Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: file_get_contents(files/survey) [function.file-get-contents]: failed to open stream: No such file or directory in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 82
Тема 4. РИЗИКI ЦІНА КАШТАЛУ : Фінансовий ринок. Навчальний посібник : Бібліотека для студентів

Тема 4. РИЗИКI ЦІНА КАШТАЛУ


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 
90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 
105 

Загрузка...

Тести для самоперевірки

1. Номінальна ціна — це:

а)         ціна, що відображає співвідношення попиту і пропозиції;

б)         ціна продажу фінансового активу;

в)         ціна, що визначена на бланку фінансового інструмента;

г  ціна продажу фінансового інструмента при його первинному

452

розміщенні.

2.         Виді.ін і н ознаки класифікації ціни:

а)         вид фінансового інструменту;

б)         тип емітента;

в)         сегмент ринку;

г)         усі відповіді правильні.

3.         Ануїтет — це:

а)         вид банківської позики;

б)         нарахування відсотків;

в)         вид боргового зобов'язання;

г)         рівномірні платежі через однакові інтервали часу за однако-

вою ставкою відсотка.

4.         Реальна процентна ставка — це:

а)         дохід інвестора на вкладені кошти із урахуванням зміни купі-

вельної спроможності грошей у зв'язку з інфляцією;

б)         ставка, що відображає дохід інвестора без урахування змі-

ни купівельної спроможності грошей у зв'язку з інфля-

цією;

в)         премія за інфляційне очікування, яку інвестори додають до

реального рівня доходу;

г)         процентна ставка за короткостроковими державними цінними

паперами, що включає поправку на інфляцію.

5.         Хеджування може здійснюватися за допомогою:

а)         сек'юритизації та консолідації;

б)         фінансового векселя;

в)         валютного опціону;

г)         форвардної операції.

6.         Ризик, пов’язаний із загальною економічною ситуацією

в країні та світі, визначають як:

а)         систематичний;

б)         несистематичний;

в)         ліквідності;

г)         галузевий.

7.         Очікувану дохідність акцій з б’зризиковою процентною

ставкою та ризиком окремої акції повязує теорія:

а)         ефективного портфеля Г.Марковіца;

б)         модель оцінки капітальних активів (МОКА) У.Шарпа;

в)         модель арбітражного утворення Роса;

г)         ефективності фінансового ринку Ю.Фами.

8.         Теперішня вартість грошових потоків відображає:

а) надходження, що знаходяться за межами сьогоднішнього дня; б  поточну ринкову ціну фінансового активу в результаті зрів-

новаження попиту і пропозиції на нього; в) рівномірні грошові потоки, що проводяться наприкінці періоду; г плату за позиковий капітал.

9.         Дисконтування — це:

а)         приведення реальної вартості грошей до їх вартості у майбу-

тньому періоді;

б)         нарахування відсотків;

в)         дохід інвестора на вкладені кошти;

г  приведення майбутньої вартості грошей до їх вартості в по-точному періоді.

10.       Ціна капіталу з урахуванням ризиків включає:

а)         премію за ризик;

б)         премію за ліквідність;

в)         премію за строковість;

г усі відповіді правильні.

11.       Процес збільшення кількості видів цінних паперів у порт-

фелі, результатом якого є зменшення ризику портфеля без змен-

шення його дохідності, — це:

а)         систематичний ризик;

12. Підберіть правильну відповідь:

            Основні категорії теми                     їх визначення

1          Завдання ціноутво-рення    A         якість та інвестиційні характеристики цінних паперів, заходи державного регу-лювання цін, конкуренція, монополізм, ступінь розвитку ринкових відносин, рі-вень податків, ступінь технічної озброє-ності виробництва емітента

2          Принципи   ціноут-ворення           Б          непередбачена інфляція та її приріст, різ-ниця дохідностей за довгостроковими і ко-роткостроковими зобов’язаннями, приріст промислового виробшштва, премія за ризик як різниця між дохідностями ризикованих боргових зобов’язань і державних облігацій

б)         диверсифікація портфеля;

в параметри портфеля.

454

 

Закінчення тесту 12

 

            Основні категорії теми                     їх визначення

3          Фактори, що впли-вають   на   форму-вання цін В         рівень інфляції, відношення обсягу екс-порту до валового національного продук-ту, коефіцієнт обслуговування боргу, від-ношення міжнародних резервів (золота, валюти) до обсягу імпорту

4          Показники, що ви-користовують   для оцінювання ризику країни        Г          інфляційні процеси, дії конкурентів, по-літичні й економічні кризові явища, еко-логічні вимоги, зміни в податковій полі-тиці, природно-кліматичні умови

5          Фактори, що впли-вають на рівень фі-нансового ризику           Д         відображення реального співвідношення попиту і пропозиції, реалізація конкрет-них цілей ціноутворення, формування ці-ни із урахуванням різноманітних факто-рів, що впливають на ціни

6          Фактори, що впли-вають на ціни акти-вів за арбітражною теорією    ціноутво-рення          Е            достовірність втілення в ціні паперів фак-тичних витрат на емісію, поєднання стра-тегії і тактики ціноутворення, обґрунто-ваність цілей ціноутворення, відображення реального рівня витрат на фінансові опе-рації

13. Виділити ознаки теорії МОКА:

а)         глибоке дослідження та послідовне використання ризику і йо-

го впливу на очікувану дохідність акцій;

б)         велика кількість припущень щодо поведінки інвесторів;

в визначення доходу за цінним папером із використанням без-ризикової процентної ставки, зміни рівня інфляції та ВВП;

г)         ризиковість окремого цінного папера характеризує тільки ри-

зик, що залишається після диверсифікації портфеля;

д)         необхідна ставка доходу оцінюється із урахуванням впливу

приросту промислового виробництва та непередбаченої ін-

фляції;

е)         очікуваний дохід за будь-яким фінансовим активом оціню-

ється на основі безризикової процентної ставки;

є) портфель цінних паперів формується інвестором із ризикових активів, майбутній дохід за якими наперед не визначений;

ж)        визначення необхідної ставки доходу за акціями із урахуван-

ням коефіцієнта р корпорації.

14. Заповніть вільні клітинки:

 

1.                                                        К                                                                   

2.                                                        A                                

3.                                                        П                                

4.                                                        I                                                                    

5.                                                                                                       т                                                                    

6.                                                                                                       A                    

7.                                                                                                       Л        

1.         Ступінь успіху (невдачі) фірми в досягненні своїх цілей з ура-хуванням різних факторів.

2.         Метод розрахунку прибутку за складними відсотками в май-бутньому періоді.

3.         Група ринкових факторів, що впливає на процес формування цін на фінансові активи.

4.         Вартість, яку використовують для оцінювання акцій на основі зіставлення її дохідності із доходом за депозитами.

5.         Метод нарахування складних відсотків, що використовується тільки у періоди високої інфляції та передбачає нарахування відсо-тків на початку кожного тимчасового періоду.

6.         Один із основних параметрів портфеля, що визначається вида-ми цінних паперів, що входять до його складу, їх співвідношенням.

7.         Премія, яку інвестори додають до реального, вільного від ри-зиків, рівня доходу та яка передбачає компенсацію при втраті час-тини грошових коштів через знецінення грошової одиниці.

Задачі для практичних занять

1.         Сума позики дорівнює 60 тис. грн, період нарахування — 5 років, процентна ставка — 25 %. Визначити нарощену суму бор-гу, що одержить вкладник наприкінці терміну.

2.         Яку суму варто вкласти в банк під 11 % річних за складною ставкою на 3 роки, щоб до кінця зазначеного терміну одержати 3000 грн.

3.         Яка повинна бути ставка простих річних відсотків, щоб пер-винний капітал збільшився в 2,5 раза за 3 роки?

4.         Статутний капітал акціонерного товариства складає 200 млн грн. Визначити номінальну ціну акцій, якщо AT випустило їх 1 млн штук.

5.         Визначити курс акції, проданої за ціною 2500 грн, при номі-нальній вартості 1500 грн.

6.         Акція номіналом 1500 грн куплена за курсом 250 і за нею ви-плачується дивіденд 50 % річних. Визначити поточну прибутко-вість інвестованих засобів.

7.         Визначити сукупну прибутковість акції, яка придбана за но-міналом 1000 грн при 40 % річних. Через рік курсова ціна після емісії становить 2500 грн.

8.         Визначити реальну дохідність інвестицій інвестора за рік, який вкладає кошти під 10 % річних при рівні інфляції за цей же період 5 %.

9.         На основі теорії МОКА визначити необхідну ставку доходу за акціями, якщо безризикова процентна ставка становить 8 %, серед-ня ринкова ставка — 11 %, коефіцієнт р корпорації — 1,2.

 

10.       Визначити процентну ставку на окремий клас цінних папе-рів з урахуванням усіх передбачуваних премій за ризик, якщо пре-мія за строковість становить 2 %, премія за ліквідність — 1 %, пре-мія за ризик — 3 %, номінальна ставка — 6 % при інфляції 2 % і безризиковій ставці — 4 %.

11.       Який дохід за цінним папером корпорації можна очікувати, коли коефіцієнт р становить 1,2, ставка доходу ринку — 11 %, без-ризикова ставка — 7 %.