Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
Тема 7 «РИНОК КАПІТАЛІВ» : Фінансовий ринок. Навчальний посібник : Бібліотека для студентів

Тема 7 «РИНОК КАПІТАЛІВ»


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 
90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 
105 

магниевый скраб beletage

 

Тести для самоперевірки

1.         Банківський кредит під заставу цінних паперів називається:

а)         бланковим;

б)         ломбардним;

в)         гарантованим;

г обліковим.

2.         Джерелами погашення державних позик є:

а)         додаткові надходження від сплати податків;

б)         продаж банком вільних грошових коштів;

в додаткова емісія грошей;

г)         страхування банків від ризику неповернення клієнтами позички.

3.         Форма надання банківського кредиту без визначення конк-

ретн)го терміну початку його застосування — це:

а) одноразовий кредит; б)гарантований кредит;

в)         кредитна лінія;

г іпотечний кредит.

4.         Короткострок;ві кредити надаються:

а)         до одного року;

б)         від 1 до 5 років;

в)         для фінансування поточних потреб у грошових коштах;

г для фінансування капітальних вкладень.

5.         Основними учасниками ринку капіталів є:

а)         первинні інвестори;

б)         спеціалізовані посередники;

в)         позичальники;

г усі відповіді правильні.

6.         Метою комерційного кредитування є:

а) уміння правильно управляти кредитним ризиком;

б   збільшення прибутковості та ефективності основного виду

діяльності; в) отримання прибутку від надання кредитних послуг; г усі відповіді правильні.

7.         Гарантії поділяють на:

а) забезпечені та незабезпечені; б обмежені і необмежені;

в) особисті та корпоративні; г усі відповіді правильні.

8.         Продаж банком вільних грошових коштів на визначений

період за певну плату — це принцип кредитування, що ви-

значає:

а)         цільове спрямування;

б)         строковість;

в)         забезпеченість;

г платність.

9.         Загальна сума заборгованості та процентів, що мають бу-

ти сплачені, — це державний борг:

а)         поточний;

б)         зовнішній;

в)         капітальний;

г внутрішній.

10.       Передача зобов’язань за раніше випущеними позиками

на н)ву позику — це спосіб управління боргом, що називається:

а)         конверсія;

б)         консолідація;

в)         уніфікація;

11. Підберіть правильну відповідь:

            Основні категорії кредитного ринку                      їх характеристика

1          Функції кредиту        A         управління золотовалютними резервами, операції з цінними паперами, регулю-вання імп’рту та експорту капіталу, норм обовязкових резервів для комер-ційних банків і фінансово-кредитних установ, процентна політика, рефінансу-вання комерційних банків

2          Основні економічні засоби    і    методи грошово-кредитної політики централь-ного банку Б            збільшення швидкості оборотних фондів, регулювання пропорцій суспільного від-творення між виробничою і невиробни-чою сферами, перерозподіл тимчасово вільних грошових коштів юридичних і фі-зичних осіб, створення кредитних гро-шей для грошового обігу, забезпечення банківського контролю над діяльністю позичальника

г відстрочка погашення.

Закінчення тесту 11

 

            Основні категорії кредитного ринку                      їх характеристика

3          Способи управління державним боргом   В         ефективне державне регулювання, стабі-льна економічна ситуація в країні, ефек-тивне законодавче і нормативне забезпе-чення, стабільність банківської системи, захист інвесторів

4          Основні  етапи уп-равління   процеду-рою кредитування         Г          кредитне обслуговування банків і держа-ви, регулювання та нагляд за банківсь-кою діяльністю, розробка і реалізація грошово-кредитної політики держави, монопольне здійснення емісії національ-ної валюти та організація її обігу, веден-ня реєстру банків і ліцензування їх дія-льності

5          Чинники,    що   ви-значають  розвиток кредитного ринку        д          подання та попередній аналіз кредитної заявки, оцінювання кредитних ризиків, перевірка документів і застави, юридич-ного оформлення кредитного договору, контроль за виконанням умов кредит-ного договору, фінансовим становищем позичальника, сплата основної частини боргу

6          Основні     функції Центрального   бан-ку на грошово-кре-дитному ринку      Е          передача зобов’язань за раніше випуще-ними позиками на нову позику, зміна до-хідності позики в сторону зменшення, повна відмова держави від сплати боргу, обмін за регресивним співвідношенням боргових зобов’язань

12. Виділити принципи банківського кредитування:

а)         страхування ризику неповернення позики;

б)         повернення позики в терміни, передбачені угодою;

в)         надання позичальником інформації про місце знаходження;

г)         оцінювання дебіторської заборгованості;

д)         використання кредиту на конкретні цілі;

е)         продаж банком вільних грошових коштів за плату;

є надання кредиту з одночасною передачею банку-кредитору певних прав на деякі активи позичальника;

469

ж)        встановлення маржі як плати за ризик.

13. Заповніть вільні клітинки основними поняттями теми 7 «Ринок капіталів»:

 

                                                                       к                                                        

                                                           A                                                       

 

                        П                                                       

                                                                       I                                                         

                                                                       т                                            

                                                                       A                                           

                                                           Л                                                       

1.         Капітал, який надають під певний відсоток за умови повернення.

2.         Спосіб управління державним боргом, який передбачає об'єднання кількох позик в одну.

3.         Операції банків, які включають залучення коштів на банків-ські рахунки всіх видів.

4.         Державний борг, що є результатом залучення коштів на ринку.

5.         Письмове зобов'язання третьої особи сплатити борг у разі відмови від сплати позичальником.

6.         Банківський кредит під заставу цінних паперів.

7.         Функція кредиту, яку виконують банки по відношенню до по-зичальника.

Задачі для практичних занять

1.         Позичальник одержує від кредитора 15 000 грн на 1 рік під 25 % річних. Річні темпи інфляції склали 6 %. Розрахувати втрати кредитора, викликані інфляцією.

2.         Внесок у сумі 10 тис. грн прийнятий банком 1 квітня під 20 % річних. Яку суму одержить вкладник 16 жовтня того ж року? (Для розрахунку беремо кількість днів у році 360).

3.         Фірма «Асоль» уклала угоду з банком про надання позички в сумі 150 тис. грн терміном на 2 роки за такими умовами: за перший рік плата за позичку становить 20 % річних, а в кожному наступ-ному півріччі позичковий відсоток зростає на 5 %. Розрахувати су-му боргу на кінець року.

4.         Визначити суму відсотків і кінцевого платежу, що має спла-тити позичальник, якщо позику 200 тис. грн надали під 25 % річних на 6 місяців.

5.         ТОВ «Сократ» для погашення заборгованості за рахунками постачальників взяло кредит під 35 % річних. Позика у 250 тис. грн

надається з 10 березня по 15 червня. Визначити величину сплаче-них відсотків і загальну суму боргу за основними європейськими системами нарахування відсотків.

6.         Банк «Мрія» надав кредит у сумі 550 тис. грн під 20 % річних за плаваючою процентною ставкою. Після 3 місяців процентна ста-вка становила 40 %, а після 10 місяців від надання кредиту збіль-шилась до 65 %. Розрахувати, яку суму повинен повернути позича-льник через рік після надання йому кредиту.

7.         На щорічні платежі в розмірі 5600 грн нараховуються складні відсотки за ставкою 20 % річних. Визначити суму відсотків через 6 років.

8.         При видачі кредиту на 5 років повинна бути повернута сума вдвічі більша. Визначити річну ставку відсотків, яку використовує банк.

9.         «Правексбанк» видав кредит на 280 днів за ставкою 25 % річ-них. При видачі кредиту утримано комісійні в розмірі 5 % від його суми. Визначити дохідність кредитної операції з урахуванням отриманих комісійних (розрахункова кількість днів — 360).

 

10.       Розрахувати на основі базової ставки процентні ставки за коротко-та довгостроковим кредитами, якщо базова ставка дорів-нює 12 %, ризик неповернення становить 2,5, премія за ризик, пов'язаний із часом, — 0,5.

11.       Оцінити процентні ставки за короткостроковими кредитами, наданими позичальникам 2-го і 3-го класів (ризики неповернення, відповідно, 0,5 і 1 %), якщо вартість фінансування для банку стано-вить 11 %, операційні витрати — 0, 82 % від суми кредиту, банків-ська маржа встановлена на рівні 1 %.

12.       Дебіторська заборгованість підприємства становить 300 тис. грн. 8 % заборгованості — прострочена дебіторська заборгованість. Який максимальний розмір кредиту може бути наданий цьому під-приємству під його дебіторську заборгованість?