Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
4. Міжбанківський ринок та операції, що здійснюються на міжбанківському ринку : Фінансовий ринок. Навчальний посібник : Бібліотека для студентів

4. Міжбанківський ринок та операції, що здійснюються на міжбанківському ринку


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 
90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 
105 

магниевый скраб beletage

Важливу роль у забезпеченні нормальних умов функціо-нування грошового ринку відіграє міжбанківський ринок. Його роль визначається тим, що міжбанківський ринок:

=> є об'єктом державного регулювання;

=> служить механізмом впливу державних органів на дія-льність комерційних банків, стан грошово-кредитної і валют-ної системи і безпосередньо на економіку в цілому;

=> є важливою складовою фінансового ринку.

Міжбанківський ринок — це частина ринку позикових капіталів (грошового ринку), де тимчасово вільні грошові ре-сурси кредитних інститутів залучаються і розміщуються банками між собою переважно у формі короткострокових міжбанківських депозитів на короткі терміни.

Найбільш поширені терміни депозитів — 1, 3, 6 місяців, граничні — від одного дня до 2 років. Кошти міжбанківсько-го ринку використовуються комерційними банками не лише для короткострокових, але й середньострокових та довго-строкових активних операцій, регулювання балансів, виконан-ня вимог центральних банків. Відсоткові ставки враховують витрати комерційних банків, кредитний ризик, співвідношен-ня попиту і пропозиції, кон’юнктуру ринку та інші фактори і є базовими при розрахунку відсоткових ставок по інших, більш довгострокових кредитах, на національному і міжна-родних ринках позикових капіталів.

Міжбанківські депозити пов’язані з активними депозит-ними операціями банків, тобто вкладенням тимчасово віль-них коштів одних банків у інші кредитні установи, у тому чи-слі Центральний банк. Внесення депозитів комерційними банками у Центральний банк у межах обов’язкових резервів є одним із методів регулювання сукупного грошового обігу країни. Відповідно до чинного законодавства, в Україні ко-мерційні банки мають право на одержання від НБУ, як банку останньої інстанції, кредитів через кредитні аукціони, ломбар-дні операції, переоблік векселів на умовах двосторонніх угод.

Міжбанківські кредити — одне з основних джерел форму-вання банківських кредитів. Одержання кредитів в інших бан-ках дає можливість банківським установам поповнювати влас-ні кредитні ресурси. При надлишку рес—сів банк розміщує їх

^> овердрафт за кореспондентськими рахунками: на від-повідному рахунку обліковуються суми дебетових (кредито-

вих) залишків на кореспондентських рахунках банків на кі-нець операційного дня;

=> овернайт — надані (отримані) іншим банком; надають-ся на термін не більше одного операційного дня, використо-вується для завершення розрахунків поточного дня;

=> операцїї РЕПО — пов'язані з купівлею цінних паперів на певний період з умовою зворотного їх викупу за заздале-гідь обумовленою ціною або з умовою безвідкличної гарантії погашення у разі, якщо термін операції РЕПО збігається із терміном погашення цінних паперів.

=> «короткі гроші» — короткострокові міжбанківські кре-дити, що видаються на термін від одного дня до двох тижнів, переважають на кредитному ринку.

Однією з найпоширеніших форм господарської взаємодії кредитних організацій є міжбанківські позики. Поточна став-ка з міжбанківських кредитів — найважливіший фактор, що визначає облікову політику конкретного комерційного банку з інших видів кредитів. Конкретна величина цієї ставки за-лежить від Центрального банку, який є активним учасником і прямим координатором ринку міжбанківських кредитів. Відсутність регулювання на ньому може викликати кризу міжбанківських платежів.

В Україні суб'єктами міжбанківського ринку є комерційні банки, які виступають у ролі фінансових посередників при перерозподілі коштів і здійсненні платежів на фінансовому ринку. НБУ проводить операції з рефінансування комерцій-них банків. Кредитні ресурси надаються у вигляді прямих і ломбардних кредитів, переобліку векселів і проведення кре-дитних аукціонів. Ці операції проводяться тоді, коли комер-ційні банки зазнають труднощів і не можуть у короткий час залучити ресурсів з інших джерел. НБУ відіграє роль кредито-ра останньої інстанції. Такі кредити короткострокові, вида-ються під високі відсотки і потребують забезпечення заставою.

Комерційні банки, як економічно незалежні кредитні ін-ститути, самостійно встановлюють рівень відсоткової ставки за міжбанківськими кредитами залежно від попиту і пропо-зиції на міжбанківському ринку та рівня облікової ставки.

Кредитні відносини між комерційними банками визнача-ються на договірних засадах шляхом укладання кредитних

угод із визначенням прав і обов'язків сторін і відповідним оформленням прав із міжбанківських кредитів. Надання між-банківського кредиту супроводжується відкриттям рахунків відповідно до плану рахунків бухгалтерського обліку банків України. Спірні питання вирішуються за законом або через третейський суд.

Комерційні банки одержують кредити в НБУ у формі пе-реобліку і перезастави цінних паперів, а також у результаті купівлі вільних кредитних ресурсів на міжбанківському рин-ку (у першу чергу, у того ж НБУ). Загальний обсяг міжбан-ківських кредитів обмежується дворазовим розміром власних ресурсів банку. У такий спосіб комерційні банки розв'язують тактичні проблеми, пов'язані з поточними операціями.

Банки проводять операції на міжбанківському ринку через пасивні операції, одержуючи доступ до кредитних ресурсів для швидкого підвищення рівня ліквідності. Цей ринок тра-диційно є джерелом таких ресурсів. Комерційні банки повин-ні використовувати їх за призначенням, інакше це призводить до кризи довіри і занепаду ринку. Для банків кредити є термі-новими зобов'язаннями. Це найдорожчі ресурси, але прибут-ковість від операцій із ними не дуже велика. За законодавст-вом України банки можуть брати кредити на міжбанківському ринку під заставу державних цінних паперів, що занесені до ломбардного списку НБУ. 3 1995 року в Україні увійшли в обіг облігації внутрішньої державної позики і внутрішніх місцевих позик. НБУ дозволив ломбардні кредити комерцій-них банків під їхнє забезпечення (сума таких кредитів не по-винна перевищувати 75 % номінальної вартості портфеля цінних паперів банку). Строк користування ломбардним кре-дитом становив 10 днів. Плата за ломбардний кредит встано-влювалася рішенням Правління НБУ і була вищою за обліко-ву ставку. 3 першої половини 1998 року у зв'язку з різким зменшенням обсягів ринку державних цінних паперів у такій

ційному банку шляхом рефінансування під заставу державнш цінних паперів, золотовалютних запасів та інших цінностей, список яких затверджується Правлінням НБУ і які є власніс-тю комерційного банку та обліковуються на його балансі.

Проведення операцій на міжбанківському ринку впливає на платоспроможність комерційних банків через можливість рефінансування в НБУ. Ресурси міжбанківського ринку нале-жать до сфери забезпечення ліквідності комерційних банків, якщо розглядати цю ліквідність як потік коштів з урахуванням можливості банку одержати кредит на міжбанківському рин-ку і забезпечити надходження готівки від операційної діяль-ності. Нестача ліквідних коштів підштовхує комерційні банки до операцій на міжбанківському ринку і встановлення норми ліквідності на звітну дату.

CD Грошовий ринок — це особливий сектор фінансово-го ринку, на якому здійснюються купівля та продаж грошей як специфічного товару, формується попит, пропозиція і ціна на цей товар. Важливу роль на ринку відіграє позичковий процент, який виступає важливим елементом усієї грошово-кредитної політики держави, яка через НБУ визначає та регу-лює його рівень. Основними інструментами грошового ринку є короткострокові цінні папери, грошові сурогати з терміном дії до одного року. Грошовий ринок характеризується висо-кою ліквідністю фінансових активів, що обертаються на ньо-му, ефективним використанням тимчасово вільних коштів, відносно простою системою ціноутворення; на ринку здійс-нюється накопичення, оборот, розподіл і перерозподіл гро-шового капіталу між сферами національної економіки. Дер-жава використовує ресурси ринку для фінансування своїх видатків і покриття бюджетного дефіциту. Це ринок з най-меншим рівнем фінансового ризику. Основними суб’єктами грошового ринку є кредитори, позичальники і фінансові по-середники.