Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
2. Правила фондової біржі : Фінансовий ринок. Навчальний посібник : Бібліотека для студентів

2. Правила фондової біржі


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 
90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 
105 

магниевый скраб beletage

Діяльність фондової біржі, крім ії принципів, функцій, на-прямів розвитку, регулюється Правилами фондової біржі, які разом із змінами до них затверджуються біржовою радою та реєструються ДКЦПФР і є дійсними тільки після їх реєст-

рації. Правила ФБ можуть міститися в одному документі або складатися з окремих документів ФБ, але основними законо-давчими актами, які затверджують Правила ФБ, є Закон [20] і Положення [5].

На рис. 11.4 представлені суб'єкти фінансового ринку, для яких правила ФБ є обов’язковими для виконання.

 

 

Правила ФБ є обов’язковими для виконання:

 

 

юридичні особи, що мають ліцензію на провадження професійної діяльності на фондовому ринку - діяльності з торгівлі цінними паперами — отримали цей статус в порядку, встановленому ФБ

 

 

 

Учасниками

біржових

торгів

члени ФБ, державні органи та інші осо-би, які згідно з правилами ФБ отримали право оголошувати заявки та укладати біржові угоди

 

 

 

 

 

юридичні особи, цінні папери яких уне-сені до біржового реєстру - складника біржового списку, що містить інформа-цію щодо лістингових цінних паперів

 

Рис. 11.4. Суб'єкти, для яких правила фондової біржі є обов'язковими для виконання

Членом фондової біржі є:

а)         маркет-мейкер, який згідно з правилами ФБ зобов’язу-

ється підтримувати ліквідність ринку відповідних цінних па-

перів та інших фінансових інструментів, що допущені до бір-

жових торгів;

б)         учасник біржових торгів — члени ФБ, державні органи

та інші особи, які згідно з правилами ФБ отримали право ого-

лошувати заявки та укладати біржові угоди;

в)         уповноважений представник учасника біржових торгів —

фізична особа, яка від імені учасника торгів оголошує заявки

та укладає біржові угоди.

ФБ веде перелік своїх членів, учасників торгів та їх упов-новажених представників. Перелік членів ФБ повинен перед-бачати їх найменування та код за ЄДРПОУ; місцезнаходжен-ня, номер телефону, факсу; номер, дату видачі та строк дії ліцензії торгівця цінними паперами; дату набуття статусу члена ФБ тощо. Відповідні вимоги висуваються і до переліку уповноважених представників учасників біржових торгів, який повинен передбачати щонайменше такі дані: назву представника, найменування члена ФБ або учасника біржо-вих торгів, якого він представляє; найменування та дату ви-дачі документа, який дає право укладати біржові угоди; строк повноважень представника тощо.

Всі члени ФБ пов'язані із її основною діяльністю — проведенням біржових торгів — організованого укладання на біржі угод щодо цінних паперів та інших фінансових інструментів. Для проведення біржових торгів ФБ визна-чає робочий день, який називається торговельним. Період часу торговельного дня, протягом якого на ФБ здійсню-ється укладання біржових угод, називається торговельною сєсією

Біржоваугода - це зафіксоване ФБ одночасне прийнят-тя учасниками біржових торгів прав і зобов 'язань за відпові-дними фінансовими інструментами щодо їх купівлі-продажу. Біржову угоду, яка відповідає правилам ФБ, називають стан-дартною, і нестандартною, яка не відповідає таким прави-лам. Для укладання біржових угод ФБ використовує елект-ронну торговельну систему — сукупність організаційних, технологічних і технічних засобів, що забезпечують укладан-ня біржових угод і виконання біржових контрактів за фінан-совими інструментами. 3 укладанням біржових угод пов'я-зана значна кількість документів, показників, процедур, які виконують певні функції і без яких неможливо укласти уго-ду. На рис. 11.5 представлено перелік основних фінансових інструментів, що мають відношення до укладання біржової угоди.

Всі суб'єкти обов'язкового виконання прав фондової біржі мають справу із заявкою, біржовим реєстром, біржовим спи-ском, лістинговими і позалістинговими цінними паперами та іншими фінансовими інструментами.

 

 

Біржовий реєстр

 

Рис. 11.5. Супутні біржової угоди

Заявка — це подана учасником біржових торгів згідно з правшами ФБ пропозщія на купівлю-продаж цінних паперів та інших фінансових інструментів, яка містить умови уго-ди. Зареєстрована фондовою біржею заявка учасника біржо-

DT/Tv TOT^T^IR f Ч1~'ОТТОТО TTTiOT^O Л/^ТЯРТТТ'ПСЯ Л/ТСТТЯГ*ТТ^Г OIT^VFCORV VT^OJTV тя

виконати біржовий контракт — договір про виконання бір-жовоїугоди за відповідними фінансовими інструментами.

Біржовий список — це документ ФБ, який містить ін-формацію щодо цінних паперів та інших фінансових інстру-ментів, які в конкретний момент часу на відповідну дату допущені до торгівлі на ФБ за категорією лістингових або

ZeH^rcZ^oT^olZ спи™ %ZCoeuulpeZmP,

ру, який містить і.формацію щодо цінних паперів відповід-

НОгШтинго727щнними паперами називають такі, що пройшли процедуру лістингу на ФБ, внесені до біржового ре-єстру згідно з вимогами відповідного рівня лістингу. Цінні папери, які допущені до торгівлі на ФБ без унесення до бір-жового реєстру, назива’ть позалістинговими.

Показники, що повязані з укладанням біржових угод, представлені на рис. 11.6.

Показники укладання біржових угод

 

 

 

 

 

 

Біржовий

фондовий

індекс

Біржовий

курс цінного

папера

Ринкова

капіталізація

емітента

визначає зведении курс групи ліс-тингових цінних паперів, що коти-руються на ФБ

ринкова ціна цінного папера, яка визначається за результатами бір-жових торгів на підставі укладе-них біржових угод

ринкова вартість акцш емітента, яка визначається пшяхом помно-ження курсу акцій цього емітента, що склався на ФБ, на кількість цих акцій

 

Рис. 11.6. Показники укладання біржових угод Основними процедурами, що пов’язані із укладанням бір-

=> допуск до торгівлі — сукупність процедур щодо вне-сення цінних пап;рів та інших фінансових інструментів до

^Z^neuun торгівлі - процедура, що призводить до заборони протягом певного строку оголошувати заявки, укладати біржові угоди та виконувати біржові конт;акти що-

Д° ^^n^S^S^^^pTS^L цінно-го пап;ра або іншого фінансового інструмента із біржового

^маніпулювання - дії учасників біржових торгів, на-правлені на створення оманливої уяви активної торгівлі або надання недостовірної інформації про цінні папери та їх ціни, емітента для підняття або зниження цін з метою спонукання інших учасників торгів до купівлі-продажу цінних паперів за цінами, які не відповідають їхнім ринковим значенням.

Всі визначені фінансові інструменти, показники, процеду-ри щодо укладання біржових угод здійснюються відповідно до Правил фондової біржі, які складаються з 8 порядків, кожний із яких регулюється своїми правилами.

Основні порядки Правил фондової біржі:

1.         Організація та проведення біржових торгів.

2.         Лістинг і делістинг цінних паперів.

3.         Допуск членів ФБ та інших осіб до біржових торгів.

4.         Котирування цінних паперів та оприлюднення їх біржо-вого курсу.

5.         Розкриття інформації про діяльність ФБ та ії оприлюд-нення.

6.         Розв’язання спорів між членами ФБ та іншими особами, які мають право брати участь у біржових торгах згідно із законодавством.

7.         Здійснення контролю за дотриманням членами ФБ та іншими особами, які мають право брати участь у тор-гах, правил ФБ.

8.         Накладення санкцій за порушення правил ФБ.

Зупинимося на кожному порядку Правил ФБ окремо.

1. Організація та проведення біржових торгів — це су-

купність умов, процедур, вимог, які забезпечують проведення регулярних біржових торгів.

Регулярні біржові торги здійснюються на ФБ кожного тор-говельного дня, який є робочим згідно із законодавством України і який не може починатися пізніше 10–00 години і за-кінчуватися раніше 16–00 години за київським часом. Протягом торговельного дня може відбуватися кілька торгових сесій.

Щодо порядку організації та проведення біржових торгів розроблені конкрет.і правила ФБ, які визначають вимоги,

nPS«: ШРЯДКИ

=> до учасників біржових торгів і

=> до уповноважених представників учасників біржових торгів, їх права й обов’язки.

Процедури:

=> проведення біржових торгів;

=> укладання біржових угод, включаючи процедуру по-дання заявок;

=> використання електронної торгової системи (у разі ная-вності) та процедуру доступу учасників біржових торгів до користування цією системою;

=> формування переліку заявок учасників біржових торгів, який повинен містити щонайменше такі дані: номер заявки, її умови, дату та час реєстрації; найменування учасника торгів, який оголосив заявку;

=> формування переліку укладених біржових угод, який повинен містити дані щодо реєстраційного номера угоди, да-ти і часу ії фіксації; реквізитів цінного папера щодо якого бу-ло укладено угоду та ін.;

=> оформлення та обліку документів, які використовують-ся при укладанні біржової угоди та виконанні біржових конт-рактів;

=> запобігання маніпулюванню та укладанню нестандарт-них біржових угод;

=> що застосовуються ФБ у разі виникнення в ході торго-вельної сесії надзвичайних ситуацій, включаючи їх опис.

Порядки:

=> прийняття рішень про призупинення, припинення та поновлення торгівлі;

=> призупинення та припинення торгівлі за рішенням упо-вноважених державних органів;

=> допуску до торгівлі на ФБ без внесення до біржового реєстру;

=> здійснення діяльності маркет-мейкера.

Порядки організації та проведення біржових торгів на пе-рвинному та вторинному ринках встановлюються окремо. Допуск фінансових інструментів до торгівлі на ФБ здійсню-ється шляхом їх внесення до біржового списку в процесі їх відкритого (публічного) розміщення. Біржовий список вклю-чає дані про емітента; вид цінного папера, його кількість, но-мінальну вартість, дату внесення до біржового списку та ін. Допуск до торгівлі без внесення до біржового реєстру може здійснюватися за ініціативою емітента, ФБ і ії членів, компа-

нії з управління активами, іншої особи, у тому числі держав-ного органу, які мають право брати участь у біржових торгах відповідно до правил ФБ. Якщо емітент припинив свою дія-льність або не відповідають вимогам правил ФБ цінні папери чи недобросовісною визнана емісія та в інших випадках ФБ

^ТшститтГделістинг ціннихпаперів на ФБ

Лістинг — це сукупність процедур з включення цінних паперів до реєстру організатора торгівлі та здійснення конт-ролю за відповідністю цінних паперів і емітента умовам і ви-могам, установленим у правилах організатора торгівлі.

Делістинг — це вилучення цінних паперів (після перевірки їх на забезпеченість активами) з торгівлі на фондовій біржі.

Цінні папери, які пройшли процедуру лістингу, за ініціа-тиви емітента заносяться до біржового реєстру до відповідно-го котирувального списку за першим або другим рівнем ліс-тингу. Якщо цінні папери не відповідають вимогам лістингу, вони заносяться до біржового списку як позалістингові цінні папери. В таблиці 11.2 надані вимоги до цінних паперів коти-рувального списку першого і другого рівня лістингу ФБ.

Фондова біржа може встановлювати додаткові вимоги для внесення та перебування цінних паперів у біржовому реєстрі. На одній ФБ цінний папір одного виду одного емітента може перебувати лише в одному рівні лістингу.

\УД„пуСК « фоН<,ГоШрЖІт« іішш осШ, шш««еНи* законодавством, до біржових торгів. У біржових торгах мо-жуть брати участь лише уповноважені представники учасників торгів, які мають сертифікат фахівця з торгівлі цінними папера-ми, отриманий у встановленому законодавством порядку.

Правилами ФБ визначаються:

rй;iгиa.•таo6oв’язкичлeнaфБ,

=> набуття та припинення статусу члена ФБ;

=> ведення переліку членів ФБ, учасників біржових торгів та їх уповноважених представників;

=> реєстрації уповноважених представників учасників бі-ржових торгів;

=> надання інформації членами ФБ та учасниками біржо-вих торгів.

Таблщя 11.2

ВИМОГИ ДО ВНЕСЕННЯ ТА ПЕРЕБУВАННЯ ЦІННИХ ПАПЕРІВ (ЦП) У КОТИРУВАЛЬНОМУ СПИСКУ ПЕРШОГО РІВНЯ ЛІСТИНГУ

 

Показник        Для акцій       Для облігацій

ПІДПрИЕМСТВ        Для обліга-

цій місцевих

позик  Для ЦПІСІ

Емітент чи ІСІ іс-нує не менше       3-х років         3-хроків                      3-х років

Вартість чистих ак-тивів емітента чи ІСІ складає не менше       100 млн грн   100 млн грн               на останню

звітну дату

не менше

20 млн грн

Річний дохід від ре-алізації товарів, ро-біт, послуг за остан-ній фінансовий рік становить не менше          100 млн грн                                 

В емітента відсутні збитки   за підсум-ками 2-х фінансових років з ос-танніх 3-х        за підсум-ками 2-х фінансових років з ос-танніх 3-х                

Ринкова     капіталі-зація емітента скла-дає не менше     100 млн грн   номінальна вартість се-рії випуску облігацій не менше 10 млн грн       номінальна вартість се-рії випуску облігацій не менше 25 млн грн      

Кожен   з   останніх 6 місяців з ЦП ук-ладалось не менше

—        біржових    угод

виконувалось не

менше

—        біржових   конт-

рактів  10 10   5 5                  

Середньомісячна вартість    біржових угод з ЦП протягом останніх  6  місяців складає не менше    1 млн грн            500 тис. грн   400 тис. грн   100 тис. грн

Загальна    кількість акціонерів емітента становить не менше    500 осіб                                 

Таблщя 11.3

ВИМОГИ ДО ВНЕСЕННЯ ТА ПЕРЕБУВАННЯ ЦІННИХ ПАПЕРІВ (ЦП) У КОТИРУВАЛЬНОМУ СПИСКУ ДРУГОГО РІВНЯ ЛІСТИНГУ

 

Показник        Для акцій       Для обліга-цій підпри-

ЕМСТВ          Для обліга-

цій місцевих

позик  Для ЦПІСІ

Емітент чи ІСІ іс-нує не менше       1 року 1 року             1 року

Вартість чистих ак-тивів емітента чи ІСІ складає не менше       50 млн грн     10 млн грн                 10 млн грн

Річний дохід від ре-алізації товарів, ро-біт, послуг за остан-ній фінансовий рік становить не менше          50 млн грн                                 

 

В емітента відсутні збитки   за підсум-

ками

останнього

фінансово-

го року            за підсум-

ками остан-

нього фі-

нансового

року               

 

Ринкова капіталіза-ція   емітента   скла-дає не менше     50 млн грн     номінальна

вартість се-

рії випуску

облігацій

не менше

5 млн грн       номінальна вартість се-рії випуску облігацій не менше 10 млн грн      

 

Кожен   з   останніх 6 місяців з ЦП ук-ладалось не менше біржових угод, виконувалось не мен-ше біржових конт-рактів    10 10                         

 

Середньомісячна вартість    біржових угод з ЦП протягом останніх  6   місяців складає не менше   250 тис. грн            150 тис. грн   100 тис. грн   50 тис. грн

 

Загальна    кількість акціонерів емітента становить не менше    100 осіб                                 

4.         Котирування цінних паперів та оприлюднення їх бір-

Котирування — це механізм визначення та фіксації рин-кової ціни цінного папера. ФБ затверджує порядок котиру-вання цінних паперів та інших фінансових інструментів за технологіями проведення торгів, у тому числі із застосуванням електронної системи торгів і порядок визначення біржового курсу цінних паперів. Біржовий курс цінних паперів, визна-чений за результатами біржових торгів, підлягає обов'язково-му оприлюдненню на власному веб-сайті ФБ (у цілодобовому режимі), а також може бути оприлюднений в періодичному друкованому виданні ФБ і ДКЦПФР. Біржова угода не може укладатися за заявками, які подає один учасник біржових то-ргів. Ліквідність ринку відповідних цінних паперів, які до-пущені до торгівлі на ФБ, може підтримуватися маркет-мейкером.

5.         Розкриття інформації про діяльність ФБ та її опри-

люднення

ФБ зобов'язана на своєму веб-сайті або в періодичних дру-кованих виданнях ФБ та ДКЦПФР надавати таку інформацію:

=> перелік торгівців цінними паперами, допущених до ук-ладання договорів купівлі-продажу цінних паперів на ФБ;

=> перелік цінних паперів, які пройпши процедуру лістингу;

=> обсяг торгівлі цінними паперами (кількість цінних па-перів, загальну вартість укладених договорів, курс цінних па-перів щодо кожного емітента окремо) за період, установле-ний ДКЦПФР.

ФБ зобов'язана зберігати документи щодо оголошених за-явок, укладених біржових угод і виконання біржових контра-

6.Розв'язання спорів між членами ФБ та іншими осо-

ST; bi=ZSZ6рат:"'6іржтих т'"'гах

Порядок розв'язання спорів між членами ФБ має визначати:

=> порядок створення та функціонування відповідного ор-гану ФБ, який уповноважений вирішувати спори;

=> порядок розгляду спорів.

ФБ у разі порушення правил ФБ вживає заходів щодо їх усунення, застосовує санкції до порушників і протягом п'яти

робочих днів повідомляє ДКЦПФР про виявлені порушення та застосовані санкції.

7. Здійснення контролю за дотриманням членами ФБ та іншими особами, які мають право брати участь у бір-жових торгах згідно із законодавством, правил ФБ.

ФБ повинна забезпечити безперервний контроль за:

=> цінами на цінні папери, організацією та проведенням біржових торгів, дотриманням вимог лістингу та делістингу цінних паперів;

=> допуском членів ФБ та інших осіб до біржових торгів;

=> котируванням цінних паперів та оприлюдненням їх бір-жового курсу;

=> розкриттям інформації про діяльність ФБ та ії оприлюд-ненням;

=> дотриманням членами ФБ та іншими особами, які ма-ють право брати участь у біржових торгах, правил ФБ.

ФБ повинна також запобігати укладанню нестандартних біржових угод.

ФБ розробляє і затверджує правила проведення фінансо-вого моніторингу та програми його здійснення у сфері запо-бігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержа-них злочинним шляхом, а також здійснює заходи, спрямовані на виявлення фінансових операцій, що підлягають фінансо-

Порядок накладання санкцій за порушення правил ФБ по-винен містити:

=> порядок створення та повноваження відповідного орга-ну ФБ, уповноваженого накладати санкції;

=> види санкцій за порушення правил ФБ;

=> порядок і підстави накладання санкцій;

=> вимоги до поширення інформації щодо застосування санкцій;

=> порядок оскарження накладених санкцій.

Регулювання та контроль за діяльністю ФБ у порядку, встановленому законодавством, здійснює ДКЦПФР.

Із розглянутих питань щодо сутності ФБ, ії видів, функцій, засад функціонування, можна зробити висновок, що ФБ є по-стійно діючим ринком, який формує сприятливі умови для

вільної купівлі-продажу цінних паперів. Значення ФБ визна-чається і тим, що вона є одним із регуляторів фінансового ринку; обслуговує потоки фінансових і позичкових капіталів: нагромадження капіталу з одного боку, кредитування і фінан-сування з другого; визначає ступінь роздержавлення власності, тобто частку акціонерної власності у виробництві ВНП; забез-печує концентрацію попиту і пропозиції на цінні папери.