Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
Тема 3. Суб’єкти підприємницької діяльності, її види та форми 3.1. Суб’єкти підприємницької діяльності (підприємці) як суб’єкти господарювання : Фінансові основи підприємництва : Бібліотека для студентів

Тема 3. Суб’єкти підприємницької діяльності, її види та форми 3.1. Суб’єкти підприємницької діяльності (підприємці) як суб’єкти господарювання


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 

магниевый скраб beletage

Загальні положення щодо осіб, які можуть займатися під-приємницькою діяльністю, містяться у Господарському кодексі України та Цивільному кодексі України. Для характе-ристики цих осіб означені нормативні акти допускають пара-лельне існування декількох термінів: “суб’єкт підприємниць-кої діяльності”, “суб’єкт підприємництва”, а також “підприємець”. Натомість ЦК України відмовляється від єди-ного узагальнюючого поняття і запроваджує термін “підприємець” стосовно фізичних осіб, а також прикметник “підприємницькі” стосовно юридичних осіб — товариств.

Поняття “суб’єкт підприємницької діяльності” співвідно-ситься із поняттям “суб’єкт господарської діяльності” так са-мо, як співвідносяться поняття “підприємницька діяльність” і “господарська діяльність”, тобто як часткове із цілим. Тому під час характеристики суб’єктів підприємницької діяльності ми будемо, звичайно, звертатися і до загальних ознак, притаман-них суб’єктам господарської діяльності.

Суб’єктами господарювання (в тому числі підприємцями) визнаються учасники господарських відносин, які здійснюють господарську (підприємницьку) діяльність.

Господарсько-виробничими є майнові та інші відносини, що виникають між суб’єктами господарювання при безпосе-редньому здійсненні господарської діяльності. До них, зокре-ма, належать договірні відносини між суб’єктами підприємницької діяльності і, відповідно, відносини, що вини-кають між ними у разі порушення таких зобов’язань.

Під організаційно-господарськими відносинами ро-зуміються відносини, що складаються між суб’єктами господа-

            рювання та суб’єктами організаційно-господарських повнова-жень у процесі управління господарською діяльністю. Відно-сини між суб’єктом підприємницької діяльності та органом державної податкової служби з приводу сплати податків, придбання торговельного патенту тощо належать саме до ор-ганізаційно-господарських. До них також належать відносини між суб’єктом підприємницької діяльності — юридичною осо-бою та його засновниками. Більш докладно ці відносини ми розглянемо далі.

Внутрішньогосподарськими, у свою чергу, є відносини, що складаються між структурними підрозділами суб’єкта гос-подарювання, та відносини суб’єкта господарювання з його структурними підрозділами. Зокрема, у процесі затвердження положення про структурний підрозділ (філію, представ-ництво) та виділення йому майна суб’єктом підприємницької діяльності-власником між власником та філією складаються такі відносини.

Класифікація суб’єктів підприємницької діяльності

Частина 2 ст. 55 ГК України містить загальний перелік суб’єктів господарювання, який можна застосувати і для кла-сифікації суб’єктів підприємницької діяльності. Ними вважа-ються:

1)         господарські організації — юридичні особи, створені від-повідно до ЦК України, державні, комунальні та інші підпри-ємства, створені відповідно до цього кодексу, а також інші юридичні особи, які здійснюють господарську діяльність та за-реєстровані в установленому законом порядку;

2)         громадяни України, іноземці та особи без громадянства, які здійснюють господарську діяльність та зареєстровані від-повідно до закону як підприємці;

3)         філії, представництва, інші відокремлені підрозділи гос-подарських організацій (структурні одиниці), утворені ними для здійснення господарської діяльності. На рис. 3.1 подається їх узагальнена схема.

Суб’єкти підприємницької діяльності

 

Фізичні особи

 

Юридичні особи

 

 

 

 

Інші підприємства ( колективні, сільського-сподарські, фермерські господарства та інші)

Командитне товариство

Унітарні

(один засновник)

Державні підприємства

Комунальні підприємства

Підприємства, за-сновані на власно-сті об’єднання громадян

Підприємства, за-сновані на власно-сті релігійної орга-нізації

Приватні підпри-ємства ( з одним засновником)

 

Підприємства

Об’єднання підприємств

I Асоціації

Корпоративні

Корпорації Консорціуми

(два і більше засновники)

Приватні підприємства (з двома та більше заснов-никами)

Концерни

Кооперативні підприємс-тва ( кооперативи)

Виробничий

Обслуговуючий

Споживчий

Акціонерне товариство

Господарські товариства

•[

Повне товариство

Товариство з обмеже-ною відповідальністю

Товариство з додатко-вою дповідальністю

 

Рис. 3.1. Субєкти підприємницької діяльності за законодавством України