Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
Розділ II. ТЕСТИ, ЗАВДАННЯ I ЗАДАЧІ ДЛЯ СЕМІНАРСЬКИХ I ПРАКТИЧНИХЗАНЯТЬ Тема 1. ФШАНСОВИИ РИНОК: СУТНІСТЬ, ФУНКЦІЇ ТА РОЛЬ В ЕКОНОМЩІ : Фінансовий ринок. Навчальний посібник : Бібліотека для студентів

Розділ II. ТЕСТИ, ЗАВДАННЯ I ЗАДАЧІ ДЛЯ СЕМІНАРСЬКИХ I ПРАКТИЧНИХЗАНЯТЬ Тема 1. ФШАНСОВИИ РИНОК: СУТНІСТЬ, ФУНКЦІЇ ТА РОЛЬ В ЕКОНОМЩІ


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 
90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 
105 

Загрузка...

Тести для самоперевірки

1.         Властивість фінансового активу, яка розраховується у ви-

гляді річної процентної ставки, називається:

а)         дохідністю;

б)         комплексністю;

в)         доходом за активом;

г)         конвертованістю.

2.         За періодом обертання фінансових активів фінансовий ри-

нок поділяється на:

а)         ринок грошей і ринок капіталів;

б)         валютний ринок і ринок фінансових послуг;

в)         біржовий ринок і позабіржовий ринок;

г)         ринок золота і страховий ринок.

3.         Створення гнучкої і ефективної системи розвитку фон-

дового сегменту фінансового ринку — це принцип, ЩО 03-

начає:

а)         контрольованість ринку;

б)         урегульованість;

в)         реальний захист і забезпечення інтересів та прав інвесторів;

г)         прозорість ринку.

4.         Виділіть процеси, які характеризують інтегрований фі-

нансовий ринок:

а)         розвиток новітніх технологій, які сприяють розвитку високо-

ефективної інфраструктури фінансового ринку;

б)         концентрація діяльності учасників ринку у світових фінансо-

вих центрах;

в)         лібералізація фінансових ринків;

г)         усі відповіді правильні.

5.         Комерційні банки, кредитні спілки, страхові та інвести-

ційні компанії — це фінансові інститути, які відносять до:

а)         інститутів інфраструктури;

б)         інститутів позафінансової сфери;

в)         професійних учасників ринку;

г усі відповіді правильні.

6.         До суб’єктів фінансового ринку відносять:

а)         емітентів, інвесторів;

б)         населення, іноземних учасників ринку;

в)         фінансових посередників, державу;

г усі відповіді правильні.

7.         Депозитними інститутами на фінансовому ринку є:

а)         комерційні та ощадні банки;

б)         страхові та інвестиційні компанії;

в)         пенсійні фонди;

г кредитні спілки.

8.         Безстрокові фінансові інструменти, що засвідчують пайо-

ву участь інвестора в статутному фонді емітента — це:

а)         інструменти власно;ті;

б)         інструменти позики;

в)         похідні інструменти;

9. Підберіть правильну відповідь:

            Основні категорії фінансового ринку                     їх визначення

1          Основні передумови створення     A         торгівля фінансовими активами від сво-го імені, за свій рахунок і від імені клі-єнта, допомога у створенні та розмі-щенні на ринку нових фінансових активів, консультації учасникам ринку, управління активами

2          Завдання   державної політики розвитку віт-чизняного фінансово-го ринку   Б          господарська самостійність підпри-ємств, ліквідація державної монополії на заощадження населення, утворення інфраструктури ринку, удосконалення дворівневої банківської системи

г)         усі відповіді правильні.

443

 

Закінчення тесту 9

 

            Основні категорії фінансового ринку                     їх визначення

3          Конкретні      функції розвитку фінансово-го ринку         в          державний контроль і регулювання сег-ментів ринку, доступність усіх учасників ринку до значних обсягів достовірної інформації, створення надійно діючого механізму обліку та контролю, створен-ня розвиненої правової інфраструктури

4          Основні види діяль-ності фінансових ін-ститутів            г          розвиток новітніх технологій, участь віт-чизняних фінансових інститутів у міжна-родних фінансових організаціях, постійне збільшення інституційних учасників рин-ку, лібералізація фінансових ринків

5          Процеси    інтеграції, що забезпечують ви-хід   вітчизняних   ін-весторів на міжнаро-дні ринки      Д            фінансове забезпечення процесів інвес-тування, вплив на грошовий обіг, що сприяє активізації економічних проце-сів, поширення серед іноземних інвес-торів акцій та інших цінних паперів, формування у населення нової ринкової психології

6          Основні     принципи розвитку      Е          розробка єдиних функцій управління для багатьох органів, які регулюють фінансовий ринок, створення вітчизня-ного інвестора та системи його захисту, формування механізму недопущення надмірного розвитку державних цінних паперів, вжиття заходів щодо легаліза-ції тіньового капіталу

 

10. Із запропонованих ознак виділіть окремо принципи і функ-ції фінансового ринку:

а)         забезпечення взаємодії покупців і продавців фінансових активів;

б)         ліквідність фінансових інструментів;

в)         конкурентність та ефективність;

г)         формування ринкових цін на окремі види фінансових активів;

д)         відповідність міжнародним стандартам;

е   формування у населення довіри до фінансових інститутів

444

і послуг, що вони надають; є) цілісність і централізованість; ж) фінансове забезпечення процесів інвестування.

11. Заповніть вільні клітинки основними поняттями із теми 1:

 

                        д                                                                    

                                   Е                                                                   

 

                                               П                                                                   

 

                                               о                                                                    

                                               3                                                                    

                                               и                                                                   

                                               т                                                                    

1.

2. 3. 4. 5. 6. 7.

1.         Основні суб’єкти більшості сегментів фінансового ринку, що представлені фінансовими інститутами, які акумулюють кошти ін-дивідуальних інвесторів і використовують їх для інвестування, кредитування, надання послуг.

2.         Суб’єкт фінансового ринку, який виступає позичальником, регулярно розміщ’ючи на зовнішньому та внутрішньому ринках свої боргові зобовязання, а також виконує функцію регулювання фінансового ринку.

3.         Властивість фінансового активу бути сукупністю кількох простих активів.

4.         Сегмент фінансового ринку, на якому здійснюється коротко-строкове інвестування коштів і перебувають в обігу фінансові ін-струменти, термін обігу яких не перевищує одного року.

5.         Процес інтеграції вітчизняного фінансового ринку, який пе-редбачає формування законодавства, яке забезпечує доступ наших інвесторів на міжнародні фінансові ринки.

6.         Група фінансових інструментів, механізм випуску та обігу яких пов’язаний з купівлею-продажем певних фінансових чи мате-ріальних активів.

7.         Принцип розвитку фінансового ринку, який визначає забез-печення необхідної свободи підприємницької діяльності інвесторів, емітентів і ринкових посередників.

^>