3. Учасники фондового ринку та їх професійна діяльність


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 
90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 
105 

Загрузка...

Учасників фондового ринку можна поділити на дві групи: прямі (безпосередні) учасники, які здійснюють професійну ді-яльність на фондовому ринку, і побічних, які забезпечують діяльність фінансових інститутів, що здійснюють професійну діяльність.

БезпосереднШи учасниками фондового ринку є:

а)         емітенти — юридичні особи, АРК або міські ради,

а також держава в особі уповноважених нею органів держа-

вної влади, яка від свого імені розміщує емісійні цінні папе-

ри та бере на себе зобов’язання щодо них перед їх власни-

ками;

б)         інвестори в цінні папери — фізичні та юридичні осо-

би, резиденти і нерезиденти, які набули права власності на

цінні папери з метою отримання доходу від вкладених коштів

або набуття відповідних прав, що надаються власнику цінних

паперів відповідно до законодавства. На фондовому ринку

окремо виділяють інституційних інвесторів, якими є ІСІ, ін-

вестиційні фонди, взаємні фонди інвестиційних компаній,

недержавні пенсійні фонди, страхові компанії та інші фінан-

сові установи, які надають фінансові послуги;

в)         саморегулівні організацппрофесійних учасників ринку —

неприбуткові об'єднання учасників фондового ринку, що проводять професійну діяльність на ньому з торгівлі цінни-ми паперами, управління активами інституційних інвесторів, депозитарну діяльність (діяльність реєстраторів і зберіга-чів), утворені відповідно до критеріїв і вимог, установлених ДКЦПФР-

г)         професійні учасники - юридичні особи, які на під-

ставі ліцензії, виданої ДКЦПФР, провадять на фондовому

ринку професійну діяльність, види якої визначені законами

України.

Групу побічних учасників фондового ринку можна пред-ставити як:

=> споживачі (підприємства, органи влади);

=> постачальники (домогосподарства, підприємства, зок-рема неприбуткові, інституціональні інвестори — банки, трасти, інвестиційні фонди, пенсійні фонди і страхові ком-панії);

=> суб'єкти, що обслуговують ринок (аудиторські, консал-тингові, рекламні фірми; учасники, що здійснюють обслуго-вування емісійної, брокерської, дилерської, представницької, депозитарної, клірингової, реєстраторської і регулювальної діяльності);

=> органи, що регулюють діяльність учасників ринку (дер-жавні та органи самоврядування, недержавні — фондова бір-жа, різноманітні професійні організації суб'єктів ринку). Та-кий поділ є умовним, тому що одні і ті ж учасники на фондовому ринку, наприклад банки, можуть одночасно здій-снювати діяльність, яку відносять до професійної (зберігання цінних паперів) і до побічної (надання консалтингових пос-луг); емітента за діями щодо випуску та розміщення емісій-них цінних паперів відносять до прямого учасника ринку, а за викупом власних цінних паперів або внесенням їх до статут-ного капіталу юридичних осіб — до побічного учасника.

Всіх учасників фондового ринку відносять до його суб'єк-тів — це фізичні особи або організації, які продають, купу-ють цінні папери або обслуговують їх обіг, тобто це ті, хто вступає між собою в певні економічні взаємовідносини з при-воду обміну цінними паперами.

В економічній літерату)і переважно виділяють чотири ос-

WB^^^l^^t^^^S;уапаноеяену за-

конодавством послідовність дій щодо випуску тарозміщення емісійних цінних паперів. Це переважно держава, комерційні

иЩШеТт1р1 Ч-7ромадяни та юридичні особи крагни, a ma-кож іноземні громадяни, фірми, держави, які приймають рішення про вкладення особистих, позичених або залучених коштів в об'єкти інвестування. На фондовому ринку діють індивідуальні інвестори — це інвестори, які є фізичними осо-бами і становлять переважну групу учасників, та інституцій-ні інвестори, що є кредитно-фінансовими інститутами, які свої власні активи, а також активи своїх клієнтів вкладають в цінні папери. На фондовому ринку найбільш активними ін-ституційними інвесторами є комерційні банки, пенсійні фон-ди, інвестиційні і страхові компанії, що постійно продають і купують цінні папери і тим самим сприяють забезпеченню ліквідності ринку; менш активними є промислові і торгове-

ЯЬтфшд^Єпосередники - це фінансові організації, що на-дають посереднщькі послугиу процесі здійснення операцій із цінними паперами (бр);керські, дилерські контори, саморегу-

^р^нТац^щТобслуговують ринок цінних паперів -

організації, які виконують всі інші функції на ринку цінних паперів, крім функцїї купівлі-продажу цих цінних паперів: фон-дові біржі, розрахункові центри, реєстратори та ін.

Кінцеві результати діяльності (основні цілі) суб’єктів (учас-ників) ’ондового ринку представлені в табл. 9.3.

Субєкти ринку, що вкладають свої капітали в цінні папе-ри, намагаються досягти власних загальних цілей, які можна об’єднати в групи: дохідності, ліквідності і безпеки (знижен-

Професійна діяльність на фондовому ринку — це діяль-ність юридичних осіб з надання фінансових та інших послуг у сфері розміщення та обігу цінних паперів, обліку прав за цінними паперами, управління активами інституційних інве-сторів, що відповідає вимогам, установленим законодавством.

Таблщя 9.3

ОСНОВНІ ЦІЛІ СУБ'ЄКТІВ (УЧАСНИКІВ) ФОНДОВОГО РИНКУ

 

 

Суб'єкти ринку          Основні цілі суб'єктів ринку

Емітенти        отримання доходу від емісії цінних паперів

Інвестори в цінні папери

отримання доходу від вкладених коштів або набуття відповідних прав, що надаються вла-снику цінних паперів

 

Саморегулівні організації     здійснення професійної діяльності, розвиток інфраструктури фінансового ринку, підтрим-ка високих професійних стандартів

Споживачі     отримання додаткового джерела фінансування

Постачальники:

—        домогосподарства

—        портфельні інвестори

—        стратегічні інвестори

—        інституційні інвестори

 

збереження і нагромадження заощаджень; збільшення капіталу;

збільшення вартості портфеля цінних паперів (банки, інвестиційні фонди, страхові компанії); контроль над підприємством з метою отри-мання прибутку від його діяльності отримання прибутку або збереження реальної вартості фінансових активів

 

Органи, що регулюють діяльність учасників

 

Торгівці          отримання прибутку від діяльності з цінними паперами

Організації, що обслу-говують ринок         одержання прибутку від надання платних по-слуг споживачам, постачальникам і торгівцям

цілі некомерщиного характеру, пов язані зі встановленням «правил гри» та наглядом за їх виконанням

Професійна діяльність на фондовому ринку здійснюється виключно на підставі ліцензії, що видається ДКЦПФР. Поєд-нання професійної діяльності з іншими видами діяльності, за винятком банківської, не допускається, крім випадків, перед-бачених законом. Професійна діяльність учасників фондово-го ринку, крім депозитаріїв і фондових бірж, здійснюється за умови членства щонайменше в одній саморегулівній орга-нізації.

Основні види професійної діяльності на фондовому рин-ку представлені на рис. 9.2.

, і

торгівля цінними паперами

 

Види

професійної

діяльності

 

управління активами інституційних інвесторів

I

депозитарна діяльність

I

організація торгівлі

 

Рис. 9.2. Види професійної діяльності фондового ринку

1) діяльність з торгівлі цінними паперами — провадить-ся торгівцями цінними паперами (далі — торгівці) — гос-подарськими товариствами, для яких операції з цінними па-перами є виключним видом діяльності, а також банками. У статутному капіталі торгівця частка іншого торгівця не може перевищувати 10 відсотків. Торгівцю забороняється пе-репродавати (обмінювати) цінні папери власного випуску. Професійна діяльність з торгівлі цінними паперами включає:

а)         брокерську діяльність — укладення торгівцем цивіль-

но-правових договорів (зокрема договорів комісії, доручення)

щодо цінних паперів від свого імені (від імені іншої особи),

за дорученням і за рахунок іншої особи. Торгівцю дозволя-

ється провадити брокерську діяльність, якщо він має спла-

чений грошима статутний капітал у розмірі не менше як

300 тисяч гривень. Згідно з договором клієнта з торгівцем

останній може виступати гарантом або поручителем вико-

нання зобов’язань перед третіми особами за договорами, що

укладаються від імені клієнта такого торгівця, отримуючи за

це винагороду;

б)         дилерську діяльність — укладення торгівцем цивільно-

правових договорів щодо цінних паперів від свого імені та за

свій рахунок з метою перепродажу, крім випадків, передба-

чених законом. Торгівцю дозволяється провадити дилерську діяльність, якщо він має сплачений грошима статутний капі-тал у розмірі не менше як 120 тисяч гривень;

в)         андеррайтинг — розміщення (підписка, продаж) цінних

паперів торгівцем за дорученням, від імені та за рахунок емі-

тента. Торгівцю дозволяється провадити андеррайтинг, якщо

він має сплачений грошима статутний капітал у розмірі не

менш як 600 тисяч гривень. У разі публічного розмі’ення

цінних паперів андеррайтинг може брати на себе зобовязан-

ня за домовленістю з емітентом щодо гарантування продажу

всіх цінних паперів емітента, що підлягають розміщенню, або

їх частини. Якщо випуск цінних паперів публічно розміщу-

ється не в повному обсязі, андеррайтер може здійснити пов-

ний або частковий викуп нереалізованих цінних паперів за

визначеною в договорі фіксованою ціною на засадах комер-

ційного представництва відповідно до взятих на себе зо-

бов’язань. 3 метою організації публічного розміщення цінних

паперів андеррайтери можуть укладати між собою договір

про спільну діяльність;

г)         діяльність з управління цінними паперами — діяльність,

яка провадиться торгівцем від свого імені за винагороду про-

тягом визначеного строку на підставі договору про управлін-

ня переданими йому цінними паперами та грошовими кош-

тами, призначеними для інвестування в цінні папери, а також

отриманими в процесі цього управління цінними паперами та

грошовими коштами, які належать на праві власності уста-

новнику управління, в його інтересах або в інтересах виз-

начених ним третіх осіб. Торгівцю дозволяється провадити

діяльність з управління цінними паперами, якщо він має

сплачений грошима статутний капітал у розмірі не менш як

300 тисяч гривень. Договори про управління цінними папе-

рами торгівець має право укладати з фізичними та юридич-

ними особами, при цьому сума договору з одним клієнтом —

фізичною особою має становити не менше суми, еквівалентної

100 мінімальним заробітним платам. Договір про управління

цінними паперами не може укладатися торгівцем з компані-

єю з управління активами. Договір доручення, договір комісії

або договір про управління цінними паперами укладається

з торгівцем в письмовій формі на найвигідніших для клієнта

умовах. Торгівець зобов'язаний подавати на вибрану ним фондову біржу інформацію про всі вчинені ним правочини з цінними паперами в строки і порядку, що визначені прави-лами фондової біржі.

He вважається професійною діяльністю з торгівлі цінни-ми паперами:

=> розміщення і викуп емітентом власних цінних паперів;

=> проведення юридичними особами та фізичними особа-ми — підприємцями розрахунків з використанням векселів та/або заставних;

=> внесення цінних паперів до статутного капіталу юри-дичних осіб;

=> провадження юридичними особами на підставі догово-рів комісії або договорів доручення купівлі-продажу (обміну) цінних паперів через торгівця, який має ліцензію на прова-дження брокерської діяльності.

Без участі торгівця можуть здійснюватися операції, по-в’язані з виконанням рішення суду, дарування та спадкування цінних паперів, придбання акцій відповідно до законодавства

2) діяльність з управління активами інституційних ін-весторів — професійна діяльність учасника фондового рин-ку — компанії з управління активами, що провадиться нею за винагороду від свого імені або на підставі відповідного дого-вору про управління активами інституційних інвесторів. Така

рігання цінних паперів незалежно від форми їх випуску, відк-риття та ведення рахунків у цінних паперах, обслуговування операцій на цих рахунках та угод з цінними паперами. Де-позитарна діяльність провадиться учасниками фондового ринку відповідно до законодавства про депозитарну систему

4) діяльність з організацп торгівлі на фондовому рин-

ку — це діяльність професійного учасника фондового ринку (організатора торгівлі) щодо:

I—> створення організаційних, технологічних, інформацій-них, правових та інших умов для збирання та поширення ін-формації стосовно попиту і пропозицій;

\—> проведення регулярних торгів фінансовими інструмен-тами за встановленими правилами;

\—> централізованого укладення і виконання договорів що-до фінансових інструментів, у тому числі здійснення клірин-гу та розрахунків за ними;

\—> розв’язання спорів між членами організатора торгівлі.

До організаторів торгівлі на фондовому ринку відносять фондові біржі. Для здійснення своєї діяльності фондові біржі повинні підтримувати власний капітал в розмірі, не меншому ніж 3 мільйони гривень, а для фондових бірж, що здійснюють кліринг і розрахунки, — не меншому ніж 6 мільйонів гри-вень.

Конкретними функціями учасників, які випливають із їх професійної діяльності на фондовому ринку, є:

=> емісійна, тобто організація випуску і розміщення цін-них паперів;

=> брокерська — здійснення угод з цінними паперами в ролі комісіонера чи довіреної особи;

=> дилерська — здійснення угод з цінними паперами від власної особи і за свої кошти;

=> представницька — представництво інтересів однієї зі сторін в угоді щодо цінних паперів;

=> консалтингова — надання юридичних, економічних, технічних, навчальних та інших видів консультацій щодо цін-них паперів;

=> аудиторська — перевірка правильності ведення бух-галтерського обліку і реального фінансового стану емітента;

=> депозитарна — надання послуг щодо збереження, пе-редачі, обліку цінних паперів;

=> клірингова — здійснення операцій зі збирання, перевір-ки й підготовки документів щодо виконання угод стосовно цінних паперів;

=> реєстраторська — ведення реєстрів власників цінних паперів;

=> регулювальна — правове регулювання діяльності учас-ників.

Дані функції, в процесі їх виконання, переплітаються, до-повнюють одна одну, що забезпечує ефективний результат діяльності професійних учасників ринку.