2.2. Роль місцевих бюджетів у фінансовій системі держави


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 

Загрузка...

надання.населенню.суспільних.благ.стає.однією.з.функцій.органів.місцевого. самоврядування.в.економіці.вільної.конкуренції,.фінансування.яких.здійснюється. за.рахунок.місцевих.бюджетів .Бюджет.посідає.провідне.місце.у.фінансовій.сис

О.О. Сунцова

місцеві фінанси

темі.кожної.держави.незалежно.від.політичної.системи,.адміністративного.і.тери-торіального.устрою .на.відміну.від.інших.ланок.фінансової.системи.він.охоплює. все.суспільство,.усіх.юридичних.і.фізичних.осіб .Економічна.природа.місцевого. бюджету.якраз.і.проявляється.у.тому,.що.за.його.допомогою.місцеві.органи.само-врядування.намагаються.надати.суспільству.унікальні.блага.та.послуги.за.принци-пом.територіального.поділу,.які.істотно.впливають.на.рівень.добробуту.та.якість. життя

Отже,.поняття.місцевого.бюджету.можна.сформулювати.як.фонд.фінансових ресурсів,.які.перебувають.у.розпорядженні.органів.виконавчої.влади.відповідного органу.місцевого.самоврядування.для.виконання.покладених.на.нього.функцій,.пе-редбачених.конституцією

За.своєю. формою. місцевий. бюджет.—. це. основний. фінансовий. план. органів місцевого.самоврядування,.за.матеріальним.змістом.—.централізований.фонд.їх.фі-нансових.ресурсів

наукові.основи.існування.фінансової.системи.місцевого.самоврядування,.ви-ділення.її.із.системи.державних.фінансів.вперше.зроблено.адамом.Смітом.в.роботі “Багатство.народів”

Історично.потужний.розвиток.теоретичних.основ.існування.місцевих.бюджетів як.головної.ланки.фінансів.місцевих.органів.влади.відбувся.наприкінці.19.на.почат-ку.20.ст .в.німеччині .найбільш.яскравими.представниками.німецької.економічної школи.були.л Штейн.(1815–1890),.р Вагнер.(1835–1917),.р фон.кауфман.(1840– 1918) .Вони.ставили.в.центр.уваги.своїх.досліджень.проблему.необхідності.окремих досліджень.крім.державних.та.приватних.фінансів,.також.такої.ланки.фінансової системи.як.фінанси.місцевих.громад.або.місцеві.фінанси

У.дореволюційній.російській.імперії,. до. складу. якої.входили. і.українські землі,.проблема.економічного.забезпечення.діяльності.місцевих.органів.влади до.початку.20-го.ст .знаходила.своє.відображення.опосередковано,.через.ідеї.за-гального.розширення.прав.населення,.особливо.в.сільській.місцевості .Після.зем-ської.реформи.1864.р .активно.досліджують.проблеми.фінансового.забезпечення земств.такі.автори.як.Б Г Веселовський,.П П Гензель,.В а лебедев,.І Х Озеров, а м Свірщевський . Сучасні. українські. дослідники. місцевого. самоврядування із.наукових.досліджень.того.часу.виділяють.окремо.опубліковану.в.1898.р .пра-цю.професора.київського.університету.а Цитовича.“місцеві.витрати.Прусії.у зв’язку.з.теорією.місцевих.витрат”,.як.перше.наукове.дослідження.з.цієї.пробле-матики.в.Україні

Об’єктивною.причиною.порівняно.низького.з.зарубіжними.країнами.розвитку інституту.місцевих.бюджетів.в.дореволюційній.росії.є.пізній.перехід.до.капіталіс-тичного.шляху.розвитку .місцеві.бюджети.дореволюційної.росії.характеризуються незначною.самостійністю.і.обмеженою.фінансово-матеріальною.базою.місцевих.ор-ганів.влади .В.той.час.як.в.англії.на.долю.місцевих.бюджетів.припадало.46%.загаль-ного.обсягу.бюджетних.коштів,.в.Прусії.—.32%,.у.Франції.—.28%,.в.росії.лише.трохи більше.15%

аналізуючи. дореволюційний. досвід. розвитку. місцевого. самоврядування,. не-обхідно. зібрати.і.використати. всі. найкращі. надбання.в.сфері. місцевих. бюджетів (таб 1)

 

РОзділ 2.

виКОнаннЯ БЮДЖетнОЇ пОЛітиКи на місцевОму Рівні

Таблиця 1

структура бюджетів Російської імперії в 1913 р

(за А.П.Погребицьким)

 

Види бюджетів         доходи всього, млн крб.       Частка, %

Обсяг.загальнодержавного. бюдж.бюджету         3428,0 84,3

місцеві.бюджети,.з.них:       640,0   15,7

- земські         288,0   7,1

- міські            276,0   6,8

- волосні та сільські  76,0     1,8

Усього.по.бюджету.росії      4068,0 100,0

Поява.терміну.“самоврядний.бюджет”.(selfgornmental.budget).асоціюється.з.по-явою.терміну.“самоврядування”.(selfgovernment).у.XVIII.сторіччі.у.англії .Згідно. історичних.заміток.н .Честера,.поняття.місцевого.бюджету.визначається.у.двох.зна-ченнях:

1)..коли.під.самоврядною.організацією.розуміється.держава,.бюджет.самовря-дування.покликаний.виконувати.загальнодержавні.завдання,.делеговані.на. місцеві.рівні.(збори.податків.тощо);

2)..коли.мається.на.увазі.власне.самоврядування.у.містах.англії.без.втручання. парламенту,.і.де.бюджет.покликаний.виконувати.задачі.місцевого.рівня.—. утримання.доріг,.лікарень,.місцевих.церков.та.ін

Хоча.ще.у.ті.часи.було.визначення.бюджету.органу.самоврядування,.визначен-ня.доходної.бази.місцевого.бюджету.прийшло.до.нас.із.дослідженнями.німецького. вченого-економіста.р .Гнейста,.який.у.XIX.столітті.хоча.і.запозичив.цей.термін.з. англійської.юридичної. науки,. визначив. його. принципово. по-новому,. зазначивши. необхідність.власних.та.регульованих.доходів.у.доходній.базі.місцевого.бюджету . Головною.вадою.тлумачень.Гнейста,.як.представника.політичного.напрямку.дер-жавницької. теорії. місцевого. самоврядування,. було. те,. що. він. був. переконаний. у. необхідності.покриття.лише.поточних.витрат.за.рахунок.місцевого.чи.державного. оподаткування,.не.враховував.при.цьому.необхідність.у.фінансових.ресурсах.на.са-морозвиток.місцевих.громад.у.майбутньому .Подальше.використання.цього.терміну. потребувало.його.точного.визначення

Еволюцію.поглядів.на.сутність.самоврядного.бюджету.громади.простежив.відо-мий.французький.економіст.рене.Штурм,.який.казав:.“Бюджет.самоврядної.грома-ди.—.це.акт,.що.передбачає.і.дозволяє.щорічні.доходи.і.витрати.чи.інші.повинності,. які.підпорядковуються.законами.тим.же.правилам”.[191,.с 7],.а.його.співвітчизник. Жан.Б .Сей.вважав,.що.“бюджет.—.це.рівновага.між.державними.потребами.та.ко-штами”.[191,.с 586]

Проте.усвідомлення.економічної.суті.місцевого.бюджету.пройшло.довгий.шлях. свого. становлення . Хоча. економічні.відносини.формування. місцевих. фінансових. ресурсів.були.відомі.ще.у.феодальному.суспільстві,.перші.наукові.визначення.міс-цевого. бюджету. з’явились. тільки. на. початку. XIX.століття,. адже. визначення. міс

О.О. Сунцова

місцеві фінанси

цевих.фінансів.як.сукупності.теоретичних.положень.було.явищем.об’єктивним.та. зумовлене.розвитком.демократичних.засад.у.суспільстві .так,.вперше.поняття.міс-цевого.бюджету.згадується.у.енциклопедичному.словнику.Блокгауза.та.Ефрона,.де. стверджується,.що.місцевий.бюджет,.з.погляду.держави,.це.загальний.фінансовий. закон.місцевої.общини,.на.якому.базується.розпис.доходів.та.витрат.общини,.а.та-кож.забезпечення.виконання.доходів.та.витрат.держави.у.цілому .Сам.же.бюджет. у.цьому.джерелі.тлумачиться.як.такий,.який.“дає.постійні.норми.для.класифікації. державних.доходів.та.видатків” .У.даному.тлумаченні.місцевого.бюджету.ще.пере-важають.лише.функціональні.аспекти.над.економічними,.проте.вже.в.цей.період. деякі.вчені.досить.ґрунтовно.формулюють.його.економічну.суть .так,.італійський. вчений-фінансист.л .косса.у.своїй.праці.“Основи.фінансової.науки”.формулює.на-ступні.вимоги.до.місцевого.бюджету,.а.саме:.витрати.бюджету.общини.повинні.про-водитися.зі.згоди.тих,.хто.дає.кошти.для.їх.здійснення.та.місцева.влада,.якій.доруче-но.витрачати.суми,.повинна.підлягати.серйозному.контролю

наведені.визначення.місцевого.бюджету.та.його.доходної.бази.свідчать.про.те,. що.єдиного.погляду.на.їх.сутність.не.було .Це.можна.пояснити.передусім.тим,.що. спочатку.місцевий.бюджет,.як.офіційний.документ,.був.звітом.про.фактично.зібрані. доходи.і.зроблені.витрати.самоврядної.громади .надалі,.з.розвитком.фінансової.сис-теми.держави,.постала.необхідність.заздалегідь.визначати.доходи.такої.громади.для. покриття.покладених.на.неї.державних.повноважень .Природа.та.сутність.доходної. бази.місцевих.бюджетів,.її.призначення.та.роль.та.і.саме.визначення.місцевого.бю-джету.у.ті.часи.постійно.змінювалось .найпоширенішим.вже.на.початку.XX.століт-тя.стало.визначення.місцевих.фінансів.як.місцевого.фінансового.господарства.ад-міністративних.одиниць,.а.місцевого.бюджету.як.сукупності.матеріальних.засобів,. які.перебувають.у.розпорядженні.місцевих.органів.влади.для.досягнення.їх.цілей . Природою.доходної.частини.бюджету,.як.правило,.називали.податкові.надходження. на.покриття.знову.ж.таки.лише.поточних.витрат

на.той.час.розвитку.фінансової.думки.поняття.місцевого.бюджету,.так.само,.як. і.місцевих.фінансів,.ототожнювалося.з.поняттям.державних.фінансів,.але.в.більш. вузькому.значенні.—.головним.завданням.общин.та.місцевих.органів.самоврядуван-ня.вважалося.саме.забезпечення.виконання.регіоном.державного.бюджету.та.зби-рання.саме.загальнодержавних.податків.та.зборів.на.даній.території .так,.відомий. французький.фінансист.П .Годме.писав.про.те,.що.місцевий.бюджет.є.складовою. державних.фінансів,.а.державні.ж.фінанси.—.це.ніщо.інше.як.суспільне.багатство. грошей.та.кредиту,.що.перебуває.у.розпорядженні.органів.держави .Саме.у.цьому. твердженні.вперше.зароджується.ідея.про.те,.що.за.допомогою.місцевого.бюдже-ту.держава,.поряд.із.розв’язанням.класичних.проблем,.покладених.на.державний. бюджет,.як.політичних,.оборонних,.зовнішньоекономічних.завдань,.починає.вико-нувати.соціальну.функцію.суспільного.добробуту .користуючись.розмежуванням. фінансових.ресурсів.на.загальнодержавні.та.місцеві,.держава.забезпечує.населенню. матеріальний.достаток.та.безпечне.існування,.і.немалу.роль.у.цьому.вперше.почина-ють.відігравати.саме.місцеві.бюджети,.за.рахунок.доходної.частини.яких.і.покрива-ються.необхідні.місцевим.органам.влади.видатки

наведене.визначення.термінів.“місцевий.бюджет”.та.“доходи.місцевого.бюдже-ту”.відображало.їх.головний.зміст.і.було.основним.в.економічній.літературі.до.по

РОзділ 2.

виКОнаннЯ БЮДЖетнОЇ пОЛітиКи на місцевОму Рівні

чатку.90-х.років.XX.ст Головну.увагу.радянська.фінансова.наука.приділяла.змісту саме.державного.бюджету,.тобто.розглядала.не.власне.бюджет,.а.лише.окремі.його складові.(союзний.бюджет,.бюджети.союзних.республік,.бюджети.міст.тощо).та.їх форми.(брутто.та.нетто)

Відновлення. в. Україні. інституту. місцевого. самоврядування. об’єктивно пов’язано.зі.зростанням.ролі.місцевих.органів.влади,.діяльність.яких.у.попередній період.була.надзвичайно.обмеженою .У.1991-.2001.роках.в.Україні.виразно.проя-вилася.тенденція.до.розширення.завдань.та.функцій,.які.покладаються.на.місцеві органи.влади .разом.з.цим,.помітною.є.й.інша.тенденція.—.відставання.процесу.ста-новлення.фінансів.місцевих.органів.влади.відповідно.до.нових.завдань.місцевої.вла-ди .У.зв’язку.із.такими.завданнями.місцевого.бюджету.зростає.роль.доходної.бази бюджету.органу.місцевого.самоврядування.для.їх.виконання

Підхід.до.змісту.бюджету.як.фінансового.плану.зберігався.весь.період.існування незалежності.України.в.різних.законодавчих.актах .Зокрема,.у.ст .1.Закону.України “Про.бюджетну.систему.України”,.який.діяв.на.території.України.до.прийняття.Бю-джетного.кодексу.27.липня.2001.року,.було.зазначено:.“Бюджет.—.це.план.форму-вання.і.використання.фінансових.ресурсів.для.забезпечення.функцій,.здійснюваних органами.державної.влади.України,.органами.влади.автономної.республіки.крим (арк).і.місцевими.радами.народних.депутатів”.[82,.ст .2]

Згідно.з.прийнятим.2001.року.Бюджетним.кодексом.України.та.закріплених конституцією.України.норм.до.місцевих.бюджетів.віднесено:

1          . Обласні.бюджети,.бюджет.арк,.бюджети.міст.києва.та.Севастополя.(з.огля-ду.на.особливості.їхнього.правового.та.економічного.статусу);

2          . районні.бюджети;

3          ..Бюджети.територіальних.громад.(бюджети.міст,.сільські,.селищні.та.районів у.містах)

При.визначенні.поняття.“місцевий.бюджет”,.необхідно.передусім.відображати найважливіші.його.сторони:.матеріальний.зміст,.сутність.і.форму

місцевий.бюджет.як.економічна.категорія.має.певні,.властиві.лише.йому.осо-бливості.:

1)..зосередження.частини.національного.доходу.в.руках.органу.місцевого.само-врядування

2)..її.подальше.використання.на.загальнодержавні.потреби

3). перерозподіл.національного.доходу.між.галузями.виробництва.та.адміністра-тивно-територіальними.одиницями

Перерозподіл. ВВП.за. допомогою. бюджетних. відносин. охоплює. не. тільки процес.формування.фонду.фінансових.ресурсів.у.масштабах.держави,.а.й.між-територіальний.перерозподіл.фінансових.ресурсів,.що.досягається.у.першу.чер-гу.за.рахунок.різного.рівня.централізації.територіальних.доходів.у.відповідних бюджетах

рівень.впливу.стану.бюджету.на.суспільство,.характер.і.результати.цього.впли-ву.залежать.від.таких.основних.факторів:

—. ступеня.регламентованості.бюджетного.процесу;

—. бюджетного.устрою;

—. побудови.бюджетної.системи

 

О.О. Сунцова

місцеві фінанси

Управління бюджетом може бути ефективним лише тоді, коли бюджетна модель держави відповідатиме конкретним історичним і соціально-економічним умовам, та спиратиметься на організований бюджетний процес Формування бюджетних відносин на місцевому рівні — найскладніший етап в організації місцевих бюдже-тів Включення у сферу бюджетних відносин органів місцевого самоврядування як суб’єктів державного управління означає наділення їх правом розпоряджатися ви-значеною часткою бюджетного фонду

таким чином, формування бюджетних відносин з участю органів місцевого са-моврядування пропонує розмежування бюджетних потоків між органами місцевого самоврядування та вищестоящими державними структурами

Ст 1 Закону “Про місцеве самоврядування в Україні” тлумачить категорію “місцевий бюджет” так: “Бюджет місцевого самоврядування (місцевий бюджет) яв-ляє собою план формування і використання фінансових ресурсів, необхідних для виконання функцій і повноважень місцевого самоврядування”

доходна база місцевих бюджетів відіграє особливу роль у бюджетній системі держави, зокрема:

•          доходна база місцевих бюджетів є важливим інструментом фінансового ре-гулювання За .її. допомогою виконується фіскальна функція бюджету та від-бувається перерозподіл частини ВВП України

•          доходна база місцевих бюджетів найбільш швидко реагує на зміни, що від-буваються в економічному житті даної території

•          Стабільна дохідна база місцевих бюджетів сприяє пропорційному розвитко-ві територій У взаємодії з доходною базою державного бюджету вона є ін-струментом фінансового вирівнювання, який застосовується за допомогою різних методів бюджетного регулювання

•          3 доходної частини місцевих бюджетів фінансується більшість державних ви-трат, головним чином соціальних За .її. допомогою впроваджуються у життя більшість загальнодержавних програм, пов’язаних з розвитком господарської і соціальної інфраструктури регіону За рахунок коштів місцевих бюджетів фі-нансуються різні цільові програми, насамперед соціальні (доплати на житлово-комунальні послуги, допомога ветеранам, багатодітним сім’ям тощо)

•          доходна база місцевих бюджетів має регулюючі, закріплені і власні доходні джерела її формування місцевим органам влади також надано право само-стійно визначати напрями використання власних коштів

•          Стан доходної частини місцевих бюджетів повністю відображає політику органів місцевого самоврядування і є основним інструментом у її. реалізації Завдяки можливості самостійно визначати напрями використання власних бюджетних коштів місцева влада має можливість визначати пріоритети в розвитку даної територіальної одиниці

•          місцевий бюджет можна розглядати також як основний фінансовий план розвитку територіальних громад

Система місцевих бюджетів існує в усіх країнах світу Проте .її розвиток і функ-ції зумовлені рядом національних, політичних та інших факторів

на формування доходної бази місцевого бюджету впливають різні фактори, які можна об’єднати у три групи:

 

РОзділ 2.

виКОнаннЯ БЮДЖетнОЇ пОЛітиКи на місцевОму Рівні

—. економічні,

—. соціальні

—. політичні

найбільший.вплив.мають.економічні.та.політичні.фактори,.оскільки.пов’язані.з. макроекономічними.процесами,.що.відбуваються.у.сфері.суспільного.виробництва . до.них.можна.віднести.обсяги.ВВП,.нд,.економічний.підйом.(спад).виробництва,. інфляцію,.безробіття,.податкову.і.бюджетну.політику до.економічних.факторів.на-лежать.також.інвестиційні.витрати.на.розвиток.народного.господарства,.співвідно-шення.коштів,.що.спрямовуються.на.споживання.і.накопичення .Політичні.фактори. безпосередньо.пов’язані.із.забезпеченням.обороноздатності.держави.і.підтримкою. внутрішнього.правопорядку,.організації.управління.державою,.зміцненням.законо-давчої,.виконавчої.і.судової.влади

так.у.СШа,.японії,.німеччині.з.місцевих.бюджетів.фінансується.біля.40%.всіх. бюджетних.витрат.цих.держав .Більшу.частину.видатків.направляють.на.утримання. закладів.освіти,.охорони.здоров`я.і.соціального.забезпечення,.органів.правопоряд-ку,.будівництво.місцевих.шляхів.тощо .майже.у.всіх.країнах.світу.бюджетні.видат-ки.поділяють.на.поточні.та.витрати.розвитку .Відповідно.кожний.розділ.видатків. розвитку.має.свої.джерела.доходів,.закріплені.чинним.законодавством.держави

Соціальні.фактори,.що.впливають.на.формування.і.виконання.бюджету,зумовлені. особливостями.відтворення.робочої.сили.і.населення.держави.в.цілому .Сюди.слід. віднести:

—. кошти,.що.спрямовуються.на.соціально-культурні.заходи;

—. соціальний.захист;

—. обсяг.і.рівень.заробітної.плати.різних.категорій.громадян;

—. розмір.споживчого.кошика;

—. контингент.учнів,.студентів,

—. хворих,.осіб,.що.потребують.соціальної.допомоги.тощо

Україна,.порівняно.з.іншими.європейськими.країнами,.має.свої.особливості.в. сфері.надання.суспільних.послуг .Історично.склалося.так,.що.в.ході.індустріалізації. та.колективізації,.що.здійснювалися.(у.30-ті.роки.ХХ.століття),.і.завдяки.економіч-ній.політиці.СрСр.післявоєнного.періоду.матеріальна.база,.пов`язана.із.наданням. суспільних.послуг,.в.основному.була.створена.при.виробничих.підприємствах,.заво-дах,.шахтах,.колгоспах,.радгоспах.та.інших.господарчих.структурах .таким.чином,. основна.частина.завдань,.які.у.західноєвропейських.країнах.забезпечують.органи. місцевого.самоврядування,.в.Україні,.як.до.речі,.і.в.інших.республіках.колишнього. СрСр,.була.покладена.на.господарські.структури .на.початку.90-х.років.у.так.звано-му.відомчому.підпорядкуванні.на.балансі.господарських.структур.перебувало.до.по-ловини.державного.житлового.фонду,.50–60%.дитячих.садків,.клубів,.палаців.куль-тури,.піонерських.таборів,.початкових.шкіл,.будинків.відпочинку.та.інших.об’єктів. соціально-культурної.сфери .Значна.частина.енергетичних,.теплових.та.водогінних. мереж.була.також.створена.підприємствами.і.обслуговувала.міста.та.селища

Саме.при.формуванні.доходів.місцевих.бюджетів.за.рахунок.податкових.над-ходжень.і.з’явилися.ідеї.останніх.років.існування.СрСр.щодо.“формування.бюдже-ту.знизу” .але,.як.свідчить.аналіз.нашої.недавньої.історії,.саме.застосування.тако-го.принципу.у.1990.—.1991.роках.призвело.до.розпаду.СрСр .адже.тоді.спочатку.

 

О.О. Сунцова

місцеві фінанси

Прибалтика,.а.згодом.Україна.та.росія.заявили.про.нові.підходи.формування.со-юзного.бюджету,.а.саме.“знизу.догори”,.і.на.5.липня.1991.року.СрСр.залишився.без бюджетних.ресурсів .З.іншого.боку,.формування.місцевого.бюджету.“зверху”.також економічно. неефективне. і.фактично. позбавляє. місцеві. органи. влади. можливості повністю.здійснювати.свої.повноваження,.особливо.делеговані,.і.суперечить.існу-ючому.законодавству.України,.а.саме.конституції.та.Європейській.хартії.місцевого самоврядування,.яку.ратифікувала.Верховна.рада.України .Отже,.питання.нових підходів.до.формування.державного.та.місцевого.бюджетів.дуже.важливе.для.збере-ження.стабільності.у.державі.взагалі

З.досвіду.СрСр.відомо,.що.формування.місцевих.бюджетів.за.одноканальним принципом. “знизу. догори”. веде. до. розпаду. держави,. а. формування. бюджету. за принципом.“спочатку.догори,.а.потім.донизу”.(що.існує.на.сьогодні.в.Україні).веде до.занепаду.місцевих.громад,тому.необхідно.розібратись,.чи.можна.на.Україні.за-безпечити.одночасно.і.єдність.держави.і.розвиток.громад

крім.того,.до.занепаду.місцевих.громад.у.колишньому.СрСр.призвела.коруп-ція.майже.на.усіх.гілках.влади .Останнім.часом.оприлюднене.дослідження.марка Стабіля.впливу.корупції.на.ефективність.функціонування.суспільного.сектору.еко-номіки .З.цього.дослідження.видно,.що.хижацьке.поводження.корумпованих.чи-новників.і.сильні.позиції.бюрократичного.апарату.призводять.до.серйозних.змін.у структурі.державних.витрат.і,.як.наслідок,.до.значних.перекручень.результатів.про-веденої.фіскальної.політики

Внаслідок.економічної.ситуації.в.країні,.що.склалася,.з.кожним.роком.незалеж-ності.розміри.бюджетів.органів.місцевого.самоврядування.стають.дедалі.меншими, і.звинуватити.у.цьому.можна.тільки.політику.центрального.уряду,.зважаючи.на.той факт,.що.місцеві.бюджети.в.Україні.формуються.за.принципом.“спочатку.догори,.а потім.трошки.донизу”

Забезпечення.місцевих.органів.влади.необхідною.кількістю.фінансових.ресурсів. у.доходах.місцевого.бюджету.має.багато.проблем .так,.якщо.для.покриття.видатків.у. межах.власних.повноважень.у.більшості.регіонів.України.відбувається.більш-менш. стабільно,.то.на.покриття.доходами.у.місцевому.бюджеті.видатків.на.виконання.деле-гованих.державою.повноважень,.як.правило,.фінансових.ресурсів.не.вистачає .таким. чином.можна.констатувати. невідповідність.програм. державного.та.місцевого.регу-лювання,.коли.Верховна.рада.України,.встановлюючи,.наприклад,.пільги.на.проїзд. пенсіонерам.чи.обов’язкове.безкоштовне.харчування.у.школах,.фактично.перекладає. на.місцеві.органи.влади.виконання.таких.соціальних.обіцянок,.не.надаючи.при.цьому. майже.ніяких.коштів.у.доходи.бюджету.органу.місцевого.самоврядування .Відомо,. що.така.практика.вступає.у.протиріччя.з.конституцією,.де.у.статті.142.частині.2.чітко. встановлено.що.“витрати.органів.місцевого.самоврядування,.що.виникли.внаслідок. рішень.органів.державної.влади,.компенсуються.державою”

Отже,.місцеве.самоврядування,.як.і.держава .є.інструментом,.який.надає.сус-пільні.послуги,.і.для.надання.таких.послуг.їм.необхідна.стабільна.та.фінансово.силь-на.доходна.база .Ідеологія.надання.суспільних.послуг,.як.зміст.діяльності.органів влади,.в.Україні.є.все.ще.новою .Вона.прийшла.на.зміну.ідеології.місцевої.влади.як інституту.командування.територіями .Ефективність.та.масштаби.діяльності.місце-вих.органів.в.сфері.надання.суспільних.послуг,.головним.чином,.залежать.від.стану

 

РОзділ 2.

виКОнаннЯ БЮДЖетнОЇ пОЛітиКи на місцевОму Рівні

фінансів.місцевих.органів.влади .діяльність.місцевих.органів.влади.у.сфері.надання. суспільних.послуг.за.рахунок.саме.доходної.частини.їх.бюджетів.є.однією.з.форм. регулювання.економічного.і.соціального.розвитку.країни

держава.має.податково.регулювати.економічні.відносини.при.проведенні.полі-тики.деволюції,.а.це.потребує.гнучкої.податкової.політики,.яка.дає.змогу.оптималь-но.пов’язати.інтереси.держави.з.інтересами.товаровиробників.та.громадян.платни-ків. податків . При. цьому. податкове. законодавство. розвинених. країн. має. гнучкий. механізм,. який.чітко.реагує.на.зміни.в.економіці .У.фінансовій.системі.місцевих. органів.влади.мобілізується.частина.валового.внутрішнього.продукту .Через.ці.сис-теми.здійснюється.розподіл.і.перерозподіл.цієї.частини.ВВП .таким.чином,.доходна. частина.бюджетів.місцевих.органів.влади.є.інструментом.регулювання.економіч-ного.і.соціального.розвитку.держави .Це.означає,.що.поряд.із.державним.регулю-ванням.економічної.і.соціальної.сфери.існує.їх.муніципальне.регулювання .В.той. же.час.слід.підкреслити,.що.хоча.місцеве.регулювання.має.деяку.автономність.та. самостійність,.це.ще.не.означає.його.повну.автономність.в.державі.по.відношенню. до.державної.влади

місцеві.органи.влади.під.час.формування.доходної.частини.своїх.бюджетів,.по-дібно.до.держави,.у.сфері.своєї.компетенції.здійснюють.також.і.нормативне.(право-ве).регулювання.соціально-економічної.діяльності .тобто.вони.встановлюють.певні. правила.поведінки.господарюючих.суб’єктів,.але.лише.в.межах.своєї.компетенції

Перерозподіляючи.ВВП,.місцеві.органи.влади.втручаються.в.процес.суспіль-ного.відтворення .таким.чином,.від.політики.місцевих.урядів.певною.мірою.зале-жить.напрямок.розвитку.економіки.і.соціальної.сфери .Звичайно,.у.місцевих.урядів. немає.таких.важелів.регулювання.економіки.і.соціальної.сфери,.які.належать.цен-тральній.владі .Це.стосується.насамперед.монетарної.політики,.валютного.регулю-вання,.контролю.за.інфляцією,.встановлення.митних.тарифів,.експортно-імпортних. та.інших.квот,.ведення.процентної.та.курсової.політики

доходна.частина.у.фінансах.місцевих.органів.влади.є.також.і.фіскальним.ін-струментом .Вона.дозволяє.забезпечувати.ці.органи.ресурсами.для.розв’язання.за-вдань,.що.на.них.покладаються .таким.чином.можна.засвідчити,.що.існує.як.держав-ний.тиск.так.і.тиск.місцевих.органів.влади.на.суб’єкти.господарювання.та.населення. певної.території,.але.разом.з.тиском.на.них.відбувається.надання.соціальних.благ. та.пільг.за.рахунок.делегування.повноважень.місцевим.органам.влади .різниця.між. тиском.першої.і.другої.форми.у.тому,.що.межі.фіскальної.діяльності.місцевих.орга-нів.регулюються.державою,.хоча.місцеві.органи.влади.формально,.згідно.до.консти-туції.України,.повинні.мати.певну.самостійність

але.місцеві.органи.влади.можуть.застосувати.досить.вагомі.важелі.економіч-ного. і.соціального. регулювання . У.більшості. розвинутих. країн. органи. місцевого. самоврядування. мають. право. приймати. регулюючі. нормативні. акти,. статути. або. хартії.міст,.регіонів.та.інших.адміністративних.одиниць .Вони.становлять.основу. статутного.права .Це.право.є.складовою.частиною.муніципального.(комунального). права .Статутним.правом.регламентуються.особливості.землекористування,.приро-докористування,.порядок.забудови,.користування.ресурсами .ведення.господарства,. фінансових.взаємовідносин.з.місцевим.самоврядуванням.та.інші.питання.на.відпо-відній.теорії

 

О.О. Сунцова

місцеві фінанси

Очевидно,.пристосування.до.ринку.забезпечує.більше.прав.в.управлінні.місце-вим.органам.влади .Чим.активніше.йтиме.процес.приватизації,.тим.менше.управ-лінських. функцій. залишиться. у. держави,. і. буде. мати. місце. ефективна. політика. децентралізації.державних.фінансів .У.цих.умовах,.не.обмежуючи.місцеві.органи. управління. щодо. управління. їх. фінансами,. адміністративна. система. управління. державними.доходами.і.податковою.політикою.залишається.необхідною.до.повного. переходу.на.ринкову.економіку,.і.на.сьогоднішній.день.це.основна.умова.виходу.із. економічної.кризи

таке.становище,.безумовно,.позначається.на.формуванні.доходної.бази.бюдже-тів.усіх.ланок.бюджетної.системи .Відпуск.цін.вплинув.як.на.доходи,.так.і.на.ви-трати.бюджету .розрахунки.показали.неможливість.на.той.час.збалансувати.місцеві. доходи.без.виділення.субвенцій,.субсидій.і.дотацій,.а.органам.місцевого.самовряду-вання.стало.економічно.невигідно.зміцнювати.та.розвивати.власні.джерела.доходів. до.місцевого.бюджету,оскільки.навіть.при.умові.збільшення.власних.доходів.вони. автоматично.позбавляються.потрібних.грошових.ресурсів.за.рахунок.надходжень. частки.від.загальнодержавних.податків.та.зборів

разом.з.тим,.перед.місцевою.владою.завжди.стоїть.проблема.вибору .З.одного. боку.—.це.потреба.збільшувати.їх.доходну.базу,.яка.зумовлює.вищі.ціни.й.тарифи . З.іншого.—.необхідність.здійснювати.соціальний.захист .розв’язати.цю.дилему.не-просто

В.Україні.обрані.населенням.міські.голови.намагаються.зрозуміти,.як.вони.ма-ють.забезпечувати.життєдіяльність.міських.служб,.утримувати.соціальну.сферу.міс-та,.коли.немає.на.це.коштів,.а.в.разі.сформування.таких.коштів.з.місцевих.ресурсів. вони.все.ж.залишаться.без.потрібних.грошових.фондів,.оскільки.щодо.них.автома-тично.зменшать.надходження.від.загальнодержавних.податків .Особливо.яскравим. прикладом.такої.дискримінації.спроб.місцевих.органів.влади.зміцнити.свою.доход-ну.базу.за.рахунок.власних.надходжень.є.м .Чернівці.та.м .Хмельницький,.у.яких,.за. офіційними.статистичними.даними.міністерства.фінансів.України.,є.тенденція.до. зростання.частки.місцевих.податків.та.зборів

В.Україні.поступово.зростає.частка.доходів.у.місцевих.бюджетах.від.плате-жів.за.послуги,.які.надає.комунальний.сектор.економіки .Проте.органи.місцевого. самоврядування.України,.які.безпосередньо.збирають.до.своїх.бюджетів.такі.до-ходи,.фактично.позбавлені.будь-яких.повноважень.в.галузі.цінової.та.тарифної. політики.щодо.вказаної.продукції.та.послуг .Ці.повноваження.належать.вищим. щаблям. органів. виконавчої. влади. або. органів. місцевого. самоврядування:. раді. міністрів.автономної.республіки.крим.обласним,.київській.і.Севастопольській. міським.державним.адміністраціям .Відповідно.до.постанови.кабінету.міністрів. “Про.встановлення.повноважень.органів.виконавчої.влади.та.виконавчих.органів. міських.рад.щодо.регулювання.цін.(тарифів)”.вказані.повноваження.надані.лише. двом.містам .Виконавчі.органи.дніпропетровської.та.Одеської.міських.рад.отри-мали. повноваження.щодо. регулювання.(встановлення).тарифів. на.перевезення. пасажирів.і.вартості.проїзних.квитків.у.міському.пасажирському.транспорті.(який. працює.у.звичайному.режимі.руху)

Зарубіжний.досвід.свідчить,.що.в.Україні.доцільно.надати.органам.місцевого. самоврядування.базового.рівня.право.самостійно.здійснювати.тарифну.політику.в.

 

РОзділ 2.

виКОнаннЯ БЮДЖетнОЇ пОЛітиКи на місцевОму Рівні

сфері.послуг,.що.надаються.комунальними.підприємствами .Це.стане.також.і.фак-тором.зміцнення.доходів.до.бюджетів.місцевих.органів.влади

Важливим.інструментом.впливу.на.економіку.і.соціальну.сферу.є.фіскальна.по-літика.місцевих.органів.влади .місцеві.органи.влади.мають.право.в.рамках,.визначе-них.законодавством,.встановлювати.місцеві.податки.і.збори .крім.того,.вони.можуть. надавати.пільги.по.сплаті.податків,.які.надходять.до.місцевих.бюджетів .але.надання. вичерпних.податкових.повноважень.місцевій.владі.може.призвести.до.нерівності.по-даткових.режимів.і,.як.наслідок,.до.порушення.господарських.зв’язків,.що.склалися,. пропорцій.у.розміщенні.господарських.об’єктів,.різним.умовам.інвестування,.тощо

Фіскальна.політика.місцевих.органів.влади.у.багатьох.країнах.є.важливим.ін-струментом. впливу. на. розміщення. продуктивних. сил,. розвиток. депресивних. те-риторій,. впровадження. у. виробництво. досягнень. науково-технічного. прогресу . Створюючи.особливості.або.пільгові.режими.оподаткування,.місцева.влада.залучає. додаткові.інвестиції,.сприяє.новому.будівництву,.розвитку.зовнішньоекономічних. зв`язків,.створенню.спеціальних.економічних.зон.та.зон.промислового.будівництва . З.досвіду.інших.країн.відомо,.що.чим.менше.та.чи.інша.територія,.тим.більші.по-даткові.пільги.надають.її.органи.влади.з.метою.подолання.відставання .дуже.час-то.у.створенні.сприятливих.фінансових.умов.розвитку.депресійних.територій.бере. участь.і.держава .Система.таких.пільг.отримала.назву.преференцій .Формами.пре-ференцій.є.особливі.бюджетні.режими,.податкові.канікули,.особливі.режими.валют-ного.регулювання.та.візові.режими

Спільні.дії.місцевої.і.центральної.влади.доповнюються.заходами.наддержавно-го.характеру .такі.заходи.здійснюються.у.рамках.Європейського.Союзу

на.жаль,.роль.і.значення.фіскальної.політики.місцевих.органів.влади.для.роз-витку.економіки.в.Україні.поки.що.дуже.незначні .на.відміну.від.більшості.євро-пейських.країн,.де.місцеві.податки.і.збори.є.основним.доходним.джерелом.місцевої. влади,.в.Україні.вони.відіграють.незначну.роль .У.1996.році.за.рахунок.місцевих. податків.і.зборів.сформовано.менш.ніж.3%.доходів.місцевих.бюджетів,.а.у.2000.році. цей.показник.хоча.і.зріс,.але.становив.не.більше.10% .Ось.чому.розвиток.фіскаль-ної.діяльності.місцевих.органів.влади.України.є.ключовим.напрямком.посилення.їх. впливу.на.стан.справ.в.економіці

надзвичайно.важливою.в.ефективному.проведенні.політики.децентралізації.є. роль.грошових.ресурсів.місцевих.органів.влади.у.сфері.надання.суспільних.послуг . Закономірним.явищем.для.більшості.європейських.країн.є.такий.розподіл.функцій. між.державою.і.місцевим.самоврядуванням.у.сфері.надання.суспільних.послуг,.коли. на.місцеві.органи.покладається.головна.відповідальність.за.послуги.соціального.ха-рактеру .Центральна.ж.влада.зосереджується.на.послугах.економічного.характеру,. забезпеченні.оборони,.безпеки.тощо .Ця.тенденція.найбільш.виразно.проявилася.у. повоєнний.період .Вже.в.70-ті.роки.90%.усіх.державних.витрат.на.освіту.і.професій-ну.підготовку.в.СШа,.канаді,.Великобританії.та.інших.країнах.здійснювалося.за. рахунок.витрат.місцевих.органів.влади .У.цей.же.період.від.70.до.99%.витрат.на.охо-рону.здоров`я.забезпечували.місцеві.органи.влади.СШа,.Фрн,.канади .Що.стосу-ється.соціального.забезпечення,.то.тут.також.значну.роль.відіграють.місцеві.органи. влади .У.вказаний.період.Фрн.частка.видатків.місцевих.органів.влади.у.загальних. державних.витратах.на.зазначені.цілі.склала.65%

 

О.О. Сунцова

місцеві фінанси

В.Україні.ця.тенденція.також.має.місце .місцеві.органи.влади.фінансують.осно-вну.частину.державних.соціальних.видатків .У.1999.році.за.рахунок.місцевих.бю-джетів.профінансовано.83,3%.усіх.видатків.зведеного.бюджету.України.на.соціаль-ний.захист.населення.і.81,8%.—.на.соціально-культурну.сферу .За.рахунок.місцевих. бюджетів.фінансувалося.74,8%.видатків.на.освіту,.66,8.—.на.культуру.і.засоби.масо-вої.інформації,.92,1.—.на.охорону.здоров`я,.66,3%.—.на.молодіжні.програми,.фізич-ну.культуру.і.спорт

Видатки.на.житлово-комунальне.господарство.майже.повністю.фінансуються.з. місцевих.бюджетів(у.2000.році.—.на.96,5%) .не.буде.перебільшенням.твердити,.що. місцеві.органи.влади.домінують.на.ринку.соціальних.послуг.і.саме.вони.визначають. соціальний.мікроклімат.у.суспільстві

Ще.одна.соціальна.сфера,.де.надзвичайно.великий.вплив.мають.фінанси.міс-цевих.органів.влади.—.це. зайнятість.населення .місцеві.органи.влади.є.одним.із. найбільших.працедавців.на.ринку.праці .У.Швеції.на.початку.90-х.років.на.муні-ципальних. підприємствах. і. комунальному. господарстві. було. зайнято.19%. усього. працюючого. населення. країни . Ще.10%. працювало. у. господарстві,. яке. належить. губерніям .для.порівняння.зазначимо,.що.у.державному.секторі.нараховувалось.9%. усіх.зайнятих.в.економіці .У.багатьох.країнах.зайнятість.у.муніципальному.секторі. набагато.перевищує.зайнятість.у.державному .У.данії.місцева.влада.дає.роботу.75%. усіх.державних.службовців .У.Великобританії.цей.показник.складає.60% .Значна. роль.муніципального.сектору.і.в.німеччині.—.30%.усіх.державних.службовців,.у.ні-дерландах.—.34,.у.Франції.—.27%

В.Україні.роль.муніципального.сектору.в.сфері.зайнятості.також.досить.значна . У.2003.році.на.підприємствах.комунальної.форми.власності.і.в.комунальних.орга-нізаціях.зайнято.2.млн .616.тис .чоловік .Це.майже.17%.усіх.зайнятих.у.народному. господарстві.України.і.24,6%.—.у.суспільному.секторі.економіки

місцеві.органи.влади.несуть.основний.тягар.турбот,.пов’язаних.як.із.перепід-готовкою,.так.і.з.працевлаштуванням.безробітних .Багато.міст,.сіл.та.селищ.взагалі. своєю.появою.зобов`язані.будівництву.або.створенню.тих.чи.інших.підприємств . традиційно.склалося.так,.що.власні.структури.цих.населених.пунктів.були.слаб-кими. і. фактично. залежними. від. керівників. великих. підприємств,. міністерств. та. відомств .Це.відзначалося.ще.в.радянський.період,.коли.неодноразово.приймалися. постанови.вищих.органів.про.“підвищення.ролі.місцевих.рад” .на.пайових.засадах. із.внесків.цих.підприємств.формувалася.частка.фінансових.ресурсів.міст.та.інших. населених.пунктів

Важливим.чинником.економічного.зростання.є.діяльність.місцевих.органів.вла-ди.на.ринку.позичкового.капіталу .Позички,.які.розміщуються.місцевими.органами. влади,.та.банківські.кредити,.отримані.цими.владними.структурами,.використову-ються.виключно.на.інвестиційні.програми.та.придбання.обладнання .Законодавство. розвинутих.країн.Європи.забороняє.використання.запозичених.коштів.на.поточні. потреби .Цим.комунальні.позики.і.кредити.відрізняються.від.позик.центрального. Уряду,.де.подібних.обмежень.немає .таким.чином,.діяльність.місцевих.органів.на. ринку.позичкового.капіталу.спрямована.виключно.на.розширення.обсягів.та.якос-ті.послуг,.що.надаються.ними.територіальним.громадам .мобілізовані.місцевими. органами.влади.кошти.йдуть.на.розвиток.цивільних.галузей.економіки.і.соціальної.

 

РОзділ 2.

виКОнаннЯ БЮДЖетнОЇ пОЛітиКи на місцевОму Рівні

сфери .тобто,.від.70.до.90%.усіх.інвестицій,.які.вкладаються.за.рахунок.діяльності. місцевої.влади.на.ринку.позичкового.капіталу

В.Україні.діяльність.на.ринку.позичкового.капіталу.розпочали.лише.окремі.міс-та:.київ,.Харків,.дніпропетровськ,.Одеса,.донецьк,.маріуполь,.львів.та.деякі.інші . Частка. запозичених. ресурсів. у.2000.році. не. перевищувала.0,1%. доходів. місцевих. бюджетів,.тоді.як.у.багатьох.розвинутих.європейських.державах.вона.щороку.сягає. від.6.до.19%.доходів.муніципалітетів

Значний.вплив.на.економічну.ситуацію.має.діяльність.місцевих.органів.влади.на. ринку.землі.і.нерухомості .як.великі.власники.землі.і.нерухомості.місцеві.органи.вла-ди.мають.дієві.важелі.впливу.на.розвиток.підприємства.на.своїй.території .Здійснюю-чи.різноманітні.операції.із.землею.та.нерухомістю.(здача.в.оренду,.відчуження,.резер-вування.та.інше),.місцеві.органи.влади.значно.впливають.на.рівень.ділової.активності. підприємницьких.структур,.які.використовують.цю.землю.і.нерухомість

В.Україні,.навіть.із.прийняттям.конституції,.ринку.землі.ще.немає .Окремі.міста. проводять.лише.аукціони.на.право.довгострокової.оренди.землі .Що.стосується.не-рухомості,.то.до.ухвалення.у.1996.р .конституції.України.комунальна.власність.роз-глядалась.як.одна.із.форм.державної .Це.обмежувало.повноваження.місцевої.влади. щодо.використання.нерухомого.майна .лише.після.прийняття.законодавства,.яке. визначить.правовий.режим.комунальної.власності.як.майна.недержавного,.вклю-чаючи.і.землю,.органи.місцевого.самоврядування.в.Україні.стануть.повноправними. учасниками.ринку.землі.і.нерухомості .Це.стане.фактором.посилення.їх.впливу.на. економічне.зростання

Однією.з.важливих.передумов.побудови.демократичної.держави.є.самостійність. і.незалежність.органів.місцевого.самоврядування .Фінансовий.бік.економічної.са-мостійної.місцевих.органів.влади.є.визначальним .Ступінь.фінансової.самостійнос-ті.місцевих.органів.влади.характеризує.незалежність.держави.в.цілому,.потенційні. можливості.її.економічного.розвитку,.рівень.демократичних.прав.і.свобод.громадян . держава.не.може.успішно.розвиватися.і.процвітати,.не.даючи.гарантій.фінансової. незалежності.місцевим.органам.влади

У.сучасних.умовах.місцеві.органи.влади.повинні.забезпечували.комплексний. підхід.розвитку.території,.пропорційний.розвиток.виробничої.і.невиробничої.сфери. на.підвідомчій.території .Це.приводить.до.подальшого.розширення.і.зміцнення.фі-нансової.бази.регіональних.органів.влади

таким.чином,.з.усього.викладеного.можна.зробити.такі.висновки:

1          . Економічні.відносини.є.головною.ознакою.доходної.бази.місцевого.бюджету.

і.розкривають.її.природу.та.значення.у.процесах.відтворення

2          . Суспільство.та.урядові.структури.на.Україні,.на.жаль,.не.до.кінця.визначили.

роль.місцевих.органів.влади.України.та.їх.фінансових.ресурсів.для.виконан-ня.завдань,.покладених.на.них.в.сучасних.мовах .таке.визначення.необхідно. для.реалізації.програми.дій.щодо.розбудови.місцевих.фінансів.влади.за.ра-хунок.зміцнення.доходної.бази.місцевого.бюджету,.що.стане.фактором.зна-чного.підвищення.дієвості.цих.владних.структур.та.запорукою.ефективної. політики.децентралізації

3          . на.формування.доходної.бази.місцевих.бюджетів.впливають.різні.фактори:.

економічні,.соціальні.та.політичні

 

О.О. Сунцова

місцеві фінанси

4          . Формування.доходної.бази.місцевих.бюджетів.за.аспектами.децентралізації.

за.певних.умов.є.ефективнішим.від.централізації.бюджетних.коштів.у.дер-жавному.бюджеті.та.сприяє.економічному.зростанню .місцеві.органи.влади. розташовані.безпосередньо.біля.споживачів.суспільних.благ.і,.таким.чином,. здатні.оптимально.виробляти.та.розподіляти.ці.блага

5          . немає.чіткої.відповіді.на.питання.про.оптимальний.рівень.децентралізації.та.

її.вплив.на.макроекономічні.показники.країни

6          . держава. має. створити. умови. для. економічного. розвитку. регіонів,. але. і.

адміністративно-територіальні. утворення. мають. використовувати. надані. їм.права.та.повноваження.для.власного.розвитку .крім.того,.кожний.рівень. влади.повинен.мати.чіткий.перелік.своїх.повноважень.та.джерел.їх.фінан-сування .Причому.для.того,.щоб.адміністративно-територіальні.утворення. могли.розробляти.довгострокову.стратегію.розвитку,.ці.джерела.мають.бути. реальними.та.стабільними .Водночас.повинні.існувати.чіткі.критерії.оцінки. діяльності.регіональних.керівників.та.міра.їхньої.відповідальності.у.разі.не-гативних.наслідків.такої.діяльності

7          . Вийти.із.створеного.положення.можна.тільки.за.допомогою.залучення.но-

вих.наукових.знань.і.досвіду,.чіткого.додержання.у.господарській.діяльності. рекомендацій.науки .Уже.набутий.досвід.показує,.що.проблема.переходу.до. ринкової.економіки.вимагає.комплексного.підходу.при.формуванні.фінан-сів.місцевого.рівня.та.податкової.політики,.а.це.висуває.на.передній.план. саме.модернізацію.структури.управління .реформа.управління.повинна.йти. шляхом.поступової.заміни.адміністративно-командної.системи.на.ринкову. із.залученням.прийнятних.для.умов.України.прикладів.зарубіжного.досвіду . Спроби. проведення. подібної. реформи. набули. широкого. розповсюдження. на.прикладі.місцевого.бюджету.в.м .Ірпінь .За.основу.подібної.реорганізації. було.взято.досвід.Швеції.і.закріплено.в.україно-шведському.договорі.“Про. розвиток.та.перебудову.органів.місцевого.самоврядування.у.місті.Ірпінь”

8          . Зміцнення.органів.місцевого.самоврядування.шляхом.забезпечення.форму-

вання.мінімальної.доходної.частини.місцевого.бюджету .набуття.місцевими. органами.влади.такої.ж.провідної.ролі,.яку.виконують.західні.муніципаліте-ти .Усе.це.потребує.прискореної.розбудови.фінансів.місцевої.влади

9          . Органам.місцевого.самоврядування.доцільно.передавати.частини.функцій.з.

надання.суспільних.послуг.приватним,.змішаним.та.іншим.структурам .тоб-то.місцеві.органи.влади.вже.не.тільки.безпосередньо.надають.суспільні.по-слуги,.а.й.забезпечують.їх.надання.із.залученням.ринкових.механізмів 10 . для. досягнення. позитивного. результату. при. проведенні. економічних. ре-форм,.слід.сформувати.ефективну.законодавчу.базу.та.зменшити.вплив.та-ких.негативних. факторів,. як.бюрократизм,. корумпованість. державних. чи-новників,.асиметричність.розвитку.регіонів При.вивченні.проблеми.місцевого.оподаткування.важливо.також.визначитися. зі.складом.і.структурою.доходної.бази.місцевих.бюджетів

 

РОзділ 2.

виКОнаннЯ БЮДЖетнОЇ пОЛітиКи на місцевОму Рівні