Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: file_get_contents(files/survey) [function.file-get-contents]: failed to open stream: No such file or directory in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 82
Тема 8 «РИНОК ПОХІДНИХ : Фінансовий ринок. Навчальний посібник : Бібліотека для студентів

Тема 8 «РИНОК ПОХІДНИХ


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 
90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 
105 

Загрузка...

1          і/          ФІНАНСОВИХ ІНСТРУМЕНТІВ»

Тести для самоперевірки

1. На біржі укладаються контракти:

а)         форвардні;

б)         ф'ючерсні;

в)         свопи;

г)         опціонні.

2.         Прогнозують динаміку курсів і страхують власників цін-

них паперів від їх падіння — це:

а)варанти, свопи;

б)         ф'ючерси, опціони;

в)         сертифікати акцій та облігацій;

г)         депозитарні розписки.

3.         Предметом фінансової ф'ючерсноїугоди можуть бути:

а)         іноземна валюта, банківські депозити;

б)         депозитні сертифікати, фондові індекси;

в)         акції, облігації, векселі;

г)         довгострокові казначейські зобов'язання.

4.         Похідні цінні папери, що надають додаткові пільги влас-

никам базового активу, є:

а)         сертифікати акцій, облігацій;

б)         опціони, варанти, ордери;

в)         ф’ючерси, опціони;

г)         депозитарні розписки.

5.         Похідні цінні папери, що забезпечують проникнення ос-

новного папера на іноземні фондові ринки, — це:

а)         форварди;

б)         ф'ючерси;

в)         депозитарні розписки;

г)         опціони.

6.         Контракти, що закінчуються поставкою близько 95 % ре-

ального товару, — це:

а)         ф'ючерси;

б)         форварди;

в)         депозитарні розписки;

г)         варанти.

7.         Головним недоліком опціонів є:

а)         висока вартість;

б)         відсутність біржового та позабіржового опціонних ринків;

в)         велика різноманітність;

г)         усі відповіді правильні.

8.         Угода, що використовується для захисту позичальника,

який бере кредит під плаваючу ставку, від підвищення рівня

ринкових ставок, — це:

а)         «кеп»;

б)         «флор»;

в)         «колар».

 

9.         Видами свопів є:

а)         прості і складні;

б)         амортизуючі і наростаючі;

в)         активні і пасивні;

г усі відповіді правильні.

10.       Строкова угода, яка може укладатися як на біржовому,

так і позабіржовому ринках, — це:

а)         опціон;

б)         ф’ючерс;

в)         форвард

г варант.

11.       Підберіть правильну відповідь:

Основні категорії теми         їх характеристика

1          Функції похідних фі-нансових інструментів          A         здійснення обліку всіх укладених угод, проведення експертизи документів, що надходять, реєстрація угод, гарант ви-конання угод, забезпечення виконання контракту через проведення офсетної угоди з виплатою різниці між ціною продажу та ціною купівлі

2          Критерії віднесення фі-нансового   інструмен-ту до групи похідних     Б          заміна основного папера його сурогат-ною формою, формування механізмів хеджування цінових ризиків, посвід-чення прав, що випливають із воло-діння основним папером, прогнозу-вання ринкових цін і динаміки курсів

3          Сучасні тенденції ро-звитку   організованих ринків деривативів          В         залучення коштів за фіксованою став-кою, коли доступ на ринки облігацій неможливий, реструктуризація порт-феля зобов’язань або активів без залу-чення нових коштів, залучення коштів за ставкою, нижчою від тієї, що скла-лась на даний момент на кредитному ринку, заміна фіксованої процентної ставки на плаваючу

4          Ознаки хедж’вання за допомогою ф'ючерсів        Г          відповідність обсягу та якості базового активу встановленим стандартам, за-лежність ціни від характеристики ба-зового активу, стандартизація умов виконання зобов’язань за фінансовим активом, наявність сукупності докумен-тів, що мають один базовий а’тив, одна-ковий термін виконання зобов'язань

Закінчення тесту 11

 

            Основні категорії теми                     їх характеристика

5          Функції     клірингової палати  на біржовому ринку опціонів     д          перенесення цінового ризику на іншу особу, уникнення великих збитків і мож-ливості отримати значні прибутки, на-явність зацікавленості у точному прогнозі майбутніх доходів і витрат, захист від можливого падіння цін на певний актив

6          Цілі використання ві-дсоткових свопів     Е          виникнення і поширення нових видів контрактів, встановлення зв'язків між біржами, які працюють у різних час-тинах світу, різних часових поясах, можливість швидкого розширення або зменшення обсягів торгівлі, виконання біржами одночасно ролі первинного та вторинного ринку, створення глобаль-ної мережі ф'ючерсних бірж та органі-зація цілодобової торгівлі на них

12.       Виділити окремо ознаки форвардів і ф’ючерсів:

а)         є біржовими високоліквідними угодами;

б)         обмежений ринок, не дуже висока ліквідність;

в)         значну роль у торгівлі відіграють клірингові палати;

г)         учасники підпадають під кредитний ризик, оскільки кожна зі

сторін може не виконати угоди;

д)         базовими інструментами виступають тільки певні види акти-

вів, які користуються попитом;

е)         орієнтовані на реальну поставку активу (близько 97 %);

є) учасники ринку мають свої рахунки, тому виникають тимча-

сові грошові потоки;

ж)        укладаються за домовленістю сторін на будь-яку кількість

будь-якого базового активу.

13.       Заповніть вільні клітини:

 

1.

2. 3. 4. 5. 6. 7.

 

 

                                               ф                                

                                               о                                

 

                                               р                                                                    

                                               в                                                                    

                                               A                                                                   

                                               Р                                                        

                                   д                                            

 

1.         Угода, що є серією європейських опціонів, які дають право їх власнику інвестувати грошові кошти під плаваючу ставку, не ниж-чу від визначеної в угоді мінімальної ставки.

2.         Один із видів строкових угод, які можуть укладатися як на бір-жовому, так і на позабіржовому ринках.

3.         Маржа, яка є мінімальним рівнем, до якого може знизитись залишок коштів на рахунку інвестора в результаті небажаного руху цін.

4.         Фінансові інструменти біржового чи позабіржового ринку, ціна яких залежить від вартості базових активів, що покладені в їх основу.

5.         Ціна активу, зафіксована в опціонному контракті, за якою бу-де продано цей актив.

6.         Похідний цінний папір, що видається разом із базовим акти-вом і надає його власнику право на додаткові пільги після визначе-ного терміну.

7.         Страхування від можливої несприятливої зміни цін на базо-вий актив на ринку за допомогою проведення операцій на ринку строкових угод.

Задачі для практичних занять

1.         Поточна ціна акції на ринку 150 грн. Яку вигоду отримає ін-вестор, який купує акцію не на ринку, а за допомогою опціону на купівлю (call) за страйковою ціною 120 грн, заплативши при цьому посереднику премію 10 грн?

2.         Визначити прибуток (витрати) від форвардної угоди, якщо форвардна ціна акції — 205 грн, а її ціна спот становить 200 грн, які інвестор для купівлі акції позичає. За акцією один раз на квар-тал сплачується дохід у розмірі 10 грн. Форвардний контракт на акцію має дату поставки через три місяці при ринковій процентній ставці на цей період — 15 % (заповнити таблицю).

 

Доходи           Грош. од.        Витрати         Грош. од.

Позичка                     Повернення боргу   

Дохід за акцією                     Проценти за боргом

Продаж акції за фор-вардним контрактом             Купівля акції 

Всього                        Всього           

3.         Визначити прибуток (витрати) від операції з форвардною угодою, якщо форвардна ціна акції становить 105 грн, за якою що-квартально виплачується дохід 10 грн. Інвестор позичає дану акцію на 3 місяці, продає її за ціною 120 грн, виручені кошти вкладає на 3 місяці під 15 % і одночасно купує форвард (дані оформити таб-лицею, аналогічною в задачі 2).

4.         BAT «Цукор» має намір через 3 місяці продати на ринку 500 т цукру. 3 метою уникнення цінового ризику, пов'язаного зі зміною ціни на цукор через три місяці, товариство проводить хеджування ф’ючерсами. Початкова ціна цукру на ринку (ціна спот) становить 350, а ф’ючерсна — 355 дол/т. Обсяг цукру у ф'ючерсному контра-кті стандартний і дорівнює 50 т:

а)         яке хеджування (довге чи коротке) доцільно проводити, його

суть?

б)         якою має бути ф’ючерсна ціна цукру на дату поставки при

ідеальному хеджуванні, якщо ціна спот на дату поставки ста-

новить 346 дол/т?

5.         Позичальник має намір через місяць отримати в банку на 3 міс

кредит у розмірі 20 млн дол. Процентна ставка із залучення коштів

на 4 міс становить 8,235 % річних, ставка з інвестування коштів на

місяць — 8,2 річних. Щоб зафіксувати ставку кредитування, клієнт

укладає з банком угоду про ФПС (форвардні процентні ставки):

а)         покупцем чи продавцем ФПС виступає позичальник?

б)         хто кому сплатить розрахункову суму, якщо на дату плате-

жу ринкова процентна ставка перевищить форвардну проце-

нтну ставку?

в)         визначити теоретичну форвардну процентну ставку.

6.         Інвестор має намір купити на ринку через 3 міс 120 акцій ко-рпорації «Веста». Очікуючи підвищення цін на ринку акцій, він ви-рішує придбати опціон CALL на купівлю 110 акцій корпорації із терміном виконання 3 міс і страйковою ціною 60 грн за акцію. При купівлі опціону інвестор сплачує премію у розмірі 2 гр. од. за ак-цію. Які дії з акціями буде проводити інвестор, якщо через три міс ціна акцій компанії на ринку становитиме: а) 65 грн; б) 55 грн? Роз'яснити використання опціону для страхування від можливого підвищення цін.

7.         Розробити стратегію хеджування опціонними контрактами для учасника ринку, що має намір через 3 міс продати на ринку ак-ції, на які очікує падіння цін. Визначити виграші/втрати від прове-дення операції, якщо страйкова ціна акцій становить 200, премія — 10 гр. од. Дата виконання — через 3 міс. Ціна спот на дату вико-нання становить: а) 186 гр. од.; б) 205 гр. од.

8.         Визначити виграші/втрати альтернативного опціону PUT, якщо страйкові ціни акцій і золота, відповідно, дорівнюють 80 і 105 гр. од., ціни спот на дату виконання опціону — 90 і 115 гр. од., сплачена премія— 10 гр. од.

9.         Інвестор купив опціони на продаж 150 акцій за ціною вико-ристання 160 грн за акцію. Поточний курс — 155 грн. Тривалість контракту — 3 місяці. Ціна опціону 5 грн. Визначити загальну премію продавця опціону і результат операції інвестора, якщо че-рез 2 місяці ціна 1 акції підніметься до 170 грн.

 

10.       На ринку ціна спот становить 565 грн, форвардна — 560 грн. Як буде діяти посередник, якщо через два місяці ціна спот: а) за-лишиться незмінною; б) знизиться на 10 грн.

11.       Посередник купує пшеницю. Ціна спот становить 510 грн, а форвардна — 550. Накладні витрати за форвардною угодою — 25 грн. Розрахувати фінансовий результат операції посередника.

12.       За даними таблиці визначити кінцевий результат операцій на ф’ючерсному ринку та зробити висновки:

 

Ринок спот    Ф’ючерсний ринок

Ціна  купівлі  товару  на   1.01. 08  р. становить 920 грн Ціна продажу — 950 грн

Поточна ціна на 1.02. 08. — 910 грн        

13.       Інвестор придбав Європейський опціон «put» на 250 акцій за ціною використання 80 грн при поточній ціні 75 грн. По закінченні дії опціону ціна акції становила 72 грн. Визначити початкові витра-ти інвестора при ціні опціону 20 грн і фінансовий результат опера-цій інвестора з опціонами.

14.       Базис на початку здійснення хеджування становив 60 грн, наприкінці — 45 грн. Як змінився базис, посилився чи ослаб і хто від цього виграв — продавець чи покупець?

15.       Корпорація «Інвест» може емітувати облігації з фіксованими купонними виплатами в розмірі 11,5 % річних або залучати кошти під плаваючу процентну ставку LIBOR + 0,5 %. Корпорація «Вес-та» може залучити кошти під фіксовану ставку к§ або плаваючу ставку кпл. Проаналізувати доцільність укладання угоди своп між корпораціями та визначити виграш кожної з корпорацій від прове-дення свопу при:

а)         Аф = 11,9 %;  кШІ = LIBOR + 1,1 %;

б)         £ф = 12,0 %;   £пл = LIBOR + 1,0 %;

в)Аф= 11,6 %;            кпл = LIBOR + 0,9 %.

■=>