

г)         усі відповіді правильні.

4.         За способом розміщення цінних паперів фондовий ринок є:

а)         первинним і вторинним;

б)         місцевим, національним і міжнародним;

в)         горизонтальним і вертикальним;

г)         боргових, пайових і похідних цінних паперів.

5.         Поділ нереалізованих акцій AT на їх більшу кількість —

це фондова операція:

а)         спліт;

б)         консолідація;

в)         індосамент;

г)         успадкування.

6.         Організація випуску і розміщення цінних паперів — це

функція:

а)         емісійна;

б)         представницька;

в)         консалтингова;

г)         депозитарна.

 

7.         Функціями розвитку фондового ринку є:

а)         формування ринкових цін;

б)         прозорість і збалансованість;

в)         цілісність і упорядкованість;

г страхування цінових ризиків.

8.         Зміну цін на фінансовому ринку досліджує:

а)         підхід, заснований на фундаментальному аналізі;

б)         підхід, заснований на технічному аналізі;

в  обидві відповіді правильні.

9.         Підберіть правильну відповідь:

            Основні категорії теми                     їх характеристика

1          Особливості роз-витку  фондового ринку України          A         встановлення  правил  торгівлі  фондовими інструментами, формування ринкових цін, збір інформації про учасників ринку, отри-мання прибутку від операцій на ринку

2          Завдання   фондо-вого ринку          Б          формування і збільшення власного капіта-лу,  залучення позикового капіталу,  прид-бан’я фондо’их активів, забезпечення зо-бов'язань суб'єкта операцій перед клієнтом щодо цінних паперів

3          Напрями розвит-ку світового фон-дового ринку В         основна частина операцій з цінними па’ера-ми зосереджена на первинному ринку, зв'язок з процесом приватизації державної власності та акціонування підприємств, слабкий розви-ток вторинного ринку через низьку ліквід-ність акцій новостворених підприємств

4          Загальноринкові функції фондово-го ринку          Г          створення сучасної інфраструктури ринку, розвиток вторинного ринку цінних паперів сприяння підвищенню рівня організованос-ті позабіржового ринку, становлення сис-теми державного регулювання

5          Напрями розвит-ку    вітчизняного фондового ринку     Д         автоматизація фондових операцій, створенн, нових видів і модифікацій цінних паперів інтернаціоналізація    фондової    діяльності, формування всесвітньої мережі електронно, комунікації

6          Основні  операції фондового ринку           Е          формування ринкової інфраструктури згід-но з міжнародними стандартами, розвиток вторинного  ринку,  мобілізація  тимчасово вільних фінансових ресурсів для здійснення конкретних інвестицій, активізація марке-тингових досліджень

10. Заповніть вільні клітини категоріями теми «Фондовий ринок»:

 

1.                                            Е                                                                               

2. 3.                                        М                                                                  

 

           

                                   I                                                                    

 

4.                                            Т                                                        

5. 6.                                        Е                                                                               

 

                                               Н                                

7.                                                                               Т                                                        

1.         Власник акцій AT чи компанії, який одержує прибуток за ак-ціями у вигляді дивідендів.

2.         Суб’єкти фондового ринку, які здійснюють випуск цінних паперів.

3.         Система безготівкових розрахунків за цінні папери та послу-ги, що базується на заліку взаємних вимог і зобов’язань.

4.         Поширена фондова операція, яка передбачає обмін цінних паперів одного виду на інший.

5.         Методичний підхід щодо аналізу й оцінки цінних папе-рів, який вивчає зміну цін на фінансові активи на фінансовому ринку.

6.         Фінансово-кредитна установа, створена для залучення коштів і подальшого їх розміщення на ринку.

7.         Функція учасника фондового ринку, пов’язана із наданням послуг щодо збереження, передачі, обліку цінних паперів.