Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
Додаток БІЗНЕС-ПЛАН ОРГАШЗАЦІЇ ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНО-ПРОМИСЛОВОГО ВИРОБНИЦТВА ГОФРОВАНИХ КАРТОНУ Й ТАРИ BAT “ДНІПРОВАЖПАПІРМАШ” : Фінансові основи підприємництва : Бібліотека для студентів

Додаток БІЗНЕС-ПЛАН ОРГАШЗАЦІЇ ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНО-ПРОМИСЛОВОГО ВИРОБНИЦТВА ГОФРОВАНИХ КАРТОНУ Й ТАРИ BAT “ДНІПРОВАЖПАПІРМАШ”


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 

магниевый скраб beletage

1. Резюме (основні положення)

Виникла підприємницька ідея організувати експериментально-промислове виробництво гофрокартону й гофротари в акціонерному товаристві “Дніпроважпапірмаш” ім. Артема.

Гофрокартонна тара належить до прогресивних, екологічно чис-тих видів пакувальних засобів. Вона має такі переваги:

1)         собівартість одного гофрокартонного ящика у 1,5—2 рази менша за собівартість дерев’яного ящика такої самої місткості;

2)         маса гофрованої тари у 4—5 разів менша порівняно з де-рев’яною тарою такої самої місткості;

3)         транспортування такої тари є дешевшим і зручнішим;

4)         гофрокартон має велику міцність і жорсткість та малу питому вагу;

5)         тара має більшу гігієнічність та естетичніший вигляд.

Україна є однією з провідних держав серед країн СНД за обся-

гом виробництва картонно-паперової тари, проте протягом останніх років міра задоволення внутрішньодержавних потреб у ній колива-лася в межах 50—52 %. Водночас в Україні (порівняно з індустріаль-но й ринково розвинутими країнами) рівень виробництва гофрокар-тонної тари є ще невиправдано малим. У розрахунку на одного жите-ля України зараз виготовляється 6,2 м2 цього виду тари, що в 7, 10, 15 і 17 разів менше, ніж в Англії, Німеччині, Японії і США відповідно. Організація виробництва гофрокартонної тари в AT “Дніпроваж-папірмаш” має збільшити відносний (на одного жителя) обсяг ви-робництва на 0,6 м2 і завдяки цьому зменшити дефіцит цього виду продукції на 4 %.

Розрахункова річна програма виробництва гофрокартону стано-вить 32 млн м2, а гофротари — 29,6 млн м2 (за умови оптимального рівня освоєння проектної потужності, тобто 97 %). Виробництво го-фрованого картону вирішено здійснювати на устаткуванні, що виго-товляється в AT “Дніпроважпапірмаш”, а гофрованої тари — на імпортному устаткуванні. Постачальниками необхідних матеріалів

            Додаток

(картону, паперу, хімікатів тощо) будуть переважно вітчизняні това-ровиробники. Новостворене виробництво гофрокартону й гофрота-ри забезпечуватиметься персоналом, вивільненим з діючого підприємства (AT “Дніпроважпапірмаш”). Загальний обсяг вироб-ничих інвестицій для реалізації проекту за розрахунками становить 7148,87 тис. гривень. Фінансування здійснюватиметься за рахунок пільгового державного кредиту (плата за кредит дорівнює 20 % річних). Очікується, що строк окупності виробничих інвестицій у реалізацію проекту становитиме приблизно 2,3 року або 3,3 року з урахуванням оплати кредиту.

Відтак організація експериментально-промислового вироб-ництва гофрованих картону й тари в AT “Дніпроважпапірмаш” є технічно та економічно доцільною.

2. Продукція

В акціонерному товаристві “Дніпроважпапірмаш” ім. Артема (Дніпропетровськ) вирішено створити експериментальне виробниц-тво гофрованого картону та листових заготовок картонних ящиків.

Гофрована тара є одним із найпрогресивніших і екологічно чис-тих видів продукції в таропакувальній галузі. Тара з картону й папе-ру порівняно з іншими її видами, що виготовляються з деревини й пластмас, має істотні переваги. Передовсім вона дешевша, для її ви-готовлення використовується менше сировини та матеріалів, вона легка, гігієнічна, естетична, зручна в користуванні. Поставка тарних ящиків здійснюється в складеному вигляді, що уможливлює отри-мання великого економічного ефекту за рахунок ефективнішого ви-користання транспортних засобів і складських приміщень.

Широке використання гофрокартонної тари в більшості галузей промисловості, сільському господарстві й сфері обслуговування має забезпечити значне зниження затрат праці на стадіях виробництва продукції, пакування виробів, їх зберігання, вантажно-розвантажу-вальних операцій. Пакування різноманітних видів продукції в кар-тонні ящики помітно зменшує необхідні для складування виробничі й торговельні площі, дає змогу запровадити автоматизоване паку-вання певних видів продукції.

Вага (маса) й собівартість гофрокартонної тари відповідно в 4— 5 разів і 1,5—2,5 рази менші, ніж такі самі показники дерев’яної тари такої самої місткості. Істотною перевагою картонно-паперової тари є також те, що значна частка її може бути використана як вторинна си-

ровина для продукування нових таропакувальних матеріалів, що за-безпечить відповідну економію первинної сировини.

Аналіз розвитку виробництва тари й тарних матеріалів за ос-танні роки показує, що загальні структурні зрушення у виробництві та споживанні тари відбуваються за рахунок збільшення частки кар-тонно-паперової тари. Про це свідчать світові тенденції в розвитку цього виду продукції. Зокрема в країнах з високорозвинутою тарною промисловістю застосування паперу, картону й комбінованих мате-ріалів на цій основі для пакування різноманітних видів продукції становить 70—90 % загального споживання всіх видів тари.

3. Дослідження ринку й маркетинг

Створені в корпорації “Укрпапірвторпром”, до якої входять Жи-дачівський і Рубежанський целюлозно-паперові комбінати, Ізмаїльський целюлозно-картонний комбінат, потужності за умови повного їх завантаження (використання) дають змогу виготовляти 283 млн м2 гофрокартону. Інші відомства мають річну потужність 219 млн м2 гофрокартону. В цілому Україна може виготовити 502 млн м2 гофрованого картону і 401,6 млн м2 гофрокартонної тари.

У найсприятливіший для України господарський 1992 р., після якого розпочався стрімкий спад промислового виробництва, у галузі було вироблено понад 362 млн м2 гофрованого картону, що задоволь-няло приблизно лише 50 % попиту внутрішнього ринку. За наступні три роки через економічну кризу виробництво гофрокартонної тари значно скоротилося. Зокрема у 1995 р. обсяг виробництва гофрокар-тону зменшився до 242 млн м2, що становило лише 48 % наявних ви-робничих потужностей галузі.

У 1995 р. в розрахунку на одного жителя України спожито лише 4,4 м2 гофрокартонної тари, що в кілька разів менше, ніж у будь-якій іншій країні Європи. Обсяги виробництва (у розрахунку на одного жителя) цього виду продукції в розвинутих країнах світу в тому са-мому році наведено в табл. 1.

За умови стабілізації та пожвавлення виробництва можна очіку-вати, що у 2000 р. суспільні потреби країни в гофрокартонній тарі становитимуть 14,4 м2 на одного жителя України, а у 2005 р. — 18м2. Дані про потужності, потребу й виробництво гофрокартону та гоф-ротари наведено в табл. 2. З неї видно, що організація виробництва гофрованого картону й гофрокартонної тари на АТ “Дніпроваж-папірмаш” в обсязі відповідно 32 та 29,6 млн м2 у 2000 р. дасть змогу

одаток

Таблиця 1

Виробництво гофрокартонної тари з розрахунку на одного жите-ля в розвинутих країнах у 1995 р.

 

Країна Виробництво гофрокартонної тари на одного жителя, м

1. Греція         16,8

2. Ірландія      27,2

3. Фінляндія   29,9

4. Австрія       38,2

5. Іспанія        42,2

6. Англія         43,9

7. Бельгія        47,9

8. Данія          54,1

9. Італія          54,7

10. Франція    56,5

11. Нідерланди          60,2

12. Німеччина           63,5

13. Швеція     92,5

14. Японія      93,9

15. США        109,8

дещо збільшити споживання (приблизно на 0,6 м2 у розрахунку на одного жителя України) і певною мірою зменшити дефіцит цих видів продукції.

Рівень задоволення ринкового попиту на гофровану тару в перс-пективному періоді (2000—2005 рр.) за прогнозом становитиме: без урахування додаткового обсягу виробництва цього виду продукції на АТ “Дніпроважпапірмаш” — відповідно 69 і 55 %, а з урахуванням згаданого виробничого чинника — відповідно 73 і 59 %, тобто дефіцит гофротари зменшиться на чотири відсоткові пункти.

Отже, економічна доцільність організації експериментально-промислового виробництва гофрованого картону й картонної тари ще на одному підприємстві — в акціонерному товаристві “Дніпро-важпапірмаш” — є очевидною.

4. Розміщення підприємства

Виробничо-господарські об’єкти новостворюваного експери-ментально-промислового виробництва гофрованих картону й тари розміщено в Дніпропетровську на території машинобудівного заво-ду — акціонерного товариства “Дніпроважпапірмаш” ім. Артема. Промисловий майданчик підприємства знаходиться на лівому березі Дніпра. Він межує: на заході — із житловим масивом “Сонячний”, на

Таблиця 2

Виробнича потужність, виробництво та споживання гофрокартонної тари в Україні

 

Показник        1992 рік          1993 рік          1994 рік          1995 рік          2000 рік (про-гноз)   2005 рік (про-гноз)

1.Виробнича      потужність, млн м2:

а)         корпорація "Укрпапірв-

тормаш"

б)         інші відомства

в)         акціонерне товариство

"Дніпроважпапірмаш"

г)         усього 283,0 219,0

502,0   283,0 219,0

502,0   283,0 219,0

502,0   283,0 219,0

502,0   368,8

245,2 33,0 647,0        368,8

245,2 33,0 647,0

2. Обсяг виробництва гоф-рокартону, млн м2:

а)         корпорація "Укрпапірв-

тормаш"

б)         інші відомства

в)         акціонерне товариство

"Дніпроважпапірмаш"

г)         усього 172,4 190,0

362,4   167,0 80,5

247,5   135,0 74,0

209,0   157,0 85,0

242,0   343,0 219,0 32,0 594,0          343,0 219,0 32,0 594,0

3. Обсяг виробництва гоф-ротари, млн м2:

а)         корпорація "Укрпапірв-

тормаш"

б)         інші відомства

в)         акціонерне товариство

"Дніпроважпапірмаш"

г)         усього 162,0 177,6

339,6   154,8 74,6

229,4   122,4 72,0

194,4   142,0 82,0

224,0   316,3 202,3 29,6 548,2          316,3 202,3 29,6 548,2

4. Ринковий попит

на гофротару: а) загальний,

млн м2

б) у розрахунку на одного

жителя, м2     624,0 12,0       440,0 8,5         375,0 7,2         430,0 8,3         750,0 14,4       936,0 18,0

5. Дефіцит гофротари, млн м2 (рядок 4а - рядок 3г)        284,4   210,6   180,6   206,0   201,8   387,8

6. Задоволення попиту на гофротару, % (рядок 3г : рядок 4а-100)        54,0     52,0     52,0     52,0     73,0     59,0

півночі — із вулицею Білостоцького, на сході — з промисловим май-данчиком Дніпропетровської паперової фабрики, на півдні — з вул. Малиновського (набережною вулицею Дніпра).

Додаток

Діє під’їзна залізнична колія з виходом на станцію Нижньодніп-ровська Придніпровської залізниці, довжиною 3,5 км від промислово-го майданчика. На відстані 5 км від заводу знаходиться річковий порт.

Усі виробничо-господарські об’єкти нового виробництва, що проектуються, розміщено в межах здійсненого раніше землевідве-дення для проммайданчика функціонуючого підприємства, без зне-сення існуючих будівель і споруд.

Виробничий корпус гофрокартону й гофротари облаштований необхідним протипожежним проїздом з усіх чотирьох боків. Нове виробництво не змінює санітарно-захисної зони підприємства, оскільки належить до п’ятого класу шкідливості з санітарно-захис-ною смугою завширшки 50 м, а відстань до найближчої забудови ста-новить 200 м.

5. План виробництва

Виготовляти гофрований картон передбачається на гофроагре-гаті ЛСГКП-3, який зараз випускає АТ “Дніпроважпапірмаш” ім. Ар-тема. Для виробництва гофрокартонної тари доцільно придбати імпортне високопродуктивне устаткування, на якому можна вигото-вляти стандартні чотириклапанні ящики будь-яких розмірів і ящи-ки-заготовки, котрі складають безпосередньо в процесі пакування готових виробів. До такого високопродуктивного й надійного устат-кування, що пройшло вже достатню апробацію на підприємствах в інших країнах СНД, належать: технологічна лінія “Мідлайн 924” (Франція) для виготовлення чотириклапанних ящиків методом склеювання і висікальний автомат Т-70 фірми “Ю-Пак” для проду-кування штампованих ящиків, що складаються.

Виробнича потужність для продукування нових виробів визнача-лася, виходячи з двох обмежувальних чинників: одиничної потужності технологічного устаткування й потреби України в гофрованих картоні та ящиках. З урахуванням цих чинників орієнтовно визначено таку розрахункову потужність: з гофрокартону (у перерахунку на тришаро-вий) — 33 млн м2; за ящиками з гофрокартону — 30,5 млн м2 на рік.

Створення необхідної техніко-технологічної бази та організацію виробництва нової продукції передбачається здійснити у два етапи: перший — товарний випуск 32 млн м2 щорічно на власному (вітчизня-ному) устаткуванні; другий — започаткування виробництва гофрокар-тонних ящиків в обсязі 29,6 млн м2 на імпортному устаткуванні.

Рівні освоєння проектної потужності та обсяги виробництва про-тягом перших трьох років експлуатації нового підприємства розрахо-

вано відповідно до існуючого галузевого документа “Норми тривалості і рівнів освоєння проектних потужностей підприємств, що вводяться в дію, лісової, целюлозно-паперової і деревообробної промисловості”. У табл. 3 наводяться дані щодо потужності й виробничої програми випу-ску гофрокартону та гофроящиків протягом трьох років від започатку-вання нового виробництва, розраховані на підставі того, що обсяги ви-робництва стосовно річної проектної потужності мають становити: у перший рік роботи — 65 %, другий — 95% і третій — 97 %.

Таблиця 3

Виробничі потужності й програма випуску гофрованих картону та

ящиків на експериментально-промисловому виробництві АТ

“Дншроважпапірмаш”

 

Найменування продукції      Проектна

виробнича

потужність,

млн м2           Обсяг виробництва продукції (млн м ) у рік експлуатації

 

           

            перший          другий            третій

Гофрований картон  33,0     21,4     31,4     32,0

Гофровані ящики      30,5     19,8     29,0     29,6

Проектом передбачено тісну внутрішньовиробничу кооперацію. Ремонтно-технічне обслуговування нового виробництва здійснюва-тиметься ремонтною службою діючого підприємства. Зберігання си-ровини й матеріалів, пально-мастильних матеріалів, устаткування й запасних частин буде організовано в наявних складських приміщен-нях. Забезпечення нового виробничого корпусу енергією здійснюва-тиметься від таких джерел: електроенергія — від системи “Дніпро-енерго”, теплова енергія — від власної котельної зі встановленням додаткового парового котла.

Для виробництва гофрованих картону та ящиків на створювано-му підприємстві потрібні такі види сировини й матеріалів:

—        картон для виготовлення плоских шарів гофрокартону

(очікується постачання з Дніпропетровської паперової фабрики: можлива закупівля в інших українських постачальників — Жи-дачівський, Ізмаїльський та Рубіжанський комбінати);

—        папір для гофрування (передбачена поставка з Дніпропет-

ровської паперової фабрики; зараз виготовляється на Жидачівсько-

му целюлозно-паперовому комбінаті; можливими постачальниками

такого паперу можуть бути також Архангельський і Котласький це-

люлозно-паперові комбінати Росії);

Додаток

—        силікат-брила (виготовляється на Лисичанському склоза-воді; можлива поставка за прямими господарськими зв’язками);

—        полівінілацетатна дисперсія (в Україні виробляють два під-приємства — Сіверськодонецьке і Черкаське ВО “Азот”);

—        дибутилфталат (продуцентом є Сіверськодонецький хімічний завод);

—        стрічка сталева пакувальна (виготовляє Маріуполь-ський завод “Азовсталь”);

—        стрічка поліпропіленова (виробники — заводи пластичних мас у Донецьку й Шостці Сумської області);

—        фарба флексографська (основний постачальник — завод барвників у Торжку Тульської області).

Річну потребу в сировині, хімікатах, енергетичних ресурсах для новостворюваного виробництва гофрокартону і гофротари в АТ “Дніпроважпапірмаш” наведено в табл. 4. Відсутність великих транс-портних витрат має помітно зменшити вартість нової продукції.

Таблиця 4

Річна потреба АТ “Дніпроважпапірмаш” у сировині, матеріалах та енергоресурсах для виробництва гофрованих картону та тари

 

Найменування ресурсу        Одиниця виміру       Загальна кількість

Сировина й матеріали

Картон для плоских шарів гофрокартону (ГОСТ 7420-78)         тис. м2           68000

 

            тонн    13600

Папір для гофрування (ГОСТ 7377-85)      тис. м2           50000

 

            тонн    5900

Хімікати

Силікатна брила (ГОСТ 13089-81) тонн    2032

Полівінілацетатна дисперсія (ГОСТ 18992-80)     тонн    74

Дибутиллфталат (ГОСТ 8728-71 )  тонн    8,9

Пакувальні матеріали

Стрічка сталева пакувальна (ГОСТ 3560-73)        тонн    80

Дріт звичайний         тонн    20

Стрічка поліпропіленова     тонн    32,6

Фарба флексографська         тонн    29,6

Енергоресурси

Електроенергія          тис. кВт*год  2353

Теплова енергія         Гкал    12 600

Газ природний          тис. м3           1 700

Вода технічна            м3       5 100

За проведеними розрахунками, собівартість 1000 м2 становити-ме: гофрокартону — 623,5 грн, гофротари (ящиків) — 687,8 грн. Оп-тові ціни на продукцію мають бути визначені з урахуванням конку-рентоспроможності картонної тари на внутрішньому ринку. Ціни на гофровані картон та ящики розраховувалися на основі собівартості одиниці продукції і рівня її рентабельності в розмірі 15 % від собівар-тості. За такої умови вони можуть дорівнювати відповідно 717 грн і 791 грн за 1000 м2 продукції. Виходячи з викладеного можна визна-чити очікуваний прибуток від новостворюваного виробництва гоф-рокартону й гофротари на АТ “Дніпроважпапірмаш” ім. Артема (табл. 5).

Таблиця 5

Очікуваний прибуток від виробництва гофрокартону й гофротари

в АТ “Дніпроважпапірмаш” ім. Артема

у 2000 і 2004 рр., грн

 

Вид продукції            Одиниця виміру       Кіль-кість       Ціна за

одиницю,

грн      Собівар-тість про-дукції, грн           Загальний

прибуток,

грн

Гофрокартон  тис. м2           32 000 717      623,5   2 992 000

Відходи ви-робництва         тонн    1210    120      100      24 200

Разом              —        —        —        3 016 200

Гофроящики  тис. м2           29600  791      687,8   3 054 720

Відходи ви-робництва         тонн    2770    120      100      55400

Разом              —        —        —        3 110 120

Варто наголосити, що практична реалізація варіанта постачання картону для плоских шарів гофрокартону й паперу для гофрування з Дніпропетровської паперової фабрики, що територіально межує з АТ “Дніпроважпапірмаш”, уможливлює зменшення собівартості гофро-картону з 623,5 до 586,5 грн, а гофроящиків — з 687,8 до 644,5 грн за рахунок скорочення транспортних витрат. За умови реалізації про-дукції за раніше прийнятими проектними цінами додатковий прибу-ток від виробництва гофрованих картонних ящиків становитиме 1 281 680 грн [(687,8 — 644,5) • 29 600] або зросте на кінець 2000 р. на 42 % (1 281 680: 3 054 720 • 100). Це означає, що валовий прибуток від ви-робництва гофротари може досягти 4 336 400 грн.

Додаток

6. Організаційний план

Організаційно експериментально-промислове виробництво гофрокартону й гофротари є внутрішнім виробничим підрозділом (цехом) АТ “Дніпроважпапірмаш” з усіма особливостями уп-равління підприємством із такою організаційно-правовою формою. Для нового виробництва вирішено використати класичний тип ор-ганізаційної структури управління — лінійно-функціональну орг-структуру, але з елементами матричної (на період реалізації проекту й освоєння проектної потужності). Така організаційна структура уп-равління забезпечує швидку реалізацію управлінських рішень, сприяє спеціалізації та інтенсифікації роботи функціональних підрозділів, уможливлює необхідний маневр матеріально-фінансо-вими ресурсами, спрямовує діяльність на достатню гнучкість і ново-введення.

Вищим органом акціонерного товариства “Дніпроважпапірмаш” традиційно є загальні збори акціонерів, а виконавчим — Правління, яке очолює його голова (генеральний директор підприємства). Акціонери відповідають за зобов’язання товариства тільки в межах належних їм акцій.

Якщо чисельність промислово-виробничого персоналу АТ “Дні-проважпапірмаш” ім. Артема становить на початок 1997 р. 1775 осіб, то розрахункова потреба в персоналі для новостворюваного вироб-ництва становитиме орієнтовно 98 осіб, у тому числі для першої чер-ги — 59 осіб. При цьому комплектування нового виробництва не-обхідними кадрами передбачається здійснити вивільненням і пере-навчанням персоналу в межах загальної чисельності промислово-ви-робничого персоналу діючого підприємства.

Чисельність виробничого й управлінського персоналу визнача-лася за потрібними професіями з урахуванням кількості робочих місць і коефіцієнта змінності роботи устаткування. Для управління новим виробництвом розрахункова чисельність цехового персоналу становить 6 осіб, у тому числі керівників і спеціалістів — відповідно 4 і 2 особи. Розрахункову чисельність, склад і структуру промисло-во-виробничого персоналу нового виробництва в акціонерному то-варистві “Дніпроважпапірмаш” наведено в табл. 6.

Фонд заробітної плати всього персоналу, необхідного для експе-риментально-промислового виробництва гофрованих картону й та-ри, розраховувався, виходячи із середньомісячної заробітної плати, що становила в целюлозно-паперовій промисловості України на по-

чаток 1997 р.: керівників — 250, спеціалістів — 200, робітників — 170 грн. Розрахунок фонду зарплати різних категорій персоналу наведе-но в табл. 7.

Таблиця 6

Чисельність і структура персоналу експериментально-промислового виробництва гофрованих картону й тари в АТ “Дніпроважпапірмаш”

 

Категорії персоналу  Чисельність, 40 Л.    Структура, %

 

           

            персоналу      робітників

Промислово-виробничий персонал — усього, у т,ч.      98        100,00 —

Керівники      4          4,08     —

Спеціалісти               1,04     —

Робітники — усього,            92        93,88   100,00

з них: основні виробничі робітники           60                    65,22

ремонтний і черговий пер-сонал   13        -          14,13

допоміжні робітники            19        —        20,65

Таблиця 7

Річний фонд заробітної плати різних категорій персоналу

започатковуваного виробництва гофрованих картону й тари в АТ

“Дніпроважпапірмаш”

 

Категорії персоналу  Чисельність персо-налу, чол.          Середньо-місячна заробітна плата, гри-вень            Річний фонд заробітної плати, гривень

 

            усього перша черга  

            усього перша черга

Керівники      4          4          250      12 000 12 000

Спеціалісти    2          2          200      4 800   4 800

Робітники      92        53        170      187 680           108 120

Разом  98        59        —        204 480           124 920

7. Програма фінансування та ефективність інвестиційного проекту

Виробничі інвестиції (капітальні вкладення) в організацію екс-периментально-промислового виробництва гофрокартону й гофро-тари розраховувалися відповідно до “Порядку визначення вартості будівництва, здійснюваного на території України у 1994 році”, за-

            Додаток

твердженого Мінбудархітектури 14 лютого 1994 р. наказом 127 і до-повненням до нього 112/373 від 30 листопада 1994 р. Розрахунки проводилися за типовими структурними елементами виробничих інвестицій (табл. 8).

Таблиця 8

Капітальні вкладення в організацію експериментально-промисло-вого виробництва гофрокартону й гофротари в АТ “Дніпроваж-

папірмаш”

 

Вид

капітальних

вкладень        Будівельно-монтажні роботи          При-дбання устатку-вання  Інші ви-трати            Усього

Капітальні вкладення в про-мислове будівництво, грн  1 353   2 279 452        1 348 210        3 629 015

Валютні витрати, дол. США                       1 793 100        89900  1 883 000

Валютні витрати в перераху-нку в національну валюту за курсом НБУ станом на 30січня 1997 р., грн (1 дол. = 1,87 грн)                    3 53 097          168 113           3 521 210

Усього капітальних вкладень, грн  1 353   5 632 549        1 516 323        7 148 872'

У тому числі капітальні вкладення в першу чергу будівництва, грн      1 323   2 701 562        1 364 512        4 067 397

Фінансування капітального будівництва передбачено здійснити за рахунок пільгового державного кредиту. При цьому валютну части-ну інвестицій перераховано в гривні за курсом НБУ і її розглядають як пільговий державний кредит. Загальну суму кредиту та умови кре-дитування наведено в табл. 9.

Таблиця 9

Загальна сума кредиту та умови кредитування для інвестиційного проекту АТ “Дніпроважпапірмаш”

 

Сума кредиту — усього, грн           7 148 872

у тому числі для:      

першої черги будівництва   4 067 397

другої черги будівництва     3 081 475

Процентна ставка, %           20

Термін повернення кредиту, міс.    24

Для повернення кредиту й процентів за користування ним має бути використаний прибуток від продажу гофрованої картонної та-ри.

Передбачається використання кредиту для введення в дію пер-шої черги будівництва, освоєння проектної потужності й подальшо-го виробництва протягом чотирьох років. Після цього можливе й доцільне отримання кредиту для практичної реалізації другої черги будівництва. Повернення кожного кредиту має здійснюватися про-тягом двох років. У табл. 10 наведено розрахунок повернення самого кредиту й процентів за користування ним.

У 1998 р. виробництво гофрокартону здійснюватиметься лише три місяці; з урахуванням рівня освоєння проектної потужності в перший рік експлуатації (65 %) обсяг продажу гофрокартону стано-витиме:

(3309 • 3: 12) • 0,65 = 5362,5 тис. м2.

Якщо зважити на те, що ціна 1000 м2 гофрокартону становитиме 717 гривень (див. табл. 5), а коефіцієнти збільшення виторгу від ре-алізації відходів виробництва й ціни для покриття процентів дорів-нюватимуть відповідно 1,006 та 1,06, то загальний виторг має бути:

717 • 5362,5 • 1,006 • 1,06 = 4 100 061 грн;

а прибуток від продажу продукції:

4 100 061 — 3 364 700 = 735 361 грн.

З урахуванням того, що кредит надаватиметься під 20 % річних, сума сплати за користування кредитом у 1998 р. становитиме: 4 067 397 • 0,2 = 813 480 грн.

За таким самим алгоритмом розраховано показники за інші ро-ки, що зазначено в табл. 10.

 

Таблиця 10 Розрахунок повернення кредиту акціонерним товариством "Дніпроважпапірмаш"

 

Показник        1998 р.            1999 р.            2000 р.            2001 р.            2002 р.            2003 р.            2004 р.            2005 р.            Усього

Обсяг прода-жу: гофрокар-тону, тис. ж гофроящиків, тис. м2    5362,5 31400  32000  32000  19800  29000  29600            29600  108000

Виторг від реалізації ви-робів, грн  4100061          22513800        22944000        15661800        22939000                                          

Поточні ви-трати (собіва-ртість річного обсягу проду-кції)        3364700          19686050        19952000            19952000        13618440        20231320        20358880        20358880        1375222270

Прибуток від продажу про-дукції, грн.      735361            2827750          2992000          2992000          2043360            2707680          3054720          3054720          20407591

Кредити бан-ку, грн 4067397          -          -          -          3081475          -          -          -          7148872

Плата за кре-дит, грн.          813480            813480            -          -          616295            616295            -          -            2859550

Сума повер-неного креди-

ту, грн -          2033699          2033699          -          -          1540738          1540738          -          7148872

Сплата проце-нтів за корис-тування кре-дитом, грн      813480            813480            -          -          616295            616295            -          -          2859550