Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
Розділ IV. РЕКОМЕНДАЦЇІ ДО РОЗВ'ЯЗАННЯ ЗАДАЧ : Фінансовий ринок. Навчальний посібник : Бібліотека для студентів

Розділ IV. РЕКОМЕНДАЦЇІ ДО РОЗВ'ЯЗАННЯ ЗАДАЧ


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 
90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 
105 

Загрузка...

 

А. ОСНОВНІ ФОРМУЛИ, ЯКІ НЕОБХІДНО ВИКОРИСТАТИ У РОЗВ’ЯЗАННІ:

1. За акціями. Ціна (Ц) акції(А) перебуває у функціональ-ній залежності від доходу і дохідності. Дохідність є відно-шення доходу до ціни, а сам дохід складається з двох складо-вих: виплати дивідендів і курсової різниці (можливість продати акцію дорожче, ніж її було куплено).

Дохідність від дивідендів = дивіденди Д / Ц купівлі акції.

Дохідність від продажу = (Ц продажу — Ц купівлі) / Ц ку-півлі.

Ціна акції = Д / Др,

де Д — дивіденд;

Др — дохідність ринку.

Ціна акції =

річний дивіденд на привілейовану акцію

облікова ставка (дисконтна ставка)

Ціна акції = Д / Д= — приріст доходу.

і_цна акцп (звичайна)    М / ставка доходу від акцп.

Ціна акції (3пос™нимприростом) = Д / (ставка доходу — приріст Д).

Ціна акції номінальна = СК / N,

де СК — статутний капітал;

N — кількість випущених акцій.

Курс акції = (Цр / Цн) х 100,

де Цр — ціна ринкова;

Цн—ціна номінальна.

2. За облігаціями. Облігації — це один з видів боргових цінних паперів, що підтверджують наявність кредиторсько-

дебіторських взаємовідносин між емітентом і власником об-лігацій. У цих взаємовідносинах емітент є позичальником грошей, а власник облігації — кредитором. Номінальна ціна облігації:

Цн.о = 2/7У,

де Z — сума позики всіх боргових зобов’язань; N — кількість емітованих облігацій. Поточний (купонний) річний дохід за облігацією:

Дк.о = Ік X Цн.о,

де Ік_норма прибутковості (купонна річна відсоткова ставка); Цн.о — номінальна ціна облігації.

3.         За векселями.

Ціна векселя:

Цв = Нв - Взн,

де Нв — номінальна ціна векселя; Взн — вартість знижки (дисконту). Вартість знижки, яка використовується для розрахунку

ціни векселя: Взн = Нв х Зпр х Тд/н, де Зпр — прибуткова знижка (облікова ставка); Тд — тривалість дії векселя; н — тривалість року в днях.

4.         За казначейськими зобов’язаннями.

Дохідність державних казначейських зобов 'язань в Украї-нірозраховується за формулою:

тт       (100- р)    365

Дкз =       х      х100%,

Р          t

де Дкз — дохідність казначейського зобов'язання у відсотках річних;

р — ціна казначейського зобов'язання у відсотках від но-міналу;

100 — номінал казначейського зобов'язання у відсотках;

t — строк до погаш’ння, днів.

5.         За опціонами, фючерсами, форвардами. Вартість по-

хідних цінних паперів визначається залежно від динаміки вар-

тості фінансових активів, що лежать у їхній основі. Основними видами опціонів є «права», варанти й опціони «пут» і «кол».

Вартість одного акціонерного «права» може бути визна-чена за формулою:

Wv = (Р„ - Рп-і) IN,

де Wv—вартість акціонерного «права»; Р„—курс акцій нового випуску; Р„_і — курс акцій старого випуску;

N — кількість «прав», необхідних для купівлі однієї акції. Вартість варанта визначається за формулою:

WB = (Ка - Кв) х N,

де WB — вартість варанта;

Ка — переважний ринковий курс акцій;

Кв — курс виконання;

N — кількість акцій, що можуть бути куплені на один варант.

Для розрахунку вартості опціонів «пут» і «кол» викорис-товуються дві схожі формули.

Вартість опціону «кол»:

Цокл = (КРокл - КВокл) х 100,

де КРокл — ринковий курс фінансового активу, що є в основі опціону «кол»;

КВокл — курс виконання опціону «кол».

Вартість опціону «пут»:

Цопт = (КВопт - КРопт) х 100,

де КРопт — ринковий курс фінансового активу, що є в основі опціону «пут»;

КВопт — курс виконання опціону «пут».

Величина опціонної премії опціону «кол» обчислюється шляхом помноження його котирувальної ціни на кількість опціонів у лоті, що відповідає розмірові лота фінансового ак-тиву, що лежить у його основі:

Опціонна премія опціону «кол»:

ПРокл = CL х 100, де CL (Calls-Last) — котирувальна ціна опціону «кол».

Величина опціонної премії опціону «пут» обчислюється аналогічно шляхом помноження його котирувальної ціни на кількість опціонів у лоті, що відповідає розмірові лота фінан-сового активу, що лежить у його основі:

Опціонна премія опціону «пут»:

ПРопт= PL х 100,

де PL (Puts-Last) — котирувальна ціна опціону «пут».

Інвестиційна премія показує надлишкову вартість, яка пов’язана з котирувальною ціною опціону, і яка має свій роз-рахунок.

Інвестиційна премія на опціон:

ПРІНВ = (Цопц — ПРопц) / Цопц х 100,

де Ц0пц — ціна опціону;

ПРОПц—величина опціонної премії.

Точка беззбигпковоспіі для опціону «кол» розраховується за формулою:

КР0кл= КВокл + ПРОПц/ 100,

лежить збитків

де КРокл — ринковий курс фінансового активу, що в основі опціону «кол», що забезпечує відсутність з опціону;

КВокл — курс виконання опціону «кол»;

ПРОПц — величина опціонної премії.

Точка беззбигпковоспіі для опціону «пут»:

КРопт = КВопт + ПРОПц/ 100,

де КРопт — ринковий курс фінансового активу, що лежить в основі опціону «пут», що забезпечує відсутність збитків з опціону;

КВопт — курс виконання опціону «пут»;

ПРОПц — величина опціонної премії.

Премія продавця ощіону:

ПРпр = 7УхЦопц,

де N — кількість акцій для продажу; Цопц — ціна опціону.

Премія інвестора, який купив ощіони на продаж акцій:

ПРінв = (Цак - Цвик) XN - ( Цопц X N),

де Цак — ціна акції під час продажу; Цвик — ціна використання. Внутрішня вартість ощіону:

ВОвнуч, = Цакп-Цвик,

де Цак п — поточний курс купівлі акції; Цвик — ціна використання. Часова вартість ощіону:

ВЧопц = ПР - ВОвнутр,

де ПР — премія, сплачена за опціон; ВОвнутр — внутрішня вартість опціону. Ліверидж ф 'ючерсного контракту :

Лф.к = (Вкп-Вк) / д,

де Вкп — поточна вартість контракту;

Вк — вартість контракту під час купівлі;

Д — вартість депозиту (дивіденд).

Фінансовий результат при використанні цін cnom і фор-вардній:

ФР = (Цф - Цс) х N - Цфу х N,

де ФР — фінансовий результат; Цф — форвардна ціна; Цс — ціна спот;

N — маса (кількість) контракту; Цфу — ціна форвардної угоди. Ціна ф 'ючерсна:

Цфч = Цс + Цзб + Цстр + К,

де Цзб — ціна зберігання; Цстр — ціна страхування; К — сума процентів за кредит.

Рентабельність операції з урахуванням вартості товару під час купівлі та поточної вартості:

_       (Вп-Вк)ЮО

"о =     ,

д

де Вп — вартість товару поточна;

Вк — вартість товару під час купівлі;

Д — дивіденд (інвестиційний капітал, депозит).

Дисконт (премія) при курсах спот і форвард:

гг/ттч        F - S    12

Д(П)сл =         х —,

ф        S        п

де F — курс форвард; 5* — курс спот;

п — кількість місяців до поставки за форвардною угодою. Фактична маржа розраховується:

, Т       Поточна ринкова вартість активів - Залучені кошти

Мф =   ;           .

Поточна ринкова вартість активів

6. Розрахункова вартість цінного папера ІСІ:

—        акцій, інвестщійних сертифікатів — визначається як результат ділення загальної вартості чистих активів ІСІ на кі-лькість цінних паперів ІСІ, що перебувають в обігу на дату проведення розрахунку;

—        акцій, інвестщійних сертифікатів, що купуються ін-весторами — визначається виходячи з розрахункової варто-сті цінного папера, що встановлюється на день подання ін-вестором заявки на придбання цінних паперів ІСІ, у якій зазначається кількість цінних паперів ІСІ, що купуються ін-вестором;

—        акцій, інвестщійних сертифікатів, що викуповуються ІСІ у інвесторів — визначається, виходячи з розрахункової вартості цінного папера, що встановлена на день подання ін-вестором заявки на викуп цінних паперів ІСІ, у якій зазна-чається кількість цінних паперів ІСІ, що пропонуються до викупу.

Б. ВИЗНАЧЕННЯ ОСНОВНИХ

ПОКАЗНИКІВ АКЦІЙ ТА ОБЛІГАЦІЙ

ОКРЕМИХ КОРПОРАЦІЙ

Капіталізована вартість акцій (Квм.) — визначає ринкову вартість акцій акціонерного товариства:

Ква. = Q х Ар,

де Q — кількість емітованих акцій;

Ар — ринкова вартість акцій.

Балансова вартість однієї акцїі (А6) — є бухгалтерським підтвердженням забезпеченості емітованої акції капіталом AT:

Аб = ( Ка + Р) / Q,

де Ка — балансова вартість акціонерного капіталу;

Р — розмір страхового (резервного) фонду).

Співвідношення ринкової і балансової вартості акцій (CJ — це узагальнюючий показник, що свідчить про успіх (невдачу) корпорації:

Са = Ар / Аб.

Коефіцієнт «ціна — дохід» (Кф) — характеризує зв'язок між ринковою вартістю акції і доходом, що вона приносить. Якщо порівняти цей показник стосовно акцій кількох під-приємств, найбільш інвестиційно привабливими будуть акції з найменшим коефіцієнтом:

Кц/д = Ар/Па,

де Па — прибуток на акцію.

Коефіцієнт платіжності (Кпл.) — свідчить, яка частка прибутку спрямовується на виплату дивідендів:

Кпл. = Д / Па.

Коефіцієнт ліквідності акцій (Кл) — характеризує можли-вість продажу акцій конкретного емітента:

J^-Л    '  ПрОП '     '  ПрОД5

де КПроп — загальний обсяг пропозиції акцій; Ущюп — реальний обсяг продажу акцій.

Коефіцієнт «пропозщії — попиту» (Кп/П) — свідчить про співвідношення цін пропозиції та попиту:

к    /    == II     /II

хмі/п      Мпроп '  ^попиту?

де Цпроп — ціна пропозиції акцій;

Цпопиту — ціна попиту на акції.

Коефіцієнт обігу акцій (Коб) — дає змогу визначити обсяг обігу акцій конкретного емітента і є різновидом показників ліквідності:

J^-об      V прод '  J^-B.a-

Для характеристики якостей облігацій використовуються такі показники:

Прямий дохід на облігацію — визначає залежність доходу на облігацію від норми відсотка та її ринкової вартості:

До = Нпр х Он / Ор,

де Нпр — норма відсотка;

Он — номінальна вартість облігації;

Ор — ринкова вартість облігації.

Ціна конверсії (Цк) — ціна, за якою облігація може бути конвертована в акцію.

Конверсійна премія (Пк) — характеризує вигоди (збитки) інвестора за конвертації облігації в акції:

П.к.= Ар.к. - Цк,

де Ар к — ринкова вартість акції на момент випуску конвер-тованої облігації;

Цк _ ціна конверсії.

Коефіцієнт конверсії (Кк) — показує кількість акцій, що їх отримано в обмін на конвертовану облігацію:

Кк =Он.к / Цк,

де Он.к — номінальна вартість конвертованої облігації;

I Iк       ЦШсі JvOxlBCuCll.

Показник повного доходу від капіталу (Дповн.кап) — уза-гальнює всі доходи й збитки за акціями:

„          (Д + LL - LL) 100 %

Л*іПовн. кап-            >

Цп

де Д — розмір нарахованого дивіденду;

Цк — ринкова вартість акції на кінець року, грн; Цп — ринкова вартість акції на початок року, грн. Ставка доходу за акціями (теорія МОКА) =

де і?б — безризикова процентна ставка; M(RP) — середня ринкова ставка; Р — коефіцієнт бета корпорації. Ціна капіталу з урахуванням ризиків:

Rt = Rj + ІР+ DRP + LP + MP,

де Rj — номінальна ставка;

IP — ризик за можливий дефолт; DRP — премія за ризик; LP — премія за ліквідність; МР — премія за строковість. Вартість конвертованої облігації:

В0.к = Ор х Кк,

де Ор — поточна ринкова вартість акції;

Кк — коефіцієнт конверсії.

Прямий дохід на облігацію (Д0) — визначає залежність до-ходу на облігацію від норми відсотка та ії ринкової вартості:

ТТ       НпРХОи

До =

°р

де Нпр — норма відсотка;

Он—номінальна вартість облігації, грн; Ор — ринкова вартість облігації, грн.

Нарощена сума боргу (при простих відсотках): Сн = С0 (1 +рн),

де С0 — сума позики (первинна сума);

р — процентна ставка;

н — період нарахування, роки.

Сн = CQ[(\+p(ml\7)~\, де т — період нарахування, місяці.

Сн= С0 [(1 +p(d/360)], де d — період нарахування, дні.

Нарощена сума боргу ( при складних відсотках, коли тер-мін погашення більше року):

Сн = С0 (1 + s)",

де s — ставка складних річних відсотків; п — період нарахування, роки.

Література для розв'язання задач: 23, 29, 31, 34, 36, 40-

42, 47.