3. Фінансові ризики


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 
90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 
105 

Загрузка...

У ринковій економіці існують різні можливості для інвес-тиційних вкладень. При виборі юридичною або фізичною особою напряму вкладення капіталу одним із головних кри-теріїв служить оцінка ризику, яка передбачає:

а)         визначення ризику;

б)         дослідження основних видів ризику за певними ознаками;

в)         вибір методів оцінки ризику, яким може бути експерт-

ний, соціально-економічних експериментів, економіко-мате-

матичне моделювання та інші;

г)         підбір методів управління ризиком (лімітування, дивер-

сифікація, страхування тощо).

Ризик органічно властивий ринковій економіці, він існує всюди, та особливо важливе значення ризик має для учасни-ків фінансового ринку. В цілому/?изик у ділових операціях — це економічна категорія, що відображає ступінь успіху (не-вдачї) фірми в досягненні своїх цілей з урахуванням впливу різних факторів як прямої, так і непрямої дії. Операції з фі-нансовими інструментами завжди пов'язані з ризиком.

Фінансові ризики насамперед пов'язані зі змінами на фі-нансовому ринку та змінами в економіці. Це можуть бути зміни процентних ставок, валютних курсів, зміни в діяльності галузі або конкретного позичальника. До фінансових ризиків відносять кредитний, процентний, валютний, галузевий, лік-відності та структури капіталу, операційний, а також ри-зик країни. Крім того, фінансові ризики можна розглядати як спекулятивні. Інвестор, здійснюючи венчурне вкладення ка-піталу, заздалегідь знає, що для нього можливі лише два ре-зультати: прибуток або збиток. Особливістю фінансового ри-зику є ймовірність зазнати збитків у результаті проведення будь-яких операцій у фінансово-кредитній і біржовій сферах, здійснення операцій з фондовими цінними паперами, тобто ризику, який випливає з природи цих операцій.

У цілому фінансовий ризик як міру економічної або соціа-льної невизначеності можна охарактеризувати:

втрачається частина доходу; критичний (локальний) ризик,

при якому повністю втрачаються доходи і виникає необхід-ність відшкодовувати втрати; катастрофічний ризик повної

^з7о7ектами- ризик підприємця, підприємства, банку,

^TZdZlZmocmi ^^Цї^ої*^^^-кої, торговельної, транспортної, консалтингової, страхової, охоронної та іншої діяльності;

за економічним змістом — чистий ризик як об'єктивна можливість зазнати збитків (нульового результату) і спекуля-тивний ризик як суб'єктивна можливість отримання позити-вного або негативного результату певної діяльності;

за характером — операційний, інфляційний, кредитний, процентний, валютний. Операційний ризик пов'язаний із по-милкою або неправильною організацією, неправильним ви-бором методу проведення тієї чи іншої фінансової операції. До цього виду ризику відносять і можливі помилки менедже-рів. Інфляційний ризик визначається ступенем точності про-гнозування інфляції та ії впливу на результат фінансово-господарської діяльності. Кредитний ризик розглядається як ризик непогашення кредиту і несплати процентів за ним. Процентний ризик виникає у разі зміни процентних ставок за кредитними ресурсами, що надаються. Валютні ризики мож-ливі у разі зміни курсів валют, а також політичної ситуації, коли курси валют незмінні, а можливості вільного обігу ва-лют обмежені. Ці ризики пов'язані з переоцінкою статей ба-лансу закордонних філій підприємств у національну валюту та при зворотних операціях. Валютні ризики властиві клірин-говим розрахункам і товарообмінним, бартерним операціям і, у свою чергу, поділяються на економічний, бухгалтерський та операційний ризики (економічний відображає вплив еко-номічних процесів країни — зміни в економічній та політич-ній ситуації, валютній політиці, що проводиться урядом, рі-вень інфляції тощо на вартість активів; бухгалтерський — це ризик зміни облікової вартості активів чи пасивів при зміні валютних курсів із урахуванням, що в іноземній (національ-ній) валюті їх вартість залишається незмінною; операційний — ризик несприятливих змін валютного курсу за період до ча-су проведення запланованої валютної операції, ефективно

управляється за допомогою шструментів строкового ринку:

^^^^^и^Шь^^исою - галузевий, за-гальноекономічний, країни, регіональний тощо. Галузевий — пов’язаний зі специфікою діяльності окремих галузей, прояв-ляється в змінах інвестиційної якості та курсової вартості цінних паперів і відповідних втратах інвесторів; загальноеко-номічний відображає вплив на економіку країни змін, що від-буваються в інших країнах, пов’язаних із зміною у валютній політиці, економічній і політичній ситуаціях, рівня інфляції тощо; країни — це основний фінансовий ризик, що є сукуп-ністю політичного, економічного та трансфертного ризиків і пов'язаний з дійсними та очікуваними політичними й еко-номічними умовами в країні і впливом цих умов на здатність уряду країни, окремих корпорацій та фізичних осіб виконува-ти зобов'язання по зовнішньому боргу. Для оцінювання ри-зику країни використовують такі показники, як: коефіцієнт обслуговування боргу, відношення резервної позиції в Між-народному валютному фонді до обсягу імпорту, рівень ін-фляції, відношення обсягу експорту до валового національ-ного продукту, відношення міжнародних резервів (золота, валюти) до обсягу імпорту тощо:

за можливістю усуненнярюккк поділяють на недивер-сифіковані, що не підлягають усуненню, і диверсифіковані, для яких існують можливі шляхи подолання.

Високий ступінь ризику не лише перешкоджає розвитку фінансового ринку, а й стимулює заощадження коштів на-селення і підприємств. 3 підготовкою і реалізацією фінансо-вих інвестицій пов’язаний систематичний і несистематичний

ризик, тобто ризик кризи фінансового ринку, належить до зовнішніх факторів і пов'язаний із зага-льною економічною і політичною ситуацією в країні та світі, зростанням цін не ресурси, загальноринковим падінням цін на фінансові активи. До категорії систематичних ризиків на-лежать: ризик зміни процентної ставки — набуває особливої актуальності в умовах інфляції, ризик падіння загальноринко-вих цін — пов'язаний з одночасним падінням цін на всі цінні папери, що мають обіг на ринку, але у першу чергу стосуєть-

ся операщи з акціями, стушнь яких для акцш різних емітентів різний і ризик інфляції, що зумовлений зміною купівельної спроможності грошей і призводить до того, що вкладення на-віть у найбезпечніші цінні папери можуть завдати збитків. Цей вид ризику існує в усіх країнах, відрізняється лише річ-ний рівень інфляції. У розвинутих країнах вважається норма-льним щорічний рівень інфляції у 3 %. Систематичний ризик

^н^ст^тичнийризик, тобто ризик поєднання всіх ви-дів ризику, пов'язаних із конкретними фінансовими інстру-ментами та із^фінансовим станом конкретного емітента цін-них паперів. Його оцінка потребує певних зусиль як із боку посередників ринку фінансових активів, так і з боку інвесто-рів. Несистематичний ризик — диверсифікований. До кате-горії несистематичних ризиків відносять:

а)         ризик ліквідності — ризик, пов'язаний з можливістю

втрат при реалізації цінного папера через зміну в оцінці його

якості. Нині це один із найпоширеніших в Україні ризик.

Причиною цього є не лише загальне падіння ринку, а й оцін-

ка того, що являє собою той чи інший емітент, скажімо біржа,

де протягом біржового дня іноді укладалося лише декілька

угод; фінансова або інвестиційна компанія, чий капітал зіб-

раний для перекачування коштів або покриття збитків від

«проїдання» статутних коштів у інших комерційних структу-

рах тощо;

б)         галузевий ризик — ризик, пов'язаний зі специфікою

окремих галузей. 3 позиції цього виду ризику всі галузі мож-

на класифікувати на:

1)         підвладні циклічним коливанням — галузі конструкцій-них матеріалів, виробництво обладнання тощо;

2)         менш підвладні циклічним коливанням — виробництво товарів для населення та продовольчих товарів.

Галузеві ризики проявляються в змінах інвестиційної яко-сті та курсової вартості цінних паперів і відповідних втратах інвесторів, залежно від належності галузі до того чи іншого типу та правильності оцінки цього фактора з боку інвесторів. За іншими критеріями виділяють такі основні види ризику: • селективний ризик — ризик неправильного вибору цін-них паперів для інвестування при формуванні портфеля;

•          часовий ризик — ризик емісії, купівлі або продажу цін-ного папера у невідповідний час, що тягне за собою втрати;

•          ризик законодавчих змін, пов'язаний із змінами умов емі-сії, яка може бути визнана недійсною тощо;

•          інфляційний ризик — ризик того, що при високій інфля-ції доходи, які отримують інвестори за фінансовими інстру-ментами, знецінюються швидше, ніж зростають, інвестор за-знає реальних втрат.

Існує і багато інших видів ризику операцій із фінансовими інструментами. В Україні всі вони мають місце і породжу-ються наявною в країні політичною та економічною неста-більністю. Таким чином, фінансовий ризик в економічній діяльності — це об'єктивний фактор, зумовлений дією сто-хастичних причин і чинників, зокрема конфліктністю ситуа-цїі прийняття рішень, невизначеністю цілей і наслідків дій, відсутністю повної та об'єктивної інформації щодо проце-сів, які відбуваються тепер чи відбуватимуться в майбут-ньому.

Фактори, які стосуються фінансового ризику і впливають на його рівень, умовно можна поділити на дві групи: об'єк-тивні й суб'єктивні.

Об'єктивні фактори — це ті, що безпосередньо не зале-жать від дій керівництва підприємства (фірми), але повинні враховуватися при підготовці й прийнятті рішень, наприклад, інфляційні процеси, дії конкурентів, політичні й економічні кризові явища, екологічні вимоги, митні пільги, режим най-більшого сприяння, можливість діяти у вільних економічних зонах, зміни в податковій політиці держави тощо.

Група суб'єктивних факторів характеризує саме підпри-ємство (фірму) та внутрішні умови його функціонування, зо-крема виробничий потенціал, наявність висококваліфікова-них працівників та управлінського персоналу, організацію діяльності фірми, наявність кооперативних зв'язків, рівень технології тощо.

Причини, які зумовлюють необхідність виникнення ри-зикових фінансових рішень на підприємстві, бувають внут-рішнього і зовнішнього походження. Внутрішні причини породжуються здатністю працівників системи управління ри-зикувати підприємством (фірмою), невизначеністю управлін-

ських рішень (нововведень), організаційними неузгодженос-тями, а зовнішні — пов'язані з поведінкою контрагентів, впливом макроекономічних факторів, природно-кліматични-ми умовами та ринковою ситуацією.

3 розвитком ринку змінюється ставлення інвесторів до рі-зних цінних паперів. В Україні цінні папери стали порівняно новим фінансовим інструментом, який характеризується під-вищеним ризиком. Інтереси інвесторів на ринку, наприклад, корпоративних цінних паперів, головним чином зводяться до таких моментів: збереження і зростання капіталу; придбання цінних паперів, які за умовами обігу можуть заміняти кошти; доступ (шляхом придбання цінних паперів) до дефіцитних видів продукції, послуг, майнових і немайнових прав; розши-рення сфери впливу і перерозподіл власності. В умовах рин-кових відносин виникає необхідність взаємного порівняння прибутку і ризику. Оптимальне поєднання цих категорій гарантуватиме ефективність вкладення капіталу. Якщо ефек-тивність достатньо висока, то ризик вважається обґрунто-ваним.

Методи оцінки ризику на фінансовому ринку. Інвесту-вання капіталу завжди пов'язане з вибором варіантів інвесту-вання та ризиком. Вибір різних варіантів вкладення капіталу пов’язаний зі значною невизначеністю. Фінансовий ризик, як і будь-який ризик, має математично виражену ймовірність настання втрат, яка спирається на статистичні дані і може бу-ти розрахована з досить високою точністю. Щоб кількісно визначити величину фінансового ризику, необхідно знати всі можливі наслідки будь-якої окремої дії і ймовірність самих наслідків. Ймовірність означає можливість отримання певно-го результату.

Визначення фінансового ризику здійснюється під час фо-рмування проблеми прийняття фінансового рішення та ви-вчення ситуації, пов'язаної з ним, і полягає у

•          виявленні причин і факторів, які збільшують чи змен-шують конкретний тип фінансового ризику;

•          проведенні аналізу й ідентифікації виявлених причин і чинників;

•          виділенні етапів і робіт, під час яких можуть виникати

передумови фінансового ризику.

У статистичному аналізі величина (або рівень) ризику ви-мірюється двома критеріями: середнім очікуваним значенням (дисперсією) і коливанням, (варіацією можливого результату). Дисперсія при цьому вимірює можливий середній результат. Варіація показує міру або ступінь відхилення від фактичної середньої величини. Дисперсія при оцінці фінансового ризи-ку підприємства є середньозваженою величиною з квадратів відхилень дійсних фінансових результатів ризикованих вкла-день від середніх очікуваних:

 

а =

 

(х-х)

п

 

де а2 — дисперсія; х — очікуване значєння для кожного ви-падку вкладення фінансових ресурсів; х — середнє очікуване значення; п — кількість вкладень фінансових ресурсів (частота).

Середнє очікуване значення — це те значення величини події, яке пов’язане з невизначеною ситуацією. Середнє очі-куване значення є середньозваженим для всіх можливих ре-зультатів, де ймовірність кожного результату використову-ється як частота або вага відповідного значення і вимірює результат, якого ми очікуємо в середньому.

Середня величина є узагальненою кількісною характерис-тикою і не дає змоги прийняти рішення на користь будь-якого варіанта вкладення капіталу. Для остаточного прийнят-тя рішення необхідно виміряти змінність показників, тобто визначити міру змінності можливого результату. Змінність можливого результату — це ступінь відхилення очікуваного значення від середньої величини. Для цього розраховують середнє квадратичне відхилення:

Середнє квадратичне відхилення визначається за формулою:

 

о =

 

(х-х)

п

 

Середнє квадратичне відхилення є іменованою величиною і вказується у тих же одиницях, у яких вимірюється варіацій-на ознака. Дисперсія і середнє квадратичне відхилення є мі-

 

рами абсолютної змінності. Для аналізу використовується ко-ефіцієнт варіації. Він являє собою відношення середнього квадратичного відхилення до середнього арифметичного і по-казує ступінь відхилення отриманих значень. Коефіцієнт ва-ріації — відносна величина, яка відображає змінність. Тому на його величину не впливають абсолютні значення показни-ка, який вивчається. За допомогою коефіцієнта варіації є мо-жливість порівнювати навіть змінність ознак, виражених у рі-зних одиницях виміру.

Коефіцієнт варіації обчислюється:

V = =xl00,

X

де V — коефіцієнт варіації; о — середнє квадратичне відхи-лення;

х — середнє очікуване значення.

Коефіцієнт варіації може змінюватися від 1 до 100 %. Чим вищий цей коефіцієнт, тим сильніші коливання. Встановленою є така якісна оцінка значень коефіцієнта варіації: до 10 % — слабкі коливання фінансового ризику вкладень; 10-25 % — середні, помірні коливання; понад 25 % — високі коливання фінансового ризику. При використанні дисперсії і варіації враховують, що фінансовий ризик має математично визначе-ну ймовірність отримання фінансового результату. Ця ймові-рність може бути визначена експертним шляхом або на підс-таві математичних розрахунків частот ступеня фінансового ризику. Розрахунок ймовірності фінансових ризиків на основі дисперсії, варіації і середніх величин як методів статистично-го аналізу в сучасних умовах є безперечно основним методом оцінки фінансових ризиків підприємства.

Широко застосовуються й інші аналітичні методи оцінки фінансового ризику. Найперспективнішим із них є фактор-ний аналіз фінансових ризиків. Наприклад, диверсифікований інвестиційний ризик оцінюють за наявністю перспектив роз-витку об'єкта інвестицій, рівнем конкуренції, кількістю укла-дених договорів і отриманих замовлень тощо, а недиверсифі-кований — за ставкою банківського відсотка за кредитами, інфляційними очікуваннями, загальними тенденціями розвит-

у економіки країни. Розраховуються коефіцієнти ділової ак-тивності, фінансової стійкості, визначається ймовірність на-стання банкрутства.

Останнім часом активно використовується метод експер-тних оцінок. Складаються різноманітні порівняльні характе-ристики рівнів ризику, визначаються рейтинги, готуються аналітичні експертні огляди. В принципі, кожен спеціаліст щоденно виступає в ролі експерта, приймаючи те чи інше ва-жливе рішення. Крім того, особливо важливі рішення можуть прийматися групою експертів.

Одним із методів оцінки фінансових ризиків є економіко-математичне моделювання. Головне при цьому — правиль-ний вибір моделі виходячи з конкретної ситуації. Необхідно враховувати завчасно суб'єктивний характер тієї чи іншої моделі, що вибирається, і робити поправку на певну схемати-чність, надлишкову зарегульованість або заданість фінансо-вої ситуації. I все-таки саме моделі дають змогу в цілому спрогнозувати конкретну ситуацію і оцінити можливу ймо-вірність фінансового ризику. Досить перспективною є ком-п'ютерна імітація фінансового ризику підприємства. В су-часних умовах створено певний набір готових програмних продуктів за його оцінкою. Майже кожне підприємство має можливість змоделювати фінансовий ризик індивідуально. При економіко-математичному моделюванні вибір критеріїв і факторів (системи обмежень) пов'язаний із стратегічною метою емітента або інвестора, який здійснює моделювання. Важливе значення має місце галузі, до якої належить емітент. Негативними характеристиками галузі є високий ступінь де-монополізації, велика кількість власників, затяжний вироб-ничий спад.

Достатньо перспективним є метод соціально-економічного експерименту, який передбачає проведення окремих експе-риментів за типовими фінансовими ситуаціями. До недоліків методу можна віднести нетиповість багатьох фінансових си-туацій, що ускладнює поширення висновків, отриманих вна-слідок окремих експериментів, на конкретні випадки фінан-сового життя підприємства.

На практиці при оцінці фінансового ризику широко засто-совується метод аналогій, на основі якого будується фінан-

сова стратегія і тактика багатьох підприємств. Спеціалісти, фінансові менеджери на підставі різних публікацій або прак-тичного досвіду інших підприємств оцінюють ймовірність настання певних подій, отримання конкретного фінансового результату, ступінь фінансового ризику. Однак необхідно враховувати, що кожне підприємство має велику кількість властивих лише йому одному особливостей кадрового, сиро-винного, галузевого характеру.

Оцінка ризику — свого роду мистецтво, засноване на по-єднанні наукових методик та інтуїції експертів, аналітиків. Вона базується на одночасному врахуванні багатьох супе-речливих факторів, використанні різноманітних теоретичних підходів і знанні прецедентів практики.

Систематичний фінансовий ризик достатньо точно про-гнозується фундаментальними методами вивчення ринкової кон'юнктури. Аналіз кон’юнктури передбачає відстеження як поточного стану ринку, так і прогноз його розвитку. Фунда-ментальні методи використовуються при довгостроковому прогнозуванні і базуються на аналізі сукупності макроеконо-мічних показників. Вони розроблюються і використовуються службами кон'юнктурного передбачення, які створюються при дослідницьких інститутах та університетах, товарних і фондових біржах.

Методи управління фінансовими ризиками. Аналізу-ючи фінансові ринки країн, що розвиваються і будують ринкові відносини, в тому числі й України, спеціалісти ро-блять висновок про агресивність і високий ступінь ризику. Учасники фінансового ринку України несуть ризики, як емітенти, як інвестори (за операціями з цінними папера-ми) і як дилери. Тому діяльність суб'єктів фінансового ри-нку потребує особливих портфельних стратегій, спеціально підібраних фінансових інструментів, які б знижували ці ри-зики. Ефективна стратегія поведінки в умовах ризику дає змогу виявляти схильність до ризиків, аналізувати та оці-нювати їх, вибирати і застосовувати певні методи управ-ління ними, здійснювати фінансовий контроль, що забез-печить суб'єктам фінансового ринку успішно здійснювати свою діяльність і досягати поставлених цілей з найменши-ми втратами.

До основних методів управління ризиком, які можна ви-

пов’язаного з ризиком. Однак уникнення ризику для підпри-ємця означає відмову від отримання прибутку, ризик залиша-ється за інвестором, тобто на його відповідальності;

—        передача ризику іншій особі — означає, що інвестор передає відповідальність за фінансовий ризик комусь іншо-му, наприклад, страховому товариству. В даному разі переда-ча ризику відбувається шляхом страхування фінансового ри-зику;

—        зниження рівня ризику — скорочення ймовірності та обсягу втрат. Для зниження ступеня фінансового ризику за-стосовуються різні способи:

а)         диверсифікація — це процес розподілу інвестованих

коштів між різними об’єктами вкладення, які безпосередньо

не пов'язані між собою. На принципі диверсифікації базуєть-

ся діяльність інвестиційних фондів, які продають клієнтам

свої акції, а отримані кошти вкладають у різні цінні папери,

що купуються фондом на ринку і дають постійний прибуток.

Диверсифікація дає змогу уникнути частини ризику при роз-

поділі капіталу між різними видами діяльності;

б)         придбання додаткової інформації — інвестор іноді

приймає рішення, коли результати не визначені і засновані на

обмеженій інформації. Якби в інвестора була повніша інфор-

мація, він міг би зробити кращий прогноз і знизити ризик.

У такому разі інформація виступає товаром і досить цінним,

за який інвестор готовий платити великі гроші, тому вкла-

дення капіталу в інформацію стає однією зі сфер підприєм-

ництва;

в)         лімітування — це встановлення ліміту, тобто граничних

сум витрат, продажу, кредиту, що застосовується банками

при видачі позик, при укладанні договору на овердрафт;

суб’єктами господарювання — при продажу товарів у кредит

(на кредитні картки), на дорожні чеки і єврочеки; інвестора-

ми — при визначенні сум вкладення капіталу;

г)         страхування, як найпоширеніший метод зниження рівня

ризику, виражається в тому, що інвестор готовий відмовитися

від частини прибутків, тільки б уникнути ризику. Якщо вар-

тість страховки дорівнює можливому збитку, інвестор, не схильний до ризику, захоче застрахуватися так, щоб забезпе-чити повне відшкодування будь-яких фінансових втрат. Страхування — це особливі економічні відносини, для яких обов'язкова наявність двох сторін: страховика і страхуваль-ника. Страховик створює за рахунок платежів страхувальни-ка грошовий фонд (страховий чи резервний).

Для страхування характерні:

цільове призначення створеного грошового фонду;

ймовірнісний характер відносин, оскільки заздалегідь не-відомо, коли настане відповідальна подія, якою буде її сила і кого 13 страхувальників вона зачепить;

повернення коштів, тому що ці кошти призначені для ви-плати відшкодування втрат.

Широко використовується метод страхування цінового ризику, який отримав назву хеджування і проводиться шля-хом проведення протилежних операцій із різними видами бір-жових контрактів. Термін «хеджування» використовується у банківській, біржовій і комерційній практиці для визначен-ня різних методів страхування, а також валютних ризиків. На фондовому ринку хеджування — це купівля і/або продаж по-хідних цінних паперів (опціонів або ф'ючерсів) для того, щоб знизити ризик можливих втрат від майбутніх біржових угод. На валютному ринку — хеджування розглядають як систему укладання термінових контрактів і угод, що враховує ймовір-ні в майбутньому зміни обмінних валютних курсів і ставить за мету уникнення несприятливих наслідків цих змін. В Украї-ні хеджування розглядається як страхування від ризиків не-сприятливих змін цін на будь-які товарно-матеріальні цінності за контрактами і комерційними операціями, що передбачають поставку (продаж) товарів у майбутньому.

Контракт, що служить для страхування від ризиків зміни курсів (цін), має назву хедж. Суб'єкт господарювання, який здійснює хеджування, називається хеджер. Існують дві опе-рації хеджування: хеджування на підвищення, хеджування на зниження.

Хеджування на підвищення, або хеджування купівлею, — це біржова операція з купівлі термінових контрактів чи опці-онів. Хедж на підвищення застосовується в тих випадках, ко-

ли необхідно застрахуватися від можливого підвищення цін (курсів) у майбутньому. Він дає змогу встановити купівельну ціну набагато раніше, ніж був придбаний реальний товар.

Хеджування на зниження, або хеджування продажем, —

це біржова операція з продажу термінового контракту. Хе-

джер, який здійснює хеджування на зниження, передбачає

здійснити в майбутньому продаж товару, і тому, продаючи на

біржі терміновий контракт або опціон, страхує себе від мож-

ливого зниження цін у майбутньому. Таким чином,       на

зниження застосовується в тих випадках, коли товар необ-хідно продати пізніше. Хеджер намагається знизити ризик, який викликаний невизначеністю цін на ринку, за допомогою купівлі чи продажу термінових контрактів. Це дає можли-вість зафіксувати ціну і зробити прибутки і витрати передба-чуванішими. При цьому ризик, пов'язаний із хеджуванням, не зникає. Його беруть на себе підприємці (спекулянти), які йдуть на певний, заздалегідь розрахований, ризик. Хеджу-вання може здійснюватися за допомогою валютного опціону

1 ЧТ^їтниТ2фн- це право покупця купити і зобов'я-зання продавця продати певну кількість однієї валюти в об-мін на іншу за фіксованим курсом на заздалегідь узгоджену дату або протягом узгодженого періоду. Таким чином, опці-онний контракт обов'язковий для покупця. Суб'єкт господа-рювання купує валютний опціон, який надає йому право (але не зобов'язання) придбати певну кількість валюти за фіксо-ваним курсом в обумовлений день (європейський стиль). Пе-ревагами хеджування за допомогою опціону є повний захист від несприятливої зміни курсу валюти. Недоліком є витрати

иіиіаіу иіщіинмиі іірсміі.

Форварднаугода — це взаємне зобов'язання сторін провес-ти валютну конверсію за фіксованим курсом на заздалегідь обумовлену дату. Терміновий, або форвардний, контракт — це зобов'язання для двох сторін (продавця і покупця). Продавець зобов'язаний продати, а покупець купити певну кількість валю-ти за встановленим курсом у певний день. Переваги форвардної операції проявляються у відсутності передчасних витрат і в за-хисті від несприятливої зміни курсу валюти. Недоліком є поте-нційні втрати, пов'язані з ризиком втраченої вигоди.

Спекулянти на ринку термінових контрактів відіграють зна-чну роль. Беручи на себе ризик, сподіваючись отримати прибу-ток при грі на різниці цін, вони виконують роль стабілізатора цін. При купівлі термінових контрактів на біржі спекулянт ро-бить гарантійний внесок, яким і визначається величина ризику спекулянта. Якщо ціна товару (курс валюти, цінних паперів) знизилася, то спекулянт, який купив раніше контракт, втрачає суму, що дорівнює гарантійному внеску. Якщо ціна товару ви-росла, то спекулянт повертає собі суму, яка дорівнює гарантій-ному внеску, і отримує додатковий прибуток ві’ різниці в цінах товару і купленого контракту. В цьому разі субєкт господарю-вання бере на себе ризик і мимоволі стає спекулянтом, розрахо-вуючи на сприятливу цінову динаміку. При цьому вартість ак-тивів перебуває у прямій залежності від ціни контракту.

При виборі конкретного способу управління ризиком ін-вестор повинен виходити з таких принципів:

1) не можна ризикувати більше можливості, яка забезпечує отримання власного капіталу, — перш ніж вкладати капітал, інвестор повинен визначити максимально можливий розмір збитку за даним ризиком, зіставити його з об’єктом вкладеного капіталу та з усіма власними ресурсами і визначити, чи не приз-веде втрата цього капіталу до банкрутства інвестора. Обсяг зби-тку від вкладання капіталу може дорівнювати обсягу даного ка-піталу, бути більшим або меншим за нього. Обсяг збитку при прямих інвестиціях, як правило, дорівнює обсягу венчурного капіталу. При портфельних інвестиціях, тобто при купівлі цін-них паперів, які можна продати на вторинному ринку, обсяг збитку значно менший від суми витраченого капіталу. Основ-ним в оцінюванні ризику є обчислення певних числових ха-рактеристик. На сьогодні методи аналізу та оцінювання ризику базуються на поняттях і методах теорії ймовірності. Співвідно-шення максимально можливого обсягу збитку і обсягу власних фінансових ресурсів інвестора являє собою ступінь ризику, який призводить до банкрутства, він вимірюється за допомогою коефіцієнта ризику:

КР = І/С, де Кр — коефіцієнт ризику; I — максимально можлива сума збитку, грн; С — обсяг власних фінансових ресурсів з ураху-ванням точно відомих надходжень коштів, грн.

Дослідження ризикових заходів, проведених спеціаліста-ми, дає змогу зробити висновок, що оптимальний коефіцієнт ризику становить 0,3, а коефіцієнт ризику, що веде до банк-рутства інвестора, — 0,7 і більше;

2)         передбачення наслідків ризику — реалізація цього прин-ципу потребує, щоб інвестор, знаючи максимально можливу величину збитку, визначив, до чого може призвести збиток, яка ймовірність ризику, і прийняв рішення про відмову від ризику, або взяв ризик на свою відповідальність чи передав його на відповідальність іншої особи;

3)         уникнення можливості ризикувати великим заради мало-го — дія третього принципу особливо чітко проявляється при передачі фінансового ризику. У цьому разі він означає, що інве-стор повинен визначити прийнятне для нього співвідношення між страховою премією і страховою сумою. Страхова премія чи страховий внесок — це плата за страховий ризик страхувальни-ка страховику. Страхова сума — це грошова сума, на яку за-страховані матеріальні цінності (або громадянська відповідаль-ність, життя, здоров’я). Інвестор не повинен брати ризику на себе, якщо розмір збитку більший, ніж страхова премія.