Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
4. Кредитні рейтинги : Фінансовий ринок. Навчальний посібник : Бібліотека для студентів

4. Кредитні рейтинги


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 
90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 
105 

магниевый скраб beletage

Необхідною складовою інфраструктури кредитного ринку є рейтингові агентства, які регулярно проводять оцінювання кредитоспроможності позичальників і за результатами оці-нювання присвоюють позичальникам певні кредитні рейтин-ги. Рейтинги, присвоєні найвідомішими рейтинговими агент-ствами, враховуються банками-кредиторами при наданні позик і учасниками ринку при інвестуванні коштів у боргові зобов'язання емітентів-позичальників. Рейтинги присвою-ються позичальникам і борговим зобов'язанням, які вони емітують. Усі рейтинги характеризують спроможність пози-чальників вчасно і в повному обсязі відповідати за своїми зо-бов’язаннями. Одним із основних кредитних рейтингів, що надаються відомими рейтинговими агентствами «Moody's» та «Standard & Poor’s», є рейтинги облігацій, які досить точно відображають кредитний рейтинг самих емітентів-позичаль-ників.

Крім рейтингів облігацій, на кредитному ринку досить поширеними є рейтинги кредитів і рейтинги позичальників. Системи рейтингу кредитів за якістю є важливим інструмен-том систематичного оцінювання ступеня кредитного ризику при наданні різних видів кредитів. Такі системи часто ство-рюються самими банками з метою спростити та полегшити процес прийняття рішення про надання кредитів співробітни-ками банку.

Існують системи рейтингу, які основані на кількісному аналізі фінансового становища позичальника і системи рей-тингу якості кредиту, що розраховуються за бальною систе-мою (табл. 7.3). Такі параметри, як призначення і сума кре-диту, фінансове становище позичальника, застава, термін і механізм погашення кредиту, кредитна інформація про по-зичальника, взаємовідносини з позичальником та вартість кредиту оцінюються певною кількістю балів. Загальний рей-тинг визначається на основі суми балів за всіма показниками.

Систему кредитних рейтингів доповнюють рейтинги по-зичальників, у яких проводиться класифікація позичальників залежно від їх можливостей по залученню коштів на ринку банківських кредитів, обслуговуванню боргу тощо.

Таблщя 7.3

РЕЙТИНГИ ЯКОСТІ КРЕДИТУ

 

Рейтинг     Класифікація      Опис

1          «Прайм»         Позичальник із найвищим кредитним рейтин-гом. Відмінно обслуговує борг, має потужний грошовий потік, першокласну заставу, при-вабливі характеристики позики

2          Високої яко-

сті        Позичальник з добрим фінансовим станови-щем, посереднім обслуговуванням боргу та заставою. Має привабливі для банку характе-ристики кредиту

3          Задовільний   Позичальник із задовільним фінансовим ста-новищем та задовільною заставою, добре об-слуговує борг у минулому

4          Граничний    Слабкий позичальник, недостатня застава, су-ма кредиту велика відносно капіталу пози-чальника

5          Нижчий   від граничного     Фінансове становище позичальника незадо-вільне, повернення боргу сумнівне

6          Втрати            Обслуговування боргу припинено і не очіку-ється його відновлення

Існують не тільки рейтинги корпорацій-позичальників, а й рейтинги країн-позичальників, що залучають кошти на міжнародному фінансовому ринку.

CD Ринок капіталів — це частина фінансового ринку, де формується попит і пропозиція на середньостроковий та довго-строковий позиковий капітал. Формою руху позикового капіта-лу є кредит, тому часто в економічній літературі ринок капіталів називають кредитним ринком. На ринку капіталів кредити на-даються на термін понад рік. Кредит — це позичковий капітал банку чи іншої кредитної установи, що передається в тимчасове користування на умовах забезпеченості, повернення, строковос-ті, платності та цільового характеру використання.

Ринок капіталів ,прияє зростанню виробництва і збіль-шенню товарообігу, трансформації грошових заощаджень у капіталовкладення, відновленню основного капіталу, руху капіталів усередині країни тощо. Економічна роль ринку ка-

піталів полягає в його спроможності об’єднати дрібні, розріз-нені кошти і на основі цього активно впливати на концентра-цію і централізацію виробництва та капіталу. Ринок капіталів є складовою частиною фінансового ринку, що розпадається на ринок цінних паперів, термін обертання яких перевищує один рік (фондовий ринок) і ринок середньо- і довгостроко-вих банківських кредитів. Якщо грошовий ринок надає висо-коліквідні кошти в основному для задоволення короткостро-кових потреб, то ринок капіталів забезпечує довгострокові потреби у фінансових ресурсах і охоплює оборот позикового і банківського капіталів, комерційного і банківського креди-тів, а також функціонування кредитних аукціонів.

Таким чином, ринок капіталів забезпечує платоспромож-ність фінансової системи, максимальне узгодження загально-господарських процесів нагромадження та інвестування як за обсягом, так і за структурою.