Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
СПИСОК РЕКОМЕНДОВАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ : Фінансові основи підприємництва : Бібліотека для студентів

СПИСОК РЕКОМЕНДОВАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 

магниевый скраб beletage

1.         Аллен Джон В., Армстронг Дзвид Дж., Уолкен Лоуренс С. Основы свободного предпринимательства. — К.: УкрНИИН-ТИ, 1992. — 24 с.

2.         Арсеєнко А. Підприємництво і підприємці // Урядовий кур’єр. — 1994. — 20 січ. — С.6

3.         Барановський О. Державна підтримка малого бізнесу: світовий досвід і Україна // Економіка України. — 1993. — № 6.

—        С. 74—79.

4.         Варналій З.С. Актуальні проблеми фінансів малого

підприємництва України // Фінанси України. — 1996. — № 10.

—        С. 23—33.

5.         Варналій З.С. Основи підприємництва. — К.: Знання-Прес, 2002. — 239 с.

6.         Верхан П.Х. Підприємець: його економічна функція та суспільно-політична відповідальність. — К.: ЮРІНКОМ, 1994. — 60 с.

7.         Верховода Л. Підприємництво. Нові форми господарю-вання // Економіка України. — 1992. — № 10. — С. 23—27.

8.         Воротіна Л.І. Малий бізнес та підприємництво як засіб адаптації до ринкових форм господарювання. — К.: Знання, 1996. — 36 с.

9.         Господарський кодекс України, прийнятий 16 січня 2003 р.

10.       Гриценко А., Соболєв В. Ринкова інфраструктура: суть,

функції, будова // Економіка України — 1998. — № 4. — С. 35—

44.

11.       Діденко М.М. Підприємництво в Україні. — К.:

УкрІНТЕІ, 1995. — 90 с.

12.       Долан 3. Дж., Линдсей Д. Рынок: микроэкономическая модель: Пер. с англ. В. Лукашевича и др. — СПб., 1992. — 496 с.

13.       Долішний М.І., Козоріз М.А., Мікловда В.П., Даниленко А.С. Підприємництво в Україні: проблеми становлення і пер-спективи розвитку. — Ужгород: Карпати, 1997. — 363 с.

Список рекомендованої літератури

14.       Друкер П. Як забезпечити успіх у бізнесі: новаторство і підприємництво: Пер. з англ. В.С. Ґуля. — К.: Україна, 1994. — 319 с.

15.       Економічний словник-довідник / За ред. д-ра екон. на-ук проф. С.В. Мочерного. — К.: Феміна, 1995. — 368 с.

16.       Ермошенко Н.Н., Борсученко Б.И. Основные тенденции предпринимательства в странах с развитой рыночной эконо-микой — К.: УкрИНТЗИ, 1992. — 54 с.

17.       Ермошенко Н.Н., Борсученко Б.И. Формы предприни-мательства за рубежом. — К.: УкрНЛИНТИ, 1991. — 76 с.

18.       Жаліло Я.А. Регулювання ринкової економіки: сучас-ний досвід розвинених країн. — К: ШСД, 1996. — 86 с.

19.       Исакова Я., Жиляев Й., Щур А. Зарубежный опыт под-держки малого бизнеса. — К.: Венчур, 1993. — 22 с.

20.       Киселев А.П. Теория и практика современного бизнеса (или как создать фирму и работать на себя ). — К.: ЛИБРА, 1995. — 248 с.

21.       Кісельов А.П. Бізнес і проблеми трансформації вироб-ничих відносин в Україні. — К.: КДЕУ, 1996. — 282 с.

22.       Кісельов А.П. Основи бізнесу: Підручник. — К.: Вища школа, 1997. — 191 с.

23.       Ковальчук Т. Підприємницька діяльність і механізм її регулювання // Політика і час. — 1991. — № 15. — С. 26—33.

24.       Красникова Е. Фигура предпринимателя в рыночной экономике // Российский экономический журнал. — 1995. — № 3. — С. 76—85.

25.       Коробов М.Я. Фінанси промислового підприємства. — К.: Либідь, 1995. — 160

26.       Кривцов А.С. Предпринимательство как тип хозяйство-вания. — X.: Прапор, 1995. — 118 с.

27.       Крутик А.Б., Пименова А.Л. Введение в предпринима-тельство: Учеб. пособие. — СПб.: Политехника, 1995. — 583 с.

28.       Кучма Л.Д. Націю звеличують великі цілі і діла. — К.: Преса України, 2000. — 96 с.

29.       Лапуста М. Предприниматель и предпринимательст-во: общественная характеристика // Проблеми теории и прак-тики управлення. — 1994. — № 4. — С. 77—81.

30.       Лукінов І.І. Економічні трансформації (наприкінці XX сторіччя). — К.: АТ “Книга”, 1997. — 456 с.

31.       Макконнелл К.Р., Брю С.Л. Экономикс: Принципы, про-блемы и политика: Пер. с 11-го англ. изд. В 2 т. — М.: Респуб-лика, 1992.

32.       Малий бізнес України. Підприємці здатні відродити країну. — К.: Асоціація сприяння розвитку приватного підприємництва в Україні “Єднання”, 1997. — 144 с.

33.       Мале підприємництво і менеджмент в Україні

(публічно- і приватноправові засади). — К.: Академія право-

вих наук України, 1997. — 240 с.

34.       Мое малое предприятие (Основы успешного предпри-нимательства ) / Й.Б. Жиляев, В.Р. Костюк, Ю.А. Клочко, С.Н. Соболь, А.В. Щур — К.: ВЕНЧУР, 1995. — 136 с.

35.       Мочерний С.В., Устенко О А., Чеботар С.І. Основи підприємницької діяльності: Посібник. — К.: Видавничий центр “Академія”, 2001. — 280 с.

36.       Основи економічної теорії. — Ч. 3: Підприємництво в ринковій економіці: Навч. посіб. / За ред. Ю.В. Ніколенка. — К.: НМК ВО, 1992. — 232 с.

37.       Основи економічної теорії: політекономічний аспект: Підручник / За ред. Г.Н. Климка, В.П. Нестеренка. — 2-ге вид., перероб. і доп. — К.: Вища шк.: Знання, 1997. — 743 с.

38.       Основы предпринимательского дела. Благородный биз-нес: Учебник / Под ред. Ю.М. Осипова. — М.: БЕК, 1996. — 476 с.

39.       Основы предпринимательской деятельности: Экономи-ческая теория. Маркетинг. Финансовый менеджмент / Под ред. В.М. Власовой. — М.: Финанси и статистика, 1994. — 496 с.

40.       Підприємництво і право: 3б. наук. праць. — К.: Інститут приватного права і підприємництва АПрН України, 1998. — 340 с.

41.       Підприємницьке право: Підручник/ За ред. О.В. Стар-цевої/ 2-ге вид., перероб. і допов. — К.: Істина,2005.

42.       Підтримка та розвиток малого бізнесу в Україні:

Довідник підприємця. — К.: Міжн. інститут менеджменту,

1997. — 126 с.

Список рекомендованої літератури

43.       Покропивний С.Ф., Колот В.М. Підприємництво: стра-

тегія, організація, ефективність: Навч. посіб. — К.: КНЕУ,

1998.   — 352 с.

44.       Покропивний С.Ф., Соболь С.М., Швидененко Г.О.

Бізнес-план: технологія розробки та обґрунтування: Навч.

посіб. — К.: КНЕУ, 1999. — 208 с.

45.       Предпринимательство в конце XX века / А.А. Дынкин, А.Р. Стерлий, Й.В. Тулин и др. — М.: Наука, 1992. — 312 с.

46.       Предпринимательство для всех / Г.М. Евменова, Л.В. Кнышова, О.Й. Меньшикова, Т.Л. Попова. — М.: Финансы и статистика, 1994. — 73 с.

47.       Предпринимательство: Учеб. для вузов / Под ред. проф. В.Я. Горфинкеля й др. — М.: Банки и биржи: ЮНИТИ,

1999.   — 475 с.

48.       Про власність: Закон України від 7 лютого 1991 р. № 697— XII // Відомості Верховної Ради України. — 1991. — № 20. — Ст. 249.

49.       Про господарські товариства: Закон України від 19 ве-ресня 1991 р. № 1576—XII // Відомості Верховної Ради Ук-раїни. — 1991. — № 49. — Ст. 682.

50.       Про Державний комітет України з питань розвитку підприємництва: Указ Президента України від 29 липня 1997 року № 737/97 // Урядовий кур’єр. — 1997. — 31 лип. — С. 2.

51.       Про державну підтримку малого підприємництва: За-кон України від 19 жовтня 2000 року № 2063-ІП // Урядовий кур’єр. — 2000. — 22 листоп.

52.       Про державну підтримку малого підприємництва: Указ Президента України від 12 травня 1998 року № 456/98 // Уря-довий кур’єр. — 1998. — 16 трав. — С. 12.

 

53.       Про деякі заходи з дерегулювання підприємницької діяльності: Указ Президента України від 23 липня 1998 року № 817/98 // Урядовий кур’єр. — 1998. — 28 лип. — С. 4.

54.       Про запровадження єдиної державної регуляторної політики у сфері підприємництва: Указ Президента України від 22 січня 2000 року № 89/2000 // Урядовий кур’єр. — 2000. — 25 січ. — С. 4.

55.       Про лізинг: Закон України. — К.: Україна, 1998.

56.       Про обмеження монополізму і недопущення недобро-совісної конкуренції у підприємницькій діяльності: Закон Ук-раїни від 18 лютого 1992 року № 2132—XII // Відомості Верхов-ної Ради України. — 1992. — № 21. — Ст. 296.

57.       Про підприємництво: Закон України від 7 лютого 1991 року № 698—XII // Відомості Верховної Ради України. — 1991.

—        № 14. — Ст. 168.

58.       Про підприємства в Україні: Закон України від 27 бе-

резня 1991 року № 887—XII // Відомості Верховної Ради Ук-

раїни. — 1991. — № 24. — Ст. 272.

59.       Про порядок державної реєстрації суб’єктів

підприємницької діяльності: Постанова Кабінету Міністрів

України від 25 травня 1998 р. № 740 // Урядовий кур’єр. — 1998.

—        2 черв. — С. 9. 284.

60.       Про селянське (фермерське) господарство: Закон Ук-

раїни від 22 червня 1993 року № 3312-ХП (в новій редакції) //

Відомості Верховної Ради України. — 1993. — № 32. — Ст. 341.

61.       Про спрощену систему оподаткування обліку та звітності суб’єктів малого підприємництва: Указ Президента України від 3 липня 1998 року № 727/98 // Урядовий кур’єр. — 1998. — 7 лип. — С. 5.

62.       Про усунення обмежень, що стримують розвиток підприємницької діяльності: Указ Президента України від 3 лютого 1998 року № 79/98 // Урядовий кур’єр. — 1998. — 7 лют.

—        С. 11.

63.       Радаев В.В. Экономическая функция и психологичес-кий аспект предпринимательства // Российский экономичес-кий журнал. — 1995. — № 10. — С. 89—96.

64.       Радаев В.В. Внешнеэкономические мотивы предприни-мательской деятельности // Вопросы экономики. — 1994. — №7.

—        С. 85—97.

65.       Райзберг Б.А. Основы бизнеса. — М.: Ось-89, 1996. — 192 с.

66.       Самуельсон П. Економіка: Підручник. — Львів: Світ. — 1993. — 496 с.

Список рекомендованої літератури

67.       Селіванов В. Підприємництво в Україні: проблеми ста-

новлення та перспективи розвитку // Право України. — 1995.

— № 7. С. 16—22; № 8. — С. 13-14.

68.       Сизоненко В.О. Підприємництво: Підручник. — К.:

Вікар, 1999. — 438 с.

69.       Смит А. Исследование о природе и причинах богатст-ва народов. — М.: Соцэкгиз, 1962. — 685 с.

70.       Соболь С.Н. Предпринимательство (начало бизнеса). — К.: ВЕНЧУР, 1994. — 176 с.

71.       Соболь С.Н. Формирование среды развития предприни-мательства в Украине. — К.: ВЕНЧУР, 1994. — Вып. 2. — 53 с.

72.       Сорока І. Підприємець — ключова фігура ринкової еко-номіки // Економіка України. — 1992. — № 11. — С. 44—50.

73.       Урчукин В.Г. Десять заповедей предпринимателя. — К.: Укрзакордонвизасервис, 1992. — 112 с.

74.       Фінанси підприємств: підручник/ Кер. авт. кол. і наук. ред. проф. А.М. Поддєрьогін. — 5-те вид., переб. і доп. — К.: КНЕУ, 2005. — 571 с.

75.       Хоскинг А. Курс предпринимательства. — М.: Между-народные отношения, 1993. — 352 с.

76.       Цивільний кодекс України, прийнятий 16 січня 2003 року.

77.       Черкасов В.В. Деловой риск в предпринимательской деятельности: Практ. пособие. — К.: Либра, 1996. — 112 с.

78.       Шегда А.В. Менеджмент — основа современного пред-принимательства. — К.: АниР, 1995. — 268 с.

79.       Шумпетер Й. Теория экономического развития (ис-следования предпринимательской прибыли, капитала, креди-та, процента й цикла конъюнктуры). — М.: Прогресс, 1982. — 436 с.

ЗМІСТ

ПЕРЕДМОВА            3

Тема 1. Сутнісна характеристика підприємницької

діяльності        5

1.1.      Підприємництво як сучасна форма господарювання 5

1.2.      Принципи здійснення, форми, типи і моделі підприємницької діяльності        9

1.3.      Роль і значення підприємництва в економіці        11

Тема 2. Функції та правовий статус підприємця  13

2.1.      Підприємець — ключова фігура ринкової економіки 13

2.2.      Права, обов’язки та відповідальність підприємця . .16

Тема 3. Суб’єкти підприємницької діяльності, її види та

форми              22

3.1.      Суб’єкти підприємницької діяльності (підприємці) як

суб’єкти господарювання     22

3.2.      Приватне, колективне та державне підприємництво 24

3.3.      Види підприємницької діяльності  27

3.4.      Організаційно-правові форми підприємницької діяльності         35

Тема 4. Мале підприємництво        40

4.1.      Економічна сутність малого підприємництва        40

4.2.      Функції малого підприємництва     43

4.3.      Особливості розвитку малого підприємництва       в Україні й за кордоном    45

Тема 5. Селянське (фермерське) господарство      49

5.1.      Сутність селянського (фермерського) господарства         49

5.2.      Створення та діяльність фермерських господарств 50

Тема 6. Підприємництво в фінансовій сфері          55

6.1.      Суб’єкти підприємництва фінансового спрямування 55

6.2.      Ринок фінансових ресурсів               58

Тема 7. Сутність підприємницького капіталу, механізм та

джерела його формування   61

7.1. Сутність і складові елементи підприємницького

капіталу           61

7.2.      Формування початкового (стартового) підприємницького капіталу      64

7.3.      Джерела формування підприємницького капіталу .68

Тема 8. Бізнес-план: сутність, призначення і методологія

розробки         74

8.1.      Сутність та функції бізнес-плану      74

8.2.      Методологія та стадії розробки бізнес-плану         76

8.3.      Структура та логіка розробки бізнес-плану            80

8.4.      Технологія розробки бізнес-плану               85

Тема 9. Фінанси і податки у підприємницькій

діяльності        94

9.1.      Організація фінансів підприємств               94

9.2.      Фінансова діяльність у підприємницькому управлінні    97

9.3.      Фінансово-кредитна підтримка підприємництва   . .101

9.4.      Система оподаткування підприємницької діяльності       104

Тема 10. Організація управління фінансовими

ресурсами       112

10.1.    Основи організації фінансів підприємств               112

10.2.    Фінансова діяльність та зміст фінансової роботи .116

10.3.    Зміст та завдання управління фінансами підприємства  121

Тести               124

Практичні завдання               133

Теми рефератів           138

Термінологічно-тлумачний словник сфери

підприємницької діяльності             140

Додаток. Бізнес-план організації експериментально-

промислового виробництва гофрованих картону й тари

ВАТ “ДНІПРОВАЖПАПІРМАШ”               170

СПИСОК РЕКОМЕНДОВАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ   . . . .184

Навчальне видання

Володимир Веніамінович Кузьмін

ФІНАНСОВІ

ОСНОВИ

ПІДПРИЄМНИЦТВА

Навчальний посібник

Керівник видавничих проектів Б. А. Сладкевич

Редактор Л.І. Єросова

Верстка О.А. Клевцова

Дизайн обкладинки Б. В. Борисов

Підп. до друку 15.06.2006. Формат 60х84/16.

Папір офсетний. Друк офсетний.

Ум.друк.арк. 12.

Видавництво “Центр навчальної літератури”

вул. Електриків, 23

м. Київ, 04176

тел./факс 425-01-34, тел. 451-65-95, 425-04-47, 425-20-63, 428-72-81,

428-72-83

8-800-501-68-00 (безкоштовно в межах України)

e-mail: office@uabook.com

сайт: WWW.CUL.COM.UA

Свідоцтво ДК №2458 від 30.03.2006