Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
5. Рейтинги фондового ринку : Фінансовий ринок. Навчальний посібник : Бібліотека для студентів

5. Рейтинги фондового ринку


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 
90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 
105 

Загрузка...

Рейтинг фондового ринку — це оцінка позщії об'єкта аналізу за розробленою шкалою показників, яка дозволяє ви-значити на певну дату стан учасників фондового ринку та встановити їх місце серед інших учасників відповідно врахо-вуючи: їх потенціал, активність, ринкову позщію. Рейтинг у цьому аспекті може виступати орієнтиром, на базі якого буде вибрана стратегія учасника фінансового ринку.

За своєю сутністю рейтинг є аргументованою думкою про здатність та юридичним обов'язком емітента проводити сво-єчасні виплати по основній частині своїх зобов'язань (цінні папери боргового характеру) та проценти за ними. Призна-чення рейтингу — проводити ранжування в рамках єдиної

системи відносних рівнів ризику боргових цінних паперів та їх емітентів. Таким чином, йдеться про аналіз можливості для емітента отримувати в майбутньому достатні доходи. Але слід пам'ятати, що публікація рейтингу — це не порада купи-ти чи продати той чи інший цінний папір, рейтинг — це «ін-формація до відома» для інвесторів, які керують портфелями цінних паперів та інших учасників фондового ринку.

Під рейтинг попадають тільки ті цінні папери, за якими емітент несе фіксовані зобов'язання перед інвесторами, так як лише в даному випадку виникає необхідність в оцінці ри-зиків невиконання даних зобов’язань. Відповідно об'єктами рейтингу є облігації (підприємств та муніципальні), при-вілейовані акції, комерційні папери (незабезпечені цінні па-пери, серійні фінансові векселі), депозитні та ощадні серти-фікати.

Рейтинг оцінює ризик невиконання емітентом своїх зо-бов'язань, що пов'язані з цінними паперами, та, відповідно, ризик втрат інвесторів основної суми і відсотків (кредитний ризик). Рейтинг не вимірює конкретної величини ризику втрат, не виступає кількісним прогнозом, мірою їх ймовірно-сті. Рейтинг — це лише порівняльна оцінка рівнів ризику за різними цінними паперами, спосіб їх зіставлення між собою за величинами кредитних ризиків.

Виділяють дві основні групи об'єктів рейтингових оцінок фінансового ринку — це рейтинги цінних паперів і фінансо-вих позщій учасників ринку. У свою чергу, рейтинги цінних паперів диференціюються залежно від їх видів (пайові, бор-гові, похідні). Рейтинг не вимірює валютного і процентного ризику, ризику ліквідності, а також не дає оцінки майбутнім змінам курсу цінного папера. Будь-яке рейтингове агентство ділить свою шкалу рейтингу між двома класами цінних папе-рів: цінні папери інвестиційної якості (інвестиційні цінні па-пери); спекулятивні цінні папери. Кожен із цих класів має свій символ щодо класифікації інвестиційних агентств.

У країнах з розвиненими фондовими ринками широко ви-користовуються рейтингові оцінки акцій та облігацій. Довіра до рейтингів провідних консалтингових фірм дуже висока, тому віднесення цінних паперів до відповідного класу само по собі може впливати на їхню вартість.

У таблицях 11.6-11.8 наведено рейтингові оцінки простих і привілейованих акцій та облігацій провідних рейтингових агентств.

Таблиця 11.6

РЕЙТИНГОВА ОЦІНКА ПРОСТИХ АКЦІЙ

 

Індекс оцінки Значення індексу

A +      Найвища якість

A         Висока якість

А-        Якість, вища за середню

В +      Середня якість

в          Якість, нижча за середню

в -       Низька якість

с -        Дуже низька якість

Таблщя 11.7

РЕЙТИНГОВА ОЦІНКА ПРИВІЛЕЙОВАНИХ АКЦІЙ

 

Індекс оцінки Значення індексу

р +       найвища якість (привілеї захищено надійними гарантами чи забезпечено високоліквідними активами)

Р1        Висока якість (корпорація має високу платоспромож-ність, активи високоліквідні)

Р2        дуже добра якість (доходи компанії та її активи надійні)

РЗ        добра якість (привілеї захищено, але вони мають тенде-нцію до зменшення якостей за економічних ускладнень)

Р4        помірна якість (існують чинники, що можуть вплинути на спроможність корпорації виплачувати дивіденди)

Р5        низька якість (акції є спекулятивними, відсутня впевне-ність, що компанія виплатить дивіденди)

Таблщя 11.8

РЕЙТИНГОВА ОЦІНКА ОБЛІГАЦІЙ

 

Індекс оцінки                                           Значення індексу

A + +   найвища якість (облігації емітовано потужними націона-льними і транснаціональними компаніями, які визнано лідерами у своїх галузях і які мають бездоганну репута-цію щодо виконання зобов'язань перед кредиторами)

A +      дуже добра якість (такі самі, як облігації A + +, але ма-ють дещо нижче відношення до боргу)

A         добра якість (облігації мають позитивні характеристики, але є уразливими до коливань ринкової кон'юнктури)

В + +   середня якість (облігації є захищеними на момент оцін-ки, але майбутнє становище емітента не можна впевнено прогнозувати)

В +      якість нижча за середню (покриття боргу активами є не-достатнім)

в          низька якість (покриття боргу нижче за мінімальний рі-вень, немає впевненості, що воно поліпшиться)

с          спекулятивні види облігацій (емітент — молода компа-нія, немає впевненості в її майбутньому)

D         виплату відсотків припинено, компанія може перебувати в процесі ліквідації

S          рейтинг вилучено

Емітентам рейтинги відкривають доступ до ринків відк-ритих і приватних розміщень капіталу, сприяють розширен-ню фондового ринку через диверсифікацію джерел капіталу інвесторів і міжнародні ринки, поліпшують умови ціноутво-рення.

Для інвесторів, завдяки належній оцінці, вони є важливи-ми індикаторами капіталовкладень і сприяють підвищенню ліквідності вторинного ринку.

В Україні існує певний досвід складання рейтингів еміте-нтів та їхніх цінних паперів. Однак довіра до таких рейтингів невисока, оскільки за базу розрахунків вимушено береться обмежена та часто недостовірна інформація. Якщо є можли-

вість оперувати достатньою з позицій повноти та вірогідності інформацією, то рейтинг акцій українських підприємств мо-жна подати так, як це наведено в таблиці 11.9.

Таблиця 11.9

РЕЙТИНГОВА ОЦІНКА ІНВЕСТИЦІЙНИХ ЯКОСТЕЙ АКЦІЙ

Рейтинг       Значення рейтингу     Характеристика акцій (підприємства)

 

1 Ранг найвища інвестицій-на привабливість      підприємство є визнаним лідером у галузі і має високі стабільні прибут-ки; ризик інвестування мінімальний

2 Ранг висока   інвестиційна привабливість         акції майже такі, як акції найвищої інвестиційної привабливості, але по-казники й перспективи діяльності дещо гірші, ніж у дилерів

3 Ранг інвестиційна приваб-ливість вища за се-редню   акції мають сприятливі характерис-тики для інвестування, ці характерис-тики можуть погіршати в періоди зміни кон’юнктури

4 Ранг середня інвестиційна привабливість         акції мають середні характеристики, які можуть ще погіршати під впливом несприятливих чинників зовнішнього середовища та внутрішніх чинників виробництва

5 Ранг інвестиційна приваб-ливість нижча за се-редню            інвестиційні якості акцій нижчі за сере-дні, підприємство має істотні проблеми з технологіями, менеджментом тощо

6 Ранг інвестиційна приваб-ливість низька          підприємство має погані перспекти-ви: прибутки дуже низькі або й відсу-тні, технології застарілі, менеджмент неефективний

7 Ранг акції є інвестиційно не привабливими      підприємство втрачає або вже втра-тило ринок (є банкрутом)

Для розвитку і біржового і позабіржового ринків, щоб не повторювати шляху спроб і помилок, які пройшли у своєму розвитку інші держави, Україна має можливість використо-вувати досвід кращих ринків європейських і світових розви-нутих країн. Для цього в країні створені належні організацій-ні, матеріально-технічні та практичні передумови.

а останні роки зріс обсяг біржових операцій, що пов'яза-но, в першу чергу, із змінами в складі інвесторів. Якщо рані-ше більшість угод укладалась на користь малих інвесторів, то сьогодні близько 70 % щоденних угод пов’язані з великими інституційними інвесторами — пенсійними фондами, страхо-вими та інвестиційними компаніями тощо.

Подальший розвиток біржової торгівлі буде визначатися процесами, що пов'язані із комп'ютеризацією, розвитком но-вих грошових потоків, телекомунікацією, лібералізацією, що разом сприяє глобалізації фінансового ринку на всіх його на-прямах, збільшенню кількості учасників і стиранню відмін-ностей між біржовим і позабіржовим ринком.