Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: file_get_contents(files/survey) [function.file-get-contents]: failed to open stream: No such file or directory in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 82
СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ТА РЕКОМЕНДОВАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ : Фінансовий ринок. Навчальний посібник : Бібліотека для студентів

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ТА РЕКОМЕНДОВАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 
90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 
105 

Загрузка...

Законодавчі та нормативні документи

1.         Конституція України II Закони України: В 12 т. — Т. 10. — С. 5-40.

2.         Інструкція про порядок регулювання та аналіз діяльності ко-мерційних банків: Затв. постановою правління НБУ від 28 серпня 2001р. № 368.

3.         Про затвердження Правил (умов) здійснення діяльності з то-ргівлі цінними паперами: брокерської діяльності, дилерської діяль-ності, андеррайтингу, управління цінними паперами: Рішення ДКЦПФР від 12.12. 2006р., № 1449.

4.         Положення про депозитарну діяльність: Затв. рішенням Держ. комісії з цінних паперів та фондового ринку від 17 жовт. 2006 p., № 999.

5.         Положення про функціонування фондових бірж: Затв. рішен-ням Держ. комісії з цінних паперів і фондового ринку від 19 груд. 2006 р,№ 1542.

6.         Положення про придбання, реалізацію та анулювання акціо-нерними товариствами власних акцій: Затв. рішенням Держ. комісії

3          цінних паперів та фондового ринку від 19 квіт. 2000 p., № 42 //

www.ndu.gov.ua.

7.         Положення про державну комісію з регулювання ринків фі-

нансових послуг України: Затв. Указом Президента України від

4          квіт. 2003 р, № 292/2003.

8.         Положення про саморегулівну організацію ринку цінних па-перів: Затв. наказом Держ. комісії з цінних паперів та фондового ринку від 11 листоп. 1997 р. № 45 // www.ssmsc.kiev.ua.

9.         Про банки і банківську діяльність: Закон України від 7 грудня 2000 p., № 2121-ПІ, //Уряд. кур'єр від 17 січня 2001 року.

 

10.       Про господарські товариства: Закон України від 19 верес. 1991 p., № 1576-ХП // Закони України: В 12 т. — Т. 2. — С. 189-212.

11.       Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні: Закон України від 30 жовт. 1996 р. № 448/96-ВР // Закони України: В12т. — Т. 11. —С. 177-188.

12.       Про державну комісію з цінних паперів та фондового ринку: Указ Президента України // Уряд. кур'єр. — 1995. — 20 черв.

13.       Про інститути спільного інвестування (пайові та корпора-тивні інвестиційні фонди): Закон України від 15 берез. 2001 р. № 2299-Ш. // Цінні папери України. — 2001. — № 18. — С. 11-22.

14.       Про концещію функціонування та розвитку фондового ринку України: Постанова Верховної Ради України від 22 верес. 1995 р. № 342/95-ВР // Голос України. — 1995. — 31 жовт.

15.       Про національну депозитарну систему та особливості елект-ронного обігу цінних паперів в Україні: Закон України від 10 груд. 1997 р. № 710/97-ВР // Відомості ВРУ № 15. — 1997 р. — С. 67.

16.       Про обіг векселів в Україні: Закон України від 5 квіт. 2001 р. № 2374-Ш // Цінні папери України. — 2001. — № 21. — С. 9-28.

17.Про підприємнщтво: Закон України від 7 лют. 1991 p., № 698— ХП// Закони України: В 12 т. — Т.1. — С. 91 — 201.

18.       Про приватизаційні папери: Закон України від 6 –ерез. 1992 p., № 2173-ХП // Закони України: В 12 т. — Т.2. — С. 98223.

19.       Про фінансові послуги та державне регулювання ринку фі-нансових послуг: Закон України від 12 серп. 2001, № 9742 // Офіц. вісник України. — 2001. — № 10.

20.       Про цінні папери і фондовий ринок: Закон України від 23 лют. 2006 р. — № 3480–IV.

Підручники (посібники)

21.       Вексельний обіг в Україні: Законодавство, коментарі, роз’я-снення, практика судів, зразки документів / Упоряд., коментарі О.М. Єфімова. — 2003. — (Сер. «Юридична бібліотека»).

22.       Внукова Н.М., Грачов В.. ., Кузьминчук Н.В. Ринок фінансо-вих послуг: Навч.-метод. посіб для самост. вивч. дисц. — X.: ВД «ІНЖЕК», 2004.

23.       Гаршина O.K. Цінні папери: Навч. посіб. — К: Видавн. дім «Слово», 2004.

24.       Говорушко Т.А. Страхові послуги. Навч. посіб. — К.: Центр навчальної літератури, 2005.

25.       Говорушко Т.А., Тимченко О.І. Малий бізнес. Навч. посіб. — К.: Центр навчальної літератури, 2006.

26.       Демківський А.В. Гроші та кредит. Навч. посіб. — К.: Дакор, 2007.

27.       Дудяк Р.П., Бугіль С.Я. Організація біржової діяльності: ос-нови теорії і практикум: Навч. посіб. — 2-ге вид., доп. — Л.: Новий світ — 2000: Магнолія плюс, 2003.

28.       Еш CM. Фінансовий ринок. Курс лекцій. — К.: НУХТ, 2007.

29.       Еш С.М. Методичні вказівки до вивчення дисципліни та ви-конання контрольної роботи з дисципліни «Фінансовий ринок». — К.:НУХТ, 2006.

30.       Калина А.В., Кощеєв О.О. Фондовий ринок: Навч. посіб. для дистанційного навчання / К.: Вид-во «Університет «Україна», 2006.

31.       Колісник М.К., Маслак 0.0., Романів Є.М. Фінансовий ри-нок: Навч. посіб. — Л.: Вид-во Нац. ун-ту «Львівська політехніка», 2004.

32.       Крамаренко В.І. Біржова діяльність: Навч. посіб. — К: ЦУЛ, 2003.

33.       Маслова CO., Опалов О.А. Фінансовий ринок: Навч. посіб. — 2-е вид., випр. — К.: Каравела, 2003.

34.       Мозговий О.М. Фондовий ринок: Навч.-метод. посіб. для са-мост. вивч. дисц. — К.: КНЕУ, 2001.

35.       Павлов В.І., Пилипенко І.І., Кривов'язюк І.В. Цінні папери в Україні: Навч. посіб. — 2-е вид., доп. — К.: Кондор, 2004.

36.       Пасічник В.Г., Акіліна О.В. Ринок цінних паперів: Навч. по-сіб. — К.: Центр навч. літ., 2005.

37.       Ринок фінансових послуг: Навч. посіб. /М.А. Коваленко, Л.М. Радванська, Н.В. Лобанова, Г.М. Швороб. — Херсон: Олді-плюс, 2004.

38.       Смолянська О.Ю. Фінансовий ринок: Навч. посіб. — К.: Центр навч. літ., 2005.

39.       Солодкий М.О. Біржовий ринок: Навч. посіб. — 2-ге вид., випр. — К.: Джерела М, 2002.

40.       Сохацька О.М. Біржова справа: Підруч. — Т.: Карт-бланш,

2003.

41.       Ходаківська В.П., Бєляєв В.В. Ринок фінансових послуг: тео-рія і практика: Навч. посіб. — К.: ЦУЛ, 2002.

42.       Шелудько В.М. Фінансовий ринок: Навч. посіб. — 3-тє вид., випр. і доп. — К.: Знання-Прес, 2008.

Додаткова

43.       Банківський огляд №№ 18-27 // Інформаційне агентство «Українські новини» // http//www.ukranews.com.

44.       Гончаренко В.В. Кредитна кооперація. Форми економічної самодопомоги сільського і міського населення у світі та в Україні (теорія, методологія, практика). — К.: Глобус, 1998.

45.       Гроші та кредит: Підруч. — 3-є вид., перероб. і доп. / М.І. Савлук, A.M. Мороз, М.Ф. Пудовкіна та ін.; За заг. ред. М.І. Савлука. — К.: КНЕУ, 2002.

46.       Ромашко О.Ю. Регулювання міжнародних фондових ринків: Навч. посіб. — К.: КНЕУ, 2000.

47.       Сохацька О.М. Ф'ючерсні ринки: історія, сучасність, перс-пективи становлення в Україні. — Т.: Карт-бланш, 1999.

48.       Тьюлз Дж. Т., Брздли З.С., Тьюлз Т.М. Фондовьій рьшок: Универсал. учеб: Пер. с англ. — М: ИНФРА-М, 2000