Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
Термінологічно-тлумачний словник сфери підприємницької діяльності : Фінансові основи підприємництва : Бібліотека для студентів

Термінологічно-тлумачний словник сфери підприємницької діяльності


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 

Загрузка...

Агент (лат. аgens — діючий) — посередник між покупцями і продавцями, який у комерційній діяльності виконує також функції брокера, дилера тощо; діє за дорученням і від імені іншої особи в рамках агентської угоди за певну винагороду.

Акредитив — платіжний документ, за яким кредитна уста-нова дає розпорядження іншій кредитній установі негайно сплатити пред’явнику акредитива певну суму грошей за раху-нок спеціально заброньованих коштів шляхом заповнення ак-редитивного листа.

Акціонерне товариство — форма організації господарсь-ких об’єднань, що базується на залученні грошових коштів за рахунок емісії і продажу акцій; компанія, яка створена юри-дичними особами, має статутний фонд, поділений на певну кількість акцій однакової номінальної вартості і відповідає за своїми зобов’язаннями лише майном товариства. Акціонерне товариство може бути відкритого (акції розповсюджуються відкритою передплатою або продажем на фондових біржах) та закритого (акції розповсюджуються лише серед своїх працівників) типу.

Акціонерний капітал — основний капітал акціонерного товариства; створюється за рахунок випуску акцій. Розрізня-ють акціонерний капітал: статутний — записаний (зафіксова-ний) у статуті; передплатний — акумульований передплатою акцій; сплачений — фактично внесений під час передплати.

Акція — один з видів цінних паперів, що засвідчує участь її власника у формуванні статутного фонду акціонерного това-риства і дає право на отримання відповідної частки прибутку у формі дивіденду. Акції випускаються іменними і на пред’яв-ника; можуть бути звичайними (простими) і привілейовани-ми, засновницькими; акціями трудового колективу підприємств і акціонерних товариств.

Термінологічно-тлумачний словник  ...

Асоціація (союз, спілка) — найпростіша форма договірно-го об’єднання підприємств та інших підприємницьких струк-тур з метою постійної координації господарської діяльності. Асоціації (союзи, спілки) не мають права втручатися у вироб-ничу і комерційно-фінансову діяльність будь-яких їхніх учас-ників (членів). За кількістю членів асоціації бувають менши-ми, ніж союзи і спілки. Останні можуть створюватися і на за-гальнодержавному рівні (наприклад, Український союз про-мисловців і підприємців — УСПП).

Аук