Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: file_get_contents(files/survey) [function.file-get-contents]: failed to open stream: No such file or directory in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 82
Тема 2. РЕГУЛЮВАННЯ ФІНАНСОВОГО РИНКУ Тести для самоперевірки : Фінансовий ринок. Навчальний посібник : Бібліотека для студентів

Тема 2. РЕГУЛЮВАННЯ ФІНАНСОВОГО РИНКУ Тести для самоперевірки


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 
90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 
105 

Загрузка...

1. Виділити напрями регулювання фінансового ринку:

а)         регулювання складу фінансових інструментів та учасників ;

б)         регулювання інформаційних потоків на ринку;

в)         регулювання операцій та форм торгівлі;

445

г)         усі відповіді правильні.

2.         Недержавними інститутами-регуляторами здійснюється

регулювання:

а)         міжнародне;

б)         державне;

в)         внутрішнє;

г)         усі відповіді правильні.

3.         Вплив на функціонування фінансового ринку через сис-

тему економічних важелів — це регулювання:

а)         пряме (правове);

б)         непряме (економічне);

в)         внутрішнє;

г)         адміністративне.

4.         Міжнародною регулювальною організацією, головною ме-

тою якої є покращення захисту інвестора, підвищення ціліснос-

ті і прозорості ринків капіталів, є:

а)         Група 30;

б)         Форум Європейських Комісій з цінних паперів — FESCO;

в)         Міжнародна організація комісій з цінних паперів — IOSCO;

г)         Міжнародний банк реконструкції та розвитку.

5.         Найбільшою і впливовою саморегулівною організацією в

Україні є:

а)         Перша фондова торгова система (ПФТС);

б)         Національна асоціація бірж України;

в)         Південноукраїнська торговельно-інформаційна система;

г)         Асоціація учасників фондового ринку.

6.         Важелями непрямого втручання держави у регулювання

фінансового ринку є:

а)         податкова політика;

б)         регулювання грошової маси й обсягів кредитів через вплив на

ставку позикового відсотка;

в)         проведення спільних наукових розробок;

г)         усі відповіді правильні.

7.         Банківський нагляд — це:

а)         система контролю та активних упорядкованих дій НБУ, спря-

мованих на дотримання банками у процесі їх діяльності за-

конодавства України;

б)         дії НБУ з метою забезпечення стабільності банківської сис-

теми та захисту інтересів вкладників;

в)         моніторинг процесів, що мають місце в банківській системі

на різних стадіях функціонування банків;

г)         усі відповіді правильні.

8.         Регулювання банківської діяльності — це:

а)         використання монетарних інструментів з метою впливу на

обсяг і структуру банківських резервів;

б)         застосування превентивних і протекційних заходів, що спря-

мовані на забезпечення стабільності функціонування банків-

ської системи;

в)         розробка та ухвалення законів, що регламентують діяльність

банків;

г)         усі відповіді правильні.

9.         Міжнародною регулювальною  організацією, яка усуває

перешкоди у всесвітній торгівлі цінними паперами, є:

а)         Форум Європейських Комісій з цінних паперів (FESCO);

б)         Міжнародна організація комісій з цінних паперів (IOSCO);

в)         Група 30;

г)         Міжнародний валютний фонд.

10.       Підберіть правильну відповідь:

Основні поняття теми         Визначення основних понять

 

1          Сфери  фінансового ринку, що обов'яз-ково    регулюються державою            A         забезпечення стабільності та надійності, захист інтересів вкладників, створення конкурентного середовища, забезпечен-ня відкритості (прозорості)

2          Важелі    непрямого втручання  держави у регулювання ринку Б          розвиток інфраструктури, розробка та впровадження правил, стандартів, вимог щодо здійснення операцій на ринку, проведення спільних наукових розробок, професійна підготовка фахівців

3          Основні    завдання банківського регу-лювання та нагляду       В         рефінансування комерційних банків, ство-рення систем гарантування банківських депозитів, розробка вимог щодо розміру, структури банківського капіталу, дивер-сифікації банківських ризиків

4          Напрями регулюван-ня  банківської дія-льності   Г          реклама на ринку цінних паперів, допуск цінних паперів до публічних торгів, ре-гулювання діяльності професійних учас-ників ринку

5          Превентивні та про-текційні заходи ре-гулювання    банків-ської діяльності   Д         ухвалення положень, які регламентують діяльність, проведення ефективної моне-тарної політики, забезпечення стабіль-ності функціонування

6          Основні     завдання саморегулівних  ор-ганізацій           Е          зовнішньоекономічна політика, податко-ва політика, регулювання грошової маси й обсягів кредитів, гарантії щодо позик приватного сектора

11.       Із переліку фінансових інститутів виділити саморегулів-

ні о)ганізації:

а)         Українська асоціація інвестиційного бізнесу (УАІБ);

б)         страхова компанія «Життя»;

в)         Професійна організація реєстраторів і депозитаріїв (ПАРД);

г)         Українська міжбанківська валютна біржа (УМВБ);

д)         ломбард;

е)         кредитно-гарантійні установи;

є) факторингові компанії;

ж)        Перша фондова торгова система (ПФТС).

                                               Е                                                                               

 

                                               М                                                                              

                                               I                                                         

 

                                   т                                                        

 

                                   Е                                                        

 

                                                           Н                                                                   

 

                                                           т                                                                    

 

12.       Заповніть вільні клітинки основними визначеннями теми 2.

1.         Заходи регулювання банківської діяльності, що застосову-ються для захисту від уже існуючої загрозливої для банку ситуації, що може спричинити банкрутство.

2.         Назва організації, яка є недержавним інститутом-регулятором фінансового ринку, що об’єднує професійних учасників ринку.

3.         Фінансовий інститут фондового ринку, який має свідоцтво СРО і на якому укладають угоди щодо купівлі-продажу цінних паперів.

4.         Рівень регулювання, яке здійснюється на фінансовому ринку недержавними інститутами-регуляторами за окремими напрямами та видами професійної діяльності.

5.         Міжнародна регулювальна організація, яка заснована Євро-пейськими наглядовими органами з метою покращення захисту ін-вестора.

6.         Назва заходів регулювання банківської діяльності, які засто-совуються для уникнення можливих негативних наслідків, що склалися в економічній ситуації банківської діяльності.

7.         Підсистема правового регулювання фінансового ринку, яка включає правові акти, правила, вимоги та стандарти, що є обов’яз-ковими для всіх учасників ринку.

I