Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
2. Кредитний ринок як складова ринку капіталів : Фінансовий ринок. Навчальний посібник : Бібліотека для студентів

2. Кредитний ринок як складова ринку капіталів


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 
90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 
105 

Загрузка...

Кредитний ринок — це специфічна сфера економічних відносин, де об'єктом операцій виступає наданий на певних умовах у позику капітал.

Необхідними умовами функціонування кредитного ринку є наявність:

•          кредиторів, що мають тимчасово вільні кошти;

•          позичальників, які можуть вчасно і в повному обсязі ви-конати зобов’язання за кредитами;

•          системи державного регулювання;

•          законодавчого і нормативного забезпечення.

Кредитний ринок — це механізм, за допомогою якого встановлюються взаємозв'язки між підприємствами і грома-дянами, що потребують грошових коштів, та організаціями і громадянами, що можуть їх надати (позичити) на певних умовах. У той же час кредитний ринок — це синтез ринків різ-них платіжних засобів. У країнах з розвиненою ринковою економікою кредитні угоди опосередковуються:

=> кредитними інститутами (комерційними банками або іншими установами), які беруть у борг і надають позики, а також

=> інвестиційними або аналогічними організаціями, які за-безпечують випуск і рух різних боргових зобов’язань, що ре-алізуються на особливому ринку цінних паперів.

Надання вільних грошових коштів у позику має забезпе-чити кредитору відповідний рівень доходу при задовільному ступені ризику неповернення і компенсувати втрачені мож-ливості від інвестування коштів в інші активи.

Для ефективного функціонування кредитного ринку в Ук-раїні необхідна стабільна економічна ситуація, наявність роз-виненої інфраструктури та ефективне державне регулювання, яке б забезпечило стабільність банківської системи і захист інвесторів. Розвинений кредитний ринок, який ефективно управляється з боку держави, забезпечує оптимальний розпо-діл обмежених фінансових ресурсів серед галузей економіки та сприяє економічному зростанню країни.

Кредитний ринок виконує такі функції:

•          об'єднання дрібних, розрізнених грошових заощаджень населення, державних структур, приватного бізнесу, інозем-них інвесторів і утворення великих грошових фондів;

•          трансформація коштів у позиковий капітал, який забез-печує зовнішні джерела фінансування матеріального вироб-нщтва національної економіки;

•          надання позики державним органам і населенню для ви-рішення таких важливих завдань, як покриття бюджетного дефіциту, фінансування частини житлового будівнщтва та інших соціальних програм.

Таким чином, кредитний ринок дозволяє здійснювати на-копичення, рух, розподіл і перерозподіл позичкового капіта-лу між сферами економіки.

Основними учасниками кредитного ринку виступають: а) позичальники — юридичні, фізичні особи і держава. За-лучати вільні грошові кошти на ринку кредитів можуть як віт-чизняні, так і іноземні позичальники. За специфікою надання кредитних послуг позичальників часто поділяють на категорії: населення, невеликі підприємства, корпорації, фінансові інсти-тути (в тому числі комерційні банки), сільськогосподарські пі-

ДПР6™И^Г- ^~й„Т Г„Г Cit і Рфі„НГ^о-кре-

дитні установи та іноземні кредитори — національні й між-народні фінансові інститути. Крім того, кредиторами можуть бути також нефінансові інститути, якщо вони дають змогу іншим суб'єктам ринку протягом визначеного періоду за пев-ну плату користуватись їх грошовими коштами.

Кредитна система організовує рух капіталів і сприяє аку-муляції та ефективному розміщенню фінансових ресурсів се-ред суб’єктів ринку. Оскільки ця система має значний вплив на економічні процеси, ії діяльність потребує жорсткої рег-ламентації та контролю з боку держави;

в) держава, як учасник кредитного ринку, здійснює уп-равління грошово-кредитним ринком, регулює його діяль-ність і виступає позичальником на національному та міжна-родному ринках. При цьому як регулювальну, так і інші функції на кредитному ринку вона виконує переважно через посередництво центрального банку, що є особливістю креди-тного ринку в Україні.

Функціонування кредитного ринку забезпечує кредитна система, до складу якої входять центральний банк, комерцій-ні банки та інші фінансово-кредитні інститути (табл. 7.1).

Держава через НБУ сприяє формуванню повноцінної сис-теми безготівкового грошового обігу, а також розширенню переліку послуг і операцій комерційних банків. Із кредитних важелів, які вважаються найбільш ефективними регулятора-ми ринкової економіки, використовують:

• середньострокові позики — на цілі як виробничого, так і чисто комерційного характеру. Найбільше поширення вони одержали в аграрному секторі, а також при кредитуванні ін-новаційних проектів із середніми обсягами необхідних інвес-тицій;

• довгострокові позики — в інвестиційних цілях. Для них характерний великий обсяг переданих ресурсів. Особливий розвиток вони одержали в капітальному будівництві, палив-но-енергетичному комплексі, сировинних галузях економіки. Такі позики видаються на термін від 3 до 5 років. У нашій країні вони використовуються не дуже широко через загаль-ну нестабільність економіки і меншу прибутковість порівня-но з короткостроковими кредитними операціями.

Таблщя 7.1

МОЖЛИВА СТРУКТУРА КРЕДИТНОЇ СИСТЕМИ УКРАЇНИ В УМОВАХ РИНКОВОЇ ЕКОНОМІКИ

 

Вид установи            Структура      Форма власності

Центральний нацгональний банк  I рівень           державна

Банкіеська система:

—        комерційні банки

—        ощадні банки

—        інвестиційні банки

—        іпотечні банки           II рівень          акціонерна

Страхоеі і пенсійні устаноеи:

—        страхові компанії

—        пенсійні фонди          III рівень        акціонерна, коо-перативна

Спеціалізоеані інститути:

—        інвестиційні компанії

—        фінансові компанії

—        товариства з кредитування житлово-

го будівництва

—        ломбарди

—        кредитні спілки         IV рівень        акціонерна, коо-перативна

На кредитному ринку головною ланкою кредитної систе-ми є банк, який на ринку виступає або як кредитор, або як по-зичальник. У банку сконцентровані й проходять потоки тіль-ки в грошовій формі.

Діяльність комерційних банків багатогранна, їх функції по-стійно поширюються, охоплюють усі сфери життя суспільства.

Основними функціями банківської системи на кредитному ринку є трансформаційна і стабілізаційна, які представлені нарис. 7.1.

Функції банківської системи

 

трансформаційна

 

стабілізаційна

 

 

 

пов язана в залученням у су-б'єктів ринку вільних грошо-вих коштів, передача їх у по-зику іншим суб'єктам; при цьому банки трансформують розміри грошових капіталів, їх терміни, відповідні їм ризики

 

полягає в забезпеченні сгабільнос-ті банків і грошового ринку, ство-рює відповідну нормативну і зако-нодавчу базу, формує ефективний механізм державного контролю і нагляду за дотриманням законів і діяльністю банків у цілому

 

Рис. 7.1. Функції банківської системи на кредитному ринку

Комерційні банки зобов'язані виконувати операції за ка-совим виконанням бюджету за дорученням центрального ба-нку. їм забороняється вести діяльність у сфері матеріального виробництва і торгівлі матеріальними цінностями, а також проводити всі види страхування.

Центральний банк встановлює банкам та іншим фінансово-кредитним установам нормативи обов'язкового резервування коштів. При підвищенні центральним банком норм обов'язко-вих резервів зменшується сума вільних коштів, а одночасно і кре-дитний потенціал банків і навпаки — при зниженні норм обо-в'язкових резервів збільшується кредитний потенціал банків.

Операціями відкритого ринку центрального банку є купів-ля-продаж казначейських зобов'язань, власних зобов'язань бан-ку, комерційних векселів, інших цінних паперів і боргових зо-бов'язань. Він також визначає розміри, порядок формування та використання резервів банків і кредитних установ для покрит-тя можливих втрат за кредитами, резервів для покриття валю-тних, процентних та інших фінансових ризиків банків.