Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: file_get_contents(files/survey) [function.file-get-contents]: failed to open stream: No such file or directory in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 82
ВСТУП : Фінансовий ринок. Навчальний посібник : Бібліотека для студентів

ВСТУП


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 
90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 
105 

Загрузка...

Досвід роботи на світовому фінансовому ринку формуєть-ся майже п'ятсот років. Першими фінансовими інструмента-ми, які формували, накопичували цей досвід і з якими прово-дились операції на грошовому, кредитному та фондовому сегментах ринку були гроші, валюта і цінні папери.

В Україні фінансовий ринок тільки розпочинає свій розви-ток. Досліджується його місце у фінансовій системі держави, особливості діяльності професійних учасників, обґрунтову-ється необхідність функціонування фінансових інструментів, визначається роль держави в регулюванні та здійсненні конт-ролю у сфері фінансових відносин, формується законодавча база. Тому вивчення «Фінансового ринку», як навчальної ди-сципліни, особливо актуальне в сучасних умовах розвитку економіки, коли державі надзвичайно потрібні кваліфіковані спеціалісти для розвитку посередницької діяльності, з надан-ня фінансових послуг, з фінансового менеджменту, які по-винні вміти оцінювати всі можливі варіанти вкладення кош-тів, приймати правильні управлінські рішення в умовах швидкої зміни кон'юнктури ринку.

Фінансовий ринок — це особлива, властива тільки рин-ковій економіці сфера економічних взаємовідносин, де здійс-нюється купівля-продаж, розподіл і перерозподіл фінансових активів країни між сферами економіки. Навчальна дисциплі-на «Фінансовий ринок» є нормативною для підготовки сту-дентів за спеціальністю «Фінанси» і має теоретико-приклад-ний характер.

Предметом курсу «Фінансовий ринок» є дослідження економічного простору, на якому формуються і функціону-ють відносини між його учасниками з приводу купівлі-про-

дажу фінансових активів. Суб'єктами таких відносин є дер-жава, інвестори, емітенти, а також фінансові посередники, які на стабільній, упорядкованій основі забезпечують перерозпо-діл фінансових ресурсів серед учасників ринку.

Мета діісціііілініі «Фінансовий ринок» — розкриття тео-ретичних і практичних основ розвитку та функціонування фінансового ринку як підсистеми фінансових відносин.

Завдання дисципліни визначаються вимогами до профе-сійної підготовки фахівця зі спеціальності «Фінанси» та міс-цем дисципліни у навчальному плані.

Основні завдання дисципліни — визначення місця фі-нансового ринку у фінансовій системі; обґрунтування необ-хідності функціонування фінансових інструментів як засобів взаємодії учасників ринку та розкриття особливостей обігу різних видів цінних паперів; визначення суті інфраструктури фінансового ринку, ії значення для забезпечення виконання ринком своїх функцій та виявлення особливостей діяльності професійних учасників, фондових бірж, посередників в Украї-ні; розкриття основних відмінностей обігу різних видів цінних паперів; обґрунтування необхідності державного регулюван-ня фінансового ринку з урахуванням специфіки економічного й соціального розвитку України.

У результаті вивчення дисципліни студенти повинні:

знати сутність, функції, структуру та роль фінансового ринку в економіці; нормативно-правову базу, що регулює фі-нансовий ринок; фінансові інститути, що виступають посере-дниками між суб'єктами фінансового ринку; ціноутворення на фінансовому ринку та теорії ризику; ринки капіталів, по-хідних фінансових інструментів, грошовий, валютний, фон-довий, банківських позичок, особливості їх розвитку; фондові біржі та їх розвиток у світі та в Україні;

уміти: розраховувати дохід за цінними паперами; визна-чати ціни акції з рівномірним та нерівномірним ростом диві-дендів, ціни дисконтної облігації, дохідність акції, дохід інве-стора за казначейським векселем, результати біржових угод; розв'язувати задачі з продажу (купівлі) ф’ючерсних контрак-тів, опціонів, з угод між банками на процентний своп.

Вивчення дисципліни має сприяти формуванню у студен-тів економічного мислення, творчої активності, ініціативнос-

ті, високих морально-етичних якостей, наполегливості, на-вичок самостійної роботи з законодавчими матеріалами, до-датковою літературою; розвивати вміння студентів свідомо оцінювати конкретні ситуації, прагнення до набуття та збага-чення знань.

Дисципліна «Фінансовий ринок» тісно пов'язана з іншими спеціальними дисциплінами, такими, як «Гроші та кредит», «Інвестування», «Аналіз інвестиційних проектів», «Фінансо-вий менеджмент», «Ринок фінансових послуг». Після вико-нання практичних завдань, що наведені в посібнику, студенти отримають міцні навички використання знань у стандартних ситуаціях — при вирішенні питань про купівлю або продаж визначених фінансових активів, що дозволить їм впевнено орієнтуватися в складних теоретичних і практичних питаннях проектування фінансових технологій, вирішувати питання про інвестування, визначати рівень ризику й ефективності ін-вестицій у цінні папери.

Навчальний посібник складається із чотирьох розділів, які включають зміст лекцій, тести та завдання для семінарських і практичних занять, методичне забезпечення для самостійної роботи, рекомендації до розв'язання задач, що в сукупності дає змогу уявити фінансовий ринок як складову частину фі-нансових відносин, зрозуміти послідовність розвитку основ-них категорій фінансового ринку. Запропоновані форми на-вчання у посібнику дають можливість студентам у повному обсязі вивчити новий матеріал, закріпити його, розвивати практичні навички та контролювати знання.