Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
Тема 5. ГРОШОВИЙ РИНОК : Фінансовий ринок. Навчальний посібник : Бібліотека для студентів

Тема 5. ГРОШОВИЙ РИНОК


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 
90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 
105 

магниевый скраб beletage

Тести для самоперевірки

1.         Норма доходу, яку виплачують банки своїм клієнтам за

їхніми вкладами, — це:

а)         облігаційний відсоток;

б)         депозитний відсоток;

в)         позиковий відсоток.

2.         Для забезпечення дохідності банку необхідно:

а)         щоб позиковий відсоток був вищим за депозитний;

б)         щоб депозитний відсоток був вищим за позиковий;

в)         обов'язкове використання ломбардного кредиту.

3.         Грошовий ринок — це:

а)         частина ринку позикових капіталів, де здійснюються корот-

кострокові депозитно-позикові операції;

б)         сфера операцій, що обслуговують рух оборотного капіталу

фірм, короткострокових ресурсів банків, установ, держави;

в)         обидві відповіді правильні.

4.         Основними інструментами облікового ринку є:

а)         банківський, комерційний і казначейський векселі;

б)         казначейські зобов'язання і депозитні сертифікати;

в)         банківські акцепти.

5.         Кон’юнктура грошового ринку залежить від таких фак-

торів:

а)         темпи інфляції;

б)         циклічні зміни в економіці;

в)         особливості національної кредитно-грошової політики;

г)         усі відповіді правильні.

6.         Норма доходу, яку НБУ стягує із комерційних банків за по-

зики, видані під заставу комерційних векселів, — це відсоток:

а)         обліковий;

б)         облігаційний;

в)         банківський;

г)         депозитний.

7.         Вид міжбанківського кредиту, який надається банкам на

термін не більше одного операційного дня і використовується

для завершення розрахунків поточного дня, — це:

а)         овернайт;

б)         овердрафт;

в)         за операціями РЕПО;

г)         державний.

8.         Згода банку на оплату платіжних документів — це:

а)         депозитний сертифікат;

б)         банківський акцепт;

в)         комерційний вексель;

г)         ордерний чек.

9.         Частина фінансового ринку, де тимчасово вільні грошові ре-

сурси кредитних установ залучаються і розміщуються банками

між собою переважно у формі міжбанківських депозитів, — це:

а)         обліковий ринок;

б)         міжбанківський ринок;

в)         ринок деривативів.

10.       Основними різновидами міжбанківського кредиту є:

а)         овердрафт, овернайт, за операціями РЕПО;

б)         споживчий, комерційний, овернайт;

в)         вексельний, овернайт, овердрафт;

г)         державний, комерційний.

 

11. Підтвердження платником згоди на оплату за переказ-ним векселем — це:

а)         акцепт;

б)         аваль;

в)         доміціляція;

г)         інкасування.

12. Підберіть правильну відповідь:

            Основні поняття грошового ринку            їх характеристика

1          Основні     функції комерційних   бан-ків,   як   суб’єктів міжбанківського ринку        A         ви’ока ліквідність фінансових активів, обєктом купівлі-продажу є тимчасово ві-льні грошові кошти, здійснення коротко-строкових депозитно-позичкових опера-цій, обслуговування руху оборотних коштів підприємств, організацій, насе-лення, зв’язок з такими об’єктами інвес-тування, як депозитні внески термінові і до запитання

2          Основні    операції міжбанківського

кредиту          Б          відсоткові ставки комерційних банків за кредитами та депозитами, обсяг грошової маси в обігу і швидкість обертання грошей, співвідношення строкових депозитів і кош-тів до запитання, валютний курс національ-ної одиниці, структура кредитної емісії

3          Роль міжбанківсь-кого ринку у роз-витку    грошового ринку    В         покриття дефіциту бюджету, надання по-зик державним органам для вирішення невідкладних завдань, створення потужних грошових фондів на основі об’єднання дрібних заощаджень населення, держави, приватного бізнесу, закордонних інвес-торів, трансформація грошових коштів у позиковий капітал, що забезпечує зов-нішні джерела фінансування підприємств, на міжбанківський ринок для забезпечен-ня стійкої кредитної системи

4          Основні     функції облікового, валют-ного   та   міжбан-ківського ринків        Г          самостійне встановлення рівня відсотко-вої ставки за міжбанківськими кредитами, виконання ролі фінансових посередників при перерозподілі коштів і здійсненні платежів, укладання кр’дитних угод із визначенням прав і обовязків сторін, ку-півля вільних кредитних ресурсів

Закінчення тесту 12

 

            Основні поняття грошового ринку            їх характеристика

5          Основні       ознаки грошового    ринку як    сегмента    фі-нансового ринку    Д         вплив на стан грошово-кредитної і валю-тної системи є об'єктом державного ре-гулювання,  механ’змом впливу держав-них органів  на діяльність  комерційних банків через встановлення норм ліквідно-сті,  участь у забезпеченні нормального розвитку економіки країни

6          Фактори,            що впливають на фо-рмування   розміру облікової     ставки НБУ    Е          надання або отримання кредитів на тер-мін не більше одного операційного дня, завершення розрахунків поточного дня облік суми дебетових (кредитових) залиш-ків на кореспондентських рахунках банків на  кінець  оп’раційного  дня,  здійснення операцій,  пов'язаних з  купівлею цінних паперів з умовою їх зворотного викупу

 

13.       Операції, які на грошовому ринку виконують з векселя-

ми банки, — це:

а)         отримання грошей за різними документами від імені своїх

клієнтів;

б)         виконання доручення платника — здійснити платіж у вста-

новлений термін;

в)         об’єднання дрібних заощаджень населення;

г)         вилучення з обігу частини платіжних засобів;

д)         отримання готівки з рахунка;

е)         надання банками позик один одному;

є) видача позик до запитання;

ж)        сплата визначеної суми особі, яка дала гроші в кредит.

                        в                                                                               

                        Е                                                                               

                                               К                                                                               

                                               с                                                                                

                                   Е                                                                                                       

                                   Л                                                                                                      

                                   ь                                                                                                       

14.       Заповніть вільні клітинки основними поняттями теми 5

«Грошовий ринок»:

1.         Вид міжбанківського кредиту, що використовується для заве-ршення розрахунків поточного дня і видається на термін не більше одного операційного дня.

2.         Стан економіки, що характеризується процесами стримуван-ня збільшення грошової маси в обігу шляхом вилучення з обігу ча-стини платіжних засобів.

3.         Ринок, на якому короткострокові грошові ресурси перероз-поділяються між кредитними інститутами шляхом купівлі-про-дажу векселів і цінних паперів з терміном погашення до одного року.

4.         Передатний напис, за допомогою якого здійснюється переда-ча векселів.

5.         Письмове свідоцтво комерційного банку про депонування грошових ресурсів, яке свідчить про право вкладника на отримання депозиту.

6.         Відсоток, що визначає норму доходу, встановленого за цін-ними паперами.

7.         Гарантія платежу за векселем, що здійснюється у вигляді надпису.

Задачі для практичних занять

1.         Тратта видана на суму 12 тис. грн строком до 20 грудня. Век-селедержатель дисконтував її в банку 5 грудня по обліковій ставці 18 %. Знайти суму дисконту та вартість векселя, якщо кількість днів обліку — 15.

2.         Розрахувати вартість, за якою банк враховує вексель, якщо номінальна вартість векселя становить 10500 грн, кількість днів до погашення — 90, відсоткова ставка, за якою банк надає кредити, становить 100 %.

3.         На початку року батон коштував 1,20 грн, а наприкінці року — 1,40. Розрахувати рівень інфляції.

4.         Внесок у сумі 5,5 тис. грн прийнятий банком від фізичної особи 1 лютого під 14 % річних. Яку суму одержить вкладник 16 червня того ж року?

5.         Банк приймає депозити на 3 місяці за ставкою 15 % річних, на 6 місяців — за ставкою 20 % річних і на рік — за ставкою 25 % річ-них. Визначити суму, яку отримає власник депозиту 5000 грн в усіх трьох випадках.

6.         Нові казначейські векселі, що мають номінальну вартість 25 000 грн, продано за 24 500 грн. Розрахувати розмір дисконту.