Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
2.2. Види тa структура процентних ставок : Фінансовий ринок. Навчальний посібник : Бібліотека для студентів

2.2. Види тa структура процентних ставок


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 
90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 
105 

магниевый скраб beletage

При оцінці величини грошових потоків з урахуванням фактора часу найбільш поширеними проблемами є:

1)         складність вибору відповідної процентної ставки;

2)         непослідовність у користуванні показниками процент-них ставок.

Процентна ставка є доходом інвестора від вкладення кош-тів на визначені цілі і визначений період часу в майбутньому. Процентна ставка — це ціна, яку сплачують інвестору за залучені грошові кошти. Для інвестора вона відображає до-хідність його інвестицій, а для позичальника — витрати, які він має понести у зв’язку із залученням коштів. Вільні кошти можуть вкладатись інвестором у підприємницьку діяльність або купівлю цінних паперів. При виборі будь-якого із спосо-бів вкладення коштів власник намагатиметься компенсувати упущені можливості, що передбачаються іншими варіантами інвестицій. Якщо інвестор займається підприємницькою дія-льністю, то у міру розширення виробництва збільшується вар-тість його власності. Якщо вважати, що середні темпи прирос-ту виробництва відображають темпи зростання економіки в цілому, альтернативні вкладення коштів мають компенсува-ти інвестору упущені можливості від економічного зростання.

Крім того, ринковій економіці властива інфляція. Тому для процентних ставок необхідно розрізняти номінальні та реальні величини, щоб визначити діючу ефективність фінан-сових операцій. Якщо темп інфляції перевищує ставку відсот-ка, яку одержує вкладник на інвестовані кошти, то для нього результат від фінансових операцій виявиться негативним. Не-зважаючи на те, що за абсолютною величиною (в грошових одиницях, наприклад, в гривнях) його кошти збільшаться, їх сукупна купівельна спроможність зменшиться. Таким чином, він зможе купити на нову суму грошей менше товарів та пос-луг, ніж на ті кошти, якими володів до початку операції. Отже, оскільки цінність грошей у реальному виразі може зни-жуватися протягом часу через ін.ляцію, розрізняють номіна-

^Л^^^^^^'вщобреа^ очікувані темпи зростання економіки за визначений період часу, реальний до-

хід швестора на вкладені кошти і змши кушвельної спромо-жності грошей у зв’язку з інфляційними процесами (для країн з розвиненою ринковою економікою реальні темпи зростання становлять 2,5^ %, за винятком нетривалих періодів стрім-

^ііш^ТрщентнГітавка відображає в грошовому вираженні дохід, отриманий з однієї грошової одиниці капіта-ловкладень. Вона перебуває під впливом попиту і пропозиції і виражає абсолютну плату за використання коштів і не відо-бражає зміни купівельної спроможності грошей у зв'язку з інф-ляцією. Реальна процентна ставка дорівнює номінальній проце-нтній ставці за вирахуванням темпів інфляції. Якщо, наприклад, інвестор вклав кошти під 10 % річних, а рівень інфляції за рік становить 4,5 %, то реальна дохідність інвестицій за цей рік становитиме 5,5 % (10-4,5) при номінальній дохідності 10 %.

Реальна процентна ставка на визначений період у майбут-ньому невідома на початок періоду й оцінюється на основі рівня очікуваного економічного зростання за даний період та з урахуванням ризиків. В основі ії розрахунку лежить модель Фішера. Із урахуванням того, що на рівень процентних ставок (ціну капіталу) має вплив інфляція, американський економіст І.Фішер ввів поняття «номінальна ставка», що складається з двох частин: очікуваної процентної ставки за безризиковим цінним папером та очікуваної премії за можливе знецінення грошової одиниці (тобто за інфляцію).

Інфляційна премія — це компенсація для страхування ри-зику при втраті частини грошових коштів через знецінення грошової одинщі; це премія, яку інвестори додають до реа-льного, вільного від ризиків, рівня доходу (норми прибутку). Формула Фішера, що в літературі має назву «ефект Фішера», виглядає таким чином:

Rt = R/+ IP,

де Rt — ціна капіталу з урахуванням ризику (процентна став-ка в умовах інфляції);

Rf — номінальна ставка;

IP — інфляційна премія (рівень інфляції).

Дохідність будь-якого активу, що перебуває в обігу на рин-ку, насамперед відображає його ризиковість та загальний

стан ринку. Ha ефективно діючих ринках більш ризикові ак-тиви забезпечують, як правило, вищу дохідність. Якщо фі-нансовий ринок перебуває в стадії формування, він не завжди гарантує встановлення таких ринкових цін на активи, які від-повідали б їх ризиковості. В таких випадках на ринку можуть бути в обігу активи одного рівня дохідності, але різного сту-пеня ризику. При цьому на будь-якому фінансовому ринку є в обігу активи, які забезпечують інвесторам мінімальний дохід і при цьому вважаються безризиковими. Це коротко-строкові державні боргові зобов 'язання: казначейські вексе-лі, облігації внутрішньої державної позики та ін. Вони забез-печують досить невисокий, порівняно 3 іншими інвестиціями, рівень доходу, але є високоліквідними активами, які гаран-тують отримання доходу на рівні і в терміни, передбачені умовами випуску, тобто державні цінні папери є практично безризиковими, високонадійними активами. Реальна дохід-ність короткострокових цінних паперів знаходиться на рівні 2-4 %. Середньо— та довгострокові державні папери вважа-ються більш ризиковими і характеризуються переважно ви-щим рівнем дохідності.

Номінальний дохід може бути різним залежно від інфля-ційних очікувань у державі. Там, де інфляція становить 2—4 % на рік, дохідність державних цінних паперів знаходиться на рівні 5-7 %. При високих рівнях інфляції дохідність держав-них цінних паперів може досягати десятків процентів.

На розвинених фінансових ринках існують ефективні ме-ханізми встановлення дохідності активу на рівні, що відпові-дає ступеню його ризиковості. Саме дохідність будь-якого фінансового активу визначається дохідністю безризикового активу та премією за ризики, характерні для такого активу. Тобто будь-яка процентна ставка (Rt) на ринку є сумою без-ризикової процентної ставки (Rb) та премії за ризик (Rk):

Rt = Rb + Rk-

Безризикова процентна ставка — це номінальна про-центна ставка no короткострокових державних цінних па-перах, яка є сумою двох складових — реальної процентної ставки (Rr) ma поправки на інфляцію (IP):

Rb = Rr + IP-

Складова IP розраховується на основі прогнозованих рів-нів інфляції і тому, у разі нестабільної економічної та полі-тичної ситуації в країні, може суттєво відрізнятись від реаль-них темпів інфляції. При розрахунку процентних ставок по державних цінних паперах використовуються очікувані чи прогнозовані рівні інфляції, тому на час виплати процентів такі папери можуть мати реальну дохідність або приносити збитки.

Так як на формування ціни на фінансові активи впливають різні ризики, за кожним з них визначається премія, яка дода-ється до номінальної ставки.

Премія за ризик (Rdf) невиконання боржником своїх зо-бов’язань (дефолт) — у країнах з ринковою економікою складаються рейтинги на акції та облігації, за якими вони класифікуються на: цінні папери найвищої якості, дуже хо-рошої та хорошої якості, середньої та нижче середньої якості, низької якості та спекулятивні цінні папери. Чим нижче клас

ціммиі и іісшсра, іим вищиш иудс іірсміи.

Премія за ліквідність (R) (ринковості) — ліквідний цін-ний папір можна швидко реалізувати без втрат або з мініма-льними втратами. Низьколіквідний цінний папір несе ризик великих втрат при його продажі, що спричиняє вищий про-

4eXeM?IZZp7ZT2(Rt), (термін обігу фінансового ак-тиву). Вкладення в цінні папери на довгий строк звичайно пов'язане з більшим ризиком, тому додається премія за ризик строковості. Але кон'юнктура ринків може бути такою, що більший ризик виявиться притаманним короткостроковим цінним паперам.

Складова процентної ставки (Ri) відображає ризик інвес-тування в конкретний фінансовий актив і є сумою всіх пре-мій, що пов'язані з ризиком.

Ri = Rb + Rdf + Ri + Rt,

де Rb = Rr + IP-

B Україні, де фінансовий ринок знаходиться в стадії роз-витку, основою для формування ринкових процентних ста-вок, орієнтиром ціни на гроші виступають ставки рефінансу-вання та облікова ставка НБУ.

Облікова ставка НБУ, що є найнижчою серед ставок ре-фінансування — це виражена у процентах плата, яку утри-мує з номінальної суми векселя НБУ за позики, видані під за-ставу комерційних векселів.

При розрахунку дохідності окремих фінансових активів чи портфеля активів використовують різні типи процентних ста-вок: середні арифметичні, середні геометричні чи внутрішні.

Теорїї структури процентних ставок. У західній еконо-мічній літературі відомі теорії часової структури процент-них ставок, що пояснюють форму так званої кривої доходів

3^фГне^еР^"безстороннього) очікування -

пояснює нахил кривої щодо майбутніх процентних ставок та деякою впевненістю інвесторів у зміні ставок. Наприклад, якщо очікується падіння ставок, то інвестори віддають пере-вагу довгостроковим цінним паперам, розраховуючи в май-бутньому отримати вищий дохід. Але така поведінка може бути у багатьох інвесторів і в результаті підвищується попит, що спричиняє падіння ставок — крива доходів спадатиме.

Теорія переваги ліквідноспгі — передбачає, що в інвесшо-рів відсуіпня впевненісіпь у зміні процентних ставок. Через це кожний з інвесторів приймає власне рішення, віддаючи пере-вагу вкладенням у ліквідні цінні папери, тому премія за лік-відність буде рівною для всіх.

Теоріяринкової сегментації - передбачае, що процент-на ставка за цінними паперами окремих термінів дії визнача-ється попитом і пропозицією на них. Тому кожний з учасни-ків віддає перевагу операціям в якійсь одній зоні строковості (сегменті ринку). Фактори, що визначають попит і пропози-цію на коротко— і довгострокові цінні папери встановлю-ються самими учасниками різних сегментів ринку.