Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
1. Сутність фінансових посередників та їх функції : Фінансовий ринок. Навчальний посібник : Бібліотека для студентів

1. Сутність фінансових посередників та їх функції


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 
90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 
105 

Загрузка...

У суспільстві з розвинутими ринковими відносинами важ-ливу роль на фінансовому ринку відіграють фінансові посе-редники, які є ключовою фігурою на всіх сегментах ринку.

В економічній літературі роль посередництва досліджу-ється на економічному рівні і у фінансових відносинах. Тема «фінансові посередники» є ключовою багатьох дисциплін економічного спрямування. He існує такого сегмента фінан-сового ринку, де б не діяли посередники.

Діяльність фінансових посередників на практиці пов’язана зі створенням нових фінансових інструментів. Фінансові ін-ститути, які виконують посередницькі функції, мають можли-вість одержати прибуток за рахунок економії, що обумовлена зростанням масштабу операцій, здійснюючи аналіз кредито-спроможності потенційних кредиторів, розробку порядку на-дання позик і розрахунків за них, рівномірно розподіляючи ризики. їх діяльність таким чином направлена на допомогу приватним особам, що мають заощадження, перетворити їх на капітал і вкласти у різні підприємства, диверсифікуючи при цьому ризик. Система спеціалізованих фінансових посередни-ків має можливість надати власникам заощаджень більші ви-годи, ніж просто можливість одержувати відсотки на капітал.

У табл. 3.1 представлені посередники як професійні учас-ники фінансового ринку.

Таблиця 3.1

КЛАСИФІКАЦІЯ ФІНАНСОВИХ ПОСЕРЕДНИКІВ

 

Ознаки класифікації  Вид посередників

За видами фінансових установ       =^> суб’єкти банківської системи

=> небанківські фінансові та кредитні інститути

=^> контрактні фінансові інститути

=> суб’єкти депозитарно-клірингової системи

Залежно від обслугову-вання учасників ринку     =^> спеціалізовані =^> універсальні

Залежно від укладан-ня та виконання угод з фінансовими інстру-ментами    =^> прямі (безпосередні учасники)

=^> побічні (формують інфраструктуру)

За сегментами фінан-сового ринку            => посередники фондового ринку => посередники ринку позичкових капіталів => посередники ринку фінансових послуг => посередники грошового ринку =^> посередники валютного ринку та інших сег-ментів

На фінансовому ринку посереднщтво в основному дослі-джується за видами фінансових установ — суб'єкти банківсь-кої системи, небанківські фінансові та кредитні інститути, контрактні фінансові інститути і суб'єкти депозитарно-кліринговоїсистеми (див. рис. 3.1).

Ступінь розвитку фінансового ринку характеризується кіль-кістю фінансових посередників і їх різноманітністю, а також асортиментом фінансових послуг, які вони надають. При обслу-говуванні учасників ринку одні фінансові посередники нада-ють лише окремий вид послуг, який і визначає в цілому їх роль на ринку, а інші — широкий спектр фінансових послуг.

^> Залежно від обслуговування учасників ринку фінансових посередників поділяють на спеціалізованих і універсальних.

Спеціалізовані — фінансові посередники, що займаються на ринку одним видом діяльності (страхові компанії, ІСІ, брокерські фірми, пенсійні фонди тощо). До універсальних відносять фінансових посередників, що надають своїм клієн-

там широкий спектр фінансових послуг і діють на розвине-них фінансових ринках. До цієї групи належать банки.

=> Залежно від укладання і виконання угод з фінансовими інструментами фінансових посередників поділяють на дві групи. Перша група — це безпосередні фінансові посередники: комерційні банки, торгівці цінними паперами, компанії з управління активами, інвестиційні фонди, довірчі товарист-ва; друга — фінансові посередники, які забезпечують форму-вання інфраструктури фінансового ринку, тобто його функціо-нування. Це депозитарії, фондові біржі, торгово-інформаційні системи, зберігачі, реєстратори та інші саморегулівні організа-ції. Обидві групи фінансових посередників стосуються профе-сійних учасників фінансового ринку, які здійснюють підприє-мницьку діяльність з перерозподілу фінансових активів та їх обслуговування щодо випуску та обігу, а також надання кон-сультацій організаційного, технічного та іншого плану.

Фінансові посередники за видами установ

 

Суб'єкти банківської системи

Небанківські

фінансово-кредитні

інститути

Контрактні фінансові інститути

 

V

 

-банки

-          ощадні і кредитні асоціації

-          банківські об’єднання

 

-          компанії: лізингові, факторингові

-          кредитні спілки

-          каси взаємодопомоги

/           \

-          інститути спільного інвестування

-          фонди: пенсійні, благодійні

-          компанії: страхові, фінансові

-          позичково-ощадні асоціації

Ч         J

 

 

 

 

Посередники

депозитарно-клірин

гової системи

V

 

депозитари

-          зберігачі

-          реєстратори

 

Рис. 3.1. Посередники за видами фінансових установ

=> За сегментами фінансового ринку розрізняють найбі-льшу кількість посередників, оскільки кожний сегмент ринку має свою посередницьку діяльність. Найбагатшим на посере-дників є ринок цінних паперів, на якому фінансових посеред-ників поділяють на три групи:

1.         «Клієнти» («користувачі») фондового ринку — це емі-тенти та інвестори. їх професійні інтереси часто перебувають поза межами ринку цінних паперів, який для них є одним з елементів сфери фінансових послуг. Емітенти звертаються до фондового ринку тоді, коли їм необхідно залучати довго-строкові капітали для фінансування яких-небудь своїх про-грам, інвестори — для тимчасового вкладення наявних капі-талів з метою їх збереження та збільшення.

2.         Професійні торгівці, фондові посередники (брокери, ди-лери) — це організації, а в деяких країнах і громадяни, для яких торгівля цінними паперами є основною професійною ді-яльністю; головне їхнє завдання полягає в задоволенні потреб емітентів та інвесторів у виході на фондовий ринок. Профе-сійні торгівці пропонують клієнтам ринку широкий спектр фінансових послуг та фінансових інструментів.

3.         Організації, які спеціалізуються на наданні послуг усім учасникам фондового ринку. Всю сукупність цих організацій називають інфраструктурою фондового ринку. Це фондові біржі та інші організатори торгівлі, клірингові та розрахунко-ві організації, депозитарії та реєстратори тощо.

Посередники кожного сегмента фінансового ринку мають свої конкретні функції, виконання яких визначає значення посередництва на ринку.

По-перше, посередники консолідують ризики і багато з них приймають на себе, насамперед ризик неповернення виданих позичок та виплати процентів у строк (дефолт).

По-друге, забезпечують деномінацію заощаджень. Дрібні позички у посередника нагромаджуються поступово. Згодом на їх основі укладаються угоди з цінними паперами на більші суми. Чим на більшу суму укладено угоду, тим нижчими ви-являються адміністративні, консультаційні, юридичні та інші подібні витрати. Посередник має кращий доступ і можливості придбати інформацію з широкого кола питань, які стосують-ся обігу цінних паперів.

Крім основних функцій, фінансові посередники також за-ймаються:

=> наданням послуг, пов 'язаних з емісією фінансових ак-тивів та з їх обігом на вторинному ринку і одночасно забез-печують його стабільне фунщіонування;

=> інвестуванням коштів у різні галузі економіки при емі-сїї корпоративних цінних паперів та на кредитному ринку;

=> залученням коштів для забезпечення потреб державно-го бюджету при емісії державних боргових зобов 'язань та наринку державного кредиту;

=> отриманням прибутку за рахунок економії, що обумов-лена зростанням масштабу операцій при аналізі кредито-спроможності потенційних кредиторів, розробці порядку надання позик і розрахунків за них;

=> допомогою приватним особам, що мають заощаджен-ня, диверсифікувати їх (вкласти капітал у різні підприємст-ва); система спеціалізованих фінансових посередників надає тим, хто має заощадження, більші вигоди, ніж просто оде-ржувати відсотки;

=> інвестуванням коштів юридичних і фізичних осіб у фінансові активи та вилучення їх з процесу інвестування на сегментованих ринках;

=> наданням допомоги інвесторам на високорозвинених ефективних ринках у прийнятті зважених та оперативних рішень щодо інвестування коштів у фінансові активи та за-безпечення реалізації цих рішень;

=> забезпеченням ліквідності ринку під час здійснення не тільки оперативного інвестування, але й оперативного вилу-чення коштів інвесторами, тобто саме фінансові посеред-ники дають інвесторам змогу в будь-який час вилучити ко-шти і в разі потреби знову інвестувати їх на більш вигідних умовах та інші.

Посередництвом між емітентами та інвесторами займаєть-ся значна кількість фінансових інститутів, багато з яких ма-ють власні функціональні обов'язки. Так, комерційні банки обслуговують клієнтуру, залучають грошові кошти на рахун-ки, надають позички на різні строки. Але крім цього, вони на замовлення клієнтів купують і продають цінні папери, випла-чують по них дивіденди і проценти. Або, наприклад, пенсійні

фонди, які за своїм призначенням мають нагромаджувати кошти членів фонду для наступних виплат пенсій (за укладе-ним договором між адміністрацією фонду та його членами). Нагромаджені грошові вклади учасників вкладаються в цінні папери, і фонд отримує певні доходи.

У зв’язку з посиленням державного регулювання націо-нальних ринків та зростаючими потребами учасників ринку в якісних і різноманітних послугах фінансове посередництво набуває універсальних форм.