Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
Тема 6 «ВАЛЮТНИЙ РИНОК» : Фінансовий ринок. Навчальний посібник : Бібліотека для студентів

Тема 6 «ВАЛЮТНИЙ РИНОК»


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 
90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 
105 

магниевый скраб beletage

Тести для самоперевірки

1.         Валютний ринок виконує функції:

а)         своєчасне здійснення міжнародних розрахунків;

б)         проведення валютної інтервенції;

в)         страхування валютних ризиків;

г)         встановлення класифікатора іноземних валют.

2.         До зниження курсу національної грошової одиниці приз-

водить:

а)         активний платіжний баланс;

б)         високий темп інфляції;

в)         пасивний платіжний баланс;

г)         низький темп інфляції.

3.         Валютні інтервенції на валютному ринку можуть здійс-

нювати:

а)         комерційні банки;

б)         валютна біржа;

в)         Центральний банк;

г)         клірингові палати.

4.         Національна грошова одиниця України  гривня  нале-

жить до:

а)         клірингової валюти;

б)         вільно конвертованої валюти;

в)         частково конвертованої валюти;

г)         неконвертованої валюти.

5.         Ціна, за якою дана валюта продається або купується за

умови передачі її на певну дату в майбутньому, — це курс:

а)         ф’ючерс;

б)         спот-курс;

в)         крос-курс;

г)         форвард.

6.         Центральні банки впливають на валютний курс за допо-

могою:

а)         монетарної політики;

б)         валютної інтервенції;

в)         валютного арбітражу;

г)         темпів економічного зростання.

7.         Метою арбітражних операцій є:

а)         отримання прибутку за рахунок різниці у валютних курсах;

б)         страхування валютних ризиків;

в)         використання ф’ючерсних угод;

г усі відповіді правильні.

8.         Пряме втручання Центрального банку в діяльність валют-

ного ринку з метою впливу на курс національної валюти — це:

а)         облікова політика;

б)         валютна інтервенція;

в)         валютний арбітраж;

г валютні обмеження.

9.         Ціна грошової одиниці иевної країни, що виражена в гро-

шових одиницях іншої країни, — це:

а)         валютний курс;

б)         валютний коридор;

в)         котирування;

г конвертованість.

10.       Суб’єктами валютного ринку є:

а)         центральні та комерційні банки;

б)         валютні біржі;

11. Підберіть правильну відповідь:

            Основні категорії валютного ринку                       їх характеристика

1          Функції валютного ринку    A         безперервність здійснення операцій впро-довж доби, зростання кількості та обсягів спекулятивних і арбітражних операцій, нестабільність курсів валют, посилення інтернаціоналізації

2          Ознаки    частково конвертованої  ва-люти         Б          ступінь конвертованості національної валюти, обсяг зовнішньоторговельних та валютно-обмінних операцій, ступінь ін-тегрованості у світове співтовариство, рівень стійкості й відкритості економіки

3          Основні ознаки фік-сованого   режиму валютних курсів            В         регулювання валютних курсів, своєчасне здійснення міжнародних розрахунків, ди-версифікація валютних резервів, страху-вання валютних ризиків, отримання при-бутку на різниці валютних курсів

в)         валютні брокерські фірми;

г усі відповіді правильні.

Закінчення тесту 11

 

            Основні категорії валютного ринку                       їх характеристика

4          Основні ознаки на-ціонального валют-ного ринку         Г          встановлення центральним банком спів-відношення між національною грошовою одиницею та валютою іншої країни, ура-хування рівня валютних резервів, стану торговельного балансу, співвідношення цін у даній країні з цінами країн голов-них торговельних партнерів, є найсприя-тливішим за умови внутрішніх кризових ситуацій у нестабільній економіці, забез-печує невисокі темпи інфляції і стабільні умови для зовнішньоекономічної діяль-ності

5          Головні  особливо-сті сучасних валю-тних ринків          Д         використання під час короткострокових змін в попиті й пропозиції на валюту з метою впливу на її курс, широке вико-ристання в сучасних умовах для пом’як-шення коливань курсу, притаманна еко-номічно розвинутим країнам, стимулює експорт, чим створює умови для конку-рентоспроможності товарів

6          Основні ознаки ва-лютної інтервенції як   методу   валют-ного регулювання Е          введення урядом або центральним бан-ком обмежень щодо обміну валют для підтримки валютного курсу і вирівню-вання платіжного балансу, використан-ня валюти у міжнародних розрахунках з обмеженнями, регламентація операцій із валютою та валютними цінностями, обмін на обмежену кількість іноземних валют

12. До  поточних валютних  фінансових  операцій  відно-сяться:

а)         переказ з України або в Україну іноземної валюти для здійс-

нення розрахунків без відстрочки платежу;

б)         отримання і надання фінансових кредитів на термін, що не

перевищує 180-и днів;

в)         вкладення в статутний капітал підприємства з метою отри-

мання доходу і прав на участь в управлінні підприємством;

г)         переказ в Україну або з України сум заробітної плати, пенсій,

аліментів, спадщини;

д)         придбання цінних паперів для формування портфельних ін-

вестицій;

е)         отримання і надання фінансових кредитів на термін, що пере-

вищує 180 днів;

є) перекази іноземної валюти для здійснення розрахунків, пов’я-заних з кредитуванням експортно-імпортних операцій на те-рмін, що не перевищує 180-и днів;

ж)        переведення в оплату споруд та іншого нерухомого майна.

13. Заповніть вільні клітинки основними поняттями теми 6 «Валютний ринок»:

 

                                   к                                            

                                               л                                            

                                               I                                             

                                               р                                            

                                               и                                

                                               н                                            

                                                                       г                                             

1.         Банківська операція, за допомогою якої банк, за дорученням свого клієнта, отримує згідно з розрахунковими документами на-лежні йому грошові кошти від платника і зараховує їх на його ра-хунок у банку.

2.         Міжнародна грошова розрахункова одиниця, що є платіжним засобом і використовується для виміру величини вартості товару.

3.         Одночасна купівля та продаж іноземної валюти на різних ри-нках з метою отримання прибутку від різниці в курсах валюти.

4.         Вид курсу валюти, який передбачає встановлення ціни, за якою дана валюта продається або купується за умови передачі її в майбутньому.

5.         Сегмент валютного ринку, на якому операції з валютою здій-снюються за допомогою деривативів у валютних відділах товарних і фондових бірж.

6.         Терміновий (негайний) платіж, що використовується у між-народних валютних розрахунках.

7.         Валюта, яка існує лише як розрахункові гроші у вигляді бух-галтерських записів банківських операцій за взаємними поставками товарів.

Задачі для практичних занять

1.         Обмінний пункт надає такі котирування доларів США: USD/ UKR — 5,05/5,08. Один клієнт продав 1000 дол, а інший купив 1000 дол. Який прибуток отримав банк на цих двох угодах?

2.         Валютний дилер купив 1 млн євро за долари за курсом 1,34. Наприкінці дня він продав євро за курсом 1,36. Яким буде резуль-тат цих угод для дилера?

3.         Американський імпортер купує 2 млн євро для того, щоб ви-конати платіж за товар. Скільки йому потрібно доларів, якщо банк котирує USD/євро = 1,179/1,181?

4.         Розрахувати крос-курс фунта стерлінгів у євро до долара США, якщо фунт стерлінгів до долара США дорівнює 1,6241; до-лар/євро — 1,8506.

5.         Банк «Родовід» оголосив таку котировку валют: долар США/ гривня — 5,06-5,82; євро/гривня — 7,34-7,56. Визначити крос-курс долара США до євро.

6.         Курс долара США до гривні становить 5,07 гривні за долар. Відсоткові ставки на грошовому ринку дорівнюють 55 % за опера-ціями в гривнях і 14 % — за операціями в доларах США. Визначи-ти 90-денний і 180-денний форвардний курси долара США до гри-вні, якщо тривалість відсоткового року становить за гривнею — 365 днів, в за доларами — 360 днів.

7.         Фізична особа-резидент на своєму поточному валютному ра-хунку має 2 000 дол США. На цей рахунок він просить зарахувати 1500 євро. Скільки доларів США буде зараховано на рахунок рези-дента і який буде залишок на рахунку після такої операції?

8.         Інвестор купує на біржі 20 тис дол США за курсом спот 25,5 грн/дол і укладає форвардний контракт на продаж через 3 мі-сяці за форвард-курсом 28,6 грн/дол. Інвестор розміщує куплені долари на 3-місячний валютний депозит за ставкою 4,5 %. Розраху-вати суму прибутку від купівлі-продажу валюти і річну норму при-бутку за валютним арбітражем.

9.         Дилер купив опціон пут на євро по 0,15 дол за одиницю ва-люти. Ціна використання опціону — 0,54 дол. Курс-спот до часу виконання — 0,51 дол. Загальний обсяг опціону становить 82600 євро. Визначити чистий прибуток за опціоном пут.

10.       Дилер купив опціон кол на євро за ціною 0,09 дол за оди-

ницю валюти. Ціна використання опціону — 0,92 дол, а курс-

спот 1,2 євро до часу виконання складає 0,98 дол. Загальний об-

сяг опціону дорівнює 64500 євро. Визначити чистий прибуток

дилера.

I