Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: file_get_contents(files/survey) [function.file-get-contents]: failed to open stream: No such file or directory in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 82
TEMA 4. ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ, НЕПЕРЕДБАЧЕНІ ЗОБОВ’ЯЗАННЯ IАКТИВИ. ВИПЛАТИ ПРАЦІВНИКАМ ТА ПРОГРАМИ ПЕНСІЙНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ : Міжнародні стандарти фінансової звітності та аудиту : Бібліотека для студентів

TEMA 4. ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ, НЕПЕРЕДБАЧЕНІ ЗОБОВ’ЯЗАННЯ IАКТИВИ. ВИПЛАТИ ПРАЦІВНИКАМ ТА ПРОГРАМИ ПЕНСІЙНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 
90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 

Загрузка...

4.1. ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ, НЕПЕРЕДБАЧЕНІ ЗОБОВ’ЯЗАННЯ IАКТИВИ

(МСБО 37)

Порядок визнання, оцінки та розкриття забезпечень, а також відображення непередбачених зобов'язань і активів визначає МСБО 37 "Забезпечення, непередбачені зобов'язання та непередбачені активи".

Сферу застосування МСБО 37 подано на рис. 4.1.

ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

 

£

 

1—Г

 

ї ї I і I

 

 

 

 

 

гл

МСБО 19

“Виплати

працівникам”

п

МСБО 18 “Дохід”

МСБО 37 “Забезпечення,

непередбаченізобов’язання та

непередбачені активи”

Рис. 4.1. Сфера застосування МСФЗ щодо забезпечень

 

Забезпечення - це зобов’язання з невизначеним терміном або сумою. Забезпечення слід визнавати, якщо:

1)         підприємство має теперішню заборгованість (юридичну або конструктивну) внаслідок минулої події;

2)         ймовірно, що вибуття ресурсів, які втілюють економічні вигоди, буде потрібним для погашення заборгованості;

3)         можна достовірно оцінити суму заборгованості.

 

Згідно з "Концептуальною основою складання та подання фінансових звітів", зобов'язання виникають у результаті минулих подій. Теперішня заборгованість не може виникнути в результаті майбутніх подій, таких як майбутній продаж або уюіадання угоди. Подія, яка створює юридичне або конструктивне зобов'язання, яке призводить до того, що підприємство не має реальної альтернативи погашення теперішньої заборгованості, називається подією, що створює зобов'язання.

Шдприємство не має реальної альтернативи погашення заборгованості, створеної подією, лише коли:

S погашення заборгованості може бути примусово забезпечене в

судовому порядку; S у разі конструктивного зобов'язання подія (яка може бути дією

підприємства) створює обґрунтоване очікування в інших сторін, що

підприємство погасить заборгованість.

У надзвичайних випадках, коли немає можливості зробити попередню достовірну оцінку зобов'язання, таке зобов'язання не визнається у звіті про фінансове становище (балансі), а розкривається як непередбачене зобов'язання.

Якщо усі зазначені критерії не виконуються, забезпечення не визнається. Зокрема, не відповідають визначенню забезпечення:

-          майбутні операційні збитки;

-          непередбачені зобов'язання.

Хоча забезпечення у загальному сенсі є непередбаченими, оскільки вони не визначені за терміном або сумою, МСБО 37 виокремлює забезпечення від непередбачених зобов'язань.

Непередбачені зобов'язання не визнають як зобов'язання у звіті про фінансове становище (балансі), оскільки вони є: S можливим зобов'язанням (ще слід підтвердити, чи має підприємство теперішню заборгованість), яке могло б спричинити вибуття ресурсів, що втілюють у собі економічні вигоди; S теперішньою заборгованістю, яка не відповідає критеріям визнання (або неможливо, що вибуття ресурсів, які втілюють у собі економічні вигоди, буде потрібним для погашення зобов'язання, або не можна достатньо достовірно оцінити суму зобов'язання). Юридичне зобов'язання - це зобов'язання, яке виникає внаслідок:

-          контракту (його явних чи неявних умов);

-          законодавства;

-          іншої дії закону.

Прикладами юридичних зобов'язань є зобов'язання щодо:

1)         ремонту або заміни дефектної продукції, коли підприємство гарантує здійснення такого ремонту або заміну за умовами контракту про реалізацію;

2)         здійснення компенсаційних виплат при звільненні по закінченню дії угод із службовцями;

 

3) очищення забрудненої ділянки, якщо закон вимагає таких дій.

Конструктивне зобов'язання - це зобов'язання, яке є наслідком дій підприємства, коли:

-          підприємство вказало іншим сторонам, що воно візьме на себе певні зобов'язання згідно з порядком, установленим практикою, опублікованою політикою чи достатньо конкретною поточною заявою;

-          як наслідок підприємство створило в інших сторін обґрунтоване очікування, що воно виконає ці зобов'язання.

Приклади конструктивних зобов'язань вюіючають:

-          політику повернення вартості, сплаченої за повернені товари, продукцію;

-          публічне проголошення, конкретний план закриття підприємства або іншого учасника господарської діяльності;

-          політику охорони довкілля.

Згідно з МСБО 37, сума, у якій визнається забезпечення, повинна бути найкращою попередньою оцінкою витрат, необхідних для погашення теперішньої заборгованості на звітну дату.

Приклад 4.1.

Підприємство виготовляє і продає аудіоапаратуру. Собівартість музичного центру - 1500 грош. од. Ціна продажу - 2500 грош. од. Кожний музичний центр продається з гарантією, яка передбачає його повну заміну у випадку несправності на протязі 1,5 років з дня продажу. 3 попереднього досвіду відомо, що 5 % музичних центрів повертаються з рекламаціями. В поточному місяці було продано 23000 музичних центрів і 1058 було замінено по гарантії.

Необхідно:

-          Здійснити оцінку забезпечення гарантійних зобов'язань.

-          Відобразити утворення і використання забезпечення в бухгалтерському обліку.

Розв'язок. Оцінка забезпечення: 2500 грош. од. * 23000 шт. * 5 % = 2875000 грош. од. Створення забезпечення на суму 2875000 грош. од.: Дт "Інші витрати" (звіт про прибуток або збиток) Кт "Забезпечення гарантійних виплат" (звіт про фінансове становище

(баланс))

Використання забезпечення: 1058 шт. * 1500 грош. од. = 1587000 грош. од.

Дт "Забезпечення гарантійних виплат" (звіт про прибуток або збиток) Кт "Готова продукція" (звіт про фінансове становище (баланс))

 

Найкраща оцінка - це сума, яку підприємство обґрунтовано сплатило б для погашення зобов'язання або передало б його третій стороні. Така оцінка визначається на основі судження керівників підприємства з урахуванням:

-          попереднього досвіду подібних операцій;

-          висновків незалежних експертів (юристів, екологів тощо);

-          додаткових свідчень, які є наслідком подій після дати балансу. Для отримання найкращої оцінки забезпечення слід:

 

-          враховувати усі ризики та невизначеності;

-          дисконтувати очікувані витрати, якщо вплив вартості грошей у часі є суттєвим;

-          враховувати очікувані майбутні події;

-          не враховувати прибуток від очікуваного вибуття активів;

-          враховувати суму компенсації від третіх сторін.

При цьому слід пам'ятати, що забезпечення визначається у валовій сумі, тобто до сплати податку на прибуток. Податкові наслідки оцінки та зміни забезпечення визначаються згідно з МСБО 12 "Податки на прибуток".

Очікувана вартість - це сума можливих значень змінної величини, зважених за допомогою їх ймовірності. Очікувану вартість обчислюють за формулою:

                        п

A = 2_,^ІРІ7   (4-1)

І=\

де A - очікувана вартість;

Aj - значення змінної величини для певної події (і); РІ - ймовірність певної події (і). Майбутні події можуть також впливати на суму, необхідну для погашення заборгованості. Наприклад, сума забезпечення відображає:

-          обґрунтоване очікування технології, яка буде доступною під час понесення витрат;

-          очікувані зменшення витрат, пов'язані зі збільшенням досвіду застосування існуючої технології, або очікуваної витрати на застосування існуючої технології до більшої чи комплекснішої операції, ніж виконувана раніше;

-          вплив можливого нового законодавства, коли є достатньо об'єктивне свідчення, що законодавство напевно набере чинності.

У разі визнання компенсації, очікуваної від третіх сторін:

-          витрати, пов'язані із забезпеченням, можна наводити у звіті про прибуток або збиток за вирахуванням суми, визнаної для компенсації;

-          забезпечення слід визнавати як зобов'язання в звіті про фінансове становище (балансі), компенсацію слід визнавати як окремий актив.

Обтяжливий контракт - це контракт, за яким неминучі витрати на погашення зобов'язання перевищуватимуть очікувані економічні вигоди від

 

контракту. Якщо контракт стає обтяжливим, теперішню заборгованість за цим контрактом слід визнати та оцінити як забезпечення.

Приклад 4.2.

Завод шампанських вин має договір, підписаний рік назад, на оренду штольні строком на 5 років без права дострокового розірвання. Штольня завдяки постійності температури використовувалась для зберігання і виробництва виноматеріалів. Плата за оренду складає 1200000 грош. од. на рік. Зміна технології і скорочення виробництва певного асортименту виноматеріалів зробило недоцільним використання штольні. Витрати на демонтаж і переміщення обладнання сюіадуть 300000 грош. од. На строк оренди, що залишився, - 4 роки - штольня може бути здана в суборенду з доходом від неї у розмірі 700000 грош. од. на рік.

Необхідно:

Визначити, чи є договір на оренду обтяжливим контрактом?

Якщо так, то в якому розмірі має бути створено забезпечення витрат у зв'язку з обтяжливим контрактом?

Розв'язок.

1.         Контракт є обтяжливим, оскільки:

-          є нерозірваним;

-          витрати по контракту 5100000 грош. од. (1200000 грош. од. * 4 + 300000 грош. од.) перевищують економічні вигоди 2800000 грош. од. (700000 грош. од. * 4).

2.         Слід створити забезпечення витрат по обтяжливому контракту в сумі

2300000 грош. од. (5100000 грош. од. - 2800000 грош. од.).

Згідно МСБО 37 реструктуризація - це програма, яку планують і контролюють керівники і яка суттєво змінює обсяг діяльності підприємства або спосіб здійснення цієї діяльності.

Прикладами подій, які відповідають визначенню реструктуризації, є:

-          продаж або припинення певного виду діяльності;

-          закриття відділень у країні (чи регіоні);

-          переміщення видів діяльності з однієї країни (регіону) до іншої;

-          зміни в структурі управління, наприклад, ліквідація якоїсь ланки управління;

-          основні реорганізації, які мають суттєвий вплив на характер і напрями діяльності підприємства.

Забезпечення витрат на реструктуризацію визнається лише тоді, коли загальні критерії визнання забезпечення задовольняються.

Таке забезпечення є швидше конструктивним зобов'язанням, ніж юридичним. Конструктивне зобов'язання здійснити реструктуризацію виникає лише за умови, якщо підприємство:

 

а)         має докладний офіційний план підприємства реструктуризації, в

якому принаймні зазначено:

-          діяльність або частину діяльності, якої він стосується;

-          основні місця розташування, на які він впливає;

-          місце розташування, функцію та приблизну кількість працівників, яким компенсуватиметься припинення їхніх послуг;

-          видатки, які здійснюватимуться;

-          час упровадження плану;

б)         викликало обґрунтоване очікування в тих, на кого впливає план,

що воно здійснюватиметься реструктуризацію, починаючи впроваджувати

план або повідомляючи його основні особливості тим, на кого він впливає.

Згідно з МСБО 37 непередбаченезобов'язання - це:

-          можливе зобов'язання, яке виникає внаслідок минулих подій та існування якого підтвердиться, тільки якщо відбудеться або не відбудеться одна чи кілька невизначених майбутніх подій, не повністю контрольованих підприємством;

-          теперішнє зобов'язання, яке виникає внаслідок минулих подій, але не визнане, оскільки: а) немає ймовірності, що вибуття ресурсів, які втілюють економічні вигоди, буде необхідним для погашення зобов'язання; б) суму зобов'язання не можна оцінити достатньо достовірно.

Непередбачений актив - це можливий актив, який виникає внаслідок минулих подій і існування якого підтвердиться лише після того, як відбудеться або не відбудеться одна чи кілька невизначених майбутніх подій, не повністю контрольованих підприємством. Непередбачений актив не є активом і, отже, не визнається як актив у звіті про фінансове становище (балансі).

Зрідка розкриття всієї або окремої інформації, яка передбачена МСБО 37, може завдавати значної шкоди підприємству в суперечці з іншими сторонами щодо основної сутності забезпечення, непередбаченого зобов'язання чи непередбаченого активу.